"În situaţia în care aspectele sesizate în petiţia depusă la Autoritatea de Supraveghere Financiară necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea executivă a asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări va solicita ASF prelungirea termenelor prevăzute la art. 3 lit. f) şi la art. 4 lit. b) cu cel mult 5 zile", se arată în proiectul de normă.

Până acum, termenul era de 7 zile, conform Ordinului 11 din 2012, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), organism care a fost inclus în ASF.

Articolul 3 lit. f) spune că asigurătorii au obligaţia să transmită electronic, în format .pdf, pentru fiecare solicitare primită de la ASF, în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, următoarele documente:

* nota de fundamentare întocmită de colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor menţionat la lit. d), potrivit procesului-verbal încheiat, în care soluţia adoptată să fie justificată temeinic, cu respectarea şi precizarea, în mod obligatoriu, a dispoziţiilor legale/contractuale în vigoare avute în vedere la adoptarea deciziei comunicate;

* copia integrală a dosarului de daună, însoțită de opis-ul aferent;

* copia raportului de investigaţii proprii/expertiză tehnică întocmit, în cazul în care dosarul de daună a facut obiectul unor cercetări suplimentare;

* copia poliţei de asigurare, a inspecţiei de risc efectuate la încheierea poliţei (dacă este obligatorie efectuarea ei la încheierea poliţei) şi a condiţiilor de asigurare aplicabile în speţă, în cazul asigurărilor facultative;

* oricare alt document justificativ solicitat;

* opis-ul documentelor transmise Autorității de Supraveghere Financiară.

De asemenea, potrivit articolului 3, punctul g) din noua reglementare, asigurătorii sunt obligaţi "să transmită Autorității de Supraveghere Financiară raportarea trimestrială Situaţia petiţiilor, până în ultima zi a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, în conformitate cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta normă. Raportarea se va transmite atât în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia de raportări electronice ASF, cât şi pe suport hârtie (formatul din aplicaţia de raportări electronice ASF), având obligatoriu semnătura uneia dintre persoanele menţionate la art. 12 alin.17 din Legea nr. 32/2000 cu modificările şi completările ulterioare".