din prezenta hotarare.ANEXA NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoareArt. 1. – (1) In sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarilor prevazuti la art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare li se acorda un ajutor financiar ce reprezinta echivalentul in lei a 200 de euro pentru achizitionarea unui calculator personal nou. (2) Configuratia minima obligatorie a calculatoarelor pentru achizitionarea carora se acorda ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 1,6 GHz, 128 MB RAM si 40 GB hard disk sau echivalent.(3) Calculatorul personal este constituit cel putin din procesor, memorie volatila, dispozitive de stocare permanenta (hard disk), tastatura, mouse si monitor.Art. 2. – (1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt elevi/studenti in invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani;b) au un venit brut pe membru de familie sub 1,5 milioane lei.(2) Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.(3) In sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.(4) Este asimilata termenului „familie” si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.(5) In sensul definitiei prevazute la alin. (3) se asimileaza termenului „familie” barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.(6) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.Art. 3. – (1) Pentru obtinerea ajutorului aferent achizitionarii unui calculator in baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii intocmesc o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul. (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi completata de studentul care solicita acest ajutor ori, in cazul elevilor, de un parinte, tutore sau curator, dupa caz.(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul elevilor, impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;c) adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.(4) Documentele prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se vor depune in copie, cu conditia ca, la depunerea cererii, solicitantul sa prezinte si actele in original.(5) Persoanele din cadrul unitatii/institutiei de invatamant, desemnate de catre presedintele comisiei din unitatea/institutia de invatamant, vor confrunta actele prevazute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urma vor trece mentiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagina, sub care vor semna atat primitorul, cat si solicitantul.Art. 4. – La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.Art. 5. – (1) Cererea prevazuta la art. 3, insotita de documentele prevazute la art. 3 si 4, se depune pana la data de 1 septembrie pentru anul 2004 si pana la data de 31 martie, incepand cu anul 2005, la comisia din unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul care solicita ajutorul financiar. (2) Solicitantii vor actualiza cererile si documentele anexate, pana cel tarziu la data limita prevazuta de lege pentru depunerea cererilor, respectiv 1 septembrie 2004 si 31 martie, incepand cu anul 2005.Art. 6. – (1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar se constituie o comisie formata din 3 persoane, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. (2) Componenta comisiei este urmatoarea:a) directorul unitatii de invatamant – presedinte;b) profesorul responsabil de burse – membru;c) secretarul unitatii de invatamant – membru.(3) Comisia constituita potrivit prevederilor alin. (2) are urmatoarele atributii:a) afiseaza la loc vizibil in unitatea de invatamant Legea nr. 269/2004, normele metodologice si lista documentelor necesare pentru intocmirea dosarului;b) verifica existenta tuturor documentelor necesare prevazute de prezentele norme metodologice si certifica conformitatea copiilor cu documentele in original;c) inregistreaza dosarele cuprinzand cererile si documentele care dovedesc eligibilitatea, cu numar si data;d) dupa verificarea documentelor elibereaza persoanelor beneficiare un document care sa ateste primirea dosarului;e) verifica eligibilitatea solicitantilor si transmite comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia centralizatoare a dosarelor inregistrate;f) dupa aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, elibereaza beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, si inregistreaza eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel national prin serie si numar. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic in curs;g) dupa achizitionarea calculatorului de catre fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. 269/2004, comisia primeste de la acesta dovezile achizitiei (factura sau factura fiscala, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire a calculatorului) si le inainteaza comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Cele doua documente se vor depune de catre elev in copie, cu conditia ca la depunerea lor solicitantul sa prezinte si actele in original. Comisia si solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul.Art. 7. – (1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie o comisie formata din 3 persoane, prin numire de catre inspectorul scolar general, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. (2) Componenta comisiei este urmatoarea:a) inspectorul scolar general adjunct – presedinte;b) secretarul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti – membru;c) un informatician – membru.(3) Comisia constituita la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, are urmatoarele atributii:a) verifica si centralizeaza, la nivel de judet sau al municipiului Bucuresti, situatiile centralizatoare ale documentelor primite de la unitatile de invatamant preuniversitar;b) inregistreaza elevii eligibili pe portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar;c) transmite catre comisiile din unitatile de invatamant preuniversitar bonurile valorice necesare pentru achizitionarea calculatorului;d) centralizeaza de la comisiile din unitatile de invatamant si transmite Comisiei centrale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004, denumita in continuare Comisia centrala, din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii situatia centralizatoare a documentelor doveditoare achizitionarii calculatoarelor de catre beneficiari;rne) informeaza Comisia centrala asupra situatiei eliberarii bonurilor valorice, achizitionarii de calculatoare, cererilor de decontare depuse de catre agentii economici si efectuarii platilor catre agentii economici.rn(4) Comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, asigura preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar si asigura introducerea in portal a tuturor informatiilor despre beneficiarii prevederilor Legii nr. 269/2004.rnArt. 8. – (1) La nivelul fiecarei institutii de invatamant superior de stat sau particular acreditate se constituie o comisie formata din 3-7 persoane, prin numire de catre rectorul institutiei, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. rn(2) Componenta comisiei este stabilita de catre biroul senatului institutiei de invatamant superior prevazute la alin. (1).rn(3) Comisia prevazuta la alin. (2) are urmatoarele atributii:rna) afiseaza la loc vizibil in cadrul facultatilor Legea nr. 269/2004, prezentele norme metodologice si lista documentelor necesare pentru intocmirea dosarului;rnb) inregistreaza dosarele cuprinzand cererile si documentele anexate cu numar si data;rnc) verifica existenta tuturor documentelor necesare prevazute de prezentele norme metodologice si certifica conformitatea cu originalul;rnd) dupa verificarea documentelor elibereaza persoanelor beneficiare un document care sa ateste primirea dosarului;rne) verifica eligibilitatea solicitantilor si inregistreaza pe portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar studentii eligibili;rnf) dupa aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, elibereaza beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonurile valorice pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare si inregistreaza eliberarea acestora;rng) dupa achizitionarea calculatorului de catre fiecare student beneficiar al Legii nr. 269/2004, primeste documentele doveditoare ale achizitiei (factura sau factura fiscala, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire a calculatorului). Cele doua documente se vor depune de catre student in copie, cu conditia ca la depunerea lor solicitantul sa prezinte si actele in original. Comisia si solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul;rnh) intocmeste si transmite Comisiei centrale din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii situatia centralizatoare a documentelor doveditoare ale achizitionarii calculatoarelor de catre beneficiari, in vederea obtinerii alocatiilor bugetare necesare platii furnizorilor;rni) informeaza Comisia centrala asupra situatiei cererilor depuse, situatiei eliberarii bonurilor valorice, achizitionarii de calculatoare, cererilor de decontare depuse de catre agentii economici, efectuarii platilor catre agentii economici.rn(3) Comisiile constituite la nivelul fiecarei universitati asigura preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar si asigura introducerea in portalul pentru achizitii PC cu ajutor financiar a tuturor informatiilor despre beneficiarii prevederilor prezentelor norme metodologice.rnArt. 9. – (1) La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se constituie Comisia centrala pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004. rn(2) Comisia centrala se stabileste si se numeste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.rn(3) Comisia prevazuta la alin. (2) are urmatoarele atributii:rna) coordoneaza activitatea comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a comisiilor din unitatile si institutiile de invatamant;rnb) centralizeaza situatiile centralizatoare primite de la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si comisiile din institutiile de invatamant superior;rnc) valideaza lista persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004, in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu incadrarea in bugetul aprobat anual cu aceasta destinatie Ministerului Educatiei si Cercetarii, si atribuie numere unice de identificare fiecarui beneficiar de ajutor financiar. Lista se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii;rnd) distribuie comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si comisiilor din institutiile de invatamant superior lista beneficiarilor conform ordinului ministrului educatiei si cercetarii;rne) distribuie comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si comisiilor din institutiile de invatamant superior bonurile valorice aferente beneficiarilor ajutorului financiar;rnf) centralizeaza situatia eliberarii bonurilor valorice, achizitionarii de calculatoare, cererilor de decontare depuse de catre agentii economici, efectuarii platilor catre agentii economici;rng) publica in cadrul portalului dedicat informatii de interes public, raportari despre activitatile comisiilor; lista beneficiarilor; informatii de contact al comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al comisiilor din unitatile si institutiile de invatamant; informatii despre achizitiile efectuate.rnArt. 10. – (1) Ordinul ministrului educatiei si cercetarii pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 si venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acorda ajutorul financiar se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. rn(2) Modelul listei beneficiarilor prevederilor Legii nr. 269/2004 care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si prin intermediul portalului pentru achizitii PC cu ajutor financiar este prevazut in anexa nr. 4.rnArt. 11. – (1) In termen de 2 zile de la data publicarii listei nominale a solicitarilor aprobate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, solicitantii pot depune contestatii la comisia de contestatii din cadrul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, respectiv din cadrul institutiei de invatamant superior. rn(2) Comisia de contestatii va rezolva eventualele contestatii in termen de 15 zile de la depunerea acestora.rn(3) Comisia de contestatii este compusa din inspectorul scolar general si 2 inspectori scolari, la nivelul inspectoratului scolar general, respectiv al municipiului Bucuresti, respectiv din rector si 2 membri ai senatului la institutiile de invatamant superior.rn (4) La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se constituie o comisie de contestatii numita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.rnArt. 