(4) Utilizatorii care desfasoara activitati cu caracter ambulant solicita atribuirea numarului de ordine directiei generale a finantelor publice in a carei raza isi au sediul social/domiciliul.
Art. 61. – (1) Cererea de atribuire a numarului de ordine din registrul prevazut la art. 60 alin. (2) va fi insotita de urmatoarele documente:
a) copia facturii si a documentului de plata care atesta achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate sau, dupa caz, copia contractului de leasing financiar incheiat cu clauza expresa privind asumarea obligatiei partilor ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal;
c) copia procesului-verbal de aducere a aparatelor de marcat electronice fiscale la parametrii specifici tipului si modelului de aparat avizat, pentru utilizatorii prevazuti la art. 110 si la art. 114 alin. (1);
d) declaratie pe propria raspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, dupa caz, declaratie privind desfasurarea activitatii in regim ambulant ori in regim de taxi;
e) declaratia pe propria raspundere privind numarul de inmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, insotita de copia autorizatiei taxi, in cazul activitatii de taximetrie.
(2) Directiile generale ale finantelor publice pot solicita utilizatorilor si alte documente necesare verificarii modului de indeplinire a conditiilor pentru atribuirea numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.
Art. 62. – (1) In cazul incetarii activitatilor de livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie, utilizatorii vor solicita in scris directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, anularea numarului de ordine atribuit din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexand la cerere documente probatoare ale motivelor incetarii activitatii, respectiv inchiderea punctului de lucru, instrainarea aparatului, lichidarea, fuziunea, divizarea sau altele, dupa caz, precum si dovada predarii memoriei fiscale la organul fiscal teritorial, potrivit prezentelor norme metodologice.
(2) Conform prevederilor alin. (1) se va proceda si in cazul transferarii unui aparat de marcat electronic fiscal instalat de la un punct de lucru la altul situat in judete diferite, ambele puncte de lucru apartinand aceluiasi utilizator. Pentru instalarea aparatului in cauza se urmeaza procedura prevazuta de prezentele norme metodologice.
(3) Prevederile alin. (1), cu exceptia celor referitoare la dovada predarii memoriei fiscale, sunt aplicabile si in cazul furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal instalat. Utilizatorii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa anunte de indata organele de politie si sa se doteze cu un nou aparat de marcat electronic fiscal, in termen de maximum 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru tranzactiile efectuate in acest interval de timp utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.
(4) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile utilizatorilor aflati in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale, potrivit legii.
(5) In cazul transferarii unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, ambele situate in acelasi judet sau municipiu, utilizatorii notifica directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului si procedeaza la citirea, predarea si inlocuirea vechii memorii fiscale, la fiscalizarea si sigilarea memoriei inlocuite si a aparatului, precum si la depunerea declaratiei de instalare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, utilizandu-se acelasi numar de ordine atribuit initial din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.

SECTIUNEA a 2-a
Rola-jurnal
Art. 63. – (1) Rola-jurnal este documentul de control pe care se inscriu toate informatiile din bonurile fiscale.
(2) Atunci cand aparatul de marcat electronic fiscal este echipat cu un dispozitiv dublu de imprimare, rola-jurnal se tipareste concomitent cu rola-client.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigura tiparirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic inscris intr-o memorie electronica tip EEPROM sau FLASH, care asigura stocarea a cel putin 100 de bonuri fiscale si al carui continut trebuie sa nu fie afectat de evenimentul reset de stergere a memoriei RAM de date.
(4) Rola-jurnal emisa cu jurnalul electronic trebuie sa contina:
a) antetul bonului fiscal;
b) continutul bonurilor fiscale emise;
c) partea finala a bonului fiscal.
(5) Datele inscrise pe rola-jurnal trebuie sa se mentina lizibile pe perioada de arhivare prevazuta de ordonanta de urgenta.

SECTIUNEA a 3-a
Raportul Z. Registrul special
Art. 64. – (1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care contine in mod detaliat date ce se vor inregistra in memoria fiscala ca date de sinteza pe termen lung, o data cu emiterea acestui raport. Comanda de inchidere zilnica a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unica si obligatorie.
(2) In raportul Z, cu exceptia celui emis cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, se inscriu urmatoarele date:
a) antetul bonului fiscal;
b) numarul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescator si care se inregistreaza in contorul Z;
c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna si anul;
d) numarul avariilor care determina stergerea memoriei RAM si ora producerii acestora. In cazul stergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligatia de a reintroduce datele inscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei RAM. La aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare, unde nu este posibila reintroducerea datelor continute in rola-jurnal, datele de sinteza la nivel de zi trebuie recalculate automat din continutul jurnalului electronic;
e) numarul bonurilor fiscale emise in ziua raportata;
f) logotipul si seria fiscala ale aparatului;
g) valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul taxei pe valoarea adaugata;
h) valoarea totala zilnica a operatiunilor si taxa pe valoarea adaugata defalcata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota;
i) valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
j) valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
(3) In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie, in raportul Z se inscriu datele prevazute la alin. (2) lit. a)-f), precum si urmatoarele date:
a) pentru fiecare set de tarif, totalurile pe fiecare tarif, distanta si totalul sumei platite de client;
b) numarul fiecarei curse efectuate;
c) parcursul total zilnic, in km;
d) parcursul total zilnic cu calatori, in km;
e) valoarea totala zilnica incasata;
f) valoarea totala zilnica a taxei pe valoarea adaugata.
Daca pe parcursul unei zile au activat pe autovehiculul-taxi in schimburi mai multi taximetristi, elementele prevazute la lit. b)-e) se inscriu in raportul Z si pentru fiecare taximetrist. r
r(4) In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar, in raportul Z se inscriu datele prevazute la alin. (2) lit. a)-f), precum si urmatoarele date: rn
rna) numarul bonurilor fiscale emise pentru operatiunile de cumparare, vanzare, anulare; rn
rnb) totalul zilnic al sumelor incasate din cumparare de valuta cu comision inclus; rn
rnc) totalul zilnic al sumelor incasate din vanzare de valuta cu comision inclus; rn
rnd) totalul comisionului incasat din cumparare si vanzare de valuta, precum si cota de taxa pe valoarea adaugata; rn
rne) totalul taxei pe valoarea adaugata; rn
rnf) totalul zilnic al sumelor incasate din cumparare de valuta fara comision inclus; rn
rng) totalul zilnic al sumelor incasate din vanzare de valuta fara comision inclus. rn
rnArt. 65. – (1) Utilizatorii sunt obligati sa asigure arhivarea si pastrarea registrului special prevazut la art. 6 alin. (2) pe o perioada de 10 ani, iar raportul Z pe o perioada de 5 ani. rn
rn(2) Datele inscrise in documentele mentionate la alin. (1) trebuie sa ramana lizibile pe perioada de pastrare, utilizandu-se consumabile care au garantata perioada de pastrare impusa. rn
rn(3) Registrul special si raportul Z reprezinta documentele pe baza carora se inregistreaza veniturile din activitatea de comert cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie in evidenta contabila a utilizatorului, cu exceptiile prevazute de lege. rn
rnrn
rnCAPITOLUL Vrn
rn Inlocuirea memoriei fiscale rn
rnArt. 66. – (1) In momentul constatarii defectarii sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat sa anunte distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditata, precum si organul fiscal teritorial la care s-a depus declaratia de instalare a aparatului prevazuta la art. 104 alin. (1). rn
rn(2) Distribuitorul autorizat si unitatea de service acreditata au obligatia sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la anuntare, inlocuirea memoriei fiscale defecte sau umplute si repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal. rn
rn(3) Inlocuirea, sigilarea si activarea memoriei fiscale se efectueaza la locul de instalare a aparatului de catre tehnicianul de service, in prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial prevazut la alin. (1). rn
rn(4) Pentru a nu fi afectata perioada obligatorie de repunere in functiune a aparatului utilizatorul va solicita, in scris si prin prezentare la sediul organului fiscal teritorial, participarea reprezentantului acestuia la inlocuirea memoriei fiscale. rn
rn(5) Operatiunea de inlocuire a memoriei fiscale trebuie sa fie inregistrata in cartea de interventii a aparatului de catre tehnicianul de service si confirmata de reprezentantul organului fiscal teritorial. rn
rn(6) De asemenea, in situatia inlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal in perioada de garantie, memoria fiscala a aparatului inlocuit se preda reprezentantului organului fiscal teritorial conform prevederilor prezentelor norme metodologice, iar aparatul nou va fi instalat in termen de maximum 15 zile de la data inlocuirii celui defect. rn
rn(7) Pentru tranzactiile efectuate in perioada de inlocuire a memoriei fiscale ori a aparatului utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7. rn
rnArt. 67. – (1) La inlocuirea memoriei fiscale se va efectua citirea acesteia, iar rola pe care sunt inregistrate datele din memoria fiscala va fi preluata de reprezentantul organului fiscal prevazut la art. 66 alin. (1), cu exceptia prevazuta la alin. (2). rn
rn(2) Atunci cand natura defectiunii nu permite citirea memoriei fiscale cu aparatul de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizati sunt obligatia ca, in maximum 7 zile de la inlocuirea memoriei fiscale, sa asigure citirea acesteia prin mijloace proprii. rn
rn(3) In cazul si in intervalul de timp prevazute la alin. (2) utilizatorii sunt obligati sa predea organului fiscal teritorial memoria fiscala si rola pe care sunt inregistrate datele din aceasta. rn
rnArt. 68. – (1) Reprezentantul organului fiscal teritorial prevazut la art. 66 alin. (1) preia memoria fiscala inlocuita si rola pe care sunt inregistrate datele din aceasta, pe baza unui proces-verbal in care se consemneaza datele necesare identificarii utilizatorului si a aparatului de marcat electronic fiscal, precum si motivul predarii memoriei, respectiv umplere, defectare sau altele, dupa caz. rn
rn(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) se intocmeste in 4 exemplare si se semneaza de catre reprezentantul organului fiscal, de utilizator si de tehnicianul de service. rn
rn(3) Originalul procesului-verbal se preia de catre reprezentantul organului fiscal teritorial, o copie revine utilizatorului si doua copii vor fi preluate de catre tehnicianul de service, dintre care una se transmite distribuitorului autorizat prin grija unitatii de service acreditate. rn
rn(4) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) si rola pe care sunt inregistrate datele din memoria fiscala se pastreaza la organul fiscal teritorial la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe o perioada de 10 ani. rn
rn(5) In cazul utilizatorilor care au puncte de lucru situate in alte localitati/sectoare ale municipiului Bucuresti decat cea/cel in care isi au sediul social, organul fiscal prevazut la art. 66 alin. (1) procedeaza la predarea procesului-verbal prevazut la alin. (1), a memoriei fiscale si a rolei pe care sunt inregistrate datele din aceasta la organul fiscal la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. rn
rn(6) Organul fiscal teritorial la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe preda memoria fiscala inlocuita directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal de predare-primire, in vederea pastrarii. rn
rnArt. 69. – (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate sa organizeze si sa asigure pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale o perioada de minimum 10 ani. rn
rn(2) Evidenta primirii memoriilor fiscale predate se tine intr-un registru de evidenta, intocmit conform anexei nr. 7, care contine numarul de ordine, numarul si data procesului-verbal de predare-primire a memoriei fiscale, motivele predarii memoriei, seria fiscala a aparatului si datele de identificare a utilizatorului. rn
rn(3) Pe fiecare memorie fiscala primita spre pastrare va fi aplicata o eticheta cuprinzand numarul de ordine din registrul de evidenta a acestora si datele de identificare a utilizatorului. rn
rn(4) Memoriile fiscale vor fi arhivate pe ani, in functie de numarul de ordine din registrul de evidenta. rn
rnArt. 70. – Dispozitiile privind citirea si predarea memoriei fiscale prevazute de prezentele norme metodologice se aplica si in cazul in care aparatele de marcat electronice fiscale urmeaza a fi instrainate, confiscate potrivit legii sau preluate spre valorificare de societatile comerciale bancare ca urmare a neachitarii imprumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, precum si in cazul incetarii activitatii utilizatorului. rn
rnArt. 71. – Nu este obligatorie inlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putand fi utilizata pana la umplere, in urmatoarele cazuri: rn
rna) la schimbarea atributului fiscal al codului unic de inregistrare/codului fiscal al utilizatorului; rn
rnb) la schimbarea formei de constituire a societatii comerciale fara modificarea denumirii acesteia; rn
rnc) la mutarea unui punct de lucru apartinand utilizatorului de la un stand la altul, in cadrul unui complex comercial situat la aceeasi adresa; rn
rnd) la schimbarea denumirii strazii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale; rn
rne) in cazul inactivitatii temporare a utilizatorilor, anuntata organelor fiscale, potrivit legii. rn
rnrn
rnCAPITOLUL VIrn
rn Consumabilele si piesele de schimb destinate aparatelor de marcat electronice fiscale rn
rnArt. 72. – (1) Utilizatorii pot achizitiona consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la orice agent economic producator, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu conditia respectarii prevederilor art. 4 alin. (6) si (9) din ordonanta de urgenta. rn
rn(2) Unitatile de service acreditate pot achizitiona piese de schimb si subansambluri destinate aparatelor de marcat electronice fiscale numai de la distribuitori autorizati si unitati acreditate pentru comercializare de catre acestia. rn
rnrn
rnCAPITOLUL VIIrn
rn Predarea raportului memoriei fiscale rn
rnArt. 73. – (1) Utilizatorii au obligatia ca lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare. rn
rn(2) Utilizatorii persoane juridice, platitori de impozit pe veniturile din salarii, care au puncte de lucru stabile inregistrate fiscal potrivit legii, depun raportul memoriei fiscale la organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla punctele de lucru. rn
rn(3) Alti utilizatori decat cei prevazuti la alin. (2) depun lunar raportul memoriei fiscale pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale instalate la sediu si/sau punctele de lucru infiintate si declarate potrivit legii, la organele fiscale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. rn
rn(4) In cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, organele fiscale vor lua operativ masuri de verificare a modului de respectare a prevederilor ordonantei de urgenta de catre agentii economici in cauza. rn
rn(5) Pentru punctele de lucru apartinand agentilor economici prevazuti la alin. (3), situate in alte localitati/sectoare ale municipiului Bucuresti decat cea/cel in care se afla sediul agentului economic, verificarea se face de organul fiscal teritorial in a carui raza se afla punctul de lucru, la sesizarea organului fiscal la care agentul economic este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. rn
rnrn
rnCAPITOLUL VIIIrn
rn Comisia de avizare a distribuitorilorrn
rnsi a aparatelor de marcat electronice fiscale rn
rnArt. 74. – (1) Comisia prevazuta la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta este formata din 7 membri si un secretar, dupa cum urmeaza: rn
rna) presedinte – reprezentant al Ministerului Finantelor Publice; rn
rnb) vicepresedinte – reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului; rn
rnc) membri – 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice; rn
rnd) membru – reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Comertului; rn
rne) membru – reprezentant al Garzii Financiare*); rn
rnf) membru – reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor; rn
rng) secretar – reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice. rn
rn(2) Comisia isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice. rn
rn(3) Numirea presedintelui, vicepresedintelui si a membrilor comisiei se efectueaza prin ordine ale ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului, presedintelui Autoritatii Nationale de Control*) si, respectiv, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. (4) In scopul indeplinirii de catre comisie a atributiilor prevazute de prezentele norme metodologice functioneaza in cadrul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice un secretariat tehnic. rn
rnArt. 75. – Atributiile comisiei sunt urmatoarele: rn
rna) analizeaza documentele depuse de agentii economici, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor impuse de ordonanta de urgenta si de prezentele norme metodologice; rn
rnb) emite avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prevazut in anexa nr. 8; rn
rnc) stabileste elementele necesare pentru realizarea sigiliilor fiscale si a celor de identificare a tehnicienilor de service; rn
rnd) inregistreaza legitimatiile tehnicienilor de service din unitatile de service acreditate; rn
rne) formuleaza propuneri privind perfectionarea cadrului legislativ existent in domeniu; rn
rnf) informeaza conducerile institutiilor reprezentate in comisie despre problemele aparute in activitatea de avizare; rn
rng) retrage dreptul de distributie si comercializare a aparatelor, obtinut in baza avizelor privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorilor autorizati care nu respecta conditiile care au stat la baza acordarii acestor avize; rn
rnh) inregistreaza unitatile pe care distribuitorul autorizat le-a acreditat pentru comercializare si/sau service; rn
rni) anuleaza inregistrarea unitatilor de comercializare si/sau service ale caror contracte cu distribuitorul autorizat au fost reziliate; rn
rnj) transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista cuprinzand distribuitorii autorizati si tipurile si modelele de aparate de marcat electronice fiscale avizate, precum si lista distribuitorilor autorizati carora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a acestor aparate. rn
rnArt. 76. – Membrii comisiei au urmatoarele atributii si competente: rn
rnA. presedintele comisiei: rn
rna) coordoneaza activitatea comisiei; rn
rnb) reprezinta comisia in relatiile cu tertii; rn
rnc) semneaza avizele eliberate de comisie, pe baza proceselor-verbale incheiate in sedintele de lucru, alte acte emise de comisie, precum si circularele emise de Ministerul Finantelor Publice in vederea aplicarii deciziilor comisiei; rn
rnd) propune ordinea de zi a sedintei de lucru si temele de lucru ale comisiei intre sedinte; rn
rne) se pronunta prin vot asupra problemelor in legatura cu care comisia trebuie sa ia hotarari; rn
rnB. vicepresedintele comisiei: rn
rna) participa la sedintele de lucru ale comisiei; rn
rnb) suplineste pe presedinte si ii preia atributiile in lipsa acestuia; rn
rnc) se pronunta prin vot asupra problemelor in legatura cu care comisia trebuie sa ia hotarari; rn
rnC. membrii: rn
rna) participa la dezbaterile din cadrul sedintelor de lucru; rn
rnb) se pronunta prin vot asupra problemelor in legatura cu care comisia trebuie sa ia hotarari; rn
rnD. secretarul: rn
rna) contrasemneaza avizele emise de comisie; rn
rnb) convoaca comisia in sedinte de lucru; rn
rnc) pregateste documentatia de avizare si orice alte materiale pe care le prezinta in sedintele de lucru. rn
rnArt. 77. – (1) Comisia se intruneste la sediul Ministerului Finantelor Publice lunar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea presedintelui acesteia. rn
rn(2) Hotararile comisiei se iau cu votul majoritatii simple din numarul total al membrilor comisiei, in sedintele de lucru, la care este obligatorie prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui si a secretarului. rn
rn(3) In cadrul fiecarei sedinte de lucru se incheie un proces-verbal, semnat de toti membrii prezenti ai comisiei, in care se consemneaza dezbaterile si deciziile adoptate. rn
rnrn
rnCAPITOLUL IXrn
rn Avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale rn
rnArt. 78. – (1) Pot solicita eliberarea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale agentii economici care indeplinesc urmatoarele conditii: rn
rna) detin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, prevazut in anexa nr. 9, eliberat de persoana juridica notificata in acest sens de Ministerul Economiei si Comertului; rn
rnb) au prevazuta in obiectul lor de activitate comercializarea cu ridicata si cu amanuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale si a tehnicii de calcul – cod CAEN 5184/5186 si 5248; rn
rnc) nu au datorii fiscale restante la bugetul general consolidat; rn
rnd) asigura in judetele si in municipiul Bucuresti in care distribuie aparate de marcat electronice fiscale asistenta tehnica si intretinerea aparatelor prin cel putin doua unitati specializate de service; rn
rne) asigura piesele de schimb pentru perioada de garantie si postgarantie pe perioada normala de functionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; rn
rnf) acrediteaza unitatile de comercializare si/sau service pe baza unor contracte ferme cu clauza expresa privind municipiul/judetul in care se vor desfasura aceste activitati. rn
rn(2) Pe langa conditiile prevazute la alin. (1), agentii economici care solicita eliberarea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie trebuie sa aiba cel putin o unitate acreditata pentru comercializare in judetele si in municipiul Bucuresti in care distribuie astfel de aparate. rn
rn(3) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) referitoare la comercializarea cu amanuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) sunt obligatorii si in cazul unitatilor acreditate pentru comercializare. rn
rnArt. 79. – Agentii economici care solicita emiterea avizului tehnic prevazut la art. 78 alin. (1) lit. a) trebuie sa depuna la persoana juridica notificata in acest sens de Ministerul Economiei si Comertului urmatoarele: rn
rna) cererea prin care solicita eliberarea avizului tehnic; rn
rnb) un aparat, ca model de referinta, pentru efectuarea testelor si o memorie fiscala goala, accesibila; rn
rnc) manualele de utilizare, programare si documentatia de service, in original, precum si manualul de utilizare in limba romana, pentru aparatele de marcat electronice fiscale, provenite din import; rn
rnd) rapoartele de testare privind rezistenta la conditiile de mediu, obtinute de producator la certificarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse in limba romana, in cazul celor provenite din import; rn
rne) copia certificatului aprobarii de model al taximetrului inclus in aparatul de marcat electronic fiscal destinat activitatii de taximetrie, emis de Biroul Roman de Metrologie Legala. rn
rnArt. 80. – Persoana juridica notificata de Ministerul Economiei si Comertului sa elibereze avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal va verifica si/sau va testa: rn
rna) indeplinirea functiilor si conditiilor tehnice prevazute de prezentele norme metodologice, cu exceptia celor prevazute la art. 23 lit. b), c) si e) si la art. 33 pct. A lit. f) pentru care verificarea se asigura de Biroul Roman de Metrologie Legala; rn
rnb) indeplinirea cerintelor generale prevazute la art. 81; rn
rnc) programarea aparatului de marcat electronic fiscal; rn
rnd) functiile obligatorii; rn
rne) imposibilitatea accesului la functiile interzise, cu exceptia celei prevazute la art. 35 lit. a) pentru care verificarea se asigura de Biroul Roman de Metrologie Legala; rn
rnf) memoria fiscala; rn
rng) functionarea in cadrul unui sistem de gestiune, daca este cazul; rn
rnh) inaccesibilitatea la componentele aparatului de marcat electronic fiscal si programul de operare; rn
rni) posibilitatea iesirii din situatiile de pana. rn
rnArt. 81. – (1) Cerintele generale pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt: rn
rna) semnalizarea cuplarii de alimentare pe documente, daca a aparut o intrerupere de tensiune in cursul emiterii acestora; rn
rnb) asigurarea continuitatii memoriei de date si a ceasului de timp real, precum si a reluarii operatiunilor intrerupte de caderi de tensiune si a finalizarii corecte a acestora; rn
rnc) tensiune de alimentare corespunzatoare. rn
rn Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie sa fie adaptat pentru alimentarea cu energie electrica din reteaua de curent alternativ cu o frecventa nominala de 50 Hz si cu o tensiune nominala de 220 V. rn
rn Aparatele portabile prevazute cu alimentare de la baterii sau acumulatori trebuie sa asigure o autonomie functionala de cel putin 24 de ore. rn
rn Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie utilizeaza bateria autovehiculului care trebuie sa asigure o tensiune de alimentare de 9 Vcc-12 Vcc; rn
rnd) rezistenta la conditiile de mediu. rn
rn(2) Rapoartele de testare privind parametrii de functionare trebuie sa ateste operarea corecta si sigura a aparatului in urmatoarele conditii: rn
rna) temperatura mediului inconjurator cuprinsa intre +5oC si +40oC, cu exceptia aparatelor portabile si a celor destinate activitatii de taximetrie, care trebuie sa functioneze la temperaturi cuprinse intre -10oC si +40oC si, respectiv, intre -30oC si +55oC; rn
rnb) umiditatea relativa a aerului fara condens intre 40-80%. rn
rnArt. 82. – Testarea programarii aparatului de marcat electronic fiscal consta in programarea parametrilor, in listarea documentelor si in verificarea respectarii prevederilor prezentelor norme metodologice. rn
rnArt. 83. – Testarea functiilor obligatorii se efectueaza prin apelarea functiilor obligatorii prevazute la art. 33 si prin verificarea rezultatelor obtinute. rn
rnArt. 84. – Programul aparatului de marcat electronic fiscal corespunde cerintelor, daca indeplineste conditiile prevazute la art. 24-29 si nu permite accesul la functiile interzise. rn
rnArt. 85. – Testarea memoriei fiscale consta in activarea acesteia si in efectuarea programului de inregistrare, pe baza instructiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal. rn
rn Se verifica rezultatele inregistrarilor cu prevederile prezentelor norme metodologice si se fac incercari de schimbare a inregistrarilor din memoria fiscala sau de stergere a acestora. rn
rn Memoria fiscala va corespunde numai daca satisface prevederile referitoare la securitatea datelor inregistrate. rn
rnArt. 86. – (1) Testarea operarii in cadrul unui sistem de gestiune se efectueaza prin simularea functionarii terminalului aparatului de marcat electronic fiscal intr-o configuratie identica cu cea prevazuta pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie sa corespunda cerintelor unei case de marcat electronice fiscale si prin listarea documentelor in concordanta cu prevederile ordonantei de urgenta. rn
rn(2) Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie sa fie instalat astfel incat sa nu permita accesul la el fara inlaturarea sigiliului. rn
rn(3) Setul integral de comenzi al interfetelor de comunicatie trebuie specificat detaliat. El nu trebuie sa permita comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fara a coopera cu acesta si afectarea datelor inregistrate in modulul fiscal in alt mod decat prin procedurile normale de lucru. Trebuie asigurata autonomia de functionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea functiilor obligatorii. rn
rnArt. 87. – Verificarea posibilitatilor de inlaturare a situatiilor de pana consta in provocarea unor situatii de intrerupere a functionarii aparatului de marcat electronic fiscal si de blocare a operarii acestuia, conform prevederilor art. 38 alin. (1) si alin. (2) lit. b), precum si in urmarirea comportarii aparatului, in sensul neafectarii datelor stocate si asigurarii continuitatii inregistrarilor. rn
rnArt. 88. – (1) Dupa efectuarea testelor si a verificarilor, daca aparatul de marcat electronic fiscal corespunde tuturor cerintelor, se elibereaza avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal. rn
rn(2) Avizul tehnic favorabil prevazut la alin. (1) va fi emis in termen de maximum 5 zile de la data finalizarii testelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 79-87. rn
rn(3) O copie a avizului tehnic, certificata pentru conformitate de catre persoana juridica notificata de Ministerul Economiei si Comertului, va fi transmisa prin grija acesteia comisiei, in termen de 3 zile de la data emiterii avizului tehnic. rn
rn(4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi inseriat de catre persoana juridica notificata de Ministerul Economiei si Comertului, care aplica o eticheta ce cuprinde numarul seriei, data si numarul avizului tehnic. Eticheta este asigurata de catre persoana juridica notificata si va fi aplicata astfel incat sa nu poata fi inlocuita. rn
rnArt. 89. – In vederea obtinerii avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici care au obtinut avizul tehnic favorabil prevazut la art. 78 alin. (1) lit. a) prezinta comisiei urmatoarele documente: rn
rna) cererea prin care solicita eliberarea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie sa contina datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului si denumirea comerciala a acestuia, numarul si data avizului tehnic, prezentarea tabelara, pe judete, a retelei de distributie si service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul fiscal/codul unic de inregistrare, numarul de telefon si de fax ale unitatii incluse in retea, tipul activitatii desfasurate, lista tehnicienilor de service si, dupa caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service, precum si numarul si data avizului cu care a fost acreditata unitatea; rn
rnb) declaratia pe propria raspundere a distribuitorului privind existenta capacitatii profesionale a tehnicienilor de service de a asigura intretinerea si repararea aparatelor de marcat electronice fiscale; rn
rnc) copia certificatului de inregistrare continand codul fiscal/codul unic de inregistrare – pentru distribuitor si pentru unitatile acreditate; rn
rnd) copia actului constitutiv al societatii comerciale – pentru distribuitor si pentru unitatile acreditate; rn
rne) certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice, in original sau in copie legalizata, din care sa rezulte ca agentul economic nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat – pentru distribuitori si pentru unitatile acreditate pentru comercializare. Nu se considera obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat sumele pentru care agentii economici au obtinut inlesnire la plata potrivit legii, precum si sumele stabilite in urma controalelor efectuate de organele fiscale si care se afla in diferite stadii de contestare sau judecata in ceea ce priveste impozitele si taxele cuvenite bugetului general consolidat; rn
rnf) declaratia pe propria raspundere a distribuitorului si aunitatii acreditate privind existenta contractelor ferme de comercializare si/sau service incheiate in conditiile prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f). In aceasta declaratie partile vor specifica zonele de comercializare si/sau service stabilite in contracte; rn
rng) fisa de personal, semnata si stampilata de unitatea de service, pentru fiecare tehnician de service angajat cu contract individual de munca, pentru care se solicita inregistrarea, care cuprinde: numele si prenumele, domiciliul, seria si numarul documentului de identitate; rn
rnh) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, in original sau in copie legalizata; rn
rni) copia avizului de fabricatie sau de import de taximetre, emis de Biroul Roman de Metrologie Legala – pentru distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie; rn
rnj) copiile avizelor pentru activitatile de vanzare si, respectiv, de montare si reparare a taximetrelor, emise de Biroul Roman de Metrologie Legala – pentru unitatile acreditate pentru comercializare si/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie. rn
rnArt. 90. – In cazul in care distribuitorii autorizati pentru distributia unor aparate de marcat electronice fiscale solicita eliberarea avizului pentru alte tipuri si modele de aparate la care comercializarea si service-ul vor fi asigurate prin agenti economici inregistrati anterior la comisie, acestia depun documentele prevazute la art. 89 lit. a), b), e), f), h) si, dupa caz, lit. i) si j), precum si un document datat, emis sub semnatura si stampila unitatilor acreditate anterior, din care sa rezulte denumirea, adresa sediului social, codul fiscal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, numarul de telefon/fax, lista tehnicienilor de service acreditati care vor efectua service la noul tip de aparat si elementele de identificare a acestora. rn
rnArt. 91. – In situatia in care, ulterior eliberarii avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizati solicita extinderea retelei de distributie si service prin includerea unor unitati inregistrate anterior la comisie, acestia depun pentru respectivele unitati documentele prevazute la art. 90, cu exceptia documentului prevazut la art. 89 lit. i). rn
rnArt. 92. – (1) Comisia analizeaza cererile depuse si, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, se pronunta asupra aprobarii sau respingerii solicitarii. rn
rn(2) Hotararea comisiei este adusa la cunostinta solicitantului. rn
rn(3) Avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se elibereaza numai dupa confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service si inregistrarea la comisie a legitimatiilor acestora. rn
rnArt. 93. – (1) Avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale este valabil, incepand cu data eliberarii, pe o perioada de: rn
rna) 2 ani, in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie; rn
rnb) 3 ani, pentru alte aparate de marcat electronice fiscale decat cele prevazute la lit. a). rn
rn(2) Valabilitatea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se poate prelungi, la cererea distribuitorului autorizat, pe perioade succesive, conform alin. (1), incepand cu ziua urmatoare celei pana la care avizul a fost favorabil. rn
rn(3) Pana la expirarea perioadei de valabilitate a avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizati pot solicita prelungirea acesteia prezentand documentele prevazute la art. 90. rn
rn(4) Nesolicitarea prelungirii valabilitatii avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale ori respingerea de catre comisie a acestei prelungiri atrage retragerea dreptului de distributie si comercializare a aparatelor, obtinut in baza avizului respectiv. rn
rnArt. 94. – (1) Agentii economici care pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice au obtinut avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale vor solicita, in termen de 18 luni de la aceasta data, reconfirmarea avizului conform graficului prevazut la alin. (2), in caz contrar dreptul de distributie si comercializare a aparatelor obtinut in baza avizului respectiv considerandu-se ca fiind retras de drept de la data expirarii termenului stabilit prin grafic. rn
rn(2) Solicitarea reconfirmarii avizului prevazut la alin. (1) se va face esalonat prin prezentarea documentelor prevazute la art. 89 lit. b) si la art. 90, conform graficului stabilit prin decizie a comisiei*). rn
