Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Sectiunea a 2-a
Executarea silita a bunurilor mobile

(urmare din numarul trecut)

Art. 72. – (1) Aplicarea sechestrului se face de executorul bugetar local, care incheie un proces-verbal de sechestru.
(2) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei cand s-a facut sechestrul;
b) numele si prenumele executorului bugetar local care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei;
c) numarul dosarului de executare, data si numarul de inregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu in baza caruia se face executarea silita;
d) temeiul legal in baza caruia se face executarea silita;
e) sumele datorate pentru a caror executare se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentand dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere, mentionandu-se si cota acestora, precum si actul normativ in baza caruia a fost stabilita obligatia de plata;
f) numele, prenumele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, in lipsa acestuia, ale persoanei majore care locuieste impreuna cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fata la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane;
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului bugetar, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionandu-se starea de uzura si eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz;
h) mentiunea ca evaluarea se va face inaintea inceperii procedurii de valorificare, in cazul in care executorul bugetar nu a putut evalua bunul deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate;
i) mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca ori privilegiu, dupa caz, constituit in favoarea unei alte persoane, pentru bunurile sechestrate;
j) numele, prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, dupa caz;
k) eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului;
l) mentiunea ca, in cazul in care in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile bugetare locale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;
m) semnatura executorului bugetar local care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul bugetar local va mentiona aceasta imprejurare.
(3) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se preda debitorului sub semnatura sau i se comunica la domiciliul ori la sediul acestuia, precum si, atunci cand este cazul, custodelui, acesta din urma semnand, cu mentiunea de primire a bunurilor in pastrare.
Art. 73. – (1) De la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, potrivit art. 72, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui in culpa.
(2) Actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizarii prevazute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
Art. 74. – (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lasate in custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare ori de executorul bugetar local, dupa caz, sau vor fi ridicate si depozitate de catre acesta. Atunci cand bunurile sunt lasate in custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii si cand se constata ca exista pericol de substituire sau de degradare, executorul bugetar local poate aplica sigiliul asupra bunurilor.
(2) In cazul in care bunurile sechestrate constau in sume de bani in lei sau in valuta, titluri de valoare, obiecte din metale pretioase, pietre pretioase, obiecte de arta, colectii de valoare, acestea se ridica si se depun, cel tarziu a doua zi lucratoare, la unitatile specializate.
(3) Cel care primeste bunurile in custodie va semna procesul-verbal de sechestru.
(4) In cazul in care custodele este o alta persoana decat debitorul sau creditorul, organul de executare ii va stabili acestuia o remuneratie, tinand seama de activitatea depusa.
Art. 75. – In cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei bugetare locale si la inceperea executarii silite se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicata o data cu comunicarea somatiei.
Art. 76. – (1) In vederea valorificarii, organul de executare este obligat sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, precum si daca nu au fost substituite sau degradate.
(2) Cand bunurile sechestrate gasite cu ocazia verificarii nu sunt suficiente pentru realizarea creantei bugetare locale, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.
(3) Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, ca au fost substituite sau degradate, executorul bugetar local incheie un proces-verbal de constatare. Pentru bunurile gasite cu prilejul investigatiilor facute conform alin. (2) se va incheia procesul-verbal de sechestru.
(4) Daca se sechestreaza si bunuri gajate pentru garantarea creantelor altor creditori, organul de executare le va trimite si acestora cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
Art. 77. – (1) Executorul bugetar local care constata ca bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta in procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelasi proces-verbal va declara sechestrate, cand este necesar, si alte bunuri pe care le va identifica.
(2) Bunurile inscrise in procesele-verbale de sechestru incheiate anterior se considera sechestrate si in cadrul noii executari silite.
Art. 78. – In cazul in care executorul bugetar local constata ca in legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit fapte care pot constitui infractiuni, va consemna aceasta in procesul-verbal de sechestru si va sesiza de indata organele de urmarire penala competente.

Sectiunea a 3-a
Executarea silita a bunurilor imobile
Art. 79. – (1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului.
(2) Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat o data cu imobilul.
Art. 80. – (1) In cazul debitorului persoana fizica nu poate fi supus executarii silite spatiul minim locuit de acesta si familia sa, stabilit in conformitate cu normele legale in vigoare.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazurile in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor bugetare locale rezultate din savarsirea de infractiuni, precum si in cazul stabilirii raspunderii asociatilor si/sau administratorilor societatilor comerciale debitoare.
Art. 81. – Executorul bugetar local care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 72 si 73 fiind aplicabile.
Art. 82. – Sechestrul aplicat in temeiul art. 81 constituie ipoteca legala.
Art. 83. – Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de indata Biroului de carte funciara efectuarea inscriptiei ipotecare, anexand un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Inregistrarea inscriptiei ipotecare este exonerata de la plata oricarei taxe.r
Art. 84. – Biroul de carte funciara va comunica, in termen de 5 zile lucratoare, gratuit, organelor de executare, la cererea acestora, celelalte drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si titularii acestora, care vor fi instiintati de catre organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.r
Art. 85. – Creditorii debitorului, altii decat titularii drepturilor mentionate la art. 84, sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la inscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil in evidentele de publicitate imobiliara, sa comunice in scris organului de executare titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.r
Art. 86. – (1) La intocmirea procesului-verbal de sechestru si in tot cursul executarii silite organul de executare poate numi un administrator-sechestru, daca aceasta masura este necesara pentru administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind imobilul respectiv.r
(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori alta persoana fizica sau juridica.r
(3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate potrivit alin. (1) la unitatile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.r
(4) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat creditorul sau debitorul, organul de executare ii va fixa o remuneratie, tinand seama de activitatea depusa.r
Art. 87. – (1) Dupa primirea procesului-verbal de sechestru prevazut la art. 81, debitorul poate solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a obligatiei la bugetul local, inclusiv cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni.r
(2) De la data aprobarii cererii debitorului executarea silita inceputa asupra bunului imobil se suspenda.r
(3) Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silita imobiliara inainte de expirarea termenului de 6 luni.r
(4) Daca debitorul persoana juridica caruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la executare silita sau isi provoaca insolvabilitatea, se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 7 alin. (3) lit. b).r
r
Sectiunea a 4-ar
Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacinir
Art. 88. – (1) Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului, se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante privind bunurile imobile.r
(2) Pentru executarea silita a recoltelor si fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentei ordonante privind bunurile mobile.r
Art. 89. – Organul de executare va hotari, dupa caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor, asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese.r
r
Sectiunea a 5-ar
Executarea silita a unui ansamblu de bunurir
Art. 90. – Bunurile mobile si/sau imobile proprietate a debitorului pot fi valorificate in ansamblu daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute mai rapid ori in conditii mai avantajoase.r
Art. 91. – Pentru executarea silita a bunurilor prevazute la art. 90 organul de executare va proceda la sechestrarea acestora potrivit prevederilor prezentei ordonante.r
Art. 92. – Prevederile art. 70-89 privind executarea silita a bunurilor mobile si imobile, precum si ale art. 111 privind vanzarea bunurilor imobile cu plata pretului in rate se aplica in mod corespunzator.r
r
CAPITOLUL IIIr
Valorificarea bunurilor mobile si imobiler
r
Sectiunea 1r
Dispozitii generaler
Art. 93. – (1) Daca obligatia la bugetul local nu este platita in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, instanta judecatoreasca a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii.r
(2) In scopul valorificarii bunurilor, pentru evaluarea acestora organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a caror selectare nu este supusa reglementarilor privind achizitiile publice si care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens.r
(3) Atunci cand considera necesar, organul de executare poate proceda la actualizarea pretului de evaluare, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.r
Art. 94. – (1) Pentru a realiza executarea silita cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama atat de interesul legitim si imediat al creditorului, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit, organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate in una dintre modalitatile prevazute de dispozitiile legale in vigoare si care, fata de datele concrete ale cauzei, se dovedeste a fi mai eficienta.r
(2) In sensul alin. (1) se poate proceda la valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile prin:r
a) intelegerea partilor;r
b) vanzare directa;r
c) vanzare la licitatie;r
d) vanzare in regim de consignatie, numai in cazul bunurilor mobile;r
e) alte modalitati admise de lege.r
(3) Vanzarea bunurilor sechestrate se face numai dupa implinirea termenului prevazut la art. 93, fara efectuarea altei formalitati.r
(4) Vanzarea se poate face imediat dupa sechestrarea bunurilor, daca acestea sunt supuse pericolului degradarii sau alterarii, dupa caz.r
(5) Daca din cauza unei contestatii sau a unei invoieli intre parti data, locul sau ora vanzarii directe ori la licitatie a fost schimbata de organul de executare, se vor face alte anunturi, potrivit art. 97 si 98.r
Art. 95. – (1) Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus.r
(2) Pretul propus de cumparator nu poate fi mai mic decat pretul de evaluare.r
(3) Organul de executare, dupa analiza propunerilor prevazute la alin. (1), va comunica aprobarea, indicand termenul si contul bugetar in care pretul bunului va fi virat de cumparator.r
(4) Indisponibilizarea prevazuta la art. 73 se ridica dupa creditarea contului bugetar mentionat la alin. (3).r
Art. 96. – (1) Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in cazul in care, inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie ori pe parcursul acesteia sau dupa finalizarea ei, daca bunul nu a fost vandut, o persoana ofera cel putin pretul de evaluare, dispozitiile art. 97 si 98 fiind aplicabile in mod corespunzator.r
(2) Vanzarea directa se realizeaza prin incheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate si care va cuprinde elementele prevazute la art. 112 sau 113, dupa caz.r
(3) In cazul in care organul de executare inregistreaza in conditiile prevazute la alin. (1) mai multe cereri, va vinde bunul persoanei care ofera cel mai mare pret fata de pretul de evaluare.r
Art. 97. – (1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.r
(2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie sau intr-un cotidian local ori in pagina de Internet, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.r
(3) Totodata, despre data, ora si locul licitatiei vor fi instiintati si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit.r
Art. 98. – Anuntul privind vanzarea cuprinde urmatoarele:r
a) denumirea si sediul organului de executare;r
b) numarul dosarului de executare;r
c) numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului;r
d) bunurile care se ofera spre vanzare si descrierea lor sumara;r
e) pretul de evaluare ori pretul de pornire al licitatiei, in cazul vanzarii la licitatie, pentru fiecare bun oferit spre vanzare;r
f) indicarea, daca este cazul, a drepturilor reale si a privilegiilor care greveaza bunurile;r
g) data, ora si locul vanzarii;r
h) invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare;r
i) invitatia pentru toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare;r
j) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, in cazul vanzarii prin licitatie, pana la termenul de vanzare, o taxa de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei;r
k) data afisarii anuntului privind vanzarea;r
l) semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare.r
Art. 99. – (1) Licitatia se tine la locul unde se afla bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, dupa caz.r
(2) Debitorul este obligat sa permita tinerea licitatiei in spatiile pe care le detine, daca sunt adecvate acestui scop.r
Art. 100. – (1) Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:r
a) oferta de cumparare;r
b) dovada depunerii taxei de participare;r
c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;r
d) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;r
e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;r
f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;r
g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.r
(2) Participantii la licitatie pot formula oferte de cumparare superioare pretului de pornire al licitatiei.r
Art. 101. – (1) Pretul de pornire al licitatiei este, dupa caz, pretul de evaluare diminuat cu 10% pentru prima licitatie, cu 30% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie.r
(2) Licitatia incepe de la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior celui prevazut la alin. (1), iar in caz contrar va incepe de la acest din urma pret.r
(3) Adjudecarea se face in favoarea participantului care a oferit cel mai mare pret, dar nu mai putin decat pretul de pornire.r
(4) In cazul prezentarii unui singur ofertant la licitatie, comisia poate sa il declare adjudecatar, daca acesta ofera cel putin pretul de pornire al licitatiei.r
Art. 102. – (1) Taxa de participare se plateste in lei la casieria organului de executare sau la unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica si reprezinta 10% din pretul de pornire al licitatiei.r
(2) In termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la art. 109, organul de executare va dispune in scris restituirea taxei de participare participantilor care au depus oferte de cumparare si nu au fost declarati adjudecatari, iar in cazul adjudecarii, taxa se retine in contul pretului.r
(3) Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a platit pretul, retinandu-se in contul organului de executare pentru acoperirea cheltuielilor de executare.r
Art. 103. – Vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate este organizata de o comisie numita in conditiile stabilite de organul de executare, care este condusa de un presedinte.r
Art. 104. – (1) Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prevazute la art. 100 alin. (1) si afiseaza la locul licitatiei, cu cel putin o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia completa de participare.r
(2) Comisia de licitatie este constituita din 3 persoane numite prin dispozitie de catre reprezentantul legal al creditorului bugetar local.r
(3) Ofertantii se identifica dupa numarul de ordine de pe lista de participare, dupa care presedintele comisiei anunta obiectul licitatiei, precum si modul de desfasurare a acesteia.r
Art. 105. – La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul bugetar va da citire mai intai anuntului de vanzare si apoi ofertelor scrise primite pana la data prevazuta la art. 100.r
Art. 106. – Daca la prima licitatie nu s-au prezentat ofertanti sau nu s-a obtinut cel putin pretul de pornire al licitatiei conform art. 101, organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a doua licitatii.r
Art. 107. – (1) In cazul in care nu s-a obtinut pretul de pornire nici la a doua licitatie ori nu s-au prezentat ofertanti, organul de executare va fixa un termen in cel mult 30 de zile, in vederea tinerii celei de-a treia licitatii.r
(2) La a treia licitatie creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 55% din pretul de evaluare.r
Art. 108. – Pentru fiecare termen de licitatie se va face o noua publicitate a vanzarii, conform prevederilor art. 97 si 98.r
Art. 109. – (1) Dupa licitarea fiecarui bun se va intocmi un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei.r
(2) In procesul-verbal prevazut la alin. (1) se vor mentiona:r
a) denumirea si sediul organului de executare;r
b) numele si prenumele sau denumirea debitorului si ale cumparatorului;r
c) domiciliul sau sediul debitorului si cumparatorului;r
d) numarul dosarului de executare;r
e) bunurile adjudecate, pretul la care bunul a fost adjudecat si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;r
f) toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant;r
g) situatiile in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.r
Art. 110. – (1) Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, in lei, in numerar, imediat sau prin decontare bancara in cel mult 15 zile de la data adjudecarii.r
(2) Daca adjudecatarul nu plateste pretul in termenul prevazut la alin. (1), procedura vanzarii la licitatie se va relua, de la momentul intreruperii ei, in termen de 5 zile, acesta fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie este mai mic, diferenta de pret.r
(3) Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.r
(4) Daca la urmatoarea licitatie bunul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.r
Art. 111. – (1) In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile, cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, in cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare al bunului imobil si cu plata unei dobanzi stabilite conform prezentei ordonante. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de plata a pretului in rate.r
(2) Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata pretului in intregime si a dobanzii stabilite.r
(3) In cazul neplatii avansului prevazut la alin. (1), dispozitiile art. 110 se aplica in mod corespunzator.r
(4) Suma reprezentand dobanda nu stinge creantele bugetelor locale pentru care s-a inceput executarea silita.r
Art. 112. – (1) In cazul vanzarii bunurilor imobile, dupa plata in intregime a pretului sau a avansului prevazut la art. 111 alin. (1), daca bunul a fost vandut cu plata in rate, organul de executare va incheia procesul-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate pentru imobilul transmis, pe baza caruia se face inscrierea in Cartea funciara.r
(2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde urmatoarele mentiuni:r
a) denumirea si sediul organului de executare;r
b) numarul dosarului de executare;r
c) numarul si data procesului-verbal de desfasurare a licitatiei;r
d) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si ale cumparatorului;r
e) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare al debitorului si al cumparatorului;r
f) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;r
g) modalitatea de plata a diferentei de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate;r
h) datele de identificare a bunului;r
i) mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate si ca poate fi inscris in Cartea funciara;r
j) mentiunea ca pentru creditor procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;r
k) semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare;r
l) semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.r
(3) Cate un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va transmite organului de executare coordonator si cumparatorului.r
(4) Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, in cazul vanzarii cu plata in rate, Biroului de carte funciara pentru a inscrie interdictia de instrainare si grevare a bunului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii stabilite.r
(5) In cazul in care cumparatorul caruia i s-a incuviintat plata pretului in rate nu plateste restul de pret in conditiile si la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate, in baza titlului executoriu emis in conditiile prezentei ordonante.r
Art. 113. – (1) In cazul vanzarii bunurilor mobile, dupa plata pretului executorul bugetar intocmeste un proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate.r
(2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde:r
a) denumirea si sediul organului de executare;r
b) numarul dosarului de executare;r
