Guvernul va aproba modificarea HG 140/2018 printr-o hotărâre, în ședința de vineri. În urma aprobări se va asigura “în mod neîntrerupt” decontarea “serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale”, în vederea “menţinerii unor măsuri în domeniul sănătăţii, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populaţiei, ca urmare a evoluţiei actuale a epidemiei cu virusul SARS-CoV-2 “.

Noul act normativ prevede prelungirea valabilităţii până la data de 31 martie 2021 a mai multor măsuri, cum ar fi:

* acordarea şi suportarea din bugetul FNUASS a serviciilor medicale şi medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României;

* contractarea de către casele de asigurări de sănătate a întregii sume alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti;

* menţinerea modalităţii de decontare lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I 2021;

Decontarea serviciilor medicale pentru bolnavii de COVID-19

*decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unităţile specializate, care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

* posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital, precum şi pentru pacienţii diagnosticaţi cu unele boli cronice cu impact major asupra stării de sănătate a pacienţilor;

* decontarea la nivelul realizat a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

* decontarea serviciilor medicale acordate de sanatoriile/secţiile sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, la nivelul indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I 2021.