Nadia Oanea, șefa de la Tax and Training, o firmă de consultanță fiscală, a prezentat o serie de beneficii salariale care pot fi aplicate de firme.

Beneficiile salariale neimpozabile în prezent

1. Diurna

2. Indemnizația de delegare;

3. Indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale;

4. Prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier (din 2023);

5. Orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Beneficiile salariale acordate sub formă de cheltuieli sociale

 • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale;
 • veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora;
 • contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului;
 • contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Beneficiile salariale care vor deveni neimpozabile în 2023

1. Prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii:

 • altele decât prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier;
 • în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice.

2. Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:

• astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern;

• în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

• Nu se acordă pentru: numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare.

• Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

• Nu se aplică pentru hrană acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii (neimpozabilă fără limite).

3. Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană,

Condiții: salariatul sau soțul / soția nu au locuință în localitatea unde lucrează, iar beneficiul se acordă doar unuia dintre ei.

4. Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

5. Contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii

• în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană

• În 2022: plafonul de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat nu se aplică!

6. Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii

7.  Sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou,

• în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern;

• în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

• Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Beneficii salariale ce sunt impozitate cu doar 10%

 • Tichete de masă: maxim 30 lei /zi, pentru fiecare zi lucrată (excluse – zilele în care se acordă diurnă, zilele de concediu; incluse – zilele în telemuncă);
 • Vouchere de vacanță: maxim 6 salarii de bază minime brute pe țară/an (în 2022 – un beneficiu anual neimpozabil de maxim 15.300 lei);
 • Tichete culturale: maxim 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional;
 • Tichete de creșă: 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă;
 • Tichetele culturale și tichetele de creșă intră în calculul cheltuielilor sociale deductibile în limita a 5% din fond salarii, la calculul impozitului pe profit.