(2) Beneficiarii sprijinului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, sunt: a) producatorii agricoli, persoane fizice, care au in proprietate teren arabil pe care il exploateaza direct; b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, organizate in exploatatii agricole fara personalitate juridica sau in societati agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura; c) persoanele fizice, proprietare de teren arabil dat in arenda conform prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Beneficiarii sprijinului prevazut la alin. (2), care au in proprietate peste 5 ha de teren arabil primesc sprijin numai in limita a 5 ha inclusiv. (4) In conditiile in care arendatorii nu pot completa cererile privind sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, arendasii pot completa cererea in numele acestora. Art. 2. – (1) Sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 hectare inclusiv, se acorda beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (2), pe baza cererii scrise, al carei model este prevazut in anexele nr. 1a) si 1b). (2) Cererile solicitantilor sprijinului, insotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de pana la 5 ha inclusiv, se depun pana la data de 15 decembrie 2004 la primariile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti pe a caror raza se afla amplasat terenul, se verifica de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura si se vizeaza de catre primar. (3) Cererile solicitantilor sprijinului sunt inregistrate de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura intr-un registru de inregistrare a cererilor pentru acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv. (4) Specialistii de la centrul agricol sau de la centrul comunitar pentru cadastru si agricultura intocmesc lista cuprinzand producatorii agricoli care solicita sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, conform modelului prevazut in anexa nr. 2. (5) In situatia in care un producator agricol are in proprietate suprafete de teren arabil aflate in mai multe localitati, acesta formuleaza cerere si primeste sprijinul direct al statului de la primaria din localitatea unde este situat terenul, fara a depasi suma totala corespunzatoare suprafetei de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv. (6) Sprijinul in valoare de 2,5 milioane lei pe hectarul de teren arabil se acorda producatorilor agricoli proportional cu suprafata aflata in proprietate si potrivit solicitarii cuprinse in cerere, in limita suprafetei de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv. (7) Lista producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv se afiseaza la sediul primariilor comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de maximum 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (8) Producatorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din lista producatorilor care au solicitat sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv sau carora li s-a stabilit o suma in lei mai mica decat cea cuvenita, pot depune contestatii la sediul primariilor, in termen de 5 zile de la data afisarii listei. (9) Primarii, impreuna cu reprezentantii directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solutioneaza contestatiile in termen de maximum 5 zile de la data depunerii acestora si dispun, dupa caz, intocmirea listelor suplimentare. Art. 3. – In termen de 5 zile de la data afisarii, listele cuprinzand producatorii agricoli care solicita sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv se inainteaza directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru validare. Art. 4. – (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmesc centralizatorul privind sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, pe care il inainteaza Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pe baza centralizatoarelor privind sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, va solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru alimentarea conturilor directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit situatiei justificative al carei model este prevazut in anexa nr. 4. Art. 5. – (1) Sprijinul in valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv se atribuie dupa cum urmeaza: a) pentru culturile care se infiinteaza in toamna anului 2004, in doua etape, astfel: – 1.000.000 lei/ha pana la data de 31 ianuarie 2005, pentru infiintari de culturi de toamna; – 1.500.000 lei/ha pana la data de 30 aprilie 2005, pentru fertilizarea si erbicidarea culturilor infiintate in toamna anului 2004. b) pentru culturile care se infiinteaza in primavara anului 2005 sprijinul se acorda in trei etape, astfel: – 1.000.000 lei/ha pana la 1 martie 2005, pentru executarea araturilor; – 700.000 lei/ha pana la 1 iulie 2005, pentru intretinerea, fertilizarea si erbicidarea culturilor; – 800.000 lei/ha pana la 1 septembrie 2005, pentru recoltarea culturilor. (2) Beneficiarii sprijinului direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv au obligatia sa respecte minimul de verigi tehnologice specifice fiecarei culturi, dupa cum urmeaza: a) executarea lucrarilor pentru infiintarea culturilor in perioadele optime impuse de tehnologia fiecarei culturi; b) executarea lucrarilor de intretinere, fertilizare si erbicidare in perioada optima din zona de cultura; c) utilizarea semintelor de buna calitate, care sa asigure o densitate optima la rasarire. Art. 6. – (1) Sumele necesare acordarii sprijinului direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, producatorilor agricoli se prevad in bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. (2) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vireaza totalul sumelor solicitate in baza listei prevazute in anexa nr. 2, in conturi distincte deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama unitatilor administrativ-teritoriale, in afara bugetului local. (3) Plata de catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor acordate ca sprijin direct al statului proprietarilor de teren arabil se efectueaza in numerar sau prin virare in cont bancar, dupa caz. Art. 7. – Reprezentantii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultura verifica suprafetele, culturile si lucrarile agricole pentru care s-a acordat producatorilor agricoli sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, conform celor declarate in cererea intocmita de beneficiarul sprijinului si intocmesc procesul-verbal de receptie, regularizare si restituire, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.rn Art. 8. – (1) Procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire se intocmesc dupa cum urmeaza: rn a) pentru culturile insamantate in toamna, pana la data de 25 decembrie 2004;rn b) pentru efectuarea araturilor la culturile din primavara anului 2005, fertilizarea si erbicidarea culturilor infiintate in toamna anului 2004, intretinerea, fertilizarea si erbicidarea culturilor infiintate in primavara anului 2005, pana la data de 15 iunie 2005.rn (2) Procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire se inregistreaza intr-un registru special deschis de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura.rn Art. 9. – Reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura intocmeste centralizatorul justificativ al sumelor acordate producatorilor agricoli ca sprijin direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, conform modelului prevazut in anexa nr. 6.rn Art. 10. – (1) Retinerea din sumele alocate producatorilor agricoli drept sprijin direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, de catre primari sau de alti reprezentanti ai autoritatilor statului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. rn (2) Instrainarea, deteriorarea sau pierderea registrului de inregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producatorilor agricoli, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv si/sau a proceselor-verbale de receptie, regularizare si restituire constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 la 20.000.000 lei.rn (3) Incasarea sumelor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare prevazute in anexele nr. 1-6, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea sprijinului incasat nejustificat si a platii penalitatilor prevazute de legislatia fiscala in vigoare.rn Art. 11. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 10 alin. (1) se fac de catre imputerniciti ai Ministerului Administratiei si Internelor. rn (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 10 alin. (2) si (3) se fac de catre imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.rn (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 10, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.rn (4) Contraventiilor prevazute la art. 10 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.rn Art. 12. – Suma necesara pentru sprijinirea producatorilor agricoli, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, precum si cheltuielile aferente tiparirii formularelor prevazute in anexele nr. 1-6, se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.rn Art. 13. – Anexele nr. 1-6*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.