Fondurile nerambursabile disponibile, în această sesiune, pentru finanţarea proiectelor de primă împădurire a terenurilor agricole vor fi de 148.928.790 euro. Din această sumă, 20% reprezintă contribuţia Guvernului României de la bugetul de stat, iar 80% finanţare a Uniunii Europene.
Implementarea Măsurii 221 are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire. Prima împădurire a terenurilor agricole este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau creşterea biodiversităţii.
Obiectivul specific al finanţării nerambursabile este creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.
Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului.
Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurile agricole din jurul oraşelor cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile situate în lunca Dunării sau în luncile râurilor dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.
Terenul împădurit trebuie să fie mai mare de 0,5 ha
Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.
Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 hectare.
Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în ultimii 2 ani şi să fi respectat în toată această perioadă şi pe toată suprafaţa parcelelor propuse pentru împădurire, Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu.
Prin această Măsură se pot acorda trei tipuri de plăţi: o primă pentru lucrările de înființare, o primă anuală pentru lucrările de întreținere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere şi o primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe o perioadă de 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei.
Prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.
Aşadar, pentru ca un fermier să îşi poate realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire. Plantaţiile forestiere trebuie să fie constituite, în funcţie de zona geografică, din speciile prezentate în Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro).