Aceeasi societate a achizitionat un utilaj in leasing. Daca dobanda a fost inregistrata la capitolul “cheltuieli deductibile”, rata este nedeductibila. Presupunand ca suma ratelor achitate in anul respectiv este de 60 milioane lei, aceasta suma a fost achitata, practic, din profitul net? Cat se mai poate repartiza ca dividende: doar restul de 40 de milioane sau intreg profitul net de 100 milioane lei? Care sunt inregistrarile contabile in aceste cazuri?

Dan Aldea – Timisoara
Destinatiile profitului net de repartizat pot fi: sume repartizate la rezerve, sume repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, dividende, participarea salariatilor la profit, alte repartizari. Nu este obligatorie repartizarea integrala a profitului. In cazul in care adunarea generala a actionarilor sau asociatilor amana repartizarea rezultatului sau a unei parti din rezultatul exercitiului, evidenta acestor sume se tine cu ajutorul contului “117”.Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dividendul reprezinta cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat. Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale. Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.

Conform prevederilor art. 19 alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar. Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Situatiile financiare si repartizarea profitului net sunt aprobate de catre actionari sau asociati in adunarea generala anuala.Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social – rezervele legale. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor anterioare. De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta mai sus, excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor. Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara. In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar. Se pedepseste cu inchisoare de la unu la trei ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care incalca dispozitiile prevazute la acest aliniat.Dividendele repartizate detinatorilor de instrumente de capitaluri proprii, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului, in acest sens, sumele reprezentand dividende, respectiv, varsaminte la buget, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate in rezultatul reportat, urmand ca, dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a acestor destinatii, sa fie reflectate in conturile corespunzatoare de datorii.
Inregistrarile in contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform unui contract de leasing financiar si evidentierea datoriei, inclusiv a dobanzilor aferente sunt:

213 = 167

471 = 1687

si
Debit cont 8036 “Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobanda.
Inregistrarea obligatiei de plata a ratelor se face astfel:

% = 404


167


1687

si, concomitent, 666 = 471,

si6588= 404 (sau 404=7588), cu diferenta de curs valutar intre cel al facturii si cel de referinta

Credit cont 8036 “Redevente locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”.


Lunar, se inregistreaza si cheltuiala cu amortizarea utilajului : 681= 2813.
Asa cum rezulta si din aceste inregistrari contabile, intr-adevar, valoarea ratelor nu reprezinta in totalitate cheltuiala in momentul platii. Dar, potrivit actelor normative in vigoare, acest lucru nu reprezenta o facilitate fiscala.


In masura in care profitul de repartizat ar fi fost obtinut pe baza facilitatilor fiscale, ar fi existat obligatia de repartizare a profiturilor obtinute ca sursa proprie de finantare, prin crearea de alte rezerve, reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege. De asemenea, sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit trebuie si ele repartizate ca surse proprii de finantare.
Nu fac obiectul repartizarii sumele regasite in rezultatul curent al exercitiului, reprezentand venituri rezultate din inlesniri la plata creantelor bugetare, potrivit actelor normative in vigoare (art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 507/2004, si alte prevederi legale in vigoare, dupa caz). Dupa probarea situatiilor financiare anuale, sumele respective vor fi preluate in rezultatul reportat.
La determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii, vor fi avute in vedere urmatoarele:a) rezerve legale


b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege


c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti


In situatia in care exista pierderi contabile din anii precedenti, inregistrate in rezultatul reportat, acestea se recupereaza potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. Potrivit acestui articol, o sursa de acoperire a pierderilor reportate din anii precedenti este si profitul curent ce urmeaza a fi repartizat;


d) dividende


e) surse proprii de finantare


f) participarea salariatilor la profitPrezentam in continuare metodologia de reflectare in contabilitate a acestor operatiuni.
In contabilitatea debitorilor, scutirea la plata la data de 31 decembrie 2004 a sumelor prevazute la art. 24 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 507/2004, se va reflecta in contabilitate astfel:a) Pentru sumele aferente anului curent:

4xx = 758 “Conturi de terti” “Alte venituri din exploatare”


si
Debit cont 8038 “Alte valori in afara bilantului”/analitic distinct


b) Pentru sumele aferente anilor precedenti:

4xx = 117


“Conturi de terti” “Rezultatul reportat”

si


Debit cont 8038 “Alte valori in afara bilantului”/analitic distinct


Sumele reflectate in conturile 758 “Alte venituri din exploatare” si 117 “Rezultatul reportat” nu fac obiectul distribuirii.


Repunerea in sarcina debitorilor a sumelor scutite, potrivit art. 24 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 507/2004, se va reflecta in contabilitate astfel:

658 = 4xx


“Alte cheltuieli de exploatare”/ “Conturi de terti”
analitic distinctsi
Credit cont 8038 “Alte valori in afara bilantului”/analitic distinct

Reflectarea in contabilitate a profitului repartizat se efectueaza astfel:


– Constituirea rezervelor legale:
129 = 1061


“Repartizarea profitului” “Rezerve legale”

– Alte rezerve, reprezentand facilitati fiscale si alte repartizari prevazute de lege, conform destinatiei stabilite prin actul normativ:

129 = 1068


“Repartizarea profitului” “Alte rezerve”/ analitic distinct

– Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti:


129 = 117


“Repartizarea profitului” “Rezultatul reportat”

– Dividende:


129 = 117


“Repartizarea profitului” “Rezultatul reportat”iar dupa aprobarea situatiilor financiare anuale:

117 = 457


“Rezultatul reportat” “Dividende de plata”– Profit repartizat la rezerve sub forma de sursa proprie de finantare:


129 = 1068


“Repartizarea profitului” “Alte rezerve”

– Participarea salariatilor la profit se reflecta in contabilitate prin constituirea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli, la nivelul sumelor estimate reprezentand atat sumele brute cuvenite salariatilor, cat si contributiile aferente acestora, astfel:

6812 = 1518


“Cheltuieli de exploatare “Alte provizioane pentru riscuri privind provizioanele si cheltuieli”
pentru riscuri si cheltuieli”si


121 = 6812


“Profit si pierdere” “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli”
Obligatiile fata de salariati si contributiile aferente participarii salariatilor la profit se vor evidentia in contabilitate pe seama cheltuielilor salariale, respectiv a cheltuielilor cu contributiile in anul urmator celui la care se refera situatiile financiare si, concomitent, se va relua la venituri provizionul constituit.