Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17
Cotele de impozitare
Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute la art. 38.“
2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
„(3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.“
3. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abroga.
4. La alineatul (4) al articolului 21, dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
„s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m).“
5. Alineatul (12) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
„(12) Contribuabilii care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.“
6. Alineatul (5) al articolului 30 se abroga.
7. Articolul 33 se abroga.
8. La articolul 41, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
„g1) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 771;“.
9. La articolul 42, literele a) si g) vor avea urmatorul cuprins:
„a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit legii;
………………………………………………………………………………..
g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele definite la cap. VIII1;“.
10. Alineatul (2) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute in categoriile de venituri din investitii, din jocuri de noroc si din transferul proprietatilor imobiliare.“
11. La articolul 55 alineatul (4), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k1), cu urmatorul cuprins:
„k1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca;“.
12. La articolul 65 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care rata dobanzii este mai mica sau egala cu nivelul ratei medii a dobanzii pe piata interbancara – BUBID la o luna, in vigoare in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul, precum si la depuneri la casele de ajutor reciproc;“.
13. Alineatul (2) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, in cazul dobanzilor capitalizate, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura pe baza contractelor civile.“
14. La articolul 67 alineatul (3), litera e) va avea urmatorul cuprins:
„e) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare instrainate intr-o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobandirii;“.
15. La articolul 67 alineatul (3), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
„e1) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10% asupra castigului din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare;“.
16. La articolul 67 alineatul (3), litera g) va avea urmatorul cuprins:
„g) impozitul calculat si retinut la sursa, potrivit lit. e) si e1), se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit. c) si d);“
17. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 76
Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc
Venitul net este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil.“
18. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 77
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
(1) Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.
(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 100 milioane lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.
(3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.
(5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.
(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.“ r
r 19. Dupa capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII1, cu urmatorul cuprins: rn
rn
rn „CAPITOLUL VIII1rn
rnVenituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal rn
rn Art. 771 rn
rn Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal rn
rn (1) Venitul impozabil din transferul proprietatilor imobiliare, cu exceptia operatiunilor de schimb sau aport in natura la capitalul social al unei societati comerciale, reprezinta diferenta favorabila dintre suma realizata din instrainarea proprietatilor imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de baza a acestora. rn
rn (2) Valoarea de baza a proprietatilor imobiliare este, in functie de modalitatea de dobandire a imobilului: rn
rn a) pretul de achizitie; rn
rn b) costul constructiilor realizate de contribuabil; rn
rn c) pretul orientativ minim al proprietatilor imobiliare la data dobandirii, utilizat de camera notarilor publici in circumscriptia careia este situat imobilul. rn
rn (3) Pentru calculul valorii de baza, pretul de achizitie se determina, la alegerea contribuabilului, ca fiind oricare dintre: rn
rn a) pretul cu care a fost dobandit imobilul, majorat cu 5%; rn
rn b) pretul cu care a fost dobandit imobilul, la care se adauga costul lucrarilor si serviciilor de natura sa creasca valoarea imobilului, la data efectuarii acestora, dovedite prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii.
rn (4) Costul constructiilor realizate de contribuabil se determina, la alegerea contribuabilului, ca fiind oricare dintre: rn
rn a) costul constructiilor realizate de contribuabil la data realizarii, dovedite prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii; rn
rn b) pretul orientativ minim al proprietatilor imobiliare la data finalizarii constructiei, utilizat de camera notarilor publici in circumscriptia careia este situat imobilul, majorat cu 5%. rn
rn (5) Pentru proprietatile imobiliare obtinute de contribuabil intr-o modalitate din care nu rezulta valoarea la care a fost dobandit imobilul, valoarea de baza este pretul orientativ minim al proprietatilor imobiliare, utilizat de camera notarilor publici in circumscriptia careia este situat imobilul la data dobandirii. In situatia in care la data dobandirii nu existau preturi orientative minime utilizate de camera notarilor publici, se ia in calcul primul pret orientativ introdus. rn
rn (6) Pentru tranzactiile cu bunuri imobiliare, altele decat cele prevazute la alin. (8) lit. b), detinute cu titlu de proprietate o perioada mai mare de 3 ani, valoarea de baza se actualizeaza de la data dobandirii cu rata inflatiei pe economie din ultima luna a trimestrului expirat, comunicata de Institutul National de Statistica. rn
rn (7) Pierderea din transferul proprietatii imobiliare reprezinta pierderea definitiva a contribuabilului. rn
rn (8) Nu se impoziteaza urmatoarele venituri din transferul proprietatilor imobiliare: rn
rn a) venitul obtinut din transferul proprietatii asupra imobilelor, constructii si terenuri, pentru care contribuabilului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate in conditiile legislatiei in vigoare; rn
rn b) venitul obtinut din transferul proprietatii asupra constructiilor cu destinatia de locuinta si terenul aferent acestora, detinute cu titlu de proprietar o perioada mai mare de 3 ani; rn
rn c) venitul obtinut din transferul bunurilor imobiliare dobandite de contribuabil prin mostenire legala sau donatie intre rude pana la gradul al patrulea inclusiv, cu cel putin 3 ani inaintea instrainarii. rn
rn Art. 772 rn
rn Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare rn
rn (1) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 771. rn
rn (2) Notarii publici care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul. rn
rn (3) In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut organelor fiscale in a caror circumscriptie este situat imobilul instrainat, in maximum 3 zile de la data instrainarii bunului. rn
rn (4) Procedura de declarare, de calcul si de plata a impozitului se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. rn
rn Art. 773 rn
rn Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare rn
rn Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie: rn
rn a) partile contractante; rn
rn b) valoarea inscrisa in documentul de transfer; rn
rn c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; rn
rn d) taxele notariale aferente transferului.“ rn
rn 20. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins: rn
rn „a) 10% pentru veniturile din dobanzile la depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania;“. rn
rn 21. La articolul 117, litera a) va avea urmatorul cuprins: rn
rn „a) dobanda pentru depozitele la vedere/cont curent de la banci sau alte institutii de credit din Romania, pentru care rata dobanzii este mai mica sau egala cu nivelul ratei medii a dobanzii pe piata interbancara – BUBID la o luna, in vigoare in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul;“. rn
rn 22. La articolul 141 alineatul (1), literele k) si m) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn „k) prestarile de servicii culturale, precum si livrarile de bunuri strans legate de aceste servicii, efectuate de institutii publice sau de organizatii culturale nonprofit; rn
rn………………………………………………………………………………..rn
rn m) activitatile specifice posturilor publice nationale de radio si de televiziune, cu exceptia activitatilor de publicitate si altor activitati de natura comerciala;“ rn
