Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, republicata, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1. – Persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu exceptia celor care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare TV, au obligatia sa plateasca o taxa lunara pentru serviciul public de televiziune.
Art. 2. – (1) Taxa lunara pentru serviciul public de televiziune se plateste pe familie. Prin familie, in intelesul prezentei hotarari, se intelege: sotul, sotia, copiii, precum si orice alte persoane, in cazul in care locuiesc in comun si gospodaresc impreuna. (2) Taxa lunara pentru serviciul public de televiziune se plateste si de catre persoanele fizice care locuiesc singure.
Art. 3. – (1) Persoanele juridice cu sediul in Romania, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2003, cu modificarile ulterioare, au obligatia sa plateasca pentru sediul social o taxa lunara pentru serviciul public de televiziune.
(2) Persoanele juridice cu sediul in Romania, inclusiv filialele acestora, precum si sucursalele si celelalte subunitati ale lor fara personalitate juridica si sucursalele sau reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine, au obligatia sa plateasca o taxa lunara pentru serviciul public de televiziune.
Art. 4. – Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de televiziune, pe categorii de platitori, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
CAPITOLUL II Incasarea taxei lunare pentru serviciul public de televiziune
Art. 5. – (1) Taxa lunara pentru serviciul public de televiziune se va incasa de la platitorii acesteia, prevazuti la art. 1 si 3, de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. prin filialele sale, in baza unui contract de mandat, o data cu plata energiei electrice consumate.
(2) Persoanele juridice prevazute la art. 3 alin. (1), precum si persoanele juridice prevazute la art. 3 alin. (2), care isi asigura pe cont propriu energia electrica si nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plati taxa direct Societatii Romane de Televiziune.
(3) Conditiile de prestare a serviciilor prevazute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.
Art. 6. – (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune platitorii platesc penalitati pentru fiecare zi de intarziere. (2) Penalitatile se determina in conformitate cu metodologia de calcul a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. pentru intarzierea la plata a facturii de energie electrica.
Art. 7. – Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune: familiile si persoanele singure care beneficiaza de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiile si fundatiile nonprofit, misiunile diplomatice straine si membrii acestora, azilurile de batrani, unitatile sanitare de stat, unitatile militare, unitatile de invatamant de stat (unitati de invatamant superior, scoli, gradinite), caminele de copii si cresele de stat, pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale caror drepturi au fost stabilite in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, salariatii si pensionarii Societatii Romane de Televiziune si ai Societatii Romane de Radiodifuziune, unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si alte categorii prevazute de legi speciale.
Art. 8. – (1) Fapta persoanei fizice care declara in mod eronat ca nu detine receptoare TV constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despagubiri civile la nivelul dublului taxei prevazute la pct. 1 din anexa, pe o perioada de 1 an. (2) Fapta persoanei juridice prevazute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevazute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitati ale acesteia, de a nu plati taxa lunara pentru serviciul public de televiziune constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despagubiri civile la nivelul dublului taxei prevazute la pct. 2, 3, 4 sau 5 din anexa, pe o perioada de 1 an.
CAPITOLUL III Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 9. – Categoriile de platitori prevazuti de prezenta hotarare achita taxa lunara pentru serviciul public de televiziune in cuantumurile stabilite in anexa, incepand cu luna august 2003.
Art. 10. – Din sumele incasate de la persoanele fizice si de la cele juridice Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral in contul Societatii Romane de Televiziune, la termenele si in conditiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe langa nivelul comisionului, si modalitatile de incasare si urmarire a creantelor restante.
Art. 11. – Societatea Romana de Televiziune poate emite precizari in aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
Art. 12. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificarile ulterioare.

ANEXa CUANTUMUL LUNAR al taxei pentru serviciul public de televiziune si categoriile de platitoriNr.    Denumirea categoriilor de platitori     Cuantumul lunar crt.        al taxei pentru         serviciul public de televiziune1.     Persoane fizice     40.000 lei2.     Persoane juridice care nu au salariati     40.000 lei3.     Persoane juridice care intra sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului     nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobata cu modificari prin     Legea nr. 111/2003, cu modificarile ulterioare     150.000 lei4.     Persoane juridice cu sediul in Romania, inclusiv filialele acestora, precum si     sucursalele si celelalte subunitati ale lor fara personalitate juridica, altele decat     cele prevazute la pct. 2 si 3, sucursalele sau reprezentantele din Romania ale     persoanelor juridice straine     500.000 lei5.     Persoane juridice – societati turistice (pentru fiecare camera)     77.000 lei/camera Pentru unitatile         cu activitate sezoniera taxa         se percepe numai pentru         perioada de functionare.