Principalele deficienţe:

 • O serie de instalaţii de producere, transport şi distribuţie a energiei sunt învechite şi depăşite tehnologic, cu consumuri şi costuri de exploatare mari;
 • Instalaţii şi echipamente utilizate pentru exploatarea huilei sunt uzate moral şi fizic.
 • Lipsa finanţării pentru implementarea tehnologiilor performante în sectorul de extracţie al huilei;
 • O dependenţă crescândă de importul gazelor naturale, existând pentru moment o singură sursă în zonă;
 • Durata de funcţionare depăşită pentru 70% din conductele de transport gaze naturale şi a aproximativ 27% din staţiile de reglare măsurare;
 • Nivelul scăzut al surselor de finanţare comparativ cu necesităţile de investiţii în infrastructura Sistemului Naţional de Transport gaze naturale (SNT);
 • Structură neomogenă din punct de vedere presiuni şi diametre a SNT, fapt care conduce la probleme mari privind asigurarea presiunilor gazelor naturale la extremităţile sistemului;
 • Eficienţa energetică redusă pe lanţul producţie-transport-distribuţie-consumator final de energie;
 • Preţurile energiei nu reflectă securizarea furnizării energiei funcţie de poziţia consumatorului/producătorului în curba de sarcină. Din această cauză nu există suficiente stimulente pentru investiţii în capacităţi cu caracter de vârf;
 • Lipsa unor măsuri financiare de susţinere a proiectelor şi programelor de creştere a eficienţei energetice;
 • Organizarea sectorului de producere a energiei electrice pe filiere tehnologice monocombustibil;
 • Performanţe sub potenţial ale unor companii miniere şi energetice cu capital de stat;
 • Existenţa unor distorsionări ale preţurilor la consumatorii finali;
 • Capacitate redusă de cercetare-dezvoltare-diseminare în sectorul energetic şi sectorul minier;
 • Lipsa unor măsuri clare privind modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică din sisteme centralizate, în condiţiile opţiunilor crescânde ale populaţiei pentru încălzirea individuală a locuinţelor în mediul urban;
 • O mare parte din unităţile de producere energie electrică nu respectă normele din Uniunea Europeană pentru emisia unor poluanţi în aer. Alinierea la aceste cerinţe necesită fonduri importante şi se realizează treptat, conform calendarului de conformare negociat, dar în unele cazuri sunt mari întârzieri;
 • Efort financiar major pentru conformarea cu reglementările de mediu şi pentru ecologizarea terenurilor eliberate de instalaţii, precum şi pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive;
 • Dificultăţi în relaţia cu proprietarii de terenuri pentru punerea în valoare a noi perimetre pentru exploatare a lignitului;
 • Neangajarea desfacerii producţiei de cărbune pe termen mediu şi lung pe baza unor contracte care să garanteze cantităţile şi preţurile în actuala structură a producţiei de cărbune şi de energie electrică;
 • Timpul relativ mare pentru dezvoltarea de noi capacităţi de producţie a cărbunelui şi uraniului.
 • Până în prezent nu s-a realizat rentabilizarea unor mari termocentrale – inclusiv în cogenerare – ceea ce are influenţă asupra costurilor energiei electrice şi căldurii produse în cogenerare care depăşesc veniturile realizate.

Oportunităţi:

 • Poziţie geografică favorabilă pentru a participa activ la dezvoltarea proiectelor de magistrale pan-europene de ţiţei şi gaze naturale;
 • Existenţa pieţelor fizice de energie, precum şi posibilităţile de acces la pieţe regionale de energie electrică şi gaze naturale cu oportunităţi de realizare a serviciilor de sistem la nivel regional;
 • Capacitate disponibilă în sistemul naţional de transport gaze naturale ce poate asigura preluarea solicitărilor utilizatorilor;
 • Climat investiţional atractiv atât pentru investitorii străini cât şi autohtoni, inclusiv în procesul de privatizare a diferitelor companii aflate în prezent în proprietatea statului;
 • Creşterea încrederii în funcţionarea pieţei de capital din România, ceea ce permite listarea cu succes la Bursă a companiilor energetice;
 • Oportunităţi crescute de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi al resurselor energetice regenerabile;
 • Accesarea Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene pentru proiecte în domeniul energiei;
 • Existenţa unui important sector hidroenergetic capabil să furnizeze volumul necesar de servicii tehnologice de sistem;
 • Existenţa experienţei îndelungate în minerit şi extracţia şi prelucrarea hidrocarburilor şi a unei infrastructure importante pentru exploatarea resurselor de cărbune şi uraniu;
 • Existenţa unor perimetre cu rezerve considerabile de lignit.