Valabilitatea pachetelor medicale se prelungește

Pachetul minimal de servicii medicale pentru cei care nu sunt asigurați în sistemul sanitar și pachetul de servicii de bază, destinat asiguraților sunt valabile pentru perioada 2021-2022 și sunt cuprinse în HG nr. 696/2021.

CNAS propune acum prin acest nou proiect prelungirea valabilității pachetelor medicale până în data de 31 martie 2023.

O noutate este reprezentată de reglementarea contribuției personale, mai exact modul de funcționare al acesteia. Contribuția reprezintă o diferență de tarif din prețul cerut de furnizorul privat de servicii medicale și suma de bani aferentă acelui serviciu medical decontată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate – sumă de bani care nu poate fi considerată nicicum ca fiind o coplată, transmite avocatnet.ro.

În document mai sunt prevăzute și zilele de concediu de odihnă pentru medicii de familie. Aceștia au acum 30 de zile lucrătoare într-un an, nu zile calendaristice, cum era prevăzut până acum. De asemenea, o noutate este și acordarea la distanță a consultaţiilor pentru afecţiuni cronice.

„Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/ soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/ act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/ medicamente cu şi fără contribuţie personală/ dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi a persoanelor care desfăşoară activitate la nivelul acestora”, transmite sursa citată.

Servicii pentru cei neasigurați

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic, consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei, consultaţiile de planificare familială, servicii de prevenţie și activităţi de suport.

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie.

Servicii pentru cei asigurați

Cei asigurați beneficiază de o gamă mult mai mare de servicii medicale decât cel minimal în cadrul pachetului de bază.

Acesta cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice, servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice, depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic, consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială, servicii de îngrijiri paliative, servicii diagnostice şi terapeutice, servicii de sănătate conexe actului medical, servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei, servicii medicale în scop diagnostic – caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi şi se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic.