(3) Pentru tranzactiile efectuate in perioada neutilizarii aparatului ca urmare a aducerii acestuia in parametri conform alin. (1) si pana la reinstalarea acestuia, utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.
Art. 115. – (1) Distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale raman raspunzatori in continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice, pentru aparatele livrate.
(2) Drepturile si obligatiile ce revin unitatilor acreditate in baza prevederilor ordonantei de urgenta si a prevederilor prezentelor norme metodologice, precum si in baza avizelor eliberate de comisie nu pot fi cedate unor terte persoane.
(3) In cazul dizolvarii distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare, drepturile si obligatiile ce ii revin acestuia in baza avizelor privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit, in conditiile legii, societatii comerciale sau societatilor comerciale existente ori care iau fiinta in urma acestor operatiuni, fara a fi necesara reavizarea potrivit prezentelor norme metodologice.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor distribuitorului autorizat privind fuziunea sau divizarea va fi notificata comisiei in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata.
(5) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care distribuitorul autorizat cedeaza, in conditiile legii, drepturile si obligatiile ce-i revin in baza avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale altui distribuitor autorizat, cu acordul scris al acestuia.
(6) Copia documentului incheiat in conditiile prevazute la alin. (5) va fi transmisa comisiei in termen de 15 zile de la data semnarii acestuia de catre parti.
Art. 116. – (1) Utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achizitionate numai distribuitorilor autorizati sau unitatilor acreditate de acestia, de la care au cumparat aparatele respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul incetarii activitatii utilizatorului in conditiile legii.
(3) In cazul incetarii activitatii prin fuziune sau divizare, vanzarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va face inainte de transmiterea patrimoniului utilizatorului catre societatea comerciala sau societatile comerciale beneficiare.
Art. 117. – (1) Clientii sunt obligati sa solicite bonurile fiscale si sa le prezinte la cerere organelor de control.
(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil, inclusiv la locul de amplasare a aparatelor, in cazul in care clientii au acces in unitate, anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita si de a pastra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul activitatilor de taximetrie.
Art. 118. – Anunturile prevazute la art. 117 alin. (2), cu exceptia celor afisate in interiorul autovehiculelor-taxi, vor fi scrise cu litere de tipar avand inaltimea minima de 3 cm.

CAPITOLUL XI
Controlul respectarii prevederilor ordonantei de urgenta

Art. 119. – (1) Verificarea modului de respectare de catre agentii economici a obligatiilor ce le revin potrivit ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice se face de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, din unitatile sale teritoriale, precum si din cadrul Garzii Financiare, denumite in continuare organe de control, organizate in echipe formate din minimum doua persoane.
(2) In traficul rutier organele de control prevazute la alin. (1) vor efectua verificarea taxiurilor numai impreuna cu reprezentanti ai politiei rutiere.
(3) In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor finaliza actiunea de inventariere a tuturor unitatilor agentilor economici care, la data intrarii in vigoare a acestor norme, desfasoara pe raza judetului/municipiului Bucuresti activitati de livrari de bunuri si prestari de servicii direct catre populatie, pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, si impreuna cu organele teritoriale ale Garzii Financiare vor proceda la verificarea acestora potrivit alin. (1).
(4) Pentru agentii economici inregistrati/autorizati potrivit legii ulterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, organele competente vor lua masurile corespunzatoare pentru verificarea existentei obligatiei acestora de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, urmand ca in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii unitatilor agentilor economici in cauza sa verifice modul de respectare de catre acestia a prevederilor ordonantei de urgenta.
Art. 120. – (1) Obiectivele controlului privind modul de respectare de catre agentii economici a obligatiilor ce le revin potrivit ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice vizeaza verificarea:
a) dotarii agentilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii;
b) emiterii bonului fiscal cu denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat, cantitatea si pretul sau tariful unitar pentru toate bunurile livrate si/sau serviciile prestate, precum si cu celelalte date prevazute de ordonanta de urgenta si de prezentele norme metodologice;
c) datelor inscrise in registrul special si in raportul Z cu cele inscrise in evidenta contabila a utilizatorului;
d) modului de indeplinire de catre utilizatori a obligatiei privind anuntarea distribuitorului autorizat si a unitatii de service acreditate in momentul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal;
e) afisarii de catre utilizatori a anunturilor prevazute la art. 117 alin. (2);
f) livrarii de catre distribuitorii autorizati, direct sau prin unitatile acreditate pentru comercializare, a dispozitivului de afisaj client impreuna cu aparatul de marcat electronic fiscal, conform art. 22 pct. A lit. b);
g) respectarii prevederilor art. 18 alin. (3);
h) modului de indeplinire a oricaror alte obligatii ce revin agentilor economici in baza ordonantei de urgenta si a prezentelor norme metodologice.
(2) Obiectivele mentionate la alin. (1) vor fi incluse in tematica de control a organelor prevazute la art. 119 alin. (1), indiferent de obiectul controlului.
Art. 121. – (1) Nerespectarea obligatiei distribuitorilor autorizati de instalare a aparatelor noi si de inlocuire a memoriei fiscale defecte ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata, in termenul prevazut la art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgenta, se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care organele de control vor constata, pentru a doua oara la acelasi utilizator, neinlocuirea, in termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, a memoriei fiscale defecte ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata, pe langa aplicarea amenzii contraventionale vor propune comisiei si retragerea dreptului de distributie si comercializare a aparatelor respective, obtinut de distribuitorul autorizat in baza avizului in cauza.
(3) Fapta prevazuta la alin. (2) va fi consemnata intr-un proces-verbal semnat de reprezentantii organului de control si de reprezentantul utilizatorului.
(4) In termen de 3 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la alin. (3), organele de control vor transmite originalul procesului-verbal comisiei, o copie distribuitorului si o copie agentului economic in a carui unitate s-a constatat ca aparatul de marcat electronic fiscal este defect. r
r(5) Comisia se va intruni in sedinta in termen de 3 zile de la primirea procesului-verbal, in vederea analizarii celor constatate de catre organele de control si a emiterii deciziei de retragere definitiva a dreptului de distributie si comercializare a aparatelor respective distribuitorului in cauza. Decizia va fi intocmita in 3 exemplare. rn
rn(6) In termen de 48 de ore de la data emiterii deciziei prevazute la alin. (5), originalul acesteia va fi transmis distribuitorului si o copie organului de control care a intocmit procesul-verbal, prin grija secretariatului tehnic al comisiei. rn
rnArt. 122. – (1) De la data inmanarii catre distribuitor a deciziei prevazute la art. 121 alin. (5) ori de la data comunicarii acesteia in conditiile legii, distribuitorului i se interzic distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale. rn
rn(2) Distribuitorii carora le-a fost retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale raman raspunzatori in continuare pentru toate obligatiile ce le revin conform prevederilor ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice, pentru toate aparatele livrate pana la data comunicarii retragerii acestui drept. rn
rn(3) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta. rn
rn(4) Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale dupa retragerea dreptului de distributie si comercializare a acestora se sanctioneaza cu amenda contraventionala si cu confiscarea incasarilor obtinute de agentul economic contravenient din aceasta activitate, conform art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 13 alin. (2) din ordonanta de urgenta. rn
rn(5) Amenda si sanctiunea complementara prevazute la alin. (4) se aplica si in cazul comercializarii aparatelor de marcat electronice fiscale de catre alti agenti economici decat distribuitorii autorizati si unitatile acreditate de acestia. rn
rnArt. 123. – Neindeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenul legal se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, si cu suspendarea activitatii unitatii agentului economic contravenient, conform art. 14 din ordonanta de urgenta. rn
rnArt. 124. – (1) Suspendarea activitatii unitatilor agentilor economici contravenienti se face in baza proceselor-verbale incheiate de echipe de control, constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si la nivelul Garzii Financiare, formate din 2 inspectori si, respectiv, 2 comisari. rn
rn(2) Pe toata durata de suspendare a activitatii unitatea va fi sigilata. Sigilarea se efectueaza de catre echipa de control constituita potrivit alin. (1), incepand cu data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei. rn
rn(3) Concomitent cu sigilarea unitatii se afiseaza la loc vizibil anuntul „Unitate inchisa pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale”. Anuntul va fi scris cu litere de tipar avand inaltimea minima de 10 cm. rn
rn(4) In cazul activitatilor cu caracter ambulant, o data cu incheierea procesului-verbal de control se va proceda la retinerea autorizatiei de functionare a agentului economic contravenient, eliberata de autoritatile administratiei publice locale pentru aceasta activitate. rn
rn(5) In cazul activitatilor de taximetrie, o data cu incheierea procesului-verbal de control se va proceda la suspendarea sau la anularea autorizatiei taxi, conform dispozitiilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile ulterioare. rn
rn(6) Pe intreaga perioada de suspendare a activitatii unitatii respective organele de control vor urmari conformarea utilizatorului cu sanctiunea primita. rn
rnArt. 125. – Continuarea livrarii de bunuri si prestarea de servicii dupa suspendarea activitatii unitatii se sanctioneaza cu amenda contraventionala si cu confiscarea sumelor incasate din aceste activitati, conform art. 11 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din ordonanta de urgenta. rn
rnArt. 126. – (1) In vederea ridicarii sanctiunii de suspendare a activitatii, agentul economic a carui unitate a fost sigilata va proceda dupa cum urmeaza: rn
rna) dupa achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal sau, dupa caz, dupa aducerea aparatului in parametrii specifici tipului si modelului avizate, in cazul utilizatorilor prevazuti la art. 110, va solicita in scris directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti pe a carei raza urmeaza sa fie instalat aparatul atribuirea numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexand la cerere documentele prevazute la art. 61. rn
rn Directiile generale ale finantelor publice vor comunica numarul de ordine atribuit, in termen de 3 zile de la data primirii solicitarii; rn
rnb) dupa primirea numarului de ordine, va solicita unitatii de service acreditate instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, informand directia generala a finantelor publice sau, dupa caz, Garda Financiara teritoriala, in functie de apartenenta organului de control care a dispus sanctionarea, asupra datei si orei la care urmeaza sa se faca instalarea aparatului. rn
rn(2) Desigilarea unitatii se face de catre echipa de control care a dispus suspendarea activitatii unitatii, moment in care se va proceda la instalarea aparatului potrivit prezentelor norme metodologice, o copie xerox a declaratiei de instalare intocmite conform art. 104 alin. (1) fiind preluata de organul de control si atasata la procesul-verbal de desigilare a unitatii. rn
rn(3) In vederea ridicarii sanctiunii de suspendare a activitatilor cu caracter ambulant si de taximetrie, agentul economic va prezenta organului de control copia declaratiei de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal, vizata de organul fiscal teritorial prevazut la art. 104 alin. (6). rn
rnArt. 127. – Prevederile prezentelor norme metodologice se completeaza cu dispozitiile referitoare la regulile speciale pentru vanzarile de bunuri second-hand, vanzarile de bunuri second-hand in regim de consignatie si pentru operatiunile realizate de casele de amanet, prevazute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal*).rn
rn
rn ___________ rn
rn*) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile ulterioare. rn
rn
rnArt. 128. – Anexele nr. 1-10**) fac parte integranta din prezentele norme metodologice. rn
rn NOTA: Reproducem mai jos art. II din Hotararea Guvernului nr. 2.398/2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, care nu este incorporat in textul republicat al Hotararii Guvernului nr. 479/2003: rn
rn „Art. II. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia art. I pct. 57 referitor la alin. (1) al art. 9***), care intra in vigoare la data de 1 februarie 2005.” rn
rn ___________ rn
rn**) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse in facsimil. rn
rn***) Pct. 57 al art. I modifica art. 94 din normele metodologice. Pe cale de consecinta, prevederile art. II se vor raporta la alin. (1) al art. 94 din normele metodologice. In urma renumerotarii, alin. (1) al art. 94 a devenit alin. (1) al art. 93.rn