Se interzic telefoanele mobile în timpul orelor de curs

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Continuarea procesului de digitalizare și valorificarea oportunităților oferite de instrumentele digitale prin:

  • Menținerea posibilității suspendării cursurilor cu prezență fizică în situații excepționale, cu introducerea clară a prevederii conform căreia, în aceste situații, activitatea se poate desfășura în format online sau hibrid.
  • Introducerea posibilității ca ședințele consiliului de administrație/ale consiliului profesoral să se poată desfășura în format hibrid sau online, fără condiționare de existența unor situații excepționale.
  • Introducerea posibilității ca, în funcție de resursele existente la nivelul unității de învățământ, documentele manageriale, precum și alte documente elaborate de comisiile constituite la nivelul unității de învățământ, să fie stocate în format digital.
 1. Integrarea feedback-ului primit în discuțiile cu directorii prin:
  • Introducerea prevederii conform căreia, la finalul fiecărui interval de cursuri/modul de învățare, se acordă câte o notă/un calificativ la purtare, prin care sunt evaluate comportamentul elevului, precum și respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.

Media la purtare rezultată la finalul anului școlar, ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare, se diminuează în mod corespunzător în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, conform prevederilor în vigoare.

Îmbunătățirea transparenței și comunicării între școală și beneficiarii direcți și indirecți ai educației

 • Introducerea obligativității ca formațiunile de studiu să se constituie prin distribuția aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu, conform procedurii în vigoare.
 • Introducerea prevederii conform căreia, în cazul funcțiilor de director rămase vacante, conducerea este asigurată de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului școlar general, după consultarea consiliului profesoral al unității de învățământ.
 • Interzicerea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat.
 • Publicarea pe site-urile proprii și prin alte forme de comunicare publică deținute de către unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de educație extrașcolară a autorizațiilor de securitate la incendiu, precum și a autorizațiilor sanitare de funcționare. În cazul în care aceste autorizații nu sunt deținute, se va informa în acest sens.
 • Introducerea prevederii prin care, pentru a asigura legătura părinților copiilor cu unitatea de învățământ, la nivelul acesteia se va decide un program flexibil al compartimentului Secretariat, astfel încât să se asigure comunicarea cu părinții în intervalul orar 8.00-9.00, respectiv 16.00-18.00, cel puțin două zile pe săptămână.

Îmbunătățirea accesului la educație și sprijin în orientarea școlară

 1. Înscrierea Persoanelor Fără Cod Numeric Personal: Unitățile de învățământ preuniversitar sunt obligate să permită înscrierea persoanelor care nu dețin un cod numeric personal. Normele metodologice pentru acest proces sunt incluse ca anexă în cadrul proiectului de Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP).
 2. Grupuri de Acomodare la Cererea Părinților: La cererea părinților elevilor care nu au fost înregistrați în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul școlar organizează grupe de acomodare. Aceste grupuri vizează sprijinirea elevilor în dobândirea unui nivel adecvat de limbă română, recuperarea decalajelor de orice fel și integrarea lor în sistemul național de învățământ preuniversitar prin activități extrașcolare.
copii, elevi, scoala
SURSA FOTO: Pexels
 1. Orientare Școlară și Profesională: La finalizarea învățământului gimnazial și liceal, profesorul consilier școlar și dirigintele emit, pentru fiecare elev, o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior. Aceste recomandări au caracter orientativ pentru viitorul academic sau profesional al elevului și sunt consultative.
 2. Încurajarea Proiectelor Europene: Unitățile de învățământ preuniversitar sunt încurajate să deruleze proiecte europene. Directorul poate numi un cadru didactic coordonator pentru proiecte educaționale europene în unitățile de învățământ în care se derulează mai mult de trei programe ale Uniunii Europene în domeniul educației, după consultarea consiliului profesoral.

În plus, au fost incluse modificări:

 • Precizări privind încadrarea elevilor în situație de abandon școlar sau cu risc de abandon școlar.
 • Prevederi pentru protejarea dreptului la educație și combaterea abandonului școlar al elevelor gravide sau a elevilor părinți. Acestea includ posibilitatea ca aceștia să beneficieze de rezervarea locului în unitatea de învățământ în care sunt școlarizați pe perioada de îngrijire a copilului, la solicitarea părintelui sau a elevilor majori.

Statutul elevului, principalele reglementări și modificări incluse

 • Menținerea interdicției privind folosirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicații electronice de către elevi în timpul orelor de curs, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrelor didactice.
 • Pentru a se conforma articolului 106 (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, se introduce prevederea că nerespectarea interdicției poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ, urmând ca acesta să fie restituit la finalul orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți sau elevii majori, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Aceste prevederi nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.
 • Introducerea dreptului elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară.
 • Introducerea prevederii conform căreia, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu sau modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.
 • Menținerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de coerciție.

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 –  au fost introduse sancțiuni disciplinare

 • Observație individuală;
 • Mustrare scrisă;
 • Retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;
 • Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;
 • Suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii;
 • Preavizul de exmatriculare;
 • Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii;
 • Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii;
 • Exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.