Art. 2. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 477/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 28 iunie 1999.

ANEXA NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) In sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, denumita in continuare ordonanta de urgenta, prin agenti economici se intelege persoanele fizice si juridice, asociatiile familiale, precum si orice alte entitati care efectueaza cu plata, pe teritoriul Romaniei, inclusiv in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrari de bunuri cu amanuntul si/sau prestari de servicii direct catre populatie, cu exceptia institutiilor publice.
(2) Agentii economici care nu intra sub incidenta ordonantei de urgenta pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, in conditiile legii.
(3) Agentii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei prevazuti la alin. (2) sunt denumiti in continuare utilizatori.
Art. 2. – Utilizatorii au obligatia sa elibereze clientilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amanuntul si/sau serviciile prestate si, la solicitarea acestora, le vor elibera si factura fiscala, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – (1) Bonurile fiscale se emit de catre utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obtinut avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale prevazuta la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta, denumita in continuare comisie.
(2) Bonurile fiscale emise de casele de schimb valutar se semneaza si se stampileaza de emitent.
(3) In cazul in care in acelasi spatiu se efectueaza atat livrari de bunuri cu amanuntul sau prestari de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cat si livrari de bunuri cu amanuntul sau prestari de servicii pentru care nu exista aceasta obligatie, utilizatorii pot emite bon fiscal pentru toate bunurile livrate si/sau serviciile prestate.
Art. 4. – In sensul ordonantei de urgenta, prin livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii direct catre populatie se intelege acele activitati desfasurate cu caracter permanent. Nu intra in aceasta categorie eventualele livrari de bunuri si prestari de servicii direct catre persoane fizice efectuate intamplator de catre agentii economici, altii decat comerciantii cu amanuntul.
Art. 5. – (1) Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este agentul economic pe numele caruia a fost eliberat avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Distribuitorul autorizat are libertatea de a include in reteaua sa de distributie si/sau service orice agenti economici care indeplinesc conditiile prevazute de ordonanta de urgenta si de prezentele norme metodologice, denumiti in continuare unitati acreditate.
Art. 6. – (1) In situatia defectarii aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemneaza in cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentata in anexa nr. 1, data si ora la care au anuntat defectarea acestuia si pastreaza confirmarea scrisa, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anuntarea defectarii aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Pana la repunerea in functiune a aparatului defect, utilizatorii, cu exceptia taximetristilor, inregistreaza tranzactiile efectuate in aceasta perioada intr-un registru, denumit in continuare registru special, care se completeaza fara stersaturi sau fara spatii neutilizate.
(3) Registrul special se intocmeste conform modelelor prezentate in anexele nr. 2 a) si 2 b).
(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat si va fi stampilat de catre organul fiscal la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu precizarea numarului de pagini continut de acesta, si va fi prezentat de catre utilizator, cu exceptia taximetristilor, pentru vizare o data cu depunerea declaratiei de instalare a aparatului la organul fiscal in a carui raza teritoriala a fost instalat acesta.
(5) La repunerea in functiune a aparatului tehnicianul unitatii de service acreditate, denumit in continuare tehnician de service, consemneaza in registrul special, dupa ultima inregistrare a tranzactiilor efectuate de utilizator, data si ora inceperii functionarii aparatului, sub semnatura si numele in clar ale tehnicianului de service.
Art. 7. – (1) Pana la repunerea in functiune a aparatului defect, utilizatorii, cu exceptia caselor de schimb valutar, elibereaza clientilor, la cererea acestora, facturi fiscale, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pe perioada nefunctionarii aparatului de marcat electronic fiscal casele de schimb valutar elibereaza clientilor buletin de schimb valutar, iar datele privind tranzactiile efectuate in aceasta perioada vor fi introduse in aparate dupa repunerea in functiune a acestora.
Art. 8. – (1) In situatia intreruperii curentului electric in momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se pastreaza de catre utilizator impreuna cu raportul fiscal de inchidere zilnica prevazut la art. 33 pct. C lit. a).
(2) Pentru tranzactiile efectuate in perioada intreruperii curentului electric utilizatorii aplica prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.
(3) In registrul special, inainte de inregistrarea tranzactiilor, se noteaza data si ora intreruperii curentului electric, iar in final, data si ora la care aparatul incepe sa functioneze, sub semnatura si stampila utilizatorului.
Art. 9. – (1) Vanzarea de paine si produse de panificatie, precum si de ziare si reviste in alte conditii decat cele prevazute la art. 2 lit. c) si d) din ordonanta de urgenta atrage neincadrarea acestor activitati in exceptia prevazuta de lege.
(2) In sensul art. 2 lit. c) din ordonanta de urgenta, prin magazine sau raioane specializate se intelege spatiile in care se comercializeaza exclusiv paine si produse de panificatie.
(3) In sensul art. 2 lit. d) din ordonanta de urgenta, prin distribuitori specializati se intelege agentii economici care comercializeaza exclusiv ziare si reviste.
Art. 10. – Activitatile de vanzare a biletelor de calatorie si a abonamentelor pentru transportul public de calatori, ca activitati anexe transportului, intra in exceptia prevazuta la art. 2 lit. e) din ordonanta de urgenta.
Art. 11. – (1) Bonurile cu valoare fixa prevazute la art. 2 lit. f) din ordonanta de urgenta se tiparesc in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixa perceputa de la client fiind pretiparita pe documentul eliberat acestuia.
(2) Vanzarea de timbre fiscale, postale, judiciare, precum si de rovignete, carti postale sau altele asemenea, care se comercializeaza la valoarea nominala pretiparita pe acestea, intra in exceptia prevazuta la art. 2 lit. f) din ordonanta de urgenta.
Art. 12. – Activitatile de parcare a autovehiculelor si jocurile de noroc intra sub incidenta prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanta de urgenta numai in cazul in care se incaseaza de la clienti o suma fixa care este pretiparita pe biletul de acces si, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului. rn
rnArt. 13. – (1) Agentii economici care desfasoara activitati de amanetare sunt exceptati de obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru serviciile de creditare, inclusiv pentru comisionul aferent acestor servicii. rn
rn(2) La vanzarea direct catre populatie a bunurilor amanetate, ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat, se emite bon fiscal, cu exceptiile prevazute de lege. rn
rnArt. 14. – In intelesul art. 2 lit. g) din ordonanta de urgenta, casele de schimb valutar apartinand persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a Romaniei. rn
rnArt. 15. – Intra sub incidenta prevederilor art. 2 lit. h) din ordonanta de urgenta: rn
rna) profesiile libere sub toate formele de organizare, care nu implica crearea unei societati comerciale, desfasurate de catre notari, avocati, experti autorizati, medici, experti contabili, contabili autorizati, arhitecti, precum si de alte persoane fizice care presteaza servicii cu caracter profesional in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ; rn
rnb) activitatile economice desfasurate in mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de catre persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitatilor de taximetrie auto pentru marfuri si persoane. rn
rnArt. 16. – Intra sub incidenta prevederilor art. 2 lit. s) din ordonanta de urgenta bunurile livrate si serviciile prestate in baza unor contracte in care se prevede ca plata se face in rate, la termen sau sub forma de avansuri. Prin avansuri se intelege incasarea partiala a contravalorii bunurilor sau serviciilor inaintea livrarii, respectiv prestarii acestora. rn
rnrn
rnCAPITOLUL IIrn
rn Aparatele de marcat electronice fiscale rn
rnrn
rnSECTIUNEA 1rn
rn Configuratia aparatelor de marcat electronice fiscale rn
rnrn
rnArt. 17. – Aparatele de marcat electronice fiscale pot fi: rn
rna) case de marcat electronice cu structura inchisa, izolate. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de functii, baza de date proprie si functioneaza izolat, fara posibilitate de conectare la un calculator. Modulul fiscal este integrat in hardware propriu, iar programul de aplicatie si cel de control din modulul fiscal sunt plasate intr-o memorie fixa; rn
rnb) case de marcat electronice cu structura inchisa, conectate la calculator. rn
rn Suplimentar fata de aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfata prin care se asigura cooperarea cu un program ce ruleaza pe calculator. Interfatarea furnizeaza un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne si de emitere de documente fiscale. Securitatea comunicarii si integritatea corectitudinii inregistrarilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul sau de control; rn
rnc) case de marcat electronice computerizate. rn
rn Aceste case de marcat sunt realizate pe o structura de calculator standard, in care este inclusa o placa fiscala ce contine un modul fiscal cu hardware si program de control proprii, care se interfateaza cu programul de aplicatie al aparatului de marcat electronic fiscal, care ruleaza pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfatare adecvat acestei categorii de aplicatii. Eventuala comunicare pentru integrarea intr-o retea este controlata de programul de aplicatie in limitele acceptabile pentru aceasta clasa de aplicatii; rn
rnd) aparate sau terminale cu functii de case de marcat electronice. rn
rn Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structura si program aplicativ, care includ o placa fiscala ce contine un modul fiscal. Interfatarea aplicatiei cu modulul fiscal confera acestora si functii de casa de marcat, in afara altor functii specifice; rn
rne) imprimante fiscale. rn
rn Imprimantele fiscale sunt dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscala si periferice controlabile de catre acesta; nu au program de aplicatie propriu si se interfateaza ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware si program aplicativ identificabil. rn
rnArt. 18. – (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. a) si b) pot fi stationare, alimentate cu energie electrica din reteaua de curent alternativ si/sau portabile, cu alimentare autonoma de la baterii ori acumulatori. rn
rn(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. c)-e), impreuna cu programul aplicativ identificabil, formeaza ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare. rn
rn(3) Comercializarea de catre distribuitorii autorizati a aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. c)-e) fara programul aplicativ identificabil, avizat potrivit ordonantei de urgenta si prezentelor norme metodologice, precum si instalarea acestora cu un alt program aplicativ decat cel avizat sunt interzise. rn
rnrn
rnSECTIUNEA a 2-arn
rn Caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale rn
rnrn
rnArt. 19. – Din punct de vedere constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale sunt realizate, dupa caz: rn
rna) unitar, respectiv in carcasa unica ce include componentele aparatului; rn
rnb) modular, respectiv sisteme de module functionale, la care se asigura integritatea si continuitatea legaturii cu modulul fiscal si cu perifericele controlate de acesta. rn
rnArt. 20. – Aparatele de marcat electronice fiscale, destinate activitatilor de taximetrie, sunt case de marcat cu structura inchisa, realizate numai in sistem unitar, care includ un taximetru prin intermediul caruia se masoara timpul si distanta parcursa si care calculeaza automat sumele datorate de client. rn
rnArt. 21. – Aparatele de marcat electronice fiscale utilizate de casele de schimb valutar sunt numai aparate de tipul celor prevazute la art. 17 lit. c)-e), care au ca destinatie exclusiva schimbul valutar. rn
rnArt. 22. – Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: rn
rnA. sa contina un modul fiscal propriu cu un set minim de functii accesibile prin comenzi de interfatare cu restul aplicatiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul caruia controleaza: rn
rna) o memorie fiscala de tip (E)PROM sau OTP; rn
rnb) un dispozitiv de afisaj client special cu caractere de minimum 7 mm, cu numarul minim de caractere suficient pentru afisarea valorii maxime pentru totalul de bon si care asigura o buna lizibilitate pentru client in orice conditii de lumina ambianta. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale destinate exclusiv activitatilor hoteliere, precum si de alimentatie publica atunci cand plata se face la masa. rn
rn Dispozitivul de afisaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie este inglobat in carcasa acestor aparate si va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legala referitoare la taximetrie; rn
rnc) un dispozitiv de imprimare care sa asigure tiparirea bonurilor fiscale si a rolei-jurnal, prevazut cu senzori pentru fiecare rola utilizata pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere pe linie document si caractere de minimum 2,5 mm inaltime; rn
rnd) un afisaj operator. rn
rn Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie sunt dotate cu un dispozitiv unic de afisaj client-operator; rn
rne) o tastatura pentru accesarea functiilor aparatului; rn
rnf) un sistem pentru stabilirea regimului de lucru; rn
rnB. sa functioneze autonom, oferind local un set minimal de functii de casa de marcat, si sa se interfateze cu modulul fiscal pentru executia lor; rn
rnC. sa asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificari inainte de a afecta ansamblul datelor stocate; rn
rnD. sa asigure continuitatea memoriei RAM si a ceasului de timp real, astfel incat sa fie permise reluarea unei operatiuni intrerupte de caderea tensiunii de alimentare si finalizarea corecta a acesteia; rn
rnE. sa controleze dispozitivul propriu de imprimare si afisajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfatare oferite de acesta. rn
rn Dispozitivul propriu de imprimare poate fi: rn
rna) dublu, caz in care asigura tiparirea bonului fiscal, a rapoartelor si a rolei-jurnal; rn
rnb) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz in care asigura tiparirea rolei-jurnal in mod obligatoriu inaintea emiterii raportului fiscal de inchidere zilnica sau in cazul epuizarii capacitatii de stocare a jurnalului electronic. rn
rn Aparatele sau terminalele cu functii de case de marcat electronice, precum si aparatele de marcat electronice fiscale portabile si cele destinate activitatilor de taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu; rn
rnF. sa inregistreze pe termen lung in memoria fiscala din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru si modificarea parametrilor si a evenimentelor care au implicatii in interpretarea datelor stocate; rn
rnG. sa asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin: rn
rna) sigilare si prin elemente fizice de securizare a accesului la operatiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service; rn
rnb) existenta unor regimuri de lucru protejate, accesibile numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre; rn
rnc) asigurarea continuitatii si integritatii legaturilor implicate in fluxul de date si emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare; rn
rnd) controlul comunicatiei prin interfete; rn
rnH. sa verifice: rn
rna) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare si cu afisajul client; rn
rnb) prezenta si corectitudinea functionarii memoriei fiscale; rn
rnc) tensiunea de alimentare si bateria de sustinere, implicate in continuitatea memoriei de date si a ceasului de timp real; rn
rnd) integritatea si coerenta datelor stocate si a documentelor emise, blocand functionarea atunci cand se depisteaza situatii anormale; rn
rnI. sa asigure proceduri de recuperare in caz de anomalii de functionare nedeterminate de defectarea aparatului. rn
rnArt. 23. – Pe langa conditiile prevazute la art. 22, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii: rn
rna) sa asigure programarea datei si orei de zi si de noapte, a orei de vara si de iarna, a datei in anii bisecti, precum si schimbarea acestora; rn
rnb) sa asigure ca viteza de comutare limita sa fie de 10 km/h; rn
rnc) sa tipareasca bonul client cu datele de pe afisajul client si sa stearga automat aceste date o data cu trecerea din pozitia PLATA; d) sa asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului; rn
rne) sa intre in functiune doar in momentul in care au fost activate de dispozitivul de comanda fixat in una dintre pozitiile de operare autorizate. rn
rnArt. 24. – (1) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie sa asigure functionarea aparatelor de marcat electronice fiscale in conformitate cu specificatiile de utilizare. rn
rn(2) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este compus din programul de control al aparatelor de marcat electronice fiscale, localizat in modulul fiscal, si din programul de aplicatie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin interactiunea celor doua programe se asigura functionalitatea de ansamblu si protectia fluxului de date si a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizica si modul de comunicatie dintre cele doua componente depind de varianta constructiva a aparatelor de marcat electronice fiscale. rn
rn(3) Programul de aplicatie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar trebuie sa asigure baza de date necesara intocmirii si transmiterii la Banca Nationala a Romaniei a raportarilor lunare in forma si in structura prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004*) privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare. rn
rn(4) Programul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie trebuie sa asigure accesul la regimul de lucru programare numai dupa indepartarea sigiliului fiscal. rn
rnArt. 25. – (1) Modulul fiscal este un subansamblu hardware-software din componenta aparatelor de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real si de asigurare a protectiei si integritatii datelor proprii, care izoleaza sectiunea critica din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabila pentru siguranta gestionarii datelor si documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfatare cu restul aplicatiei aparatului de marcat electronic fiscal. rn
rn(2) Modulul fiscal capteaza toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionand independent si asigurand sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic in totalizatoare si in contoare distincte pe categorii de operatiuni permise, si pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale inglobate; controleaza datele afisate pentru client si asigura integritatea, protectia datelor colectate si a documentelor emise. rn
rn(3) Modulul fiscal asigura stocarea datelor si functionarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore in absenta tensiunii de alimentare. rn
rnArt. 26. – (1) Capacitatea registrelor interne din modulul fiscal al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia celor destinate activitatilor de taximetrie, este de minimum: 7 cifre de introducere, 8 cifre la totalizatoarele de bon si 10 cifre la totalizatoarele zilnice. rn
rn(2) La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie capacitatea registrelor interne din modulul fiscal este cea stabilita prin normele de metrologie legala referitoare la taximetrie. rn
rn(3) Capacitatea registrelor interne la totalizatoarele de bilant asigura redarea bilantului intregului continut al memoriei fiscale in care s-a inregistrat numarul maxim de inchideri zilnice permise de aparat. rn
rnArt. 27. – Datele de sinteza stocate in memoria fiscala sunt inviolabile si se pastreaza pe timp nelimitat. Functionarea modulului fiscal este asigurata de programul de control al aparatului, care este localizat in memoria fixa din acest modul. Acest program asigura si functiile de autodiagnoza. rn
rnArt. 28. – (1) Modulul fiscal poate folosi aceleasi resurse hardware cu restul aplicatiei aparatului numai in cazul in care acesta are structura inchisa. rn
rn(2) Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul sau modul fiscal. rn
rn(3) Modulul fiscal contine elemente de control pentru restrictionarea operatiunilor permise numai personalului de service, elemente de detectie a caderii tensiunii de alimentare si pentru controlul bateriei de sustinere si elemente de securizare. rn
rnArt. 29. – Programul de aplicatie din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale, implementat sau nu pe aceeasi structura hardware ca modulul fiscal, in functie de varianta constructiva, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: rn
rna) sa devina activ automat dupa cuplarea tensiunii; rn
rnb) sa permita numai setul de comenzi de tastatura si de interfata de comunicatie din specificatiile de utilizare si sa nu permita executia de comenzi care necesita comunicarea cu modulul fiscal fara a coopera cu acesta; rn
rnc) sa acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfatare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afisajul si cu memoria fiscala; rn
rnd) sa acceseze modulul fiscal pentru citirea cotelor curente de taxa pe valoarea adaugata, a datei si orei locale intretinute de ceasul de timp real al acestuia, a indicatorilor de stare si, optional, pentru citirea valorii unor totalizatoare si contoare zilnice; rn
rne) sa asigure continuitatea propriei memorii de date; rn
rnf) sa gestioneze baza de date pentru articole si sa asigure asocierea articol-cota de taxa pe valoarea adaugata; rn
rng) sa asigure sinteza la nivelul zilei de lucru a datelor gestionate prin alte comenzi decat cele specifice setului minimal impus de comenzi si sa permita raportarea acestora la nivel de tip de comanda; rn
rnh) sa controleze comunicatia cu alte periferice auxiliare si/sau cu alta retea. rn
rnArt. 30. – (1) Optional, la aparatele de marcat electronice fiscale pot fi cuplate dispozitive ca balante electronice, cititoare de coduri de bare, cititoare de carti de credit si altele asemenea. rn
rn(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie pot fi dotate optional cu o cheie cu memorie electronica utilizata pentru identificarea taximetristului, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor. In situatia functionarii taxiului cu mai multi taximetristi alternativ, in cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare dintre acestia incepe activitatea prin accesarea identitatii sale in programul aparatului de marcat electronic fiscal, prin introducerea cheii electronice prin intermediul careia se poate executa si controlul asupra activitatii depuse de acesta. rn
rnArt. 31. – Comunicatia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului si cu dispozitivul de imprimare propriu, cu exceptia cazului in care acesta are caracter fiscal, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: rn
rna) sa permita introducerea unica de articol fara a interveni asupra informatiilor legate de sistemul de taxare; rn
rnb) sa nu permita tiparirea prin alte mijloace decat prin intermediul modulului fiscal a documentelor pe dispozitivul de imprimare propriu; rn
rnc) sa nu permita modificarea directa, prin comenzi de interfata, a continutului memoriei de date din modulul fiscal. rn
rnArt. 32. – Cand casa de marcat electronica fiscala are posibilitatea de cuplare la calculator, interfata, prin setul sau de comenzi, poate modifica, completa si citi baza de date interna a aparatului si poate emite documente fiscale, cu conditia indeplinirii urmatoarelor cerinte: rn
rna) sa nu permita scrierea sau stergerea memoriei operationale a modulului fiscal; rn
rnb) sa blocheze comunicatia ca urmare a erorilor semnalate de modulul fiscal; rn
rnc) sa permita trecerea in regim izolat in vederea anularii conditiilor de eroare si a finalizarii corecte a comenzilor. rn
rnArt. 33. – Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa asigure, prin comenzi de la tastatura, realizarea in mod cumulativ a minimum urmatoarelor functii: rn
rnA. in regim de programare: rn
rna) fiscalizarea memoriei fiscale. rn
rn Prin operatiunea de fiscalizare, in sensul ordonantei de urgenta, se intelege identificarea memoriei fiscale si a utilizatorului prin datele inscrise in aceasta, respectiv seria fiscala a aparatului, antetul bonului fiscal, data si ora la care se activeaza memoria. Operatiunea de fiscalizare se efectueaza in momentul instalarii aparatului la utilizator, conform prevederilor art. 103; rn
rnb) programarea antetului bonului fiscal. rn
rn Antetul bonului fiscal se tipareste pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal si contine cel putin denumirea si codul fiscal/codul unic de inregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, dupa caz, mentiunea „comert ambulant” ori „taxi”. rn
rn In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie, precum si al celor destinate schimbului valutar, in antet se inscriu, dupa caz, si numarul de inmatriculare a taxiului, numarul autorizatiei taxi, numarul certificatului aprobarii metrologice de model emis pentru taximetru, numarul de telefon si de fax al operatorului de transport sau al taximetristului independent si, respectiv, codul statistic atribuit de Banca Nationala a Romaniei la punctele de schimb valutar; rn
rnc) programarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata, respectiv a minimum 4 niveluri de cota, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a marfurilor in regim duty-free si in magazinele amplasate in aeroporturile internationale, la care se programeaza o singura cota de taxa pe valoarea adaugata; rn
rnd) programarea asocierii articol – cota de taxa pe valoarea adaugata; rn
rne) programarea datei; rn
rnf) programarea coeficientului „K” al taximetrului si a seturilor de tarife de lucru, pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie. rn
rn Un set de tarife de lucru contine minimum tariful de pornire, tariful pe km parcurs si tariful pe ora/minut de stationare. rn
rn Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie lucreaza cu minimum doua seturi de tarife, de zi si de noapte. Setul de tarife de zi se aplica intre orele 6,00-22,00, iar setul de tarife de noapte intre orele 22,00 si 6,00; rn
rng) programarea comisionului si a cursului de schimb valutar pentru vanzarea si cumpararea de valuta, in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar; rn
rnB. in regim de inregistrare: rn
rna) inregistrarea livrarii de bunuri sau prestari de servicii, concomitent cu calculul taxei pe valoarea adaugata aferente, cu specificarea nivelului de cota de taxa pe valoarea adaugata pentru fiecare operatiune sau a faptului ca operatiunea nu este supusa taxarii; rn
rnb) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonantei de urgenta; rn
rnc) posibilitatea de corectie a erorilor numai inainte de emiterea bonului fiscal. rn
rn Corectarea unei erori sau anularea unei vanzari se evidentiaza pe bonul fiscal si se poate efectua numai cu conditia ca valoarea totala a acestuia sa nu devina negativa. Daca aparatul permite reduceri/majorari de sume, acestea sunt explicitate in bonul fiscal. La aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie nu sunt permise reduceri/majorari de sume; rn
rnd) tiparirea mesajelor in limba romana; rn
rnC. in regim de raportare: rn
rna) emiterea raportului fiscal „Z” de inchidere zilnica, denumit in continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, insotit de inscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizeaza sintetic ziua de lucru, in memoria fiscala ca operatiune indivizibila, urmat de operatiunea efectiva de golire zilnica, respectiv de stergere a totalizatoarelor si a contoarelor zilnice. Atunci cand capacitatea de inregistrare libera a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de inregistrari de golire zilnica, in fiecare raport Z se tipareste numarul de inchideri zilnice ramase pana la umplerea memoriei fiscale; rn
rnb) emiterea raportului nefiscal „X”, care reprezinta o vizualizare a valorilor curente cumulate in totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport Z pana la momentul tiparirii acestuia. rn
rn In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie, raportul nefiscal „X” este raportul taximetristului, ce contine date corespunzatoare activitatii unui taximetrist din raportul Z, in conditiile in care in perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi; rn
rnc) emiterea de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidentierea fiecarei inregistrari din memoria fiscala si de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din inregistrarile din memoria fiscala pentru perioada de raportare. In rapoartele fiscale periodice se tiparesc sub antet data, ora si minutul introducerii in exploatare, precum si perioada de raportare. rn
rnrn
rnSECTIUNEA a 3-arn
rn Functii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale rn
rnrn
rnArt. 34. – Functiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia celor destinate activitatilor de taximetrie, sunt urmatoarele: rn
rna) inregistrarea tranzactiilor doar valoric, fara identificarea bunurilor sau a serviciilor, precum si a celor care nu au specificata cota de taxa pe valoarea adaugata asociata sau faptul ca nu sunt taxabile, ori inregistrarea de vanzari inainte de programarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata; rn
rnb) functionarea aparatului in conditiile deconectarii memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare ori a dispozitivului de afisaj client, atunci cand acesta este obligatoriu; rn
rnc) emiterea de bonuri cu valori totale negative; rn
rnd) modificarea cotelor de taxa pe valoarea adaugata, a coeficientului „K” al taximetrului sau a setului de tarife la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie, fara obtinerea in prealabil a raportului Z; rn
rne) inregistrarea returului de marfa; rn
rnf) corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal; rn
rng) initializarea contorului Z pentru raportul fiscal de inchidere zilnica si a totalizatoarelor generale, intretinute pe toata durata de utilizare a unei memorii fiscale; rn
rnh) emiterea de copii de pe bonul fiscal; rn
rni) schimbarea datei si a orei in alte conditii decat cele prevazute in ordonanta de urgenta si in prezentele norme metodologice; rn
rnj) stergerea totalului general de vanzari; rn
rnk) programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o data calendaristica anterioara celei a ultimei inregistrari din memoria fiscala, atunci cand memoria fiscala este activata; rn
rnl) emiterea bonului fiscal fara tiparirea raportului Z, daca au trecut 24 de ore de la primul bon emis. rn
rnArt. 35. – Functiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie sunt cele prevazute la art. 34 lit. a)-k), precum si urmatoarele functii: rn
rna) functionarea in conditiile deconectarii lampii taxi; rn
rnb) efectuarea de modificari ale ceasului de timp real, altele decat trecerea de la ora de vara la ora de iarna si invers sau a unei variatii mai mari de ± 10 minute. rn
rnArt. 36. – Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde: rn
rna) sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia; rn
rnb) decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii; rn
rnc) copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal; rn
rnd) nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata. rn
rnArt. 37. – (1) In cazul returului de marfa utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde: rn
rna) nota de receptie si constatare de diferente cod 14-3-1A, intocmita in baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectiva; rn
rnb) dispozitia de plata-incasare catre casierie cod 14-4-4; rn
rnc) factura sau factura fiscala in rosu, dupa caz. rn
rn(2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a caror contravaloare este inclusa in pretul produsului vandut, poate fi mentionata inainte de emiterea bonului fiscal prin inscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativa si cu specificatia „ambalaj refolosibil”. rn
rnArt. 38. – (1) Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie sa se blocheze automat, daca: rn
rna) nu este conectata memoria fiscala; rn
rnb) nu este conectat sistemul de imprimare sau afisajul client, atunci cand acesta este obligatoriu; rn
rnc) lipseste hartia din mecanismul propriu de imprimare; rn
rnd) s-a epuizat capacitatea memoriei fiscale de inmagazinare a datelor; rn
rne) se produce o eroare de inregistrare in memoria fiscala, moment din care sa se poata efectua numai citirea acesteia; rn
rnf) in cazul echiparii cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, daca la epuizarea capacitatii memoriei jurnalului electronic sau inainte de emiterea raportului Z nu se emite rola-jurnal. rn
rn(2) Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie trebuie sa se blocheze automat si in cazul cand: rn
rna) nu este conectata lampa taxi; rn
rnb) daca dupa 24 de ore de la emiterea ultimului raport Z se incearca tiparirea primului bon fiscal fara emiterea automata a raportului Z pentru perioada respectiva. rn
rnrn
rnSECTIUNEA a 4-arn
rn Memoria fiscala rn
rnrn
rnArt. 39. – (1) Memoria fiscala este un dispozitiv tip memorie fixa unic inscriptibila, care asigura arhivarea secventiala a datelor cu caracter fiscal si garanteaza protectia acestora impotriva pierderii, modificarilor si stergerilor. rn
rn(2) Memoria fiscala face parte din modulul fiscal si poate fi accesata numai prin intermediul programului de control propriu al acestuia. rn
rn(3) Fiecare locatie de memorie poate fi accesata o singura data pentru inscriere si ori de cate ori este nevoie pentru citire. rn
rn(4) Cerintele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea si securitatea dubla. rn
rn(5) Memoria fiscala trebuie sa asigure pastrarea nealterata a datelor pe perioada de utilizare si minimum 10 ani dupa umplere. rn
rnArt. 40. – Securitatea memoriei fiscale se asigura prin: rn
rna) posibilitatea acesteia de a retine datele stocate pe termen lung in absenta tensiunii de alimentare si prin includerea in structura de date a unor elemente de control al integritatii datelor stocate; rn
rnb) inglobarea intr-un material opac care impiedica dezasamblarea fara distrugere a memoriei si care sa nu permita denaturarea sau stergerea datelor stocate; rn
rnc) fixarea memoriei in interiorul aparatului astfel incat sa nu permita scoaterea acesteia fara distrugerea sigiliului. rn
rnArt. 41. – Sigilarea memoriei fiscale se face de catre distribuitorul autorizat sau, dupa caz, de catre unitatea de service acreditata, in prezenta organului fiscal teritorial, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (6) si (7) si ale art. 49 alin. (1) si (2). rn
rnArt. 42. – Memoria fiscala devine activa numai in urma fiscalizarii, operatiune care se executa de catre tehnicianul unitatii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal. rn
rnArt. 43. – (1) Datele care trebuie inregistrate si stocate in memoria fiscala sunt urmatoarele: rn
rna) antetul bonului fiscal; rn
rnb) data, ora si minutul introducerii in exploatare; rn
rnc) logotipul si seria fiscala ale aparatului; rn
rnd) ziua, luna, anul si ora emiterii raportului Z; rn
rne) numarul de ordine al raportului fiscal de inchidere zilnica, progresiv numerotat; rn
rnf) numarul bonurilor fiscale emise zilnic; rn
rng) nivelul cotelor de taxa pe valoarea adaugata; rn
rnh) semnalizarea evenimentului reset de stergere a memoriei de date din modulul fiscal, facuta atunci cand se intrerupe continuitatea stocarii datelor in memoria de date din modulul fiscal si cand se reinitializeaza aceasta memorie in conditii de avarii; rn
rni) valoarea totala zilnica a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata; rn
rnj) valoarea totala zilnica a operatiunilor si taxa pe valoarea adaugata, defalcata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; rn
rnk) valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata; rn
rnl) valoarea totala zilnica a sumelor care nu se includ in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. rn
rn(2) De asemenea, in memoria fiscala trebuie sa se inregistreze orice eveniment de natura sa permita modificarea interpretarii datelor. rn
rnArt. 44. – In memoria fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie, pe langa datele prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) si alin. (2), se vor inregistra si stoca si urmatoarele date: rn
rna) coeficientul „K” al taximetrului; rn
rnb) seturile de tarife de lucru si modificarile lor; rn
rnc) parcursul total zilnic, in km; rn
rnd) parcursul total zilnic cu calatori, in km; rn
rne) valoarea totala zilnica incasata; rn
rnf) valoarea totala zilnica a taxei pe valoarea adaugata. rn
rnArt. 45. – In memoria fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de schimb valutar, pe langa datele prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a)-h) si alin. (2), se vor inregistra si se vor stoca si urmatoarele date: rn
rna) valoarea totala zilnica a comisionului obtinut din vanzarea si cumpararea de valuta, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; rn
rnb) valoarea totala zilnica a taxei pe valoarea adaugata rezultata din valoarea totala a comisionului; rn
rnc) valoarea totala zilnica a sumelor obtinute din vanzarea de valuta, exclusiv comisionul; rn
rnd) valoarea totala zilnica a sumelor obtinute din cumpararea de valuta, exclusiv comisionul. rn
rnArt. 46. – (1) Memoria fiscala trebuie sa aiba o capacitate pentru a stoca minimum: rn
rna) 30 de inregistrari de modificari de cote de taxa pe valoarea adaugata; rn
rnb) 60 de inregistrari de modificare a coeficientului „K” al taximetrului si a setului de tarife, in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie; rn
rnc) 1.830 de inregistrari de inchidere zilnica; rn
rnd) 200 de inregistrari de semnalizare a evenimentului reset. rn
rn(2) Fiecare inregistrare este identificabila cu data calendaristica si cu valoarea contorului Z, iar evenimentul reset si raportul Z sunt insotite si de ora. Inregistrarea datelor trebuie completata cu indicatori care sa permita asigurarea mecanismului de control al integritatii datelor inregistrate. rn
rnrn
rnCAPITOLUL IIIrn
rn Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale rn
rnrn
rnArt. 47. – (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se face cu sigiliul fiscal al distribuitorului autorizat prevazut la art. 50 alin. (1) si (2) sau, dupa caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service prevazut la art. 50 alin. (4), in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice. rn
rn(2) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale consta in aplicarea sigiliului atat asupra aparatului, cat si pe memoria fiscala, dupa distinctiile prevazute la alin. (3)-(6). rn
rn(3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. a), b) si e) sigiliul se aplica pe suruburile de prindere a partilor componente ale carcasei casei de marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel incat sa nu permita dezasamblarea aparatului si accesul la componentele acestuia in urma sigilarii. rn
rn(4) Suplimentar fata de modul de sigilare prevazut la alin. (3), la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie sigiliul se aplica astfel incat sa nu se permita accesul la regimul de lucru programare in urma sigilarii. rn
rn(5) La aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. c) si d) sigiliul se aplica pe suruburile ce fixeaza placa fiscala de sasiul calculatorului ori al aparatului sau terminalului cu functii de casa de marcat electronica. rn
rn(6) Memoria fiscala se sigileaza, in functie de varianta constructiva a aparatului de marcat electronic fiscal, prin: rn
rna) aplicarea sigiliului pe suruburile ce fixeaza memoria fiscala in modulul fiscal si/sau in sasiul aparatului, in cazul aparatelor cu memorii fiscale detasabile; rn
rnb) aplicarea sigiliului pe suruburile ce fixeaza modulul fiscal de sasiul aparatului, in cazul aparatelor la care memoriile fiscale sunt implementate in cablajul modulului fiscal; rn
rnc) aplicarea sigiliului direct pe memoria fiscala, in cazul aparatelor la care memoria fiscala este solidara cu carcasa inferioara a aparatului. rn
rn(7) Sigiliul se aplica prin amprentare pe o pastila de ceara sau plastilina ori plumb, amplasata in locurile prevazute la alin. (3)-(6). rn
rn(8) Orice interventie a utilizatorilor sau a altor persoane neautorizate asupra aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia operatiunilor de inlocuire a rolelor de hartie si/sau a ribonului, este interzisa. rn
rn(9) Unitatile de service acreditate sunt obligate ca, de indata ce prin intermediul tehnicianului de service au constatat orice interventie neautorizata asupra aparatului de marcat electronic fiscal, sa sesizeze asupra acestui fapt in scris, prin telex, fax sau altele asemenea, organul teritorial al Garzii Financiare in a carui raza se afla unitatea utilizatorului in cauza. rn
rn(10) Conform prevederilor alin. (9) se va proceda si in cazul refuzului utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service in unitate pentru efectuarea reviziilor periodice asupra aparatului de marcat electronic fiscal ori de a pune la dispozitie acestuia cartea de interventii a aparatului. rn
rnArt. 48. – Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplica vizibil o eticheta care indica distribuitorul autorizat si, daca este cazul, unitatea acreditata pentru distributie, unitatea de service acreditata, marca si seria aparatului, numarul avizului eliberat de comisie. rn
rnArt. 49. – (1) Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale si a memoriei fiscale se efectueaza cu sigiliul fiscal inainte de livrarea aparatelor de catre distribuitorii autorizati, in prezenta organului fiscal teritorial la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. rn
rn(2) In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale aduse in parametrii tehnici ai modelului avizat conform art. 110-114, instrainate de utilizatori in conditiile prevazute la art. 116 alin. (1) sau transferate de la un punct de lucru la altul apartinand aceluiasi utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal si a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, dupa caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service, in prezenta organului fiscal in a carui raza teritoriala se instaleaza aparatul. rn
rn(3) La sigilare se intocmeste, in doua exemplare, un proces-verbal care se semneaza de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, dupa caz, al unitatii de service acreditate, precum si de organul fiscal. rn
rn(4) Reprezentantul organului fiscal teritorial este obligat ca inainte de sigilare sa verifice daca pentru aparatele de marcat electronice fiscale a fost obtinut avizul de distributie si de utilizare eliberat de comisie. rn
rnArt. 50. – (1) Sigiliul fiscal are amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 mm si 6 mm, cu inscriptia literelor M si F, sub care sunt inscrise doua caractere alfabetice reprezentand judetul sau municipiul Bucuresti in care isi are sediul distribuitorul autorizat si doua caractere numerice reprezentand numarul de ordine atribuit fiecarui sigiliu de catre comisie. rn
rn(2) Sigiliul fiscal se pastreaza de catre distribuitorul autorizat. rn
rn(3) Inlaturarea sigiliului fiscal prevazut la alin. (1) se efectueaza numai de catre tehnicianul unitatii de service acreditate de care apartine utilizatorul aparatului, cu ocazia operatiunilor de intretinere sau de reparare a acestuia, cu obligatia ca la finalizarea operatiunilor respective acesta sa aplice sigiliul de identificare prevazut la alin. (4) si sa completeze cartea de interventii a aparatului. rn
rn(4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscriptionat un simbol caracteristic al unitatii de service, constand in doua caractere alfabetice si trei caractere numerice, reprezentand numarul de identificare a tehnicianului de service, atribuite de catre comisie. rn
rn(5) Numarul de identificare a tehnicianului de service se inscrie in legitimatia acestuia, confectionata de unitatea de service acreditata, conform modelului prevazut in anexa nr. 3. rn
rn(6) Legitimatiile tehnicienilor de service se prezinta, prin intermediul distribuitorilor autorizati, pentru inregistrare la comisie. rn
rnArt. 51. – (1) Sigiliile fiscale si sigiliile de identificare a tehnicienilor de service sunt asigurate de catre distribuitorii autorizati. rn
rn(2) Confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service se efectueaza de catre Regia Autonoma „Monetaria Statului”, la comanda distribuitorilor autorizati, vizata de catre secretarul comisiei. rn
rnArt. 52. – (1) Pierderea sau furtul sigiliilor de identificare ori al legitimatiilor tehnicienilor de service se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se comunica in scris comisiei, in termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului. rn
rn(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia documentului prin care se atesta efectuarea demersurilor de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a pierderii sau furtului. rn
rnArt. 53. – (1) Pe langa sigilarea fiscala efectuata in conditiile prevazute la art. 47-49, aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie se sigileaza si cu: rn
rna) sigiliul de protectie a cablajului de conectare a aparatului; rn
rnb) sigiliul metrologic aplicat pe taximetru. rn
rn(2) Filiala judeteana a Biroului Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantul sau autorizat, verifica metrologic taximetrul si aplica sigiliul de protectie si sigiliul metrologic dupa montarea acestuia pe taxi, eliberand buletinul de verificare metrologica. rn
rn(3) Unitatea de service acreditata instaleaza aparatele pe taxi, introduce, testeaza si verifica programele de lucru necesare si are dreptul sa inlature si sa aplice sigiliul de protectie cu ocazia interventiilor asupra aparatului. rn
rnrn
rnCAPITOLUL IVrn
rn Documentele emise cu aparatelern
rnde marcat electronice fiscale. Registrul special rn
rnrn
rnSECTIUNEA 1rn
rn Bonul fiscal. Seria fiscala a aparatelorrn
rnde marcat electronice fiscale rn
rnrn
rnArt. 54. – (1) Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuarii livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii si cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, in functie de specificul activitatii desfasurate. rn
rn(2) Tiparirea bonului fiscal se efectueaza in urmatoarea structura: rn
rna) antet; rn
rnb) continut; rn
rnc) parte finala. rn
rn(3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de comercializare a marfurilor in aeroporturile internationale si in regim de duty-free, in functie de tipul magazinului, se tipareste si: rn
rna) sintagma „DUTY-FREE EXPORT”, in cazul magazinelor duty-free; rn
rnb) textul „Marfuri numai pentru uzul reprezentantelor diplomatice si al personalului acestora”, in limbile romana si engleza, in cazul magazinelor duty-free diplomatice; rn
rnc) sintagma „EXPORT”, in cazul magazinelor situate in aeroporturile internationale. rn
rnArt. 55. – Antetul bonului fiscal cuprinde toate datele prevazute la art. 33 pct. A lit. b) si contine minimum 18 caractere pe fiecare rand. rn
rnArt. 56. – (1) Continutul bonului fiscal, cu exceptia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, cuprinde: rn
rna) data, ora si minutul emiterii bonului fiscal; rn
rnb) numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; rn
rnc) numele sau codul operatorului; rn
rnd) denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat; rn
rne) pretul sau tariful unitar; rn
rnf) cantitatea; rn
rng) valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei acesteia; rn
rnh) valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; rn
rni) valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; rn
rnj) valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata; rn
rnk) valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul. rn
rn(2) In continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de schimb valutar se inscriu datele prevazute la alin. (1) lit. a)-c), precum si urmatoarele date: rn
rna) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tara, actul de identitate, rezident, nerezident; rn
rnb) suma incasata de la client; rn
rnc) cursul de schimb valutar; rn
rnd) comisionul practicat si nivelul cotei de taxa pe valoarea adaugata; rn
rne) suma platita clientului; rn
rnf) valoarea taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia. rn
rn(3) In continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie se inscriu datele prevazute la alin. (1) lit. a)-c), precum si urmatoarele date, pe fiecare set de tarife folosit: rn
rna) numarul cursei; rn
rnb) numarul setului de tarif si cota de taxa pe valoarea adaugata asociata; rn
rnc) tariful de pornire; rn
rnd) tariful pe km parcurs; rn
rne) distanta parcursa si valoarea; rn
rnf) tariful pe ora/minut de stationare; rn
rng) durata stationarii si valoarea; rn
rnh) tariful orar pentru incarcare/descarcare, daca este cazul; rn
rni) durata prestatiei de incarcare/descarcare, daca este cazul; rn
rnj) valoarea totala a serviciului; rn
rnk) valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata, cu indicarea nivelului de cota a acesteia. rn
rn Daca in timpul unei calatorii se practica mai multe seturi de tarife, in finalul continutului bonului fiscal se calculeaza valoarea totala a calatoriei si valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata. rn
rn(4) In continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free, precum si magazinelor situate in aeroporturile internationale se inscriu datele prevazute la alin. (1) lit. a)-i), precum si urmatoarele date: rn
rna) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul si numarul documentului de trecere a frontierei de stat; rn
rnb) numarul cursei, in cazul transportului aerian. rn
rn(5) In continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free diplomatice se inscriu datele prevazute la alin. (1) lit. a)-i), precum si urmatoarele date: rn
rna) numarul bonului fiscal emis incepand cu data de 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic; rn
rnb) numarul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent clientului. rn
rnArt. 57. – Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria fiscala a aparatului, iar in cazul cand acesta opereaza in cadrul unui sistem de gestiune, numarul aparatului de marcat electronic fiscal. rn
rnArt. 58. – (1) Datele inscrise pe bonul fiscal trebuie sa fie lizibile si univoce. rn
rn(2) Tiparirea datei se face numai in ordinea urmatoare: ziua, luna, anul. rn
rn(3) Valorile se calculeaza cu minimum doua zecimale. Valorile tiparite si afisate se rotunjesc la intreg, daca este cazul, conform urmatoarei reguli: rn
rna) pentru valori mai mici de 0,50 de unitati, rotunjire la intregul inferior; rn
rnb) pentru valori egale sau mai mari de 0,50 unitati, rotunjire la intregul superior. rn
rnArt. 59. – (1) Logotipul si seria fiscala servesc la identificarea fiscala a fiecarui aparat de marcat electronic fiscal. rn
rn(2) Logotipul este asocierea stilizata intr-un singur semn grafic a literelor R si L, realizata respectandu-se raportul dimensional redat in anexa nr. 4. rn
rn(3) Seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal este formata, dupa caz, din unul sau doua caractere alfabetice, precum si din 10 caractere numerice. Caracterele alfabetice ale seriei fiscale reprezinta denumirea prescurtata a municipiului Bucuresti, respectiv a judetului unde se instaleaza aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4 caractere numerice din seria fiscala a aparatului reprezinta numarul avizului de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale. Urmatoarele 6 caractere reprezinta numarul de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet sau in municipiul Bucuresti. rn
rnArt. 60. – (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet sau in municipiul Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 5. rn
rn(2) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale solicita directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza se va instala aparatul, pe baza de cerere, conform modelului prezentat in anexa nr. 6, atribuirea numarului de ordine din registrul prevazut la alin. (1). rn
rn(3) Directiile generale ale finantelor publice au obligatia ca, in termen de 5 zile de la data primirii cererii prevazute la alin. (2), sa comunice utilizatorului numarul de ordine atribuit pentru fiecare aparat.