Agenţia de Cadastru a modificat regulamentul de avizare pentru a permite, în anumite cazuri, oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară să corecteze greşelile din titlurile de proprietate la cererea posesorilor sau din oficiu.

Astfel, oficiile teritoriale pot soluţiona erorile datorate transcrierii greşite a titlurilor de proprietate. Categoriile de greşeli care pot fi corectate sunt următoarele:

– erori de scriere a numelui şi prenumelui faţă de procesul verbal şi anexe;

– erori cu privire la numărul de tarla/parcelă, număr unitate amenajistică (UA)/unitate de producţie (UP);

– erori cu privire la vecinătăţi;

– erori ale suprafeţelor parcelelor, fără modificarea suprafeţei total atribuite;

– alte erori cu privire la identificare cadastrală a parcelei, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei.

Cererile de îndreptare a erorilor se pot soluţiona în baza următoarelor documente: cererea solicitantului, care trebuie să indice obligatoriu numărul şi data emiterii titlului de proprietate supus corectării; referatul de îndreptare eroare materială întocmit de inginerul şef şi aprobat de director, care trebuie să conţină numărul şi data hotărârii comisiei judeţene în baza căreia a fost emis titlul de proprietate supus corectării, eroarea materială şi conţinutul corectării; şi titlul de proprietate în original.

Modificarea suprafeţei totale atribuite în plus sau în minus faţă de cea reconstituită nu poate fi soluţionată în condiţiile menţionate mai sus şi se realizează prin hotărâre judecătorească definitivă.