Ministrul finantelor,in temeiul prevederilor art. VI de la Titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice si in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Anexa

Norme
privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing

In baza prevederilor art. VI de la titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, se emit urmatoarele norme privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing:
1. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul operational

1.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)
a) Achizitionarea de imobilizari corporale ce urmeaza a fi predate in regim de leasing se inregistreaza pe baza facturilor emise de furnizorii interni, prin articolul contabil:
%     =     404 „Furnizori de imobilizari”
212 „Mijloace fixe”
4426 „T.V.A. deductibila”*)
b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, ce urmeaza a fi predate in regim de leasing, se inregistreaza prin articolul contabil:
212 „Mijloace fixe”     =     404 „Furnizori de imobilizari”
c) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate si predate utilizatorilor conform contractelor de leasing potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare:
681 „Cheltuieli de exploatare     =     281 „Amortizari
privind amortizarea         privind imobilizarile
imobilizarilor”        corporale”
d) Inregistrarea facturii emise de locator reprezentand ratele de incasat:
411 „Clienti”     =     %
        706 „Venituri din
        redevente, locatii de
        gestiune si chirii”
        4427 „T.V.A. colectata”
Nota:
Contul 706 poate fi dezvoltat in analitic astfel:
– 706xx „Venituri din redevente reprezentand amortizarea”
– 706xy „Venituri din redevente reprezentand marja de profit”
e) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate la valoarea reziduala stabilita intre parti in cazul in care este prevazuta in contract aceasta clauza, in baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:
461 „Debitori”     =     %
        7721 „Venituri din
        cedarea activelor”
        4427 „T.V.A. colectata”
f) Scoaterea din patrimoniu a bunurilor care au constituit obiectul contractului de leasing:
%     =     212 „Mijloace fixe”
281 „Amortizari
privind imobilizarile”
6721 „Cheltuieli privind
activele cedate”
1.2. In contabilitatea utilizatorului (locatar)

a) Imobilizarile corporale primite in cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele incheiate intre parti se inregistreaza in debitul contului de ordine si evidenta 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”. Acest cont se crediteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.
Valoarea inscrisa in debitul contului 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” se compune din:
– valoarea initiala a bunului, reprezentand costul de achizitie la societatile de leasing;
– beneficiul, respectiv marja de profit stabilita intre parti.
b) Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica romana), reprezentand ratele de achitat:
%     =     401 „Furnizori”
612 „Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile”
4426 „T.V.A. deductibila”*)
c) Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor, (persoana juridica straina), reprezentand ratele da achitat:
612 „Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si chiriile”     =     401 „Furnizori”
    si
4426 „T.V.A. deductibila”*)    =     5121 „Conturi la banci
        in lei”
    sau
inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorate:
4428 „T.V.A. neexigibila”     =     446 „Alte impozite, taxe
        si varsaminte asimilate”

Nota:
Contul 612 poate fi dezvoltat in analitic astfel:
– 612xx „Cheltuieli cu redeventele la nivelul amortizarii”
– 612xy „Cheltuieli cu redeventele reprezentand marja locatorului”
In cazul societatii de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se va inregistra si impozitul pe redevente datorat de aceasta (conform prevederilor din conventiile pentru evitarea dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, efectuandu-se articolele contabile:
401 „Furnizori”    =     446 „Alte impozite, taxe
        si varsaminte asimilate”
    si, respectiv,
446 „Alte impozite, taxe     =     5121 „Conturi la banci
si varsaminte asimilate”        in lei”
Impozitul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevazute in conventiile pentru evitarea dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, asupra redeventei, astfel cum este ea definita la art. 241 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999.
In situatia existentei unor diferente de curs valutar la data achitarii redeventei, acestea se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli financiare, dupa caz.
d) 1. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din tara (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:
%     =     404 „Furnizori de
212 „Mijloace fixe”        imobilizari”
4426 „T.V.A. deductibila”*)
d) 2. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din strainatate (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:
% t= t404 „Furnizori de
ttimobilizari”
212 „Mijloace fixe”
4426 „T.V.A. deductibila”*)
tsi
inregistrarea si achitarea taxei vamale de catre utilizator conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999:r
446 „Alte impozite, taxet= t5121 „Conturi la banci r
si varsaminte asimilate”ttin lei”r
trespectivr
212 „Mijloace fixe” t= t446 „Alte impozite, taxe r
ttsi varsaminte asimilate”r
e) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci cand exista optiunea de cumparare a bunurilor) la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica straina, pe baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:r
212 „Mijloace fixe” t= t404 „Furnizori de r
ttimobilizari”r
4426 „T.V.A. deductibila”*)t= t5121 „Conturi la bancir
ttin lei”r
tsaur
inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorate:r
4428 „T.V.A. neexigibila” t= t446 „Alte impozite, taxe r
ttsi varsaminte asimilate”r
si in cazul taxelor vamale, al accizelor, dupa caz:r
446 „Alte impozite, taxe t= t5121 „Conturi la bancir
si varsaminte asimilate”ttin lei”r
trespectivr
212 „Mijloace fixe” t=t446 „Alte impozite, taxer
ttsi varsaminte asimilate”r
f) Inregistrarea diferentei de amortizare pana la nivelul costului de achizitie initial inregistrata la locator (din debit cont 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”, mai putin beneficiul convenit intre parti):r
212 „Mijloace fixe” t= t281 „Amortizari privindr
ttimobilizarile corporale”r
r
2. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul financiarr
r
2.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)r
a) Achizitionarea de imobilizari corporale de la furnizori interni, care urmeaza a fi predate in regim de leasing:r
% t= t404 „Furnizori de r
ttimobilizari”r
212 „Mijloace fixe”r
4426 „T.V.A. deductibila”*)r
b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi, care urmeaza a fi predate in regim de leasing:r
212 „Mijloace fixe” t= t404 „Furnizori de r
ttimobilizari”r
c) Predarea catre beneficiar (utilizator) a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing la valoarea inscrisa in contract, respectiv la costul de achizitie, si evidentierea creantei, inclusiv a dobanzii de Incasat:r
2672 „Imprumuturi acordate t= t212 „Mijloace fixe”r
pe termen lung”r
2678 „Dobanzi aferente t= t472 „Venituri inregistrate r
creantelor imobilizate”ttin avans”r
Imobilizarile corporale predate in leasing financiar de catre locator se reflecta in debitul contului in afara bilantului 8038 „Alte valori in afara bilantului” analitic „Bunuri predate in leasing financiar”.r
Acest cont se crediteaza pe masura facturarii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de incasat.r
d) Emiterea facturilor reprezentand ratele de incasat potrivit contractului si inregistrarea acestora in contabilitate:r
411 „Clienti” t= t%r
tt706 „Venituri din r
ttredevente, locatii der
ttgestiune si chirii”r
tt2678 „Dobanzi aferenter
ttcreantelor imobilizate”r
tt4427 „T.V.A. colectata”r
tsi, concomitent, urmatoarele operatiuni:r
d) 1. Inregistrarea la venituri a dobanzii facturate:r
472 „Venituri inregistrate t= t706 „Venituri dinr
in avans”ttredevente, locatii der
ttgestiune si chirii”r
d) 2. Credit cont 8038 „Alte valori in afara bilantului” analitic „Bunuri predate in leasing financiar”r
d) 3. Inregistrarea diminuarii creantei inregistrate la pct. 2.1 lit. c) in debitul contului 2672 „Imprumuturi acordate pe termen lung”, cu cota-parte din veniturile facturate si inregistrate in creditul contului 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii”:r
658 „Alte cheltuieli t= t2672 „Imprumuturi r
de exploatare”ttacordate pe termen lung”r
e) La expirarea contractului de leasing, o data cu facturarea ultimei rate se consemneaza si transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vanzare-cumparare.r
r
2.2. In contabilitatea utilizatorului (locatar)r
a) Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele incheiate intre parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobanzilor aferente:r
212 „Mijloace fixe” t= t167 „Alte imprumuturi r
ttsi datorii asimilate”r
471 „Cheltuieli inregistrate in t= t1687 „Dobanzi aferenter
avans”ttaltor imprumuturi si r
ttdatorii asimilate”r
tsir
– Debit cont 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobanda.r
b) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing se face potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare.r
Inregistrarea in contabilitatea utilizatorilor a amortizarii imobilizarilor corporale primite in cazul contractelor de leasing financiar:r
681 „Cheltuieli de exploatare t= t281 „Amortizari privind r
privind amortizarea imobilizarilor”ttimobilizarile corporale”r
c) Inregistrarea obligatiei de plata a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor:r
% t= t404 „Furnizori de r
ttimobilizari”r
167 „Alte imprumuturi sir
datorii asimilate”r
1687 „Dobanzi aferente altor r
imprumuturi si datorii asimilate”r
4426 „T.V.A. deductibila””)r
tsi, concomitent,r
666 „Cheltuieli privindt= t471 „Cheltuieli r
dobanzile”ttinregistrate in avans”r
tsir
– Credit cont 8036 „Redevente locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”.r
In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se va inregistra si impozitul pe dobanzi datorat de aceasta (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, precum si taxa pe valoarea adaugata” efectuandu-se articolele contabile:r
404 „Furnizori de imobilizari”t= t446 „Alte impozite, taxer
ttsi varsaminte asimilate”r
tsi, respectiv,r
446 „Alte impozite, taxe t= t5121 „Conturi la bancir
si varsaminte asimilate”ttin lei”r
tiar pentru taxa pe valoarea adaugata*),r
4426 „T.V.A. deductibila” t= t5121 „Conturi la bancir
ttin lei”r
tsaur
inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorate:r
4428 „T.V.A. neexigibila” t= t446 „Alte impozite, taxer
ttsi varsaminte asimilate”r
d) La expirarea contractului, o data cu achitarea ultimei rate se consemneaza si transferul dreptului de proprietate, dupa cum urmeaza:r
d) 1. In cazul bunurilor produse in tara:r
% t= t404 „Furnizori de r
ttimobilizari”r
167 „Alte imprumuturir
si datorii asimilate”r
4426 „T.V.A. deductibila”*)r
d) 2. In cazul bunurilor din import se vor inregistra si achita de catre utilizator si taxa vamala, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999, precum si taxa pe valoarea adaugata, efectuandu-se articolele contabile:r
% t= t404 „Furnizori de r
ttimobilizari”r
167 „Alte imprumuturi r
si datorii asimilate”r
4426 „T.V.A. deductibila”*)r
tsir
446 „Alte impozite, taxe t= t5121 „Conturi la banci r
si varsaminte asimilate”ttin lei”r
trespectivr
212 „Mijloace fixe” t= t446 „Alte impozite, taxer
ttsi varsaminte asimilate”r
d) 3. In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica straina cu sediul in strainatate, se inregistreaza si taxa pe valoarea adaugata*) platita sau de platit (datorata):r
4426 „T.V.A. deductibila” t= t5121 „Conturi la bancir
ttin lei”r
tsaur
4428 „T.V.A. neexigibila” t= t446 „Alte impozite, taxer
ttsi varsaminte asimilate”r
– Credit cont 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate si care au devenit proprietatea utilizatorului.r
3. In aplicarea prevederilor art. 21 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, devenit art. 15 lit. b) prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificat prin Legea nr. 99/1999, partile au obligatia de a stabili prin contract atat valoarea ratelor initiale, cat si criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calcularii valorii ratelor de leasing indexate, inscrise in facturi, unde pe un rand distinct, intitulat „Diferente de pret”, se va reflecta valoarea indexarii.r
In contabilitatea locatorului „Diferentele de pret” inscrise distinct in factura se vor reflecta in creditul contului 758 „Alte venituri din exploatare”r
– analitic distinct, iar in contabilitatea utilizatorului, in debitul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare” – analitic distinct.r
In contabilitatea utilizatorului diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, inregistrate in debitul contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare”, pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare (articol contabil 212 = 758).r
4. In cazul leasingului operational, in bilantul contabil anual al utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat (soldul debitor al contului 8036 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”) se va inscrie in formularul „Date informative” pe rand distinct.r
5. In cazul leasingului financiar:r
a) In bilantul contabil al locatorului valoarea ratelor ramase de incasat se reflecta in soldul conturilor 2672 „Imprumuturi acordate pe termen lung” si 2678 „Dobanzi aferente creantelor imobilizate”, care se vor inscrie in formularul cod 23 „Situatia creantelor si datoriilor”, randul 02 si, respectiv, 03.r
b) In bilantul contabil a) utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat se reflecta in soldul conturilor 167 „Alte imprumuturi si datorii asimilate” si 1687 „Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate”, care se vor inscrie in formularul cod 23 „Situatia creantelor si datoriilor”, randul 33 si, respectiv, 37.r
r
*) inregistrarea taxei pe valoarea adaugata se face numai de catre societatile comerciale luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.r
In cazul societatilor comerciale neinregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, T.V.A. achitata sau datorata se va inregistra in costul de achizitie al bunurilor in conformitate cu prevederile pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.r