Potrivit Legii nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ, pentru ca un contribuabil sa acceada in justitie pentru a contesta masurile dispuse prin acte de control sau de impunere, este nevoit sa apeleze mai intai la procedura prealabila administrativa. Aceasta procedura este in fapt o simpla formalitate si, in majoritatea cazurilor, masurile adoptate de organele de control nu sunt anulate cu ajutorul acestei proceduri.
Totusi, aceasta formalitate este obligatorie pentru orice contribuabil care doreste sa aiba acces la o instanta judecatoreasca; in cazul neparcurgerii acestei proceduri, orice actiune in judecata va fi respinsa ca inadmisibila. Recent, a fost adoptata Legea nr. 506/2001 privind aprobarea OUG nr. 13/2001; aceasta lege induce si unele modificari pe care le vom analiza mai jos.
Potrivit art.1 din OUG nr. 13/ 2001, pe calea contestatiei se solicita diminuarea sau anularea impozitelor, taxelor, datoriei vamale, contributiilor la fondurile speciale, a majorarilor de intarziere sau a penalitatilor ori a altor sume constatate, precum si a altor masuri dispuse de organele fiscale. Este important de subliniat faptul ca o contestatie nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat. Daca in urma aceluiasi control, organele dispun mai multe categorii de masuri prin acte separate, fiecare act trebuie contestat separat.
Contestatia se depune in termen de 15 zile de la comunicarea actului care se ataca, la organul emitent al acestuia. Sanctiunea nerespectarii termenului de 15 zile este decaderea din dreptul de a mai depune contestatia, cu consecinta ca, o data ajunsa in instanta, actiunea va fi respinsa ca inadmisibila, pe motivul nerespectarii procedurii prealabile administrative.
Contestatiile, desi se depun la organele care au incheiat actul, se vor solutiona, in termen de 30 zile de la inregistrare, de catre directiile generale ale finantelor publice in cazul sumelor de pana la 500 milioane lei si de catre Ministerul Finantelor in cazul sumelor de peste 500 milioane lei. Nerespectarea termenului de 30 de zile da posibilitatea contestatorului ca la expirarea acestuia sa depuna actiunea la instanta de contencios administrativ competenta.
Un fapt demn de remarcat este acela ca procedura prealabila administrativa nu suspenda executarea silita a sumelor constatate de catre organele de control. Exista o singura exceptie importanta de la aceasta regula: domeniul TVA. Potrivit pct. 16 al Legii nr. 547/ 2001 privind aprobarea OUG nr. 17/2000, actele de constatare a „obligatiilor de plata a TVA constituie titluri executorii numai daca platitorul nu si-a exercitat caile legale de atac in termen de 15 zile de la intocmirea actului. Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor, daca in intervalul mentionat platitorul nu si-a exercitat calea legala de atac.”
Desi noua dispozitie este avantajoasa pentru contribuabili, vom observa o discrepanta intre termenul de 15 zile prevazut de OG nr. 13/ 2001 si cel prevazut de OUG nr. 17/ 2000, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 547/2001: in timp ce termenul prevazut de OUG nr. 13/ 2001 curge de la data comunicarii actului de control, cel mentionat de OUG nr. 17/2000 curge de la data intocmirii actului. Este evident ca nu intotdeauna momentul comunicarii actului este acelasi cu momentul intocmirii lui. Termenul de 15 zile prevazut de OUG nr. 17/2000 nu modifica modul de calcul al termenului de 15 zile prevazut de OUG nr. 13/2001. Astfel, in timp ce primul are relevanta numai in ceea ce priveste efectul suspendarii executarii silite, cel de-al doilea este prevazut pentru introducerea caii de atac in cadrul procedurii prealabile.
Din acest punct de vedere este posibil ca desi contribuabilul sa fi introdus contestatia in termen de 15 zile de la comunicarea actului, totusi sa nu poata beneficia de suspendarea executarii silite, deoarece nu s-a respectat termenul de 15 zile de la data intocmirii actului.
Dupa parcurgerea procedurii prealabile de catre contribuabil, daca nu este multumit de solutia obtinuta, se poate adresa instantei de contencios administrativ in termen de 30 zile de la data comunicarii deciziei, dar nu mai tarziu de un an de la aceasta data.    

Cum se intocmesteo contestatie
Potrivit art. 2 din OUG nr. 13/2001, contestatiile formulate sunt scutite de taxe de timbru si trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni;
· numele sau denumirea contestatorului;
· obiectul contestatiei si suma contestata;
· motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
· semnatura contestatorului sau a reprezentantului acestuia;
· copii ale actelor atacate, iar in cazul persoanelor juridice, este necesara stampila.