După cum declarat Emil Boc, la finele lunii august, când Guvernul a adoptat modificările fiscale, certificat de atestare fiscală va avea două componente: datoriile şi sumele de încasat, astfel încât companiile care au datorii la stat mai mici decât banii pe care trebuie să-i ia de la stat să poată participa la licitaţiile publice.

Ministerul Finanţelor a publicat un proiect de ordin al ministrului de resort care enumeră modificările care vor fi operate certificatului de atestare fiscală şi care prezintă noul model al acestuia. Puteţi vedea AICI cum va arăta noul model de cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

Proiectul ordinului de ministru prevede că, "în situaţia în care contribuabilul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile contractante definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală depune, în original, şi documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la acestea".

Documentul trebuie să cuprindă următoarele elemente: denumirea autorităţii contractante, data emiterii documentului, numărul şi data încheierii contractului, sumele certe, lichide şi exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte, numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor împuternicite ale autorităţii contractante, precum şi ştampila autorităţii contractante.

Documentele eliberate de autorităţile contractante prin care se certifică sumele pe care le are de încasat de la stat se depun, în original, la administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul, se arată în proiectul ordinului de ministru.