(4) In toate situatiile scutirea indirecta se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de:
a) autorizatia de utilizator final;
b) copia facturii fiscale de achizitie a uleiurilor minerale, in care acciza sa fie evidentiata separat;
c) dovada platii accizelor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;
d) dovada cantitatii livrate de catre distribuitorul agreat sau a cantitatii utilizate de catre beneficiar in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate, respectiv utilizate.
(5) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
(6) Autorizatia de utilizator final se emite utilizatorilor finali, cu exceptia cazului prevazut la art. 201 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, distribuitorilor agreati si antrepozitarilor autorizati care utilizeaza uleiuri minerale obtinute din productia proprie.
(7) Autorizatia de utilizator final se emite in toate cazurile, cu exceptia persoanelor fizice, de catre autoritatea fiscala teritoriala. Autorizatia se emite in trei exemplare cu urmatoarele destinatii:
a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final sau distribuitorul agreat;
b) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire;
c) al treilea exemplar se transmite de catre utilizatorul final furnizorului si se pastreaza de catre acesta. In cazul achizitionarii produselor accizabile printr-un distribuitor agreat, acesta transmite o copie a exemplarului 3 catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator.
(8) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 15.
(9) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, la care se va anexa fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata a accizelor. Autoritatea fiscala poate sa solicite orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei.
(10) Autorizatia de utilizator final va fi solicitata si de catre beneficiarii uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime care au punctul de inflamabilitate sub 85C.
(11) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multi furnizori, autorizatia de utilizator final se emite pentru fiecare situatie.
(12) La momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul transmite exemplarele 2 si 3 ale autorizatiei de utilizator final catre expeditorul produsului accizabil, care pastreaza exemplarul 3, urmand ca exemplarul 2 sa fie utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula.
(13) De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a autorizatiei ca, in termen de maximum 24 de ore, sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea primita de catre beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in a carei raza este primit produsul.
(14) Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a acesteia in termen de 6 zile catre antrepozitul fiscal expeditor.
(15) Daca in termen de 30 de zile de la expedierea produsului antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila.
(16) Pentru persoanele fizice, autorizatia de utilizator final se emite, la cererea scrisa a acestora, de catre administratia finantelor publice in a carei raza acestea isi au domiciliul. In cerere va fi prezentata si fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in decursul unui an. In acest caz se elibereaza numai primul exemplar din modelul autorizatiei de utilizator final, prezentat in anexa nr. 15, fara a se mai aplica procedura prevazuta la alin. (12)-(15). In autorizatia de utilizator final eliberata persoanei fizice, in locul codului unic de inregistrare se va inscrie codul numeric personal.
(17) Statiile de distributie ale antrepozitarilor autorizati care sunt dotate cu pompe distincte pentru distribuirea petrolului lampant vand catre persoanele fizice acest produs la preturi cu amanuntul care nu includ accize.
(18) Distribuitori agreati sunt:
a) pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru aeronave – detinatorii de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si de contracte de prestari de servicii cu societati detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile. Certificatele de autorizare se elibereaza de Regia Autonoma «Autoritatea Aeronautica Civila Romana»;
b) pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru navigatia maritima internationala si pe caile navigabile interioare – detinatorii de certificate eliberate de autoritatea cu competenta in acest sens;
c) pentru gaz petrolier lichefiat – persoanele autorizate in calitate de unitati de deservire, conform prescriptiilor tehnice in vigoare, aprobate de ministerul de resort, si care detin in proprietate mijloace tehnice autorizate pentru distribuirea de gaz petrolier lichefiat;
d) pentru petrol lampant – statiile de distributie care sunt dotate cu pompe distincte doar pentru distribuirea petrolului lampant.
(19) In cazul importurilor de uleiuri minerale, regimul de scutire se acorda in baza autorizatiei de utilizator final si, dupa caz, a autorizatiilor prevazute la alin. (18) pentru distribuitorii agreati.
(20) Pentru gazul petrolier lichefiat livrat utilizatorilor finali prin distribuitorii agreati se procedeaza astfel:
a) in cazul livrarilor de gaz petrolier lichefiat catre utilizatori finali – persoane fizice sau persoane juridice, pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda direct, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize, iar livrarea catre acesti utilizatori finali se face la preturi fara accize. Distribuitorul agreat este cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire;
b) in cazul gazului petrolier lichefiat livrat catre utilizatori finali – persoane juridice, pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda indirect, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize. Acesta va livra produsul catre utilizatorul final la preturi cu accize, valoarea accizelor fiind inscrisa distinct in facturile fiscale. In aceasta situatie utilizatorul final va fi cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea.
(21) In cazul persoanelor juridice organizate in baza unor legi speciale, potrivit carora nu este permisa transmiterea catre alte institutii a unor date si informatii statistice cu caracter secret, scutirile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal se acorda prin restituire, cu respectarea intocmai a conditiilor prevazute la alin. (4).
(22) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de accize uleiurile minerale utilizate atat pentru producerea agentului termic, cat si cele utilizate pentru producerea apei calde.
(23) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) si l) din Codul fiscal, prin scop tehnologic si scop industrial se intelege:
– scopul tehnologic – utilizarea uleiului mineral in activitatea efectiva de productie, fara ca acesta sa se regaseasca in produsul finit rezultat. De asemenea, se incadreaza la scop tehnologic si utilizarea uleiurilor minerale pentru functionarea motoarelor stationare; rn
rn- scopul industrial – utilizarea uleiului mineral ca materie prima pentru obtinerea altor produse, care se regaseste in produsul final rezultat din procesul de productie. rn
rn(24) In situatia in care un agent economic detine autorizatii de utilizator final pentru achizitionarea acelorasi uleiuri minerale de la antrepozite fiscale de productie ale aceluiasi antrepozitar autorizat, in cazuri bine justificate, se admite depasirea cantitatii inscrise intr-o autorizatie, cu conditia ca aceasta sa se incadreze in cantitatea totala aprobata, aferenta autorizatiilor de utilizator final. rn
rn(25) Autorizatiile de utilizator final emise pana la data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data epuizarii cantitatii inscrise in autorizatie, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2005. Autorizatiile de utilizator final emise dupa data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data de 31 decembrie 2005. rn
rn(26) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de uleiuri minerale poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei. rn
rn(27) Precizarile prezentului punct nu se aplica gazelor petroliere lichefiate livrate in butelii tip aragaz, pentru care acciza este «0».“ rn
rn21. La punctul 24, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„24. (1) Nu intra sub incidenta sistemului de marcare: rn
rna) alcoolul etilic denaturat cu substante specifice destinatiei, alta decat consumul uman, astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea de bauturi alcoolice; rn
rnb) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat si care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara; rn
rnc) bauturile slab alcoolizate, cu o concentratie alcoolica ce nu depaseste 6% in volum; rn
rnd) produsele din productia interna destinate exportului; rn
rne) produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate in regim de tranzit sau de import temporar.“ rn
rn22. La punctul 25, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(4) In vederea realizarii importurilor de produse din tutun si alcool etilic, timbrele sau banderolele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.“ rn
rn23. La punctul 26, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„(3) Timbrele pentru marcarea tigaretelor si produselor din tutun sunt inscriptionate cu urmatoarele elemente: rn
rna) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia; rn
rnb) denumirea generica a produsului, respectiv: tigarete, tigari, alte produse din tutun; rn
rnc) seria si numarul care identifica in mod unic timbrul. rn
rn(4) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate urmatoarele elemente: rn
rna) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia; rn
rnb) denumirea generica a produsului, respectiv: alcool, bauturi slab alcoolizate, dupa caz, bauturi spirtoase, tuica, rachiuri din fructe, produse intermediare; rn
rnc) seria si numarul care identifica in mod unic banderola; rn
rnd) indicele de aplicare in forma de «U» sau «L»; rn
rne) cantitatea nominala exprimata in litri de produs continut; rn
rnf) concentratia alcoolica.“ rn
rn24. La punctul 26, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(41) Inscriptionarea pe marcaje a elementelor prevazute la alin. (3) si (4) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusa la dispozitie organelor in drept de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., la solicitarea acestora.“ rn
rn25. La punctul 26, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(6) In situatia in care dimensiunile marcajelor nu permit includerea in intregime a denumirilor antrepozitarilor sau importatorilor autorizati, se vor inscriptiona prescurtarile sau initialele stabilite de fiecare antrepozitar sau importator autorizat, de comun acord cu Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A.“ rn
rn26. La punctul 28, alineatele (11) si (12) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„(11) Marcajele deteriorate, evidentiate in anexa nr. 21, insotite de un exemplar al anexei nr. 20, se depun de catre fiecare antrepozitar autorizat sau importator autorizat de produse supuse marcarii, semestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare, la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., in vederea distrugerii. Cheltuielile legate de distrugere se suporta de catre antrepozitarul autorizat sau de importatorul autorizat. rn
rn(12) In cazul marcajelor distruse sau deteriorate, antrepozitarii si importatorii autorizati au obligatia ca, in termen de 15 zile de la prezentarea situatiei prevazute la alin. (11), sa achite Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. contravaloarea acestora.“ rn
rn27. La punctul 29, alineatele (7), (8), (9) si (91) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„(7) In cazul antrepozitarului autorizat ca producator, cantitatea de marcaje ce poate fi aprobata in decursul unei luni se stabileste de autoritatea fiscala competenta de comun acord cu Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A. si cu solicitantul. Aceasta cantitate se determina in functie de cantitatea de marcaje ramasa de ridicat de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., de stocul de marcaje neutilizat existent la data solicitarii si de numarul de marcaje aferent livrarilor efectuate in luna anterioara. Cantitatea maxima de marcaje ce poate fi aprobata pentru o luna nu poate depasi cantitatea de marcaje aferenta livrarilor din luna anterioara solicitarii, la care se mai poate adauga 10% din aceasta. In situatii bine justificate, aceasta cantitate poate fi suplimentata. La preluarea marcajelor de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., solicitantul este obligat sa prezinte si dovada virarii in contul acestei companii a contravalorii marcajelor utilizate, aferente livrarilor efectuate in luna anterioara, fara de care nu poate ridica noua comanda. rn
rn(8) In cazul importurilor, fiecare nota de comanda de marcaje se aproba numai daca importatorul autorizat va prezenta dovada virarii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje, mai putin contravaloarea marcajelor stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. De asemenea, acesta va prezenta si dovada virarii in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului plus taxa pe valoarea adaugata. rn
rn(9) In cazul productiei interne, pana la data de 25 a fiecarei luni, antrepozitarii autorizati ca producatori vor vira in contul bugetului de stat valoarea accizelor datorata pentru luna anterioara, la momentul iesirii produselor din antrepozitul fiscal de productie, mai putin contravaloarea marcajelor aferenta cantitatilor de produse livrate, stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. In acelasi timp vor vira direct in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. contravaloarea marcajelor respective, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata. Lunar, in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, antrepozitarii autorizati vor inscrie valoarea accizelor diminuata cu valoarea marcajelor stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. Antrepozitarii autorizati au obligatia de a anexa la fiecare declaratie copia dovezii privind virarea in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata. rn
rn(91) Pentru produsele provenite din operatiuni de import, la momentul importului efectiv importatorul autorizat va vira la bugetul de stat diferenta dintre valoarea accizelor aferente cantitatilor importate, mai putin contravaloarea marcajelor calculata pe baza pretului fara taxa pe valoare adaugata si valoarea accizelor platite anticipat la momentul aprobarii notelor de comanda. La momentul importului, agentul economic importator este obligat sa prezinte dovada platii in avans a accizelor la bugetul de stat, precum si dovada virarii in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata.“ rn
rn28. La punctul 29, alineatul (10) se abroga. rn
rn29. Anexele nr. 6, 7, 8, 9 si 11 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se abroga. rn
rn30. Punctul 42 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„42. Anexele nr. 1-5, 10 si 12-21 fac parte integranta din prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal.“ rn
rn31. Anexele nr. 12, 14 si 15 se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentele norme metodologice. rn
rnG. Titlul VIII „Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile“ rn
rn1. Dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, dupa cum urmeaza: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnSupraveghetorii fiscali rn
rnArt. 223. s…t rn
rn(2) Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic si de distilate vor intocmi si vor depune la autoritatea fiscala competenta, o data cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care sa prevada cantitatea estimata a se obtine intr-un an, in functie de capacitatea instalata. rn
rnNorme metodologice: rn
rn11. (1) Programul de lucru pentru productia de alcool etilic si de distilate va acoperi o perioada de 12 luni si va putea fi modificat numai la solicitarea antrepozitarului autorizat. rn
rn(2) Modelul declaratiei privind programul de lucru si procedura de verificare a realitatii datelor cuprinse in program, precum si modul de respectare a prevederilor programului de lucru vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. rn
rn(3) In perioada de nefunctionare, stabilita prin programul de lucru, instalatia de fabricare a alcoolului si distilatelor va fi sigilata de supraveghetorul fiscal. rn
rn(4) Functionarea instalatiei de fabricare a alcoolului/distilatelor in afara programului de lucru aprobat se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala.“ rn
rn2. La punctul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(3) In notiunea scop industrial, mentionata la art. 240 alin. (1) din Codul fiscal, se includ si acele activitati cu caracter industrial care se regasesc incadrate in Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.“ rn
rn3. Punctul 71 se abroga. rn
rn4. Punctul 72 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„72. (1) Intra sub incidenta art. 244 din Codul fiscal accizele datorate bugetului de stat de catre antrepozitarul autorizat dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal. rn
rn(2) Neindeplinirea obligatiei de plata a accizelor cu mai mult de 5 zile calendaristice de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei/autorizatiilor de antrepozit fiscal emise antrepozitarului autorizat si inchiderea activitatii acestuia pana la data platii sumelor restante inclusiv. rn
rn(3) Suspendarea autorizatiei si inchiderea activitatii isi produc efectele incepand cu a 6-a zi de la termenul legal de plata a accizei. rn
rn(4) Organele fiscale teritoriale au obligatia sa informeze operativ comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale cu privire la antrepozitarii autorizati aflati in situatia prevazuta la alin. (2).“ rn
rn5. Dupa punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 73, dupa cum urmeaza: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnAlte masuri rn
rnArt. 2441. – (1) Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca pana la data de 31 martie 2005 sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa indeplineasca urmatoarele conditii: rn
rna) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal; rn
rnb) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun; rn
rnc) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit titlului VII. rn
rn(2) Bauturile alcoolice livrate de agentii economici producatori catre agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine. rn
rn(3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice si produse din tutun raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite. rn
rnNorme metodologice: rn
rn73. (1) Agentii economici care distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate la autoritatea fiscala teritoriala la care sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Declaratia va fi insotita de copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 din Codul fiscal. rn
rn(2) Agentii economici care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate si sa depuna copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 din Codul fiscal, pana la data de 31 martie 2005. rn
rn(3) Agentii economici vor procura contra cost mijloacele necesare depistarii facturilor si marcajelor false sau contrafacute de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A.“ rn
rnH. Titlul IX „Impozite si taxe locale“: rn
rn1. Punctul 17 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnReguli generale rn
rnArt. 249 s…t rn
rn(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. s…t rn
rnNorme metodologice: rn
rns…t 17. (1) Contribuabili, in cazul impozitului pe cladiri, sunt proprietarii acestora, indiferent de cladire si de locul unde sunt situate in Romania. Contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere, locatiune sau concesiune, dupa caz. rn
rn(2) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta. rn
rn(3) Contribuabilii prevazuti la alin. (2) vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in acest act nu sunt inscrise valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice care a hotarat concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii, precum si data inregistrarii in contabilitate a cladirii respective, iar in cazul efectuarii unor reevaluari, data ultimei reevaluari, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre proprietari, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective.“ rn
rn2. Alineatul (3) al punctului 18 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(3) In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti – lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul.“ rn
rn3. Punctul 19 se abroga. rn
rn4. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnScutiri rn
rnArt. 250. – (1) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru: rn
rn1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice; rn
rn2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum si de folosinta acestora; s…trn
rnNorme metodologice: rn
rns…t 22. (1) Prin sintagma incinte care sunt folosite pentru activitati economice, mentionata la art. 250 alin. (1) pct. 1, 3, 4 si 6 din Codul fiscal, se intelege spatiile utilizate pentru realizarea oricaror fapte de comert, astfel cum sunt definite in Codul comercial, ce excedeaza destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri. rn
rn(2) Pentru calculul impozitului pe cladiri in cazul incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, se vor efectua urmatoarele operatiuni: rn
rna) se determina suprafata construita desfasurata a cladirii; rn
rnb) se determina suprafata construita desfasurata a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice; rn
rnc) se determina cota procentuala din cladire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin impartirea suprafetei prevazute la lit. b) la suprafata prevazuta la lit. a); rn
rnd) se determina valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii de inventar a cladirii cu cota procentuala determinata la lit. c); rn
rne) se determina impozitul pe cladiri corespunzator incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit prevazuta la art. 253 alin. (2) sau alin. (6) din Codul fiscal, dupa caz; rn
rnf) in cazul in care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe cladiri potrivit art. 287 din Codul fiscal, impozitul pe cladiri datorat este cel care corespunde rezultatului inmultirii prevazute la lit. e) cu cota de majorare respectiva.“ rn
rn5. La punctul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„26. (1) Pentru a putea beneficia de scutirile prevazute la pct. 25, persoanele in cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire. Aceste scutiri se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care prezinta cererea si documentele conexe acesteia, numai pana la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobandirii locuintei.“ rn
rn6. Punctul 43 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„43. In situatiile in care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, a aprobat majorarea anuala a impozitului pe cladiri, in conditiile art. 287 din Codul fiscal, aceasta majorare se aplica asupra impozitului pe cladiri determinat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal si celor ale pct. 38-42.“ rn
rn7. Punctul 45 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„45. (1) Majorarea impozitului pe cladiri, conform art. 287 din Codul fiscal, se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale. rn
rn(2) In cazul in care in acelasi bloc o persoana fizica detine in proprietate mai multe apartamente, pentru calculul impozitului pe cladiri, majorat potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare apartament este asimilat unei cladiri.“ rn
rn8. Punctul 53 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnCalculul impozitului datorat de persoanele juridice rn
rnArt. 253 s…t rn
rn(6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2). s…t rn
rns…t Norme metodologice: rn
rn53. In termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, cota care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,0% inclusiv. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.“ rn
rn9. Punctul 54 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„54. (1) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 5% si 10%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se intelege reevaluarea cea mai apropiata de anul fiscal 2002. rn
rn(2) In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 0,5% si 1%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, redusa cu 15%. rn
rn(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc de consiliile locale prin hotarare, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.“ rn
rn10. Punctul 55 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„55. Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au in vedere urmatoarele: rn
rna) in cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii de inventar a cladirii; rn
rnb) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care in evidenta contabila s-a inregistrat valoarea rezultata in urma reevaluarii, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a cladirii; rn
rnc) in cazul cladirilor dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta precum si pe parcursul acestuia, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de intrare in patrimoniu; rn
rnd) in cazul cladirii a carei valoare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii si la care s-au efectuat lucrari de modernizare, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza in contabilitate reevaluarea in urma lucrarilor de modernizare; rn
rne) pentru cladirea prevazuta la lit. d), dar la care nu a fost efectuata reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare.“ rn
rn11. Punctul 58 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„58. In cazul cladirilor proprietate a persoanelor juridice si a caror valoare de inventar a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila a cladirilor respective se reduce cu 15%.“ rn
rn12. La punctul 61, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(21) In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri se mentioneaza valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a cladirii.“ rn
rn13. La punctul 62, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„62. (1) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:“. rn
rn14. La punctul 67, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: rn
rn„d) intervin schimbari privind numele si prenumele, in cazul contribuabilului – persoana fizica sau schimbari privind denumirea, in cazul contribuabilului – persoana juridica.“ rn
rn15. Alineatul (3) al punctului 72 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(3) Consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea bonificatiei de pana la 10% inclusiv, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.“ rn
rn16. Alineatul (2) al punctului 73 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnReguli generale rn
rnArt. 256 s…t rn
rn(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. s…t rn
rnNorme metodologice: rn
rns…t (2) Contribuabili, in cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi situate acestea in Romania si indiferent de categoria de folosinta a lor, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan. In cazul terenurilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta persoanelor fizice sau persoanelor juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.“ rn
rn17. La punctul 73, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(3) Contribuabilii prevazuti la alin. (2) vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in act nu sunt inscrise suprafata terenului, categoria de folosinta si suprafata construita la sol a cladirilor, acolo unde sunt amplasate cladiri, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre persoana juridica care a transmis aceste date, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective.“ rn
rn18. Punctul 75 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„75. In cazul in care terenul este inchiriat, concesionat sau arendat in baza unui contract de inchiriere, de concesiune ori de arendare, dupa caz, impozitul pe teren se datoreaza de proprietarul sau, cu exceptia terenurilor prevazute la pct. 73 alin. (2).“ rn
rn19. La punctul 77, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnScutiri rn
rnArt. 257 s…t rn
rng) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice; s…t rn
rnNorme metodologice: rn
rns…t 77. (1) Prin sintagma suprafata de teren care este acoperita de o cladire, prevazuta la art. 257 lit. a) din Codul fiscal, se intelege suprafata construita la sol a cladirilor.“ rn
rn20. La punctul 77, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(11) In cazul terenurilor pe care sunt amplasate cladiri, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta «terenuri cu constructii» se scade suprafata construita la sol a cladirilor respective. rn
rn(12) In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii care nu sunt de natura cladirilor, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta «terenuri cu constructii» nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective.“ rn
rn21. La punctul 77, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(21) In cazul terenurilor prevazute la art. 257 lit. f) si g) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului pe teren, in situatia in care pe acesta se afla amplasata o cladire in care sunt incinte folosite pentru activitati economice din cele prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 1, 3, 4 si 6 din Codul fiscal, se vor efectua urmatoarele operatiuni: rn
rna) din suprafata terenului se scade suprafata construita la sol a cladirii respective; rn
rnb) suprafata prevazuta la lit. a), determinata in urma scaderii, se inmulteste cu cota procentuala prevazuta la pct. 22 alin. (2) lit. c), rezultand astfel suprafata terenului aferenta cotei-parti de cladire care corespunde incintelor folosite pentru activitati economice; rn
rnc) se determina impozitul pe teren pentru suprafata terenului aferenta cotei-parti de cladire care corespunde incintelor folosite pentru activitati economice, prin inmultirea suprafetei determinate la lit. b) cu nivelul impozitului corespunzator, potrivit prevederilor art. 258 din Codul fiscal.“ rn
rn22. La punctul 77, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(6) Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, nu se datoreaza impozit pe teren, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilul depune cerere in acest sens, la care anexeaza avizul conform privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara. Prin sintagma infrastructura portuara se intelege ansamblul constructiilor destinate adapostirii, acostarii si operarii navelor si protectiei porturilor, precum si totalitatea cailor de comunicatie pentru activitatile industriale si comerciale.“ rn
rn23. Punctul 88 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„88. In situatia in care pe parcursul anului fiscal apar schimbari ale categoriei de folosinta, in conditiile legii, impozitul pe teren se modifica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care se prezinta un act/acte prin care se atesta schimbarea respectiva.“ rn
rn24. La punctul 116, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(11) La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitata taxa aferenta, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare-cumparare.“ rn
rn25. La punctul 122, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(2) Mijlocul de transport scos din functiune corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorat sau care are piese lipsa, fiind impropriu indeplinirii functiilor pentru care a fost creat. rn
rnPentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare. rn
rnIn lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat in evidentele compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia.“ rn
rn26. La punctul 131, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnTaxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare rn
rnArt. 267. – (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, in limitele prevazute in tabelul urmator: s…t rn
rnNorme metodologice: rn
rn131. (1) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in conditiile legii, prin hotarari ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliilor judetene, dupa caz, se stabilesc nivelurile taxelor, intre limitele prevazute in tabelul de la art. 267 alin. (1) din Codul fiscal, taxe care se platesc anticipat, in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul.“ rn
rn27. La punctul 139, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„139. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%, in cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a cladirii, iar in cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a cladirii. rn
rn(2) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a oricaror constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a constructiilor sau amenajarii supuse desfiintarii, declarata de beneficiarul autorizatiei.“ rn
rn28. La punctul 139, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(31) Prin grija structurilor de specialitate, in termen de cel mult 15 zile de la data terminarii lucrarilor de desfiintare, se intocmeste procesul-verbal de receptie, model stabilit potrivit pct. 256, in care se mentioneaza, pe langa elementele de identificare a contribuabilului si a autorizatiei de desfiintare, data de la care intervin modificari asupra impozitului pe cladiri si/sau asupra impozitului pe terenul aferent constructiilor/amenajarilor supuse desfiintarii, precum si elementele care determina modificarile respective, cum ar fi: suprafata construita la sol a cladirilor, suprafata construita desfasurata a cladirilor, suprafata terenului, valoarea impozabila a cladirilor si altele care se apreciaza ca fiind necesare pentru fundamentarea modificarilor.“ rn
rn29. Alineatele (1) si (5) ale punctului 144 vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„144. (1) Taxa datorata pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, se stabileste pe baza valorii de proiect declarate de solicitant, care corespunde inregistrarilor din cererea pentru eliberarea autorizatiei respective, si se plateste anticipat eliberarii acesteia. rn
rn………………………………………………………………………………..rn
rn(5) Notiunea situatia finala, prevazuta la art. 267 alin. (14) lit. c) din Codul fiscal, corespunde procesului-verbal de receptie, model stabilit potrivit pct. 256.“ rn
rn30. Punctul 146 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„146. Nivelurile taxelor prevazute in suma fixa la acest capitol se stabilesc de catre consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, intre limitele si in conditiile prevazute in Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.“ rn
rn31. Punctul 147 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„147. Taxele prevazute la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal vizeaza numai persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute de Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.“ rn
rn32. Punctele 197-204 se abroga. rn
rn33. Punctul 205 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnAlte taxe locale rn
rnArt. 283 s…t rn
rn(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate. rn
rnNorme metodologice: rn
rn205. Procedurile prevazute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal vor fi aprobate de autoritatile deliberative interesate pentru anul fiscal urmator, in termenul prevazut la art. 288 din Codul fiscal.“ rn
rn34. Punctul 208 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnScutiri si facilitati pentru persoanele fizice rn
rnArt. 284 s…t rn
rn(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza: s…t rn
rnc) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. rn
rn……………………………………………………………………………….rn
rn(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I sau II de invaliditate. rn
rn……………………………………………………………………………….rn
rn(71) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2). rn
rnNorme metodologice: rn
rn208. Scutirea de la plata: rn
rn1. impozitului pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu; rn
rn2. impozitului pe teren aferent cladirii prevazute la pct. 1; rn
rn3. taxei asupra mijloacelor de transport, aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu, se acorda pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, respectiv celor care au calitatea de: rn
rna) luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989: rn
rna.1) luptator ranit – atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta; rn
rna.2) luptator retinut – atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989; rn
rna.3) luptator remarcat prin fapte deosebite – atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989; rn
rnb) urmas de erou-martir, si anume: sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.“ rn
rn35. Punctul 209 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„209. Categoriile de persoane prevazute la art. 284 alin. (2) din Codul fiscal, pentru a beneficia de scutirile prevazute de acesta, trebuie sa prezinte certificate doveditoare, potrivit Legii nr. 341/2004.“ rn
rn36. Alineatele (2), (3) si (13) ale punctului 215 vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnScutiri si facilitati pentru persoanele fizice rn
rnArt. 284 s…t rn
rn(11) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici in cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. rn
rnNorme metodologice: rn
rn(2) Daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la data decesului autorului bunurilor, nu se datoreaza taxa asupra succesiunilor. rn
rn(3) De scutirea de la plata taxei asupra succesiunilor beneficiaza si mostenitorii care incheie procedura succesorala pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, pentru autorii decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005. rn
rn………………………………………………………………………………..rn
rn(13) Pentru a putea beneficia de scutirea prevazuta la alin. (2), mostenitorii trebuie sa obtina certificatul de mostenitor inauntrul termenului de un an de la data decesului autorului bunurilor ce fac obiectul succesiunii si, respectiv, de cea prevazuta la alin. (3), pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.“ rn
rn37. Dupa punctul 219 se introduce un nou punct, punctul 2191, cu urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnScutiri si facilitati pentru persoane juridice rn
rnArt. 2851 – Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire. rn
rnNorme metodologice: rn
rn2191. Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, coroborate cu cele ale art. 2851 din Codul fiscal, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.“ rn
rn38. Punctul 221 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnScutiri si facilitati stabilite de consiliile locale rn
rnArt. 286 s…t rn
rn(6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe teren sau reducerea acestuia pentru terenul aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor si nu mai tarziu de 31 decembrie 2006. rn
rnNorme metodologice: rn
rns…t 221. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot/poate sa hotarasca scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent investitiilor derulate conform Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile ulterioare, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la inceperea lucrarilor si nu mai tarziu de 31 decembrie 2006.“ rn
rn39. Alineatul (1) al punctului 222 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnMajorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene rn
rnArt. 287. – Peste nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot modifica anual impozitele si taxele locale, fara discriminare intre categoriile de contribuabili, in termenul prevazut de art. 288 alin. (1), in functie de conditiile specifice zonei, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d). rn
rnNorme metodologice: rn
rn222. (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute de Codul fiscal, in functie de conditiile specifice zonei, fara discriminare intre categoriile de contribuabili, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d) din acelasi act normativ. Hotararea privind majorarea anuala se aplica in anul fiscal urmator.“ rn
rn40. La punctul 224, partea introductiva a alineatului (1) si literele c), e), f) si i) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnDeciziile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale rn
rnArt. 288 s…t rn
rn(2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective. rn
rnNorme metodologice: rn
rn224. (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene adopta, in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, a fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale referitoare la: rn
rn………………………………………………………………………………..rn
rnc) instituirea taxelor locale prevazute la art. 283 din Codul fiscal; rn
rn………………………………………………………………………………..rn
rne) majorarea, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, a impozitelor si taxelor locale, conform art. 287 din Codul fiscal; rn
rnf) delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, avandu-se in vedere prevederile pct. 9; rn
rn………………………………………………………………………………..rn
rni) procedurile de calcul si de plata a taxelor prevazute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal.“ rn
rn41. Punctul 237 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„237. Codul de identificare fiscala – codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare si adresa domiciliului fiscal, precum si a cladirilor si terenurilor detinute in proprietate/administrare/folosinta, potrivit pct. 18, reprezinta elemente de identificare a contribuabilului, care se inscriu, in mod obligatoriu, in orice act translativ al dreptului de proprietate, in registrul de rol nominal unic, in registrul agricol, in matricole, in declaratiile fiscale, in procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, in certificatele fiscale, in chitantele pentru creante ale bugetelor locale, in actele de control, precum si in orice alte documente asemanatoare.“ rn
rn42. La punctul 238 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„b) editarea oricaror documente, inclusiv a formularelor tipizate, potrivit structurii si informatiilor corespunzatoare acestora, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale si de ortografie specifice limbii romane, inclusiv semnele diacritice conexe acesteia, tinand seama de prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004.“ rn
rn43. Punctul 249 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„249. (1) Declararea cladirilor si a terenurilor pentru stabilirea impozitelor aferente nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. rn
rn(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.“ rn
rn44. La punctul 252, partea introductiva va avea urmatorul cuprins: rn
rn„252. Verificarea modului de completare a declaratiei fiscale se face dupa cum urmeaza:“ rn
rn45. Alineatul (1) al punctului 255 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnIndexarea impozitelor si taxelor rn
rnArt. 292 s…t rn
rn(3) In perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 – Politica in domeniul transporturilor, in luna aprilie a fiecarui an cuprins in perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor. rn
rnNorme metodologice: rn
rn255. (1) In cazul in care rata inflatiei estimata pentru anul urmator depaseste 5%, pana la data de 30 aprilie a anului curent, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor, prin hotarare a Guvernului, impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza, cu exceptia taxei prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal“. rn
rn46. Punctul 258 se abroga. rn
rn47. La punctul 271, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, taxele de timbru prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, referitoare la autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, se reduc la jumatate.“ rn
rn48. La punctul 282, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(2) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.“ rn
rnArt. II. – Declaratiile de venit estimat depuse la organul fiscal competent stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se considera depuse, conform legii. rn
rnArt. III. – Anul obtinerii venitului pentru anul 2004 este perioada 1 ianuarie – 31 decembrie. In situatia in care prezentarea certificatului de rezidenta fiscala in anul 2004 s-a facut cu depasirea termenului prevazut la pct. 15 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului V din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, acesta se va reconsidera potrivit procedurii instituite prin prezenta hotarare. rn
rnArt. IV. – (1) Antrepozitele fiscale de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate, deja autorizate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sunt obligate sa depuna la autoritatea fiscala centrala Certificatul ISO 9001 pana la data de 31 decembrie 2005. Nedepunerea acestui certificat atrage suspendarea autorizatiei pana la indeplinirea cerintelor prevazute de lege. rn
rn(2) Antrepozitarii pentru productie si/sau depozitare de produse accizabile, deja autorizati la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sunt obligati sa depuna la autoritatea fiscala centrala autorizatia de mediu p