pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cuprinse in anexa care face parte din prezenta hotarare.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

CAPITOLUL I
Declararea si preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

Art. 1. – (1) Detinatorii de bunuri au obligatia sa declare bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si sa le predea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare si a bunurilor prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
(2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a prelua bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
(3) Procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, la directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau la administratiile finantelor publice de sector din cadrul acesteia, precum si de catre unitatile autoritatii vamale, se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, cu respectarea principiului teritorialitatii.
(4) Bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, vor fi distruse pe cheltuiala detinatorului sau, dupa caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea acestor bunuri se va efectua in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din cate un reprezentant desemnat de detinator, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si Internelor si de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
(5) Comisia prevazuta la alin. (4) are ca atributii stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare si distrugerea celor care nu le indeplinesc. Bunurile care indeplinesc conditiile de comercializare vor fi predate de detinator organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire.
(6) Dupa distrugerea bunurilor comisia de preluare si distrugere incheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia.
(7) Membrii comisiei de preluare si distrugere prevazute la alin. (4) pot fi si membri ai comisiei de evaluare prevazute la art. 11 alin. (1) din ordonanta si sunt numiti prin decizia detinatorului.
(8) Detinatorii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului au obligatia sa inventarieze bunurile respective, luand in acelasi timp si masurile de pastrare si de conservare corespunzatoare a acestora.
Art. 2. – (1) Declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se face pe baza de borderou la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
(2) Predarea si preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se consemneaza intr-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire si borderoul prevazut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, dupa caz:
a) numarul procesului-verbal, data, ora si locul incheierii acestuia;
b) numarul curent;
c) denumirea, felul si natura fiecarui bun, descrierea amanuntita;
d) unitatea de masura;
e) cantitatea;
f) provenienta – din import sau indigen;
g) marca, seria, anul de fabricatie;
h) starea fizica – bun nou sau utilizat;
i) baza legala de trecere in proprietatea privata a statului;
j) numarul actului de trecere in proprietatea privata a statului;
k) semnaturile de predare-primire.
(3) Procesul-verbal de predare-primire se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la detinatorul bunurilor, iar celalalt exemplar se preda directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
(4) Bunurile prevazute la art. 6 alin. (3) si (4) din ordonanta se declara, in termen de 48 de ore, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Aceste bunuri se predau de catre detinator, de indata, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie, in baza procesului-verbal de predare-primire, in care se inscrie cantitatea de bunuri predata. Procesul-verbal de predare-primire este inaintat, in termen de 48 de ore, organelor de valorificare si este insotit de o copie de pe nota de intrare-receptie.
(5) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari intra, potrivit legii, in proprietatea privata a statului dupa emiterea certificatului de vacanta succesorala de catre birourile notarilor publici.
(6) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari se valorifica, dupa obtinerea certificatului de vacanta succesorala, inventarierea, preluarea si evaluarea acestora, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
(7) Sumele consemnate, potrivit legii, in orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de catre cei care le-au depus ori de catre cei care erau indreptatiti sa le ridice in termenul de prescriptie prevazut de legislatia in vigoare, se vireaza la bugetul de stat de catre persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligatia sa le declare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la implinirea termenului legal de prescriptie.
(8) Bunurile mobile si imobile, precum si titlurile de valoare care provin din donatii intra, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, in baza unui act autentic intocmit de donator.
(9) Bunurile mobile si imobile prevazute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, intra de drept, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, titlul de proprietate constituindu-l incheierea judecatorului-delegat prin care s-a dispus radierea. Bunurile se predau de catre lichidatori, pe baza de proces-verbal de predare-primire, organelor de valorificare. rn
rn(Completat de articolul 1 din Hotararea nr. 2.175/2004)rn
rnArt. 3. – (1) Persoana care gaseste un bun mobil care nu ii apartine si nu are posibilitatea sa il predea proprietarului este obligata sa il predea in termen de 10 zile unitatii de politie pe a carei raza teritoriala a fost gasit bunul respectiv. rn
rn (2) Bunurile mobile parasite in incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau in apropierea acestora se predau de catre persoana care le-a gasit organelor politiei de frontiera, pe baza de proces-verbal de predare-primire. rn
rn (3) Bunurile mobile parasite, gasite in apropierea incintei punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, in zona frontierei de stat, se predau unitatilor politiei de frontiera pe baza de proces-verbal de predare-primire. rn
rn (4) Procesul-verbal de predare-primire intocmit de organul de politie competent va cuprinde urmatoarele elemente: rn
rn a) data, locul intocmirii, numele, prenumele si gradul lucratorului de politie, precum si unitatea din care acesta face parte; rn
rn b) identitatea persoanei care a gasit bunul; rn
rn c) descrierea amanuntita a bunului si a imprejurarilor in care acesta a fost gasit; rn
rn d) datele de identificare a proprietarului bunului gasit, atunci cand acesta este cunoscut. rn
rn (5) Procesul-verbal de predare-primire prevazut la alin. (4) se intocmeste si in situatia in care organele de politie sunt sesizate din oficiu cu privire la existenta unui bun mobil parasit in raza teritoriala de competenta. rn
rn Art. 4. – (1) Bunurile mobile prevazute la art. 3 alin. (1), (2) si (3) se pastreaza pe o perioada de un an, in incaperi special amenajate, in incinta unitatilor de politie, luandu-se masuri de pastrare si de conservare corespunzatoare a acestora, pana la predarea lor efectiva spre valorificare. rn
rn (2) Termenul de un an in care bunurile parasite trebuie pastrate de catre organele de politie competente curge de la data intocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora. rn
rn (3) In situatia in care proprietarul sau mostenitorii legali ai acestuia se prezinta la unitatea de politie competenta inainte de expirarea termenului de un an, acesta intra in posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire in care se vor consemna si imprejurarile in care bunul a fost parasit. rn
rn (4) Bunurile mobile abandonate, ai caror proprietari au fost identificati, dar au renuntat, printr-o declaratie scrisa pe propria raspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de indata directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea valorificarii. rn
rn (Completat de articolul 1 din Hotararea nr. 2.175/2004) rn
rnrn
rn CAPITOLUL IIrn
rn Evaluarea si valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn A. Atestarea calitatii bunurilor rn
rn Art. 5. – (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum si cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fara a fi necesar avizul de calitate, in conditiile in care se incadreaza in termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. In situatia in care pentru aceste bunuri se depaseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj este interzisa valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrala sau in maximum 5 zile lucratoare de la data vanzarii. rn
rn (2) In situatia in care exista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor se obtine avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. rn
rn (3) Pentru bunurile pe al caror ambalaj nu este inscris termenul de valabilitate se solicita avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate. rn
rn (4) Avizul de calitate prevazut la alin. (2) si (3) se emite de indata de institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autorizate in acest sens. rn
rn (5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se intelege bunul care inregistreaza scazaminte in timpul transportului, depozitarii si desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare. rn
rn Art. 6. – Institutiile abilitate prin lege sa ateste calitatea marfurilor in vederea comercializarii sunt obligate sa emita certificatul constatator in termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii acestuia de catre organul de valorificare, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (4).*) rn
rn( Modificat de articolul 1 din Hotararea nr. 2.175/2004)rn
rnrn
rn B. Evaluarea bunurilor rn
rn Art. 7. – (1) Dupa preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului comisia de evaluare procedeaza la evaluarea acestora in maximum 21 de zile, cu exceptia bunurilor care necesita expertizarea in vederea evaluarii. rn
rn (2) Rezultatele evaluarii sunt consemnate intr-un proces-verbal de evaluare intocmit de comisia de evaluare in 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori de sefii administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care solutioneaza si eventualele probleme divergente care pot aparea pe parcurs intre membrii comisiei de evaluare. rn
rn (4) Comisia de evaluare se intruneste ori de cate ori este necesar. rn
rn (5) Directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, in scopul inlocuirii operative a membrilor comisiei in cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie. rn
rn (6) In cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se valorifica de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanti, se constituie in baza deciziei directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.**) rn
rn (Modificat de articolul 1 din Hotararea nr. 2.175/2004)rn
rn Art. 8. – (1) La evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare va avea in vedere pretul actual pentru produse identice sau similare, din care se deduc comisionul sau adaosul comercial, taxa pe valoarea adaugata aferenta comisionului sau adaosului comercial, accizele si care se corecteaza, dupa caz, in functie de urmatoarele criterii: rn
rn a) gradul de uzura fizica si morala a bunurilor respective; rn
rn b) utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori; rn
rn c) cantitatea (volumul) bunurilor respective; rn
rn d) caracterul sezonier al bunurilor; rn
rn e) termenul de valabilitate. rn
rn (2) Prevederile alin. (1) se aplica tuturor bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, inclusiv celor pentru care prin legi speciale se stabilesc preturi impuse. rn
rn(Modificat de articolul 1 din Hotarare nr. 2175/2004)rn
rn Art. 9. – (1) Pentru buna desfasurare a activitatii de evaluare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigura informatii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare, in vederea evaluarii bunurilor. rn
rn (2) In situatii justificate, in functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilita de catre acestia putand fi acceptata sau corectata de comisia de evaluare. rn
rn (3) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o indemnizatie lunara fixa, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia intrunirii comisiei de evaluare cel putin o data pe luna. rn
rn (4) In situatia in care comisia de evaluare se intruneste de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atat membrul plin, cat si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunara la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivarii absentei membrului plin. rn
rn (5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitatie. rn
rn Art. 10. – (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si pasarile vii, precum si bunurile al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se pronunta in litigiul al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie. rn
rn (2) Valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face la pretul cu ridicata practicat in zona, care poate fi pretul stabilit pentru ultima intrare, dupa caz, fara efectuarea procedurilor de evaluare. rn
rn Art. 11. – (1) In cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de detinere, precum si in regim de consignatie, in termen de 30 de zile de la data punerii in vanzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial, cu pana la 30% din valoarea stabilita de comisia de evaluare, in functie de caracterul sezonier al bunurilor. rn
rn (2) In intervalul de 150 de zile de la data primei evaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, in sensul majorarii sau al reducerii pretului bunurilor, in functie de decizia comisiei de evaluare. Reducerea preturilor bunurilor poate fi facuta pana la 75% din pretul stabilit initial. rn
rn (3) Dupa expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii in vanzare, cu aprobarea directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, bunurile pot fi valorificate la un pret care nu poate fi mai mic decat cel oferit de unitatile de colectare si valorificare a deseurilor. rn
rn(Modificat de articolul 1 din Hotararea nr. 2.175/2004)rn
rn Art. 12. – In cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si care contin copii ilegale ale operelor prevazute la art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, se procedeaza dupa cum urmeaza: rn
rn a) organele detinatoare au obligatia sa depuna bunurile respective la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in vederea distrugerii de catre comisia de distrugere constituita in conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/2000; rn
rn b) stocurile de astfel de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 624/2001, se distrug de catre organul de valorificare, cu instiintarea in prealabil a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. rn
rnrn
rn C. Valorificarea bunurilor rn
rn Art. 13. – (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica de catre organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitatie publica, in regim de consignatie ori prin bursele de marfuri, dupa caz. rn
rn (2) Alegerea metodei de valorificare se face de catre directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (3) Valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei, se face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului afacerilor externe, avand in vedere locul unde acestea se afla. rn
rn Art. 14. – (1) Magazine proprii se pot organiza de catre organul de valorificare in conditiile in care volumul bunurilor ce urmeaza sa fie vandute asigura continuitate in functionarea acestora. rn
rn (2) Vanzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail si/sau angro, la valoarea stabilita de comisia de evaluare. rn
rn (3) Vanzarea bunurilor in sistem angro se poate face cu plata integrala sau esalonat pe o perioada de maximum 12 luni. In cazul vanzarii in rate persoana fizica sau juridica prezinta o garantie bancara reprezentand contravaloarea a trei rate lunare si plateste, in momentul ridicarii bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaza in functie de taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei. rn
rn (4) Vanzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, in sistem angro, se face pe baza de factura fiscala. rn
rn (5) In cazul valorificarii bunurilor prevazute la art. 10 persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri vireaza la bugetul de stat sumele incasate dupa deducerea adaosului comercial sau a comisionului, dupa caz, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, in maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii contravalorii bunurilor. rn
rn Art. 15. – (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica numai prin licitatie publica. rn
rn (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) terenurile agricole situate in extravilan. rn
rn (3) Terenurile agricole situate in extravilan se valorifica cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor, potrivit legislatiei privind circulatia juridica a terenurilor. rn
rn (4) Daca in termen de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu si-a manifestat dorinta de a cumpara terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor alin. (1). rn
rn (5) Valoarea de pornire a licitatiei este stabilita de comisia de evaluare. rn
rn (6) In vederea organizarii licitatiei se publica in presa anunturi de vanzare, putandu-se utiliza in plus alte forme de publicitate, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii privind organizarea licitatiei: rn
rn a) data, ora si locul organizarii licitatiei; rn
rn b) valoarea de pornire a licitatiei; rn
rn c) descrierea bunurilor supuse licitatiei; rn
rn d) pasul licitatiei, stabilit procentual sau valoric. rn
rn (7) Publicarea anuntului de vanzare se face in cel mult 10 zile dupa evaluarea bunurilor. rn
rn (8) Licitatia publica se desfasoara in maximum 10zile de la data publicarii anuntului de vanzare. rn
rn (9) Lista cuprinzand bunurile ce fac obiectul licitatiei publice se afiseaza la sediul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, incepand cu data publicarii anuntului de vanzare, iar alte informatii necesare se pun la dispozitie celor interesati de catre serviciile sau birourile de valorificare. rn
rn (10) Lista cuprinzand bunurile care fac obiectul licitatiei publice poate fi publicata si in presa centrala sau locala, precum si prin Internet, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. rn
rn (11) Licitatia publica are loc in prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnati prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (12) Comisia de licitatie verifica garantia depusa de participantii la licitatie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitatiei, si intocmeste lista cuprinzand persoanele acceptate la licitatie. Garantia se depune de catre participantii la licitatie in contul 50.05 „Disponibil din sume de mandat si sume in depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate”, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (13) La licitatia publica pot participa, cu conditia depunerii garantiei, atat persoane fizice, cat si persoane juridice. rn
rn (14) Licitatia publica se desfasoara in locul, la data si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt cel putin 2 ofertanti. rn
rn (15) Licitatia publica se reia in situatia in care nu se prezinta 2 ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei. In aceste situatii se intocmeste un proces-verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, iar comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor licitate, in termen de cel mult 10 zile de la data licitatiei, prin reducerea pretului de vanzare cu cel mult 50% din cel stabilit initial. rn
rn (16) Data reluarii licitatiei publice se stabileste de comisia de licitatie, in termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii sau de la data reevaluarii bunurilor, in cazul in care aceasta a avut loc. rn
rn (17) In cazul in care s-a procedat la reevaluarea bunurilor noua valoare stabilita de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitatiei. rn
rn (18) Daca la a doua licitatie publica nu se prezinta nici un ofertant, bunurile pot fi supuse valorificarii prin celelalte metode prevazute la art. 13 alin. (1). rn
rn (19) Daca la a doua licitatie publica se prezinta un singur ofertant si acesta indeplineste conditiile de participare, el este admis si are loc negocierea pretului de vanzare a bunurilor. rn
rn (20) In situatia in care nu se obtine valoarea de pornire a celei de-a doua licitatii publice, inclusiv in cazul negocierii cu un singur ofertant, se intocmeste un proces-verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, si licitatia se reia. In aceasta situatie comisia de evaluare procedeaza la reevaluarea bunurilor supuse licitatiei, astfel incat reducerea totala a pretului de vanzare, dupa cele 3 licitatii, sa nu depaseasca 75% din valoarea initiala. Serviciul sau biroul de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului stabileste data celei de-a treia licitatii publice, in termen de cel mult 30 de zile de la data reevaluarii bunurilor, in urma celei de-a doua licitatii. In cazul in care la cea de-a treia licitatie publica se prezinta un singur ofertant, se procedeaza la negocierea pretului de vanzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilita initial de comisia de evaluare. rn
rn (21) In cazul in care bunurile nu se valorifica nici in urma celei de-a treia licitatii publice, se pot utiliza alte metode de valorificare. rn
rn (22) Publicarea anuntului de vanzare este obligatorie inaintea fiecarei licitatii publice, in aceleasi conditii ca si in cazul primei licitatii. rn
rn (23) Pasul de licitare se stabileste inaintea fiecarei licitatii publice, in suma absoluta sau in procente din valoarea de pornire a licitatiei, de catre serviciul sau biroul de valorificare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (24) Plata contravalorii marfurilor se face integral la preluarea acestora de catre castigatorul licitatiei sau in rate, cu garantie bancara reprezentand contravaloarea a trei rate lunare, castigatorul licitatiei platind in momentul ridicarii bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecata. Ratele lunare se actualizeaza in functie de taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei. rn
rn (25) Dupa fiecare licitatie publica se intocmeste un proces-verbal de adjudecare in care se consemneaza rezultatele acesteia si care se semneaza de toti membrii comisiei de licitatie. Castigatorul licitatiei primeste din partea comisiei de licitatie procesul-verbal de adjudecare cu privire la rezultatul licitatiei si preia bunurile in baza documentului „factura fiscala”, care constituie, alaturi de procesul-verbal de adjudecare, titlul de proprietate asupra bunurilor. rn
rn (26) Garantia depusa de participantii la licitatie se restituie in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii licitatiei. rn
rn (27) In cazul in care se stabileste ca plata sa se faca integral la preluarea bunurilor, iar castigatorul licitatiei nu achita integral suma datorata in vederea preluarii acestora in maximum 5 zile lucratoare de la adjudecarea bunurilor, pierde dreptul la restituirea garantiei si licitatia se reia. rn
rn(Modificat de articolul 1 din Hotarare nr. 2175/2004)rn
rnArt. 16. – (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica si in regim de consignatie, precum si prin societati comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitarii comisionului in cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata aferenta comisionului. Pretul rezultat se rotunjeste in plus cu pana la 1.000 lei. rn
rn (2) Licitarea comisionului se poate face la inceputul anului sau ori de cate ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia comisia de licitatie sa aiba in vedere criteriile stabilite la alin. (3). rn
rn (3) La stabilirea comisionului comisia de licitatie trebuie sa aiba in vedere urmatoarele criterii, dupa caz: rn
rn – volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare; rn
rn – vadul comercial al comisionarului; rn
rn – respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata in avans. rn
rn (4) Din valoarea incasata din valorificarea bunurilor comisionarul va retine comisionul adjudecat si taxa pe valoarea adaugata aferenta, iar diferenta se face venit la bugetul de stat. rn
rn (5) Societatea comerciala care preia spre vanzare bunuri in regim de consignatie desface bunurile respective la pretul stabilit de comisia de evaluare, in care este inclus comisionul si la care se adauga taxa pe valoarea adaugata aferenta acestuia. rn
rn (6) Plata contravalorii bunurilor vandute se face integral sau pe masura vanzarii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data vanzarii. rn
rn (7) Pentru nevarsarea la termen a sumelor incasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, organele de valorificare calculeaza dobanzi si penalitati potrivit legislatiei fiscale in materie. rn
rn Art. 17. – (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica si prin intermediul burselor de marfuri, in baza prevederilor legale in acest sens. rn
rn (2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica pe piata valorilor mobiliare conform legislatiei in vigoare. rn
rn Art. 18. – Daca in termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifica prin modalitatile prevazute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate proceda la: rn
rn – atribuirea gratuita in conditiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare; rn
rn – valorificarea prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor; rn
rn – dezmembrarea bunurilor si valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, dupa caz; rn
rn – distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora. rn
rn Art. 19. – (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, in baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzand denumirea, felul si natura fiecarui bun, unitatea de masura, cantitatea, valoarea stabilita de comisia de evaluare, provenienta, marca, seria, anul de fabricatie, starea fizica si baza legala de trecere in proprietatea privata a statului, se transmite trimestrial spre analiza organelor de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice. rn
rn (3) In cazul in care alte organe de valorificare isi manifesta interesul fata de preluarea, in vederea valorificarii, a bunurilor respective, va fi incheiat un protocol intre conducatorii organelor de valorificare respective. Din sumele incasate din valorificarea acestor bunuri se acopera toate cheltuielile aferente valorificarii, iar diferenta se varsa la bugetul de stat de catre organul de valorificare. rn
rnrn
rn CAPITOLUL IIIrn
rn Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn Art. 20. – (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, dupa caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel: rn
rn a) Secretariatului General al Guvernului – autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora. rn
rn Repartizarea acestor bunuri se face de catre o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. rn
rn Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodica Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatia nominala privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pana la data de 5 a lunii urmatoare, conform anexei nr. 1. rn
rn Inscrierea in situatia lunara inaintata Ministerului Finantelor Publice trebuie sa cuprinda numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clara din punct de vedere juridic, in sensul ca au intrat definitiv in proprietatea privata a statului. Situatiile lunare cuprind autovehiculele care sunt in stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislatiei in vigoare. rn
rn In raportul de expertiza tehnica se va preciza in mod expres daca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, precum si gradul de uzura. rn
rn Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului. rn
rn Comisia interministeriala va elabora un regulament de organizare si functionare a acesteia in care sa se prevada atributiile ce ii revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora. rn
rn Comisia interministeriala analizeaza cererile de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si repartizeaza aceste bunuri in administrarea ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare a acestora, precum si unitatilor de cult. rn
rn Prin regulamentul de organizare si functionare a comisiei interministeriale se va stabili modul de solutionare a cererilor de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile, nerezolvate. rn
rn Secretariatul General al Guvernului comunica Ministerului Finantelor Publice, dupa fiecare sedinta a comisiei interministeriale, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit. rn
rn Predarea autovehiculelor catre institutiile carora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se efectueaza pe baza comunicarii exprese a Ministerului Finantelor Publice. rn
rn Transmiterea comunicarilor de catre Ministerul Finantelor Publice atat catre beneficiari, cat si catre organele de valorificare se va face in termen de 10 zile de la data primirii comunicarii de la Secretariatul General al Guvernului. rn
rn Transmiterea de catre beneficiari a acceptului sau refuzului se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii. rn
rn Inmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementarilor legale in vigoare. rn
rn Pentru autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului comunica Ministerului Finantelor Publice daca bunurile respective raman la dispozitia sa sau daca acestea pot fi valorificate de Ministerul Finantelor Publice in conditiile prezentelor norme metodologice. Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate in anexa nr. 1. Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala pot fi valorificate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel: rn
rn 1. prin licitatie publica; rn
rn 2. prin vanzare directa de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, daca intrunesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) din ordonanta; rn
rn 3. prin atribuire cu titlu gratuit; rn
rn 4. ca piese componente; rn
rn 5. prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor; rn
rn 6. prin distrugere. rn
rn Expertiza tehnica si evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se efectueaza de catre experti tehnici sau evaluatori autorizati; rn
rn b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn In situatia acceptarii bunurilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de pana la 50 milioane lei/beneficiar. rn
rn Atribuirea cu titlu gratuit se poate face in urmatoarele situatii: rn
rn 1. direct, fara parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a presedintilor consiliilor judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale; rn
rn 2. in situatia in care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta in cadrul termenului de valabilitate. In aceasta situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate; rn
rn 3. in conditiile prevederilor art. 18, respectiv daca bunurile nu se valorifica in termen de 150 de zile de la prima reevaluare. rn
rn Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti inainteaza Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atat cantitativ, cat si valoric. In vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare. rn
rn Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar si in baza unei cereri inaintate Ministerului Finantelor Publice. In aceasta situatie Ministerul Finantelor Publice va solicita listele cu bunuri, atat cantitativ, cat si valoric, de la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn In situatia producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, al Societatii Nationale de Cruce Rosie sau al institutiilor de cult; rn
rn c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora. rn
rn Aceste persoane inainteaza Ministerului Finantelor Publice o solicitare insotita de un act doveditor din care sa rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora; rn
rn d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului care nu pot fi valorificate in conditiile ordonantei. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice. rn
rn Pentru initierea hotararii Guvernului persoana fizica sau juridica prezinta Ministerului Finantelor Publice o documentatie din care sa rezulte ca aceasta este utilizator unic al bunurilor respective; rn
rn e) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale – echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare. rn
rn Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitatile administrativ-teritoriale, se face in baza unei cereri adresate directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri in valoare de pana la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresata Ministerului Finantelor Publice. rn
rn Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si autoritati publice centrale, se face in baza unei cereri adresate Ministerului Finantelor Publice. rn
rn Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor Publice lista detaliata cuprinzand echipamentele de comunicatii, tehnica de calcul si birotica, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, stadiul evaluarii, valorificarii, precum si soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2; rn
rn f) persoanelor juridice care nu indeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si care nu pot fi valorificate in conditiile art. 9 si 12 din ordonanta. rn
rn Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice. rn
rn In vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului persoanele juridice inainteaza Ministerului Finantelor Publice o solicitare in acest sens, insotita de acte doveditoare din care sa rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri. rn
rn In cazul in care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunica, in termen de 15 zile, persoanei juridice; rn
rn g) Ministerului Afacerilor Externe – bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului; rn
rn h) persoanelor juridice – bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului; rn
rn i) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice; rn
rn j) altor beneficiari, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice. rn
rn (2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e) se face cu aprobarea ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pentru cele care intra in competenta acestora. rn
rn Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, in conditiile prevederilor art. 13 din ordonanta, se face pe baza de proces-verbal de predare-primire. rn
rn (3) Daca bunurile nu sunt preluate in termen de 60 de zile de la data aprobarii atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare. rn
rn rn
rnModificat de articolul 1 din Hotarare nr. 2175/2004rn
rn rn
rn CAPITOLUL IVrn
rn Competentele si obligatiile organelor de valorificare rn
rnrn
rn Art. 21. – Organele de valorificare au urmatoarele competente si obligatii: rn
rn a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanta, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar; rn
rn b) restituie, in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau contravaloarea acestora la nivelul valorii recuperate in urma valorificarii, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, in cazul bunurilor care au fost transmise, cu titlu gratuit, in baza procesului-verbal de predare-primire, sau in cazul bunurilor distruse, in baza procesului-verbal de distrugere; rn
rn c) restituie, in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, sumele in lei, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, in cazul valorificarii bunurilor si neincasarii contravalorii acestora, pentru care s-a intocmit documentatia in vederea recuperarii creantelor; rn
rn d) restituie sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevazute la art. 6 alin. (3) si (4) din ordonanta, in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, la nivelul actualizat al preturilor, la data emiterii acestora, in functie de pretul stabilit initial, mai putin cheltuielile efectuate cu valorificarea acestora; rn
rn e) verifica daca sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar se iau masuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale in vigoare; rn
rn f) transmit debitele constatate organelor de executare silita in vederea aplicarii masurilor de executare silita; rn
rn g) intocmesc documentatia in vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, prin bursele de marfuri si pe piata valorilor mobiliare; rn
rn h) controleaza daca persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului le pastreaza in bune conditii; rn
rn i) asigura, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri; rn
rn j) raporteaza lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotari aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 1; rn
rn k) raporteaza trimestrial Ministerului Finantelor Publice situatia generala privind bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 2, pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi insotita de o informare privind urmatoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare si a comisiilor de distrugere a bunurilor, varsarea in termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizari de intarziere calculate pentru nevarsarea in termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisioanelor negociate cu societatile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliata cuprinzand bunurile greu vandabile si categoriile de cheltuieli, precum si alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare; rn
rn l) organizeaza evidenta bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale in vigoare; rn
rn m) organizeaza evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-primire pe detinatorii de la care s-au primit bunurile si pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea; rn
rn n) organizeaza evidenta proceselor-verbale de evaluare intocmite de comisia de evaluare. rn
rn rn
rnModificat de articolul 1 din Hotarare nr. 2175/2004rn
rn rn
rn CAPITOLUL Vrn
rn Obligatiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn Art. 22. – Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului au urmatoarele obligatii: rn
rn – sa trimita reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de cate ori sunt instiintate de organele de valorificare; rn
rn – sa semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-primire, aplicand si stampila unitatii, dupa caz; rn
rn – sa inregistreze in evidentele proprii bunurile respective in ziua primirii; rn
rn – sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-primire; rn
rn – sa mentioneze in documentul de plata numarul procesului-verbal de predare-primire; rn
rn – sa asigure conservarea bunurilor in cele mai bune conditii, avand grija sa nu fie inlocuite pana la vanzare cu altele de calitate inferioara si sa nu se altereze sau sa se deterioreze din cauza conditiilor de intretinere necorespunzatoare; rn
rn – sa expuna in permanenta bunurile respective spre vanzare si sa ia cele mai eficiente masuri pentru ca aceste bunuri sa fie vandute in cel mai scurt timp; rn
rn – sa vireze la bugetul de stat, pe masura vanzarii, sumele obtinute din vanzarea bunurilor respective. rn
rnrn
rn CAPITOLUL VIrn
rn Procedura de distrugere a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn Art. 23. – (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si preluate de organele de valorificare, care in intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unitatilor de colectare si de valorificare a deseurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere. rn
rn (2) De asemenea, vor fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ si/sau valoric) nu justifica angajarea cheltuielilor in vederea valorificarii (analiza de laborator, timbre, marcare). rn
rn Art. 24. – (1) Comisia de distrugere stabileste, in functie de natura bunurilor respective, locul unde urmeaza sa fie distruse acestea, putandu-se apela si la serviciile unor unitati specializate in acest gen de activitate. rn
rn (2) Dupa distrugerea bunurilor comisia de distrugere incheie un proces-verbal de distrugere, in 3 exemplare semnate de toti membrii comisiei, precum si de unitatea specializata, dupa caz. rn
rn (3) Data intrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar daca un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti. rn
rn (5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. rn
rn (6) In functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua inregistrari video, fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate. rn
rn (7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizatie lunara, fixa, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia intrunirii comisiei cel putin o data pe luna. rn
rn (8) In situatia in care comisia de distrugere se intruneste de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atat membrul plin, cat si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunara la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivarii absentei membrului plin. rn
rnrn
rn CAPITOLUL VIIrn
rn Veniturile incasate si cheltuielile aferente bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului rn
rnrn
rn Art. 25. – (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si veniturile incasate in urma valorificarii bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se colecteaza in contul 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999”, deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la Trezoreria Statului. In cazul incasarii contravalorii bunurilor respective in numerar sumele se depun la casieria Trezoreriei Statului in prima zi lucratoare de la incasare. rn
rn (2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti acopera, pe baza de documente legale, cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor respective si retin cota de 1% aferenta bunurilor confiscate de organele de politie, care se vireaza Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, avand obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la incasare sa vireze disponibilitatile ramase in contul bugetului de stat 20.22.01.12 „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii”, respectiv in contul „Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii” pentru sumele destinate bugetelor locale. rn