Acest proiect, publicat de Ministerul Finanţelor Publice, vizează plata anticipată a tranşei aferente anului 2015 a drepturilor salariale câştigate în instanţă de personalul din sectorul bugetar, precum şi achitarea integrală a arieratelor unităţilor administrativ-teritoriale, pe fondul înregistrării unui excedent bugetar de 0,29% din Produsul Intern Brut.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, veniturile bugetului de stat pe anul 2014 se diminuează, pe sold, cu 1,995 miliarde lei ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată cu suma de 2,082 miliarde lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale şi majorării impozitului pe venit şi salarii cu 87,6 milioane lei.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 se diminuează, pe sold, cu suma de 76 milioane lei. Cheltuielile de personal cresc cu 779,9 milioane lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 64,9 milioane lei, cheltuielile cu dobânzile scad cu 70,7 milioane lei, subvenţiile se majorează cu 207,5 milioane lei, transferurile între unităţi ale administraţiei publice scad cu 1,634 miliarde lei, alte transferuri cresc cu 119,8 milioane lei, cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 60 milioane lei, alte cheltuieli cresc cu 564,3 milioane lei, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu 36,1 milioane lei, cheltuielile de capital se diminuează cu 73,6 milioane lei.

Unde sunt direcționați banii

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor /ANRP/ va primi sume suplimentare de 457 milioane lei pentru plata despăgubirilor stabilite în sarcina instituţiei prin titluri executorii, iar Ministerul Justiţiei – 414,5 milioane lei, în principal pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială, potrivit proiectului de act normativ pentru a treia rectificare bugetară din 2014.

Alte sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru Ministerul Public – 208,2 milioane lei, din care 205,8 milioane lei sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 2,4 milioane lei pentru lucrări de investiţii la sediile parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 174,1 milioane lei, în principal reprezentând hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, precum şi pentru finanţarea contravalorii sentinţelor definitive şi irevocabile ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, Ministerul Transporturilor – 168,5 milioane lei, în principal pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, pentru decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită de care au beneficiat unele categorii sociale şi pentru contravaloarea serviciilor de navigaţie aeriană de rută restante.

De asemenea, Ministerul Educaţiei Naţionale va primi 140,6 milioane lei pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale, din care 111 milioane lei aferente personalului din unităţile de învaţământ universitar, Ministerul Apărării Naţionale – 73 milioane lei, reprezentând suplimentarea cu 100 milioane lei pentru achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare, în scopul creşterii capacităţii operaţionale a Armatei Române şi reducerea cu 27 milioane lei la cheltuieli de personal urmare a economiilor înregistrate, Ministerul Afacerilor Interne – 35,4 milioane lei, în principal pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială, Ministerul Culturii – 9 milioane lei pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, pentru finanţarea restaurării monumentelor istorice precum şi pentru Palatul Culturii din Iaşi.

Majorarea contribuţiilor de asigurări sociale, determinată de plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale, va avea ca efect creşterea veniturilor din contribuţii a bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se diminuează cu suma de 847,4 milioane lei, reprezentând, în principal, transferuri de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar bugetul Ministerului Sănătăţii se diminuează cu suma de 252,2 milioane lei reprezentând transferuri de echilibrare către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit proiectului de rectificare bugetară, bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se diminuează cu suma de 667,4 milioane lei.

Proiectul mai prevede suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale cu suma de 2,082 miliarde lei, respectiv suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 53,4 milioane lei, destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 1,302 miliarde lei, pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul preuniversitar de stat, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, precum şi suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor cu suma de 726,7 milioane lei, în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, achitării ratelor de capital pe anul 2014 şi 2015, precum şi pentru achitarea ratelor de capital restante înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare.

SURSA: Agerpres