rn 23. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abroga. rn
rn 24. La articolul 141 alineatul (2), literele f) si j) se abroga. rn
rn 25. La articolul 142, litera g) se abroga. rn
rn 26. La articolul 162, litera g) va avea urmatorul cuprins: rn
rn „g) uleiuri minerale si electricitate.“ rn
rn 27. Articolul 176 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Art. 176rn
rn Nivelul accizelorrn
rn Nivelul accizelor pentru urmatoarele produse este:rn
rnNr.tDenumirea ttAcciza*)rn
rncrt. tprodusului sau a tU.M. t(echivalentrn
rntgrupei de produse tteuro/U.M.)rn
rn 1. tBere, thl/1 grad Plato1)t0,74rn
rn tdin care:rn
rn t1.1. Bere produsa tt0,43rn
rn tde producatoriirn
rn tindependentirn
rn tcu o capacitatern
rn tde productie anualarn
rn tce nu depasestern
rn t200 mii hlrn
rn 2. tVinuri thl de produsrn
rn t2.1. Vinuri linistite tt0,00rn
rn t2.2. Vinuri spumoase tt34,05rn
rn 3. tBauturi fermentate, thl de produsrn
rnt altele decat bere rn
rntsi vinurirn
rn t3.1. linistite tt0,00rn
rn t3.2. spumoase tt 34,05rn
rn 4. tProduse intermediare thl de produs t51,08rn
rn 5. tAlcool etilic thl alcool pur2) t465,35rn
rn tProduse din tutunrn
rn 6. tTigarete t1.000 tigarete t9,10 + 30%rn
rn 7. tTigari si tigari de foi t1.000 bucati t22,13rn
rn 8.tTutun destinat fumatului, tkg t29,51rn
rn tdin care:rn
rn t8.1 Tutun destinat tkg t29,51rn
rn trularii in tigaretern
rn Uleiuri mineralern
rntt tona t480,00rn
rn 9. tBenzine cu plumb t1.000 litri t 369,60rn
rn tttona t425,06rn
rn10. tBenzine fara plumb t1.000 litri t327,29rn
rn tttona t307,59rn
rn11. tMotorine t1.000 litri t259,91rn
rn12. tPacura t1.000 kg t6,81rn
rn13. tGaze petroliere lichefiate, 1.000 kgrn
rn tdin care:rn
rn t13.1. Utilizate drept tt128,26rn
rn tcarburantrn
rn t13.2. Utilizate pentru tt113,50rn
rn tincalzirern
rn t13.3. Utilizate in consum t0,00rn
rn tcasnic3)rn
rn14. tGaz natural utilizat drept gigajoule t1,59rn
rnt carburantrn
rn t(codurile NC 2711 11 00rn
rnt si 2711 21 00)rn
rn15. tPetrol lampant (kerosen)4),rn
rn tdin care:rn
rn t15.1. Utilizat drept ttona t469,89rn
rn tcarburantt1.000 litri t375,91rn
rn t15.2. Utilizat pentru tonat469,89rn
rn tincalziret1.000 litri t375,91rn
rn16. tBenzen toluen, xileni sittona t469,89rn
rn talte amestecuri dern
rnthidrocarburi aromaticern
rn tElectricitate (codul NC 2716)rn
rn17. tElectricitate utilizata tMWh t0,14rn
rn tin scop comercialNr.tDenumirea ttAcciza*)rn
rncrt. tprodusului sau a tU.M. t(echivalentrn
rntgrupei de produse tteuro/U.M.)rn
rn18. tElectricitate utilizata tMWh t0,30“rn
rn tin scop necomercialrn
rnrn
rn 28. Alineatul (1) al articolului 177 va avea urmatorul cuprins: rn
rn „(1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 19,92 euro/1.000 tigarete, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima.“ rn
rn 29. La articolul 177, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: rn
rn „(11) La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minima in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, astfel incat nivelul accizei minime sa reprezinte 90% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta.“ rn
rn 30. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) si k) se abroga. rn
rn 31. La articolul 201 alineatul (1), literele h), j), k) si l) se abroga. rn
rn 32. La articolul 207, literele k) si m) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn „k) aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu inregistrare cu codul NC 8525 40; aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40; rn
rn ………………………………………………………………………………..rn
rnrn
rn m) aparate pentru conditionat aer cu codurile NC 8415 10 10 si 8415 10 90;“. rn
rn 33. La articolul 208, alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn rn
rn„(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:rn
rnNr. tDenumirea produsului ttAccizarn
rncrt. tsau a grupei de produse t(%)rn
rn 1. tConfectii din blanuri naturale (cu exceptia t45rn
rn tcelor de iepure, oaie, capra)rn
rn 2. tArticole din cristal1) tt55rn
rn 3. tBijuterii din aur si/sau din platina, t25rn
