Pe scurt, după întocmirea Procesului verbal de insolvabilitate, organul fiscal competent procedează la transmiterea Notificării privind deschiderea procedurii de angajare a răspunderii solidare, cu invariabila trimitere la prevederile legale incidente din Codul de procedură fiscală (articolele 25 şi 26), precum şi la Ordinul nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de Codul de procedură fiscală, urmând să fie emisă Decizia de angajare a răspunderii solidare, ulterior audierii.

Deşi, pe perioada stării de urgență/alertă, a fost suspendată prevederea care instituia răspunderea pentru administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, trebuie notat faptul că Fiscului i-au rămas la dispoziție şi alte ipoteze legale de atragere a răspunderii patrimoniale solidare (înstrăinarea sau ascunderea activelor debitorului, nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale, declarații false (necoroborate cu soldul Registrului de casă) date băncii (terț poprit) în vederea obținerii de disponibilități bănești pentru plata salariilor ş.a.).

De asemenea, important de subliniat este faptul că, în condițiile preexistenței unui Proces-verbal de insolvabilitate anterior declarării stării de urgență ca urmare a pandemiei Covid-19, Fiscului îi rămâne deschisă calea antrenării răspunderii patrimoniale personale pentru nedeclararea stării de insolvență în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență.

Având în vedere cele expuse mai sus, putem desprinde şi ierarhiza câteva recomandări importante pentru persoanele juridice şi administratorii/asociații/acționarii acestora, prezentate de noi în articole anterioare:

  • accesarea eşalonărilor la plată, în baza Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  • solicitarea restructurării obligațiilor bugetare/datoriilor fiscale, în baza OG 6/2019 şi a OMFP 2810/2019;
  • depunerea cererii introductive de deschidere a procedurii insolvenței, în baza Legii insolvenței nr. 85/2014, dacă punctele anterioare nu pot asigura o şansă reală de redresare/viabilizare a debitorului persoană juridică, fiind necesară, printre alte măsuri, o tăiere substanțială de datorii bugetare şi comerciale (haircut).

În final, se impune precizat că pasivitatea organelor de conducere ale firmei/societății debitoare va fi în mod necesar sancționată de către organul fiscal competent prin declararea stării de insolvabilitate (sau a insolvenței/falimentului) şi demararea procedurii de antrenare a răspunderii personale a celor care o gestionează, consecințele juridico-economice fiind (parțial) asemănătoare, dar augmentate de inacțiune (debite şi accesorii mai mari, de exemplu, dar şi perspectiva ineluctabilă a falimentului).

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea