Care sunt condiţiile în care poate fi antrenată răspunderea?În vederea sancţionării conduitei culpabile a conducătorilor debitorului, legea insolvenţei a reglementat, prin dispoziţiile art.138, răspunderea acestora şi condiţiile în care aceasta poate fi antrenată,  astfel:
* Săvârşirea unei fapte ilicite prevăzute limitativ de art. 138 din Legea nr. 85/2006;
* Producerea unui prejudiciu averii debitorului;
* Existenţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi ajungerea societăţii în insolvenţă;
* Vinovăţia.
Cine poate fi tras la răspundere?

Persoanele care pot fi trase la răspundere pot fi membri ai organelor de conducere sau supraveghere care au fost legal investite cu astfel de atribuţii sau orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă prin uzurparea unor asemenea prerogative sau prin impunerea unei strategii de afaceri, respectiv: administratorii, directorii, cenzorii, membrii în consiliul de supraveghere al societăţii debitoare, administratori de fapt, conducătorii din umbră ai afacerii şi, cu caracter excepţional, diverse entităţi publice sau private. Pot fi responsabili de ajungerea societăţii în insolvenţă atât conducătorii în funcţie la data deschiderii procedurii, cât şi conducătorii anteriori.
Un rol deosebit de important în stabilirea cauzelor şi identificarea persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă îi revine administratorului / lichidatorului judiciar. În termen de maximum 40 de zile de la desemnarea sa, acesta trebuie să întocmească şi să depună la dosarul cauzei un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor care se fac vinovate de această situaţie.
Ce fapte ilicite pot antrena răspunderea?
Faptele ilicite expres prevăzute de dispoziţiile art. 138 din Legea insolvenţei, a căror săvârşire poate antrena răspunderea organelor de conducere, sunt:
* Folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
* Efectuarea de acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
* Continuarea, în interes personal, a unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetare de plăţi;
* Conducerea unei evidenţe contabile fictive sau neconforme cu legea sau provocarea dispariţiei unor documente contabile;
* Deturnarea sau ascunderea unei părţi din activul persoanei juridice sau mărirea fictivă a pasivului acesteia;
* Folosirea de mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri;
* Efectuarea de plăţi cu preferinţă către un creditor, în dauna celorlalţi creditori, în luna precedentă încetării plăţilor.
Cine poate cere atragerea răspunderii?

Cererea de atragere a răspunderii personal patrimoniale poate fi promovată de:
* Administratorul / lichidatorul judiciar,
* Preşedintele Comitetului creditorilor, în baza hotărârii Adunării creditorilor,
Un creditor desemnat de Adunarea creditorilor, dacă nu s-a constituit Comitetul creditorilor,
* Creditorul care deţine mai mult de 50 % din valoarea creanţelor.
Proba răspunderii se poate face cu orice mijloace de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu, expertize, sarcina probei revenind reclamanţilor.
Acţiunea privind antrenarea răspunderii personal patrimoniale se prescrie în termen de 3 ani. Prescripţia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat insolvenţa – adesea acest moment este data la care se depune raportul privind cauzele insolvenţei, cu condiţia ca acest raport să identifice vinovaţii.
Se cuvine a fi menţionat faptul că, în practica judiciară, răspunderea organelor de conducere a fost atrasă în special atunci când faptele ilicite săvârşite s-au circumscris unei conduite frauduloase. Ne referim, astfel, la situaţiile în care faptele au fost săvârşite cu intenţie şi rea-credinţă şi în care s-a dovedit existenţa legăturii de cauzalitate între fapta ilicită şi ajungerea societăţii în insolvenţă. Deseori, atât doctrina, cât şi practica judiciară au făcut distincţia necesară între insolvenţa cauzată de conjunctura economică nefavorabile şi cea cauzată de conducerea frauduloasă a activităţii debitorului.
Alina Georgescu, Georgescu, Danăilă și Asociații SPRL