rn tcu exceptia verighetelorrn
rn 4. tProduse de parfumeriern
rn t4.1. Parfumuri, tt35rn
rn tdin care:rn
rn t- ape de parfum tt25rn
rn t4.2. Ape de toaleta, tt15rn
rn tdin care:rn
rn t- ape de colonie tt10rn
rn 5. tAparate video de inregistrat sau de reprodus, t20rn
rn tchiar incorporand un receptor de semnalern
rn tvideofonice; combine audio2)rn
rn 6. tDublu radiocasetofoane cu redare de pe banda t20rn
rn tmagnetica sau compact discrn
rn 7. tAparate de luat imagini fixe si alte camere t30rn
rn tvideo cu inregistrare; aparate fotograficern
rn tnumericern
rn 8. tCuptoare cu microunde t20rn
rn 9. tAparate pentru conditionat aer t20rn
rn10. tArme de vanatoare si arme de uz individual, t100rn
rn taltele decat cele de uz militar sau de sportrn
rn11. tIahturi si barci cu motor pentru agrementrn
rn t11.1. Iahturi tt50rn
rn t11.2. Barci cu motor pentru agrement t30rn
rnrn
rnrn
rn (5) tNivelul accizelor pentru autoturisme sau rn
rntautoturisme de teren, inclusiv din import rulate:rn
rn ttAcciza tAcciza pentrurn
rn ttpentru tautoturismern
rn ttautoturisme tsau autoturismern
rntTipul tsau autoturisme tde terenrn
rn tautoturismuluitde teren noi trulatern
rn tt(%) t(%)rn
rn1.tAutoturisme echipatern
rntcu motor cu benzina:rn
rn ta) cu capacitate cilindrica t1 t2,5rn
rn tsub 1.601 cm3rn
rn tb) cu capacitate cilindricat2,5 t5,5rn
rn tintre 1.601 si 1.800 cm3rn
rn tc) cu capacitate cilindrica t4t 10rn
rn tintre 1.801 si 2.000 cm3rn
rn td) cu capacitate cilindrica t8 t21rn
rn tintre 2.001 si 2.500 cm3rn
rn te) cu capacitate cilindrica t11 t32rn
rn tde peste 2.500 cm3rn
rn2.tAutoturisme echipate cu motorrn
rn tDiesel:rn
rn ta) cu capacitate cilindrica t1 t2,5rn
rn tsub 1.601 cm3rn
rn tb) cu capacitate cilindrica t2,5 t5,5rn
rn tintre 1.601 si 2.000 cm3rn
rn tc) cu capacitate cilindrica t4 t11rn
rn tintre 2.001 si 2.500 cm3rn
rn td) cu capacitate cilindrica t8 t21rn
rn t intre 2.501 si 3.200 cm3rn
rn te) cu capacitate cilindrica t11 t32“rn
rn tde peste 3.200 cm3rn
rnrn
rn Art. II. – In cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse in tara in baza contractelor de leasing initiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, datorate la momentul inchiderii operatiunii de import. rn
rn Art. III. – (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2005. rn
rn (2) Prevederile art. I pct. 1-21 inclusiv intra in vigoare la data de 1 mai 2005. rn
rn (3) Prevederile art. I pct. 22-25 se aplica incepand cu data de 1 iunie 2005. rn
rn (4) Stabilirea cotei de impozit care se aplica pentru castigul din veniturile sub forma de dobanzi prevazute la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 si transferul titlurilor de valoare prevazute la art. 67 alin. (3) lit. e) din aceeasi lege se determina pe baza de pro rata temporis, luandu-se in calcul o cota de impunere de 1% pentru perioada de pana la 30 aprilie 2005 si, respectiv, cota de impozit prevazuta de lege dupa data de 1 mai 2005. rn
rn (5) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice din investitii si din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, definite conform cap. V si VIII1 din titlul III din Legea nr. 571/2003, cota de impozit este de 16%. rn
rn Art. IV. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: rn
rn a) art. XXXVII din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 507/2004; rn
rn b) alin. (2) al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile ulterioare. rn
rn Art. V. – In vederea diminuarii evaziunii fiscale in domeniul produselor accizabile supuse sistemului de marcare, antrepozitarii autorizati vor utiliza pentru marcare numai banderole si timbre inseriate si numerotate. Termenul si procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum si regimul stocului de marcaje valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. rn
rn Art. VI. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. rn
rn PRIM-MINISTRUrn
rnCALIN POPESCU-TARICEANU rn
rn
rnContrasemneaza:rn
rnMinistrul finantelor publice,rn
rnIonel Popescurn
rn Bucuresti, 24 martie 2005. rn
rn Nr. 24.rn