CAPITOLUL III
Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

Art. 20. – (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, dupa caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:
a) Secretariatului General al Guvernului – autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.
Repartizarea acestor bunuri se face de catre o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodica Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica lunar, Ministerului Finantelor Publice, situatia nominala privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pana la data de 5 a lunii urmatoare, conform anexei nr. 1.
Inscrierea in situatia lunara inaintata Ministerului Finantelor Publice trebuie sa cuprinda numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clara din punct de vedere juridic, in sensul ca au intrat definitiv in proprietatea privata a statului. Situatiile lunare cuprind autovehiculele care sunt in stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislatiei in vigoare. Se inscriu in situatiile lunare si autovehiculele care nu se incadreaza in prevederile privind emisiile poluante, dar indeplinesc celelalte conditii prevazute de lege pentru a circula pe drumurile publice.
In raportul de expertiza tehnica se va preciza in mod expres daca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice si daca se incadreaza in prevederile legale privind emisiile poluante, precum si gradul de uzura.
Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.
Comisia interministeriala va elabora un regulament de organizare si functionare a acesteia in care sa se prevada atributiile ce ii revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora.
Comisia interministeriala analizeaza cererile de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si repartizeaza aceste bunuri in administrarea ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare a acestora, precum si unitatilor de cult.
Prin regulamentul de organizare si functionare a comisiei interministeriale se va stabili modul de solutionare a cererilor de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile, nerezolvate.
Secretariatul General al Guvernului comunica Ministerului Finantelor Publice, dupa fiecare sedinta a comisiei interministeriale, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.
Predarea autovehiculelor catre institutiile carora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se efectueaza pe baza comunicarii exprese a Ministerului Finantelor Publice.
Transmiterea comunicarilor de catre Ministerul Finantelor Publice atat catre beneficiari, cat si catre organele de valorificare se va face in termen de 10 zile de la data primirii comunicarii de la Secretariatul General al Guvernului.
Transmiterea de catre beneficiari a acceptului sau refuzului se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.
Inmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementarilor legale in vigoare. Autovehiculele repartizate cu titlu gratuit de catre comisia interministeriala, care nu se incadreaza in prevederile legale privind emisiile poluante, se inmatriculeaza prin derogare de la aceste prevederi, pentru fiecare caz in parte.
Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate in anexa nr. 1.
Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala sau cele refuzate de beneficiari se valorifica de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel:
1. prin licitatie publica;
2. prin vanzare directa de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, daca intrunesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) din ordonanta;
3. prin atribuire cu titlu gratuit;
4. ca piese componente;
5. prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor;
6. prin distrugere.
Expertiza tehnica si evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se efectueaza de catre experti tehnici sau evaluatori autorizati;
b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
In situatia acceptarii bunurilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de pana la 50 milioane lei/beneficiar.
Atribuirea cu titlu gratuit se poate face in urmatoarele situatii:
1. direct, fara parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a presedintilor consiliilor judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale; rn
rn 2. in situatia in care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta in cadrul termenului de valabilitate. In aceasta situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate; rn
rn 3. in conditiile prevederilor art. 18, respectiv daca bunurile nu se valorifica in termen de 150 de zile de la prima reevaluare. rn
rn Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti inainteaza Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atat cantitativ, cat si valoric. In vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare. rn
rn Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar si in baza unei cereri inaintate Ministerului Finantelor Publice. In aceasta situatie Ministerul Finantelor Publice va solicita listele cu bunuri, atat cantitativ, cat si valoric, de la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn In situatia producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, al Societatii Nationale de Cruce Rosie sau al institutiilor de cult; rn
rn c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora. rn
rn Aceste persoane inainteaza Ministerului Finantelor Publice o solicitare insotita de un act doveditor din care sa rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora; rn
rn d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului care nu pot fi valorificate in conditiile ordonantei. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice. rn
rn Pentru initierea hotararii Guvernului persoana fizica sau juridica prezinta Ministerului Finantelor Publice o documentatie din care sa rezulte ca aceasta este utilizator unic al bunurilor respective; rn
rn e) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale – echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare. rn
rn Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitatile administrativ-teritoriale, se face in baza unei cereri adresate directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri in valoare de pana la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresata Ministerului Finantelor Publice. rn
rn Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si autoritati publice centrale, se face in baza unei cereri adresate Ministerului Finantelor Publice. rn
rn Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor Publice lista detaliata cuprinzand echipamentele de comunicatii, tehnica de calcul si birotica, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, stadiul evaluarii, valorificarii, precum si soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2; rn
rn f) persoanelor juridice care nu indeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si care nu pot fi valorificate in conditiile art. 9 si 12 din ordonanta. rn
rn Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice. rn
rn In vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului persoanele juridice inainteaza Ministerului Finantelor Publice o solicitare in acest sens, insotita de acte doveditoare din care sa rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri. rn
rn In cazul in care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunica, in termen de 15 zile, persoanei juridice; rn
rn g) Ministerului Afacerilor Externe – bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului; rn
rn h) persoanelor juridice – bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului; rn
rn i) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice; rn
rn j) altor beneficiari, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice. rn
rn (2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e) se face cu aprobarea ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pentru cele care intra in competenta acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, in conditiile prevederilor art. 13 din ordonanta, se face pe baza de proces-verbal de predare-primire. rn
rn (3) Daca bunurile nu sunt preluate in termen de 60 de zile de la data aprobarii atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare. rn
rnrn
rn CAPITOLUL IVrn
rn Competentele si obligatiile organelor de valorificare rn
rnrn
rn Art. 21. – Organele de valorificare au urmatoarele competente si obligatii: rn
rn a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanta, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar; rn
rn b) verifica daca sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar se iau masuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale in vigoare; rn
rn c) transmit debitele constatate organelor de executare silita in vederea aplicarii masurilor de executare silita; rn
rn d) intocmesc documentatia in vederea valorificarii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, prin bursele de marfuri si pe piata valorilor mobiliare; rn
rn e) controleaza daca persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului le pastreaza in bune conditii; rn
rn f) asigura, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri; rn
rn g) raporteaza lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 1; rn
rn h) raporteaza trimestrial Ministerului Finantelor Publice situatia generala privind bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 2, pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi insotita de o informare privind urmatoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare si a comisiilor de distrugere a bunurilor, varsarea in termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizari de intarziere calculate pentru nevarsarea in termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisoanelor negociate cu societatile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliata cuprinzand bunurile greu vandabile si categoriile de cheltuieli, precum si alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare; rn
rn i) organizeaza evidenta bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale in vigoare; rn
rn j) organizeaza evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-primire pe detinatorii de la care s-au primit bunurile si pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea; rn
rn k) organizeaza evidenta proceselor-verbale de evaluare intocmite de comisia de evaluare. rn
rnrn
rn CAPITOLUL Vrn
rn Obligatiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn Art. 22. – Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului au urmatoarele obligatii: rn
rn – sa trimita reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de cate ori sunt instiintate de organele de valorificare; rn
rn – sa semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-primire, aplicand si stampila unitatii, dupa caz; rn
rn – sa inregistreze in evidentele proprii bunurile respective in ziua primirii; rn
rn – sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-primire; rn
rn – sa mentioneze in documentul de plata numarul procesului-verbal de predare-primire; rn
rn – sa asigure conservarea bunurilor in cele mai bune conditii, avand grija sa nu fie inlocuite pana la vanzare cu altele de calitate inferioara si sa nu se altereze sau sa se deterioreze din cauza conditiilor de intretinere necorespunzatoare; rn
rn – sa expuna in permanenta bunurile respective spre vanzare si sa ia cele mai eficiente masuri pentru ca aceste bunuri sa fie vandute in cel mai scurt timp; rn
rn – sa vireze la bugetul de stat, pe masura vanzarii, sumele obtinute din vanzarea bunurilor respective. rn
rnrn
rn CAPITOLUL VIrn
rn Procedura de distrugere a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn Art. 23. – (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si preluate de organele de valorificare, care in intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unitatilor de colectare si de valorificare a deseurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere. rn
rn (2) De asemenea, vor fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ si/sau valoric) nu justifica angajarea cheltuielilor in vederea valorificarii (analiza de laborator, timbre, marcare). rn
rn Art. 24. – (1) Comisia de distrugere stabileste, in functie de natura bunurilor respective, locul unde urmeaza sa fie distruse acestea, putandu-se apela si la serviciile unor unitati specializate in acest gen de activitate. rn
rn (2) Dupa distrugerea bunurilor comisia de distrugere incheie un proces-verbal de distrugere, in 3 exemplare semnate de toti membrii comisiei, precum si de unitatea specializata, dupa caz. rn
rn (3) Data intrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar daca un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti. rn
rn (5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (6) In functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua inregistrari video, fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate. rn
rn (7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizatie lunara, fixa, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia intrunirii comisiei cel putin o data pe luna. rn
rn (8) In situatia in care comisia de distrugere se intruneste de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atat membrul plin, cat si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunara la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivarii absentei membrului plin. rn
rnrn
rn CAPITOLUL VIIrn
rn Veniturile incasate si cheltuielile aferente bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn Art. 25. – (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si veniturile incasate in urma valorificarii bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se colecteaza in contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare“, deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la Trezoreria Statului. In cazul incasarii contravalorii bunurilor respective in numerar sumele se depun la casieria Trezoreriei Statului in prima zi lucratoare de la incasare. rn
rn (2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti acopera, pe baza de documente legale, cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor respective si retine cota de 1% aferenta bunurilor confiscate de organele de politie, care se vireaza Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, avand obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la incasare sa vireze disponibilitatile ramase in contul bugetului de stat 20.22.01.12 „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii“, respectiv in contul „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii“ pentru sumele destinate bugetelor locale. rn
rn (3) Pentru cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului dupa virarea la bugetul statului a disponibilitatilor rezultate din valorificare, se prezinta documente justificative, procedandu-se astfel: rn
rn a) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti intocmesc un referat in care vor fi consemnate, pe baza de documente justificative, sumele care urmeaza sa fie restituite din contul bugetului de stat in contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare“. Referatul este semnat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si va purta viza de control financiar preventiv propriu; rn
rn b) unitatile Trezoreriei Statului restituie suma totala aprobata in referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii“ in contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare“; rn
rn c) dupa alimentarea contului 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare“, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti dispun platile legale catre beneficiari. rn
rn (4) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei in vigoare si a unui comision de 10% din veniturile incasate. rn
rn (5) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice. rn
rn (6) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta este acoperita din veniturile datorate bugetului local. rn
rn Art. 26. – (1) Diferenta de cheltuieli neacoperita din veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se acopera din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 „Alte actiuni“, subcapitolul 72.01.50 „Alte cheltuieli“. rn
rn (2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare si indemnizatia de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi platite de institutia care i-a desemnat. rn
rn Art. 27. – (1) In categoria cheltuielilor prevazute la art. 25 si 26 se cuprind cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, de la preluarea acestora pana la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea si expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosinta indelungata, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, precum si cele cu dotarea cu mijloace auto pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii de valorificare, restituirea sumelor incasate gresit sau fara baza legala, a contravalorii bunurilor intrate, gresit sau fara baza legala, in proprietatea privata a statului, precum si indemnizatiile membrilor comisiilor prevazute la art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din ordonanta, precum si cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementarilor in vigoare. rn
rn (2) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregatirea magazinului conform cerintelor legale in vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu intretinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum si cheltuielile cu salarizarea si scolarizarea personalului care deserveste activitatea magazinului. rn
rn (3) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si urmatoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari: rn
rn a) cheltuieli privind inventarierea si preluarea acestor bunuri; rn
rn b) cheltuieli ce greveaza asupra bunurilor in momentul preluarii acestora in vederea valorificarii (impozite, taxe, cheltuieli de intretinere, energie, telefon, gaze naturale, datorii inscrise in pasivul succesoral si altele asemenea); rn
rn c) taxe si onorarii platite persoanelor fizice si/sau juridice autorizate; rn
rn d) cheltuieli judiciare; rn
rn e) cheltuieli cu cadastrul. rn
rn (4) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile ocazionate de deschiderea conturilor in valuta, de transformarea in lei a sumelor in valuta si de restituirea acestora. rn
rn (5) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si urmatoarele categorii de cheltuieli ocazionate de valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase: rn
rn a) cheltuieli cu expertizarea obiectelor din metale pretioase, aliajele acestora sau pietre pretioase; rn
rn b) cheltuieli cu procurarea de bunuri care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de valorificare, pastrarea in conditii de siguranta a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, precum si a celorlalte valori (cantare electronice, casa de bani, camera de luat vederi, aparat foto digital pentru intocmirea albumului de prezentare a metalelor pretioase etc). rn
rn (6) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si cheltuieli cu procurarea de bunuri pentru aplicarea si buna functionare a pachetului de programe destinat informatizarii activitatii de valorificare (dotarea serviciilor, birourilor, compartimentelor de valorificare bunuri cu echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica si altele asemenea). rn
rnrn
rn CAPITOLUL VIIIrn
rn Restituiri rn
rnrn
rn Art. 28. – (1) Organele de valorificare restituie bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau contravaloarea acestora, in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile. rn
rn (2) In cazul bunurilor trecute in proprietatea statului conform art. 2 alin. (1) din ordonanta, restituirea se poate face si in baza ordonantei emise de procuror. rn
rn (3) In cazul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii recuperate in urma valorificarii. rn
rn (4) In cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse, sau al bunurilor care nu se mai afla in posesia organului de valorificare si pentru care s-a intocmit documentatia in vederea recuperarii creantelor, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, in vigoare la data atribuirii cu titlu gratuit sau distrugerii, sau al valorii bunurilor pentru care s-a intocmit documentatia pentru recuperarea creantelor. rn
rn (5) Sumele prevazute la alin. (3) si (4) pot fi actualizate numai pe baza de hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, care precizeaza suma de restituit, din care se scad cheltuielile cu valorificarea acestora. rn
rn (6) Restituirea sumelor in valuta liber convertibila confiscate se face de catre organele de valorificare, in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, insotite de o cerere de restituire depusa la organul de valorificare in contul caruia detinatorii au depus sumele care urmeaza a fi restituite si de certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Sumele in valuta liber convertibila confiscate se restituie in lei, la cursul de schimb al pietei valutare calculat si comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror. rn
rn (7) Sumele in valuta neconvertibila cotata de Banca Nationala a Romaniei si depozitata la sucursalele acesteia se restituie in lei de catre unitatile Trezoreriei Statului, la care a fost virata suma respectiva, pe baza hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a ordonantei emise de procuror, insotite de cererea de restituire, precum si de certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Restituirea sumei in lei incasate de la Banca Nationala a Romaniei se efectueaza din contul 20.22.01.12 „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii“. Sumele in valuta neconvertibila cotata se restituie in lei, la cursul de referinta al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror. Valuta neconvertibila necotata de Banca Nationala a Romaniei, depozitata la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, care nu a putut fi valorificata de Banca Nationala a Romaniei, poate fi restituita ca atare. rn
rn (8) Organele de valorificare restituie bunurile sau contravaloarea acestora numai in cazul bunurilor care le-au fost predate de catre detinatori. In celelalte cazuri, restituirea este de competenta detinatorilor. Restituirea contravalorii in lei a sumelor confiscate in valuta liber convertibila este de competenta organelor de valorificare numai in cazul depunerii lor in conturile deschise pe seama acestora si declararii de catre detinatori conform art. 2 alin. (10). In caz contrar, restituirea sumelor este de competenta detinatorilor. rn
rn (9) Restituirea mijloacelor de plata in lei, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se face de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul carora acestea au fost depuse in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau a ordonantei emise de procuror, insotite de cererea de restituire si de certificatul de atestare fiscala. rn
rn (10) Contravaloarea in lei a bunurilor si a sumelor in valuta liber convertibila, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se restituie din contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare“, deschis la Trezoreria Statului, si intra in categoria cheltuielilor de valorificare. rn
rn (11) In cazul in care beneficiarul restituirii inregistreaza obligatii restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de Ministerul Finantelor Publice, acestea se vor compensa cu suma de restituit, pana la concurenta celei mai mici sume, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. rn
rn (12) Diferentele de curs nefavorabile aferente sumelor in valuta confiscate restituite, precum si sumele rezultate din actualizarea prin hotarari judecatoresti sau ordonante emise de procurori a valorii bunurilor si sumelor confiscate se achita de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 „Alte actiuni“, subcapitolul 72.01.50 „Alte cheltuieli“ in situatia neacoperirii acestora din veniturile incasate. (13) Sumele incluse in fondul de stimulare, aferente mijloacelor de plata in lei confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau contravalorii bunurilor sau mijloacelor de plata in valuta confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, restituite in temeiul hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori, se deduc din fondul de stimulare constituit in perioada urmatoare pentru acelasi beneficiar. rn
rnrn
rn CAPITOLUL IXrn
rn Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, dupa caz, a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, cuprinse in art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 rn
rnrn
rn Art. 29. – (1) Detinatorii bunurilor prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la inventarierea acestora si vor lua masuri de pastrare si de conservare corespunzatoare pana la predarea lor efectiva organelor specializate ale statului. rn
rn (2) Predarea-primirea bunurilor prevazute la alin. (1) se va face de indata, in baza unui proces-verbal, incheiat in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza de catre detinator, iar celalalt se preda organului specializat al statului. rn
rn Art. 30. – Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materialele de natura obiectelor de inventar medicale si aparatura medicala se vor pune de catre detinator la dispozitia Ministerului Sanatatii, care stabileste, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, dupa caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri. rn
rn Art. 31. – (1) Produsele si substantele toxice se predau gratuit unitatilor specializate ale ministerelor cu atributii si raspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, dupa caz, agentilor economici autorizati prin lege sa desfasoare activitate cu astfel de substante si produse. rn
rn (2) Produsele si substantele toxice care nu indeplinesc conditiile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt distruse in mod obligatoriu de comisiile numite de sefii unitatilor specializate ale ministerelor sau, dupa caz, de directorii agentilor economici care le-au preluat. rn
rn (3) Din comisiile de distrugere va face parte, in mod obligatoriu, si cate un reprezentant al inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si al agentiei locale de protectie a mediului. rn
rn Art. 32. – Materialele nucleare si radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unitatilor specializate, stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. rn
rn Art. 33. – (1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national sau care prezinta valoare documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Cultelor pentru a fi repartizate institutiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. rn
rn (2) Cartile, publicatiile si alte bunuri culturale de aceasta natura, cu exceptia celor mentionate la alin. (1), vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Cultelor pentru a fi repartizate bibliotecilor publice. rn
rn Art. 34. – (1) Documentele susceptibile sa faca parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Directiei Generale a Arhivelor Nationale sau directiilor judetene ori a municipiului Bucuresti, dupa caz. rn
rn (2) Aprecierea apartenentei documentelor mentionate la alin. (1) la Fondul Arhivistic National al Romaniei se va realiza, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre reprezentantii Arhivelor Nationale, la solicitarea detinatorilor acestor documente. rn
rn (3) Documentele mentionate la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, se vor transmite de Arhivele Nationale unitatilor de profil. rn
rn (4) Predarea documentelor prevazute la alin. (1) se va realiza in baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde: rn
rn – numarul curent din registrul de evidenta al detinatorului, in care au fost inscrise documentele; rn
rn – provenienta documentelor – cu trimitere la actele intocmite cu acea ocazie; rn
rn – descrierea amanuntita a documentelor, realizata de catre reprezentantul Arhivelor Nationale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal; rn
rn – baza legala de trecere a documentelor in proprietatea privata a statului. rn
rn (5) Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la detinatorul documentelor, iar celalalt se preda unitatii din structura Arhivelor Nationale, care il primeste, fiind semnat si parafat pe toate filele. rn
rn Art. 35. – (1) Mijloacele de plata in valuta neconvertibila confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se depun de catre detinatorii acestora, in termen de 48 de ore, la Banca Nationala a Romaniei. rn
rn (2) Mijloacele de plata in lei confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se depun la unitatile Trezoreriei Statului, in contul bugetului de stat 20.22.01.12 „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii“. rn
rn Art. 36. – Valorificarea mijloacelor de plata in valuta neconvertibila cotata de Banca Nationala a Romaniei, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, preluate de catre Banca Nationala a Romaniei, se realizeaza prin virarea in contul bugetului de stat 20.22.01.12 „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii“ a contravalorii in lei a acestora, calculata la cursul de referinta al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data decontarii, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea acestora. rn
rn Art. 37. – (1) Armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar, confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie judetene si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, fie pentru completarea dotarii unitatilor Ministerului Administratiei si Internelor – prin organele centrale de planificare a inzestrarii sau a institutiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc si munitii de catre Ministerul Administratiei si Internelor – prin Inspectoratul General al Politiei, fie, dupa caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitatile autorizate sa le comercializeze ori pentru casare. rn
rn (2) Se predau Ministerului Apararii Nationale numai armele militare si munitiile aferente acestora, materiile explozive si bunurile cu specific militar care fac obiectul inzestrarii exclusive a unitatilor din structura acestui minister. rn
rn (3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor sau Ministerului Apararii Nationale vor fi predate agentilor economici autorizati sa desfasoare activitati cu astfel de bunuri, in vederea utilizarii, valorificarii sau distrugerii conform legii. rn
rn (4) Armele de vanatoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzita, munitiile acestora si armele de panoplie, care nu fac obiectul dotarii sau casarii, se valorifica prin unitatile autorizate sa le comercializeze, dupa evaluare, conform legii. rn
rn (5) Evaluarea bunurilor mentionate la alin. (4) se efectueaza de comisii numite prin ordin al sefului inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, din care face parte si un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti. rn
rn (6) Armele care prezinta valoare istorica, documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica se predau gratuit de catre unitatile de politie care le-au preluat institutiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. rn
rn (7) Normele metodologice privind evidenta, evaluarea in vederea valorificarii, asigurarea dotarii de armament si munitii a persoanelor fizice si institutiilor publice, precum si destinatia armamentului, munitiilor si materialelor explozive, provenite din confiscari sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. rn
rn (8) In cazurile in care organele Ministerului Administratiei si Internelor identifica ori sunt sesizate despre existenta unor materii explozive, dispozitive cu incarcatura exploziva – bombe, mine, grenade, proiectile si altele – sau mijloace de initiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale pentru executarea, dupa caz, a operatiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispozitiilor legale. rn
rn (9) Obiectele, vesmintele si cartile de cult se valorifica de institutiile de cult, conform prevederilor legale in vigoare. rn
rn (10) Materialele lemnoase, asa cum sunt definite la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, confiscate, se valorifica de catre unitatile silvice si/sau de structurile silvice private, legal autorizate sa functioneze, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. rn
rn Art. 38. – Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la alin. (2) al art. 4 din ordonanta sunt virate la bugetul de stat in contul 20.22.01.12 „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii“ dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare si a cotei de 1% aplicate asupra disponibilitatilor ramase care se vireaza Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferenta bunurilor confiscate de politisti. rn
rnrn
rn CAPITOLUL Xrn
rn Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege rn
rnrn
rn Art. 39. – Sunt supuse valorificarii metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate, denumite in continuare obiecte din metale sau pietre pretioase, pentru care exista un document care atesta intrarea in proprietatea privata a statului. rn
rn Art. 40. – (1) Obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi evaluate de catre comisia de evaluare constituita in baza prevederilor art. 11 din ordonanta. rn
rn (2) Reprezentantul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in comisia de evaluare va fi un specialist in metale pretioase desemnat de catre aceasta, care va intocmi un raport de expertiza a obiectelor din metale sau pietre pretioase evaluate, in care se vor prezenta si fotografii ale acestora. rn
rn (3) Evaluarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevazute la alin. (1) se va face la unitatile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, in functie de preturile comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru tranzactiile cu metale si pietre pretioase, tinandu-se seama de vechimea si prelucrarea acestora, in maximum 21 de zile de la data expertizarii lor. rn
rn (4) In scopul evaluarii, obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi preluate temporar din tezaurul unitatilor Trezoreriei Statului, pe baza de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care va fi semnat astfel: rn
rn a) de comisia constituita la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului; rn
rn b) de comisia de evaluare. rn
rn (5) Unitatile Trezoreriei Statului vor asigura spatiile corespunzatoare desfasurarii activitatii de evaluare. rn
rn (6) Obiectele din metale sau pietre pretioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului in gropuri sigilate, pe baza de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semneaza de catre comisia de evaluare, pentru predare, si de catre comisia constituita la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, pentru primire. rn
rn Art. 41. – In termen de 30 de zile de la evaluare, obiectele din metale sau pietre pretioase se predau de catre comisia constituita la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului comisiei de evaluare, pe baza de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare preda pe baza de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre pretioase, in vederea valorificarii, reprezentantului persoanelor juridice autorizate care asigura si transportul la sediul acestuia. rn
rn Art. 42. – (1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevazute la art. 39 se utilizeaza metoda vanzarii directe. rn
rn (2) Obiectele din metale sau pietre pretioase prevazute la art. 39 vor fi valorificate numai prin intermediul persoanelor juridice autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. rn
rn (3) Valorificarea prin metoda directa se poate face cu plata integrala sau esalonat, pe o perioada de maximum 12 luni. In cazul vanzarii in rate persoana juridica va prezenta o garantie bancara reprezentand contravaloarea a 3 rate lunare si va plati, in momentul ridicarii bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaza in functie de dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. rn
rn Art. 43. – Organele de valorificare restituie obiectele din metale sau pietre pretioase intrate in proprietatea privata a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau a unei ordonante emise de procuror. rn
rn Art. 44. – (1) Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate se valorifica de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului depozitare, prevazute in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004, si se evalueaza de catre comisiile de evaluare care functioneaza in cadrul acestora. rn
rn (2) Competentele privind evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate, depozitate la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. rn
rnrn
rn CAPITOLUL XIrn
rn Dispozitii finale si tranzitorii rn
rnrn
rn Art. 45. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice. rn
rn Art. 46. – Pentru valorificarea stocurilor detinute de unitatile autoritatii vamale la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2001*), raman in vigoare dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea in circuitul economic de catre unitatile autoritatii vamale a bunurilor si marfurilor intrate in proprietatea privata a statului, care indeplinesc conditiile de valorificare, pana la data de 31 decembrie 2002. rn
rn rn
rn NOTA: rn
rn rn
rn1. Reproducem mai jos art. II si III din Hotararea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999: rn
rn „Art. II. – Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pentru care actualii locatari isi exprima intentia de cumparare in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari**), pot fi valorificate direct, prin negociere cu acestia. rn
rn Art. III. – Transferul personalului cu atributii de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti se face prin ordin al ministrului finantelor publice.“ rn
rn 2. Reproducem mai jos art. III din Hotararea Guvernului nr. 1.536/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999: rn
rn „Art. III. – Directia generala de administrare si control al activelor statului***) este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.“ rn
rn3. Reproducem mai jos art. II din Hotararea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999: rn
rn „Art. II. – (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pentru care titularii contractelor de inchiriere, aflate in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi exprima intentia de cumparare in termen de un an de la aceasta data, pot fi valorificate direct, prin negociere cu acestia, la un pret care nu poate fi mai mic decat cel stabilit de catre comisia de evaluare pe baza raportului de expertiza tehnica sau de evaluare. rn
rn (2) In cazul in care titularii contractelor de inchiriere nu ofera cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare, in cadrul termenului prevazut la alin. (1), sau nu achita contravaloarea imobilelor in interiorul aceluiasi termen, se va proceda la valorificarea imobilelor prin licitatie publica. rn
rn (3) In cazul imobilelor prevazute la alin. (1), termenul prevazut la art. 15 alin. (6) curge din data la care se trece la valorificarea prin licitatie publica, daca este cazul.”rn