c) numarul si data procesului-verbal de desfasurare a licitatiei;r
d) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si ale cumparatorului;r
e) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare al debitorului si al cumparatorului;r
f) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul;r
g) datele de identificare a bunului;r
h) mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate;r
i) semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare;r
j) semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal, dupa caz.r
Art. 114. – (1) Daca bunurile supuse executarii silite nu au putut fi valorificate prin modalitatile prevazute la art. 94, organul de executare va repeta procedura de licitatie cel putin o data pe an in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.r
(2) In cazul in care bunurile nu au fost valorificate conform alin. (1), ele vor putea fi valorificate prin celelalte forme de vanzare ori se vor putea restitui debitorului. O data cu restituirea bunurilor imobile se va lua masura radierii inscriptiei ipotecare.r
(3) Atat timp cat, potrivit alin. (1), poate avea loc reluarea procedurii de licitatie, se mentine indisponibilizarea bunului, dispusa potrivit art. 73 si 81, dupa caz. In aceeasi perioada organul de executare va putea, dupa caz, sa ia masura numirii, mentinerii ori schimbarii administratorului-sechestru sau va putea proceda la valorificarea bunului imobil in orice alt mod admis de lege.r
(4) In cazul in care debitorii ale caror bunuri sunt sechestrate si urmeaza sa li se restituie in conformitate cu alin. (2) si-au mutat domiciliul sau sediul social declarat si nu pot fi identificati la noul domiciliu sau sediu ori asociatii sau actionarii au plecat din tara, aceste bunuri vor fi pastrate pana la implinirea unui termen de 6 luni, dupa care sunt aplicabile prevederile art. 477 din Codul civil.r
Art. 115. – In cazul in care prin executarea silita efectuata nu s-au realizat obligatiile stabilite in sarcina debitorului, organul de executare va intocmi un proces-verbal in care va consemna atat sumele incasate, cat si sumele care nu au fost recuperate.r
Art. 116. – (1) In tot cursul executarii silite asupra bunurilor imobile ale debitorului persoana juridica, inclusiv in perioada in care poate avea loc reluarea procedurii de licitatie in conditiile art. 114 alin. (1), obligatiile fata de bugetul local pot fi stinse, la cererea debitorului si cu aprobarea consiliului local sau judetean, prin trecerea in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile supuse executarii silite.r
(2) De la data depunerii cererii de catre debitor pana la data intocmirii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale sau pana la luarea hotararii de catre consiliul local sau judetean, in caz de respingere a cererii, bunul imobil ramane indisponibilizat potrivit art. 73.r
(3) Procesul-verbal de trecere in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale a bunului imobil constituie titlu de proprietate. Operatiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al darii in plata, este scutita de taxa pe valoarea adaugata.r
(4) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale conform alin. (1) pot fi date in administrare in conditiile legii.r
r
Sectiunea a 2-ar
Eliberarea si distribuirea sumelor realizate r
prin executare silitar
Art. 117. – (1) Suma realizata dupa inceperea executarii silite reprezinta totalitatea sumelor incasate dupa emiterea somatiei, prin orice modalitate prevazuta de prezenta ordonanta.r
(2) Creanta bugetara locala inscrisa in titlul executoriu se stinge cu suma realizata conform alin. (1), in ordinea vechimii, mai intai creanta principala si apoi accesoriile acesteia.r
(3) Daca suma ce reprezinta atat creanta bugetara, cat si cheltuielile de executare este mai mica decat suma realizata prin executare silita, cu diferenta se va proceda la compensare, potrivit art. 27, sau se restituie, la cerere, debitorului.r
Art. 118. – (1) In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, organele prevazute la art. 49 vor proceda la distribuirea sumei, potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:r
a) creantele reprezentand cheltuielile de orice fel, facute cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie;r
b) creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;r
c) creantele rezultand din obligatii de intretinere, alocatii pentru copii sau de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;r
d) creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;r
e) creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;r
f) creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;r
g) creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;r
h) creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;r
i) alte creante.r
(2) Pentru plata creantelor care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede altfel, suma realizata din executare se repartizeaza intre creditori proportional cu creanta fiecaruia.r
Art. 119. – (1) Creditorii bugetari locali care au un privilegiu prin efectul legii si care indeplinesc conditia de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate lar
r
PRIM-MINISTRUr
ADRIAN NASTASEr
r
Contrasemneaza:r
Ministrul administratiei publice, Octav Cozmancar
p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de statr
Bucuresti, 30 ianuarie 2003.r
Nr. 39.