rn(3) Prin grija secretariatului comisiei, decizia prevazuta la alin. (2) va fi adusa de indata la cunostinta fiecarui distribuitor autorizat si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. rn
rnArt. 95. – (1) Solicitarea prelungirii valabilitatii/reconfirmarii avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se face prin includerea in reteaua de distributie si/sau de service a tuturor unitatilor cu care sunt incheiate contracte ferme in derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul de baza si/sau suplimentele ulterioare ale acestuia obtinute sau solicitate pana la data depunerii cererii privind prelungirea valabilitatii/reconfirmarea avizului, si cu respectarea conditiei prevazute la art. 78 alin. (1) lit. d). rn
rn(2) Ulterior prelungirii valabilitatii/reconfirmarii avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta poate fi modificat numai in sensul retragerii acreditarii unor unitati ori includerii in reteaua de distributie si/sau de service a unor noi unitati. rn
rnArt. 96. – (1) In cazul retragerii dreptului de distributie si de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, in conditiile prevazute la art. 93 alin. (3) si la art. 94 alin. (1), distribuitorii autorizati sunt obligati sa asigure service pentru toate aparatele livrate pana la data retragerii acestui drept. rn
rn(2) Activitatile de service vor fi asigurate prin tehnicienii proprii ai distribuitorului autorizat sau prin tehnicienii de service ai unitatilor aflate in reteaua de service a acestuia la data retragerii dreptului prevazut la alin. (1), precum si prin tehnicieni ai unor noi unitati acreditate ulterior acestei date. rn
rnArt. 97. – Distribuitorul autorizat are obligatia sa pastreze ca model de referinta aparatul de marcat electronic fiscal care a fost supus verificarii in vederea obtinerii avizului tehnic prevazut la art. 78 alin. (1) lit. a) si sa il prezinte comisiei, la solicitarea acesteia, ori de cate ori este necesar. rn
rnArt. 98. – Distribuitorul autorizat este obligat sa anunte comisia, in termen de 10 zile, despre orice modificare intervenita in reteaua de comercializare sau de service. rn
rnArt. 99. – In cazul distribuirii de aparate de marcat electronice fiscale cu modificari de structura, software sau cu parametri tehnici diferiti fata de modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat, este necesara o noua avizare in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice. rn
rnArt. 100. – (1) Prevederile art. 99 nu se aplica in cazul modificarilor de software impuse aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, in conditiile legii, ca urmare a denominarii monedei nationale, potrivit legii. rn
rn(2) Modificarile de software prevazute la alin. (1) se vor face, daca este cazul, numai in baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridica prevazuta la art. 78 alin. (1) lit. a), in conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. rn
rn(3) Distribuitorii autorizati care au obtinut avize de distributie pentru aparate de marcat electronice fiscale ce nu indeplinesc conditiile impuse ca urmare a denominarii monedei nationale sunt obligati ca, pana la data de 1 iulie 2005, sa solicite obtinerea suplimentului avizului prevazut la alin. (2). rn
rn(4) Pana la data de 15 iulie 2005 persoana juridica prevazuta la art. 78 alin. (1) lit. a) va transmite comisiei lista distribuitorilor autorizati prevazuti la alin. (3) care nu au solicitat si/sau nu au obtinut suplimentul avizului tehnic, cu specificarea tipului si modelului aparatului de marcat electronic fiscal. rn
rn(5) Distribuitorii autorizati sunt obligati sa efectueze, pana la data de 1 iulie 2005, la cererea utilizatorilor, contra cost, in mod direct sau prin intermediul unitatilor de service acreditate, modificarile de software impuse ca urmare a denominarii monedei nationale la toate aparatele de marcat electronice fiscale livrate de catre acestia si aflate in dotarea utilizatorilor, daca aparatele respective nu indeplinesc conditiile prevazute de lege. rn
rn(6) Efectuarea asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la alin. (5) a altor modificari de software decat cele specificate la alin. (1) este interzisa. rn
rn(7) In cazul in care modificarile de software prevazute la alin. (1) presupun inlocuirea memoriei fiscale, dispozitiile prezentelor norme metodologice referitoare la predarea memoriei fiscale si sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal se aplica in mod corespunzator. Inlocuirea memoriei fiscale si sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se fac de catre distribuitorii autorizati sau de catre unitatea de service acreditata, in prezenta organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla instalat aparatul. rn
rn(8) Pentru toate tranzactiile efectuate in perioada neutilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ca urmare a operarii modificarilor prevazute la alin. (1), utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7. rn
rn(9) Nerespectarea de catre distribuitorii autorizati si unitatile de service acreditate a prevederilor alin. (5) atrage obligatia de preluare a aparatelor de marcat electronice fiscale de la utilizatori, la pretul convenit. rn
rnrn
rnCAPITOLUL Xrn
rn Alte obligatii ale distribuitorilor autorizati, ale unitatilor acreditate si ale utilizatorilor rn
rnArt. 101. – Pe langa celelalte obligatii prevazute de prezentele norme metodologice, dupa obtinerea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorul autorizat trebuie: rn
rna) sa livreze numai aparate de marcat electronice fiscale conforme cu modelul avizat; rn
rnb) sa emita certificate de garantie pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite; rn
rnc) sa asigure suportul hard/soft necesar, in cazul in care aparatul de marcat electronic fiscal urmeaza sa fie integrat ca parte a unui sistem de gestiune, iar prin personalul din reteaua de service acreditata sa verifice integrarea corecta a aparatului in sistem; rn
rnd) sa furnizeze, la cererea organelor de control si a comisiei, toate informatiile privitoare la activitatile de comercializare si service pentru aceste aparate. rn
rnArt. 102. – (1) Distribuitorul autorizat are obligatia sa furnizeze o data cu aparatul de marcat electronic fiscal si manualul de utilizare in limba romana, precum si cartea de interventii prevazute la art. 5 alin. (3) din ordonanta de urgenta. rn
rn(2) Distribuitorii autorizati pentru distributia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie furnizeaza o data cu aparatul dotarea tehnica si procedeul tehnic sau programul dupa care se realizeaza tarifarea si pot fi obtinute informatiile continute in memoria fiscala. rn
rn(3) Cartea de interventii prezentata in anexa nr. 1 se completeaza, in momentul vanzarii aparatului de marcat electronic fiscal catre utilizator, cu datele prevazute la paginile 2-5 din aceasta. rn
rn(4) Pentru utilizatorii prevazuti la art. 110, cartea de interventii se tipareste de catre acestia si se completeaza de catre unitatea de service acreditata. rn
rn(5) Manualul de utilizare prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda si tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor specifice aparatului de marcat electronic fiscal respectiv, stabilite de producatorul aparatului. rn
rn(6) In cazul pierderii sau deteriorarii cartii de interventii, utilizatorii vor informa de indata organul fiscal in a carui raza teritoriala a fost instalat aparatul. Informarea se va face in scris prin depunerea acesteia la sediul organului fiscal, caruia i se va prezenta pentru stampilare, conform art. 105 alin. (2), o noua carte de interventii reconstituita, pe raspunderea utilizatorului si a unitatii de service acreditate, pe baza datelor inregistrate in memoria fiscala, inclusiv in ceea ce priveste toate evenimentele reset, si a documentelor pastrate, potrivit legii, la sediul utilizatorului. In situatia deteriorarii cartii de interventii, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntari, si cartea de interventii deteriorata. rn
rn(7) In cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul va anunta unitatea de service acreditata, pastrand dovada anuntarii defectiunii, iar reconstituirea cartii de interventii si prezentarea acesteia la organul fiscal se vor face in termen de 72 de ore de la anuntarea defectiunii. rn
rnArt. 103. – (1) La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service noteaza in cartea de interventii datele sale de identificare, ultimul numar al raportului de inchidere zilnica rezultat la sfarsitul operatiunilor de proba si de initiere a operatorului care va utiliza aparatul. rn
rn(2) Bonurile emise in timpul operatiunilor de proba si de initiere, precum si rapoartele de inchidere zilnica emise in faza de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal poarta inscriptia „proba“ si se pastreaza de utilizator. rn
rn(3) Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face in prezenta organului fiscal in a carui raza teritoriala se instaleaza aparatul, care va verifica integritatea sigiliului fiscal si datele inscrise in bonul fiscal. rn
rn(4) Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor cu caracter ambulant si de taximetrie se face in prezenta organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul/domiciliul fiscal utilizatorul. rn
rnArt. 104. – (1) Dupa instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se intocmeste „Declaratia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale“, denumita in continuare declaratie, conform modelului prezentat in anexa nr. 10, in patru exemplare, semnata de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal, de tehnicianul de service care a efectuat instalarea si de reprezentantul organului fiscal. rn
rn(2) Originalul declaratiei se depune de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal la organul fiscal in a carui raza este instalat aparatul, a doua zi dupa instalare, in vederea luarii in evidenta a acestuia, o copie ramane la utilizator si doua copii la unitatea de service. rn
rn(3) Unitatea de service acreditata trimite o copie de pe declaratie distribuitorului autorizat, in termenul prevazut la alin. (2). rn
rn(4) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (2) si (3) se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta. rn
rn(5) Lunar, pana la data de 10 a lunii in curs, organele fiscale in a caror raza au fost instalate aparatele de marcat electronice fiscale vor transmite directiei generale a finantelor publice de care apartin situatia privind aparatele instalate in luna precedenta. rn
rn(6) Utilizatorii care desfasoara activitati cu caracter ambulant depun declaratia la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul social/domiciliul. In acelasi mod vor proceda si utilizatorii care desfasoara activitati de taximetrie, cu exceptia situatiilor in care operatorul de transport in regim de taxi are filiale sau sucursale deschise in alte judete decat cel in care are sediul social, caz in care declaratia de instalare se va depune conform alin. (2). rn
rn(7) Utilizarea in alte scopuri a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate si declarate ca fiind utilizate in activitati cu caracter ambulant si de taximetrie este interzisa. rn
rnArt. 105. – (1) O data cu declaratia prevazuta la art. 104 alin. (1), utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia taximetristilor, prezinta organului fiscal cartea de interventii a aparatului si registrul special. rn
rn(2) Organul fiscal inscrie in cartea de interventii numarul de pagini, aplicand stampila, si vizeaza registrul special pultima pagina. rn
rnArt. 106. – (1) Unitatile care fac parte din reteaua de service trebuie sa aiba mentionata in obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 7250, si sa dispuna de minimum 2 tehnicieni de service specializati in domeniu. rn
rn(2) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unitatilor de service acreditate, sa asigure: rn
rna) interventia prompta si gratuita, la solicitarea organelor de control; rn
rnb) instalarea aparatului nou si repunerea in functiune a aparatului defect ca urmare a defectarii memoriei fiscale, in termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului; rn
rnc) instruirea utilizatorului, completarea cartii de interventii a aparatului si semnarea declaratiilor de instalare; rn
rnd) efectuarea cel putin a unei verificari anuale a aparatelor de marcat electronice fiscale si indeplinirea oricaror alte obligatii ce revin unitatilor de service potrivit ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice. rn
rnArt. 107. – (1) Operatiile prevazute la art. 106 alin. (2) lit. b)-d) se fac gratuit in perioada de garantie, iar in perioada de postgarantie contra cost, pe baza de contract incheiat de utilizator cu unitatea de service acreditata. rn
rn(2) Pentru semnarea contractului de service utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unitatile de service incluse in reteaua distribuitorului autorizat, cu urmatoarele conditii: rn
rna) notificarea distribuitorului autorizat asupra optiunii; rn
rnb) unitatea de service pentru care se opteaza sa fie acreditata sa efectueze service in judetul sau in municipiul Bucuresti, unde este instalat aparatul. rn
rn(3) Distribuitorii autorizati pot comercializa aparatele de marcat electronice fiscale pentru care au obtinut avizul comisiei pe tot teritoriul tarii, cu respectarea conditiei prevazute la art. 78 alin. (1) lit. d), iar cei care dispun de tehnicieni de service proprii sunt autorizati sa efectueze operatiuni de service la toate aparatele livrate utilizatorilor, direct sau prin intermediul unitatilor acreditate de acestia, indiferent de judetele in care sunt instalate aparatele. rn
rn(4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a incheia contracte de service pentru perioada de postgarantie echivaleaza cu renuntarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat. rn
rn(5) In cazul in care organele de specialitate prevazute la art. 12 alin. (1) din ordonanta de urgenta constata neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectarii si nerepunerii in functiune a acestuia datorita inexistentei unui contract valabil de service pentru perioada de postgarantie incheiat in conditiile mentionate la alin. (2), acestea vor aplica agentului economic in cauza amenda contraventionala prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta si vor suspenda activitatea unitatii pana la achizitionarea si instalarea unui alt aparat. rn
rnArt. 108. – (1) Personalul tehnic care asigura service pentru aparatele de marcat electronice fiscale consemneaza in cartea de interventii din dotarea aparatului urmatoarele: rn
rna) data si ora solicitarii interventiei din partea utilizatorului; rn
rnb) data si ora inceperii interventiei; rn
rnc) observatii asupra starii sigiliului, descrierea sumara a defectiunii constatate; rn
rnd) numarul ultimului bon fiscal si al raportului Z inainte de inceperea interventiei; rn
rne) ultimul numar al raportului fiscal de inchidere zilnica rezultat dupa efectuarea interventiei; rn
rnf) data si ora finalizarii interventiei, semnatura si numele in clar ale tehnicianului de service; rn
rng) eventualele resetari din timpul interventiei. rn
rn(2) In momentul instalarii aparatului de marcat electronic fiscal tehnicianul de service consemneaza in cartea de interventii ultimul numar al bonului fiscal si al raportului Z, emise la finalul operatiunilor de proba, instruirea operatorului si integritatea sigiliului. rn
rnArt. 109. – Distribuitorii autorizati sunt obligati sa asigure gratuit piesele de schimb si subansamblurile necesare efectuarii de service, in perioada de garantie, si contra cost, in perioada de postgarantie, pe durata normala de functionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. rn
rnArt. 110. – Avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, eliberate distribuitorilor autorizati, pot constitui, la cerere, avize de utilizare pentru aparatele de acelasi tip si model, cu exceptia celor destinate activitatii de taximetrie, achizitionate de agentii economici utilizatori inainte de intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, cu urmatoarele conditii: rn
rna) aducerea de catre distribuitorii autorizati, direct sau prin unitatile de service acreditate, a aparatelor in cauza la parametrii tehnici specifici tipului si modelului de aparat de marcat electronic fiscal avizat, urmata de sigilarea fiscala a acestora potrivit dispozitiilor prezentelor norme metodologice; rn
rnb) aparatele sa apartina utilizatorilor situati in zonele pentru care se asigura service. rn
rnArt. 111. – (1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale in parametrii tehnici specifici tipului si modelului de aparat avizat este atestata prin intocmirea, in 4 exemplare, a unui proces-verbal de conformitate semnat de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, dupa caz, al unitatii de service acreditate, precum si de reprezentantul utilizatorului. rn
rn(2) Primul exemplar al procesului-verbal prevazut la alin. (1) este preluat de distribuitorul autorizat sau, dupa caz, de unitatea de service acreditata, exemplarul al doilea ramane la utilizator, iar exemplarele al treilea si al patrulea vor fi anexate de utilizator la cererea prin care solicita atribuirea numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet/municipiul Bucuresti si, respectiv, la declaratia de instalare a aparatului. rn
rn(3) In cazul in care adaptarea aparatelor se face prin unitatile de service acreditate, acestea transmit distribuitorului autorizat o copie xerox a procesului-verbal de conformitate, in termen de 5 zile de la data efectuarii operatiunii. rn
rnArt. 112. – Sigilarea fiscala a memoriei fiscale si a aparatului de marcat electronic fiscal adus in parametrii tehnici specifici tipului si modelului de aparat avizat se face in prezenta organului fiscal in a carui raza se va instala aparatul. rn
rnArt. 113. – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale aduse in parametrii tehnici specifici tipului si modelului avizate potrivit art. 110-112, distribuitorii autorizati, unitatile de service acreditate desemnate de acestia, precum si utilizatorii vor duce la indeplinire toate obligatiile ce le revin potrivit ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice. rn
rnArt. 114. – (1) Prevederile art. 110-113 se aplica si in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate de utilizatori de la distribuitorii autorizati, ulterior intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, atunci cand asupra tipului respectiv de aparat s-au facut modificari in conditiile prevazute la art. 99. rn
rn(2) In cazul prevazut la alin. (1), in termen de maximum 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal de conformitate prevazut la art. 111 alin. (1), se procedeaza la predarea memoriei fiscale si la reinstalarea aparatului respectiv, potrivit prezentelor norme metodologice. rn
rn(3) Pentru tranzactiile efectuate in perioada neutilizarii aparatului ca urmare a aducerii acestuia in parametri conform alin. (1) si pana la reinstalarea acestuia, utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7. rn
rnArt. 115. – (1) Distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale raman raspunzatori in continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice, pentru aparatele livrate. rn
rn(2) Drepturile si obligatiile ce revin unitatilor acreditate in baza prevederilor ordonantei de urgenta si a prevederilor prezentelor norme metodologice, precum si in baza avizelor eliberate de comisie nu pot fi cedate unor terte persoane. rn
rn(3) In cazul dizolvarii distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare, drepturile si obligatiile ce ii revin acestuia in baza avizelor privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit, in conditiile legii, societatii comerciale sau societatilor comerciale existente ori care iau fiinta in urma acestor operatiuni, fara a fi necesara reavizarea potrivit prezentelor norme metodologice. rn
rn(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor distribuitorului autorizat privind fuziunea sau divizarea va fi notificata comisiei in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata. rn
rn(5) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care distribuitorul autorizat cedeaza, in conditiile legii, drepturile si obligatiile ce-i revin in baza avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale altui distribuitor autorizat, cu acordul scris al acestuia. rn
rn(6) Copia documentului incheiat in conditiile prevazute la alin. (5) va fi transmisa comisiei in termen de 15 zile de la data semnarii acestuia de catre parti. rn
rnArt. 116. – (1) Utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achizitionate numai distribuitorilor autorizati sau unitatilor acreditate de acestia, de la care au cumparat aparatele respective. rn
rn(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul incetarii activitatii utilizatorului in conditiile legii. rn
rn(3) In cazul incetarii activitatii prin fuziune sau divizare, vanzarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va face inainte de transmiterea patrimoniului utilizatorului catre societatea comerciala sau societatile comerciale beneficiare. rn
rnArt. 117. – (1) Clientii sunt obligati sa solicite bonurile fiscale si sa le prezinte la cerere organelor de control. rn
rn(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil, inclusiv la locul de amplasare a aparatelor, in cazul in care clientii au acces in unitate, anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita si de a pastra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control. rn
rn(3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul activitatilor de taximetrie. rn
rnArt. 118. – Anunturile prevazute la art. 117 alin. (2), cu exceptia celor afisate in interiorul autovehiculelor-taxi, vor fi scrise cu litere de tipar avand inaltimea minima de 3 cm. rn
rn
rnCAPITOLUL XIrn
rn Controlul respectarii prevederilor ordonantei de urgenta rn
rnArt. 119. – (1) Verificarea modului de respectare de catre agentii economici a obligatiilor ce le revin potrivit ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice se face de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, din unitatile sale teritoriale, precum si din cadrul Garzii Financiare, denumite in continuare organe de control, organizate in echipe formate din minimum doua persoane. rn
rn(2) In traficul rutier organele de control prevazute la alin. (1) vor efectua verificarea taxiurilor numai impreuna cu reprezentanti ai politiei rutiere.rnrn