Cine beneficiază de pensia de invaliditate?

Conform prevederilor Legii 360/2023, pensia de invaliditate este destinată celor care au contribuit la sistemul public de pensii prin cotizații și nu au atins vârsta standard de pensionare.

Aceasta se acordă persoanelor a căror capacitate de muncă este redusă din cauza accidentelor de muncă, bolilor profesionale sau altor afecțiuni medicale, precum și a altor accidente sau boli care nu sunt legate de activitatea profesională.

Pentru calcularea stagiului de cotizare necesar pentru a fi eligibil pentru pensia de invaliditate, nu se iau în considerare perioadele în care persoana a fost asigurată în baza unui contract de asigurare, începând cu 1 ianuarie 2018.

Persoanele aflate în calitate de elevi, ucenici sau studenți pot beneficia de pensie de invaliditate în cazul în care prezintă o capacitate de muncă redusă din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul și în legătură cu practica lor profesională.

Invaliditatea este împărțită în 3 categorii

În funcție de gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea poate fi clasificată astfel:

 • Gradul I

Caracterizat prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire.

 • Gradul II

Caracterizat prin pierderea totală a capacității de muncă, dar cu păstrarea capacității de autoîngrijire.

 • Gradul III

Caracterizat prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitățile de muncă, fiind posibilă îndeplinirea unei activități profesionale pentru cel mult jumătate din durata normală de muncă.

pensie pe caz de boala, pensie invaliditate
SURSA FOTO: Dreamstime

Pensiile de invaliditate oferite de sistemul public sunt determinate în funcție:

 • de durata perioadei de cotizare
 • de nivelul veniturilor obținute de solicitant pe parcursul carierei sale

Aceste pensii sunt calculate având în vedere gradul de invaliditate al beneficiarului și valoarea punctului de pensie.

Documente pentru dosarul de pensie

Pentru a putea beneficia de această pensie, există o serie de documente care trebuie atașate la dosar. Este vorba despre:

 • carnetul de muncă (original şi copie)
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie)
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, (original şi copie)
 • livretul militar (original şi copie)
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original, dacă este cazul

Alte acte necesare

Nu în ultimul rând, legea mai prevede o altă serie de acte, din care fac parte următoarele:

 • procura specială pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap); decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.