12. – (1) Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializeaza calculatoare si pot achizitiona calculatoare in baza bonului valoric in original, achitand diferenta de pret care depaseste contravaloarea ajutorului financiar. rn(2) In situatia in care furnizorul accepta, diferenta de pret prevazuta la alin. (1) poate fi platita de beneficiar si in rate. In aceste cazuri, bonul valoric obtinut de catre beneficiarii Legii nr. 269/2004 de la unitatile/institutiile de invatamant poate constitui avans pentru achizitionarea calculatoarelor.rn(3) Este interzisa acordarea de catre agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.rnArt. 13. – (1) Agentul economic va vinde calculatorul numai dupa verificarea autenticitatii bonului valoric si a identitatii persoanei solicitante, in raport cu lista publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si prin intermediul portalului pentru achizitii PC cu ajutor financiar. rn(2) Intre agentul economic si beneficiar se va incheia un proces-verbal de predare-primire, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.rn(3) In cazul vanzarii in rate, intre agentul economic si beneficiar se va incheia atat un proces-verbal de predare-primire, cat si un contract.rn(4) Agentul economic tine evidenta beneficiarilor si a calculatoarelor vandute acestora si pastreaza bonurile valorice in original pentru remitere catre comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti/din institutia de invatamant superior/inspectoratele scolare.rnArt. 14. – (1) Agentul economic vanzator va elibera elevului/studentului beneficiar o factura sau o factura fiscala, dupa caz, corespunzatoare valorii calculatorului achizitionat, pe care se va nota faptul ca inspectoratul scolar/institutia de invatamant superior va achita echivalentul in lei al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente achizitiei. rn(2) Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 sunt obligate ca in termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si semnarii procesului-verbal de predare-primire sa predea o copie a acestora la unitatea/institutia de invatamant care i-a eliberat bonul valoric.rnArt. 15. -Agentul economic care vinde calculatorul este obligat sa emita un certificat de garantie pe o perioada de 24 de luni de la data vanzarii calculatorului.rnArt. 16. – Agentul economic transmite catre comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv catre comisiile constituite in institutiile de invatamant superior, bonurile valorice in original, o copie a facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si o copie a procesului-verbal de predare-primire semnate si stampilate ca fiind conforme cu originalul, insotite de certificatul de inmatriculare a agentului economic, de datele aferente contului in care se face viramentul, precum si de certificatul de garantie.rnArt. 17. – Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, respectiv institutiile de invatamant superior, au obligatia de a transfera agentului economic contravaloarea in lei a bonurilor valorice primite in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de catre agentul economic. Plata se va efectua pe baza:rna) documentelor prevazute la art. 16, primite de la agentul economic;rnb) copiei facturii sau a facturii fiscale, dupa caz, si a copiei procesului-verbal de predare-primire, depuse de elev/student la comisia din unitatea/institutia de invatamant;rnc) copiei certificatului de garantie.rnArt. 18. – (1) Bonurile valorice sunt hartii de valoare reprezentand documente cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, care se emit de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si se distribuie de catre unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior titularilor de ajutor pentru achizitionarea unui calculator. rn(2) Valoarea inscrisa pe bonul valoric este de 200 de euro. Decontarea cuponului se face in lei, la cursul din ultima zi a lunii precedente achizitionarii calculatorului.rn(3) Achizitia bonurilor valorice se realizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, in regim de urgenta, de la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A.rn(4) Toate costurile legate de tiparirea, distribuirea si completarea bonurilor valorice sunt suportate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii din bugetul alocat acestui program.rn(5) Modelul bonului valoric este prezentat in anexa nr. 3.rn(6) Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel national prin serie si numar. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic in care au fost elaborate.rn(7) Falsificarea bonurilor valorice se pedepseste conform legii.rnArt. 19. – Evidenta contabila a operatiunilor privind achizitionarea, emiterea si utilizarea bonurilor valorice se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.rnArt. 20. – (1) Bonurile valorice se anuleaza de catre comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv de catre comisiile constituite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior. rn(2) Bonurile valorice se anuleaza in urmatoarele situatii:rna) sunt deteriorate sau prezinta modificari, adaugari sau stersaturi;rnb) sunt pierdute sau sustrase;rn c) sunt nedistribuite catre titulari.rnArt. 21. – In cazul pierderii, deteriorarii ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A., comisiile si beneficiarii au urmatoarele obligatii:rna) sa anunte in scris comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv comisiile constituite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior, in termen de 72 de ore de la constatarea deteriorarii ori sustragerii, iar in cazul sustragerii, si organele de politie;rnb) sa transmita in scris Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” – S.A., in termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor si plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.rnArt. 22. – (1) Bonurile valorice anulate in conditiile art. 20 alin. (2) lit. a) si c) se restituie de catre Comisia centrala pe baza de aviz de insotire si proces-verbal de predare-primire, urmand a fi distruse contra cost de catre Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A.. rn(2) Bonurile valorice care au fost utilizate pentru achizitionarea unui calculator se pastreaza de catre Comisia centrala o perioada de 6 luni.rnArt. 23. – Bonurile valorice anulate in conditiile art. 20 alin. (2) lit. a) si b) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar de circulatie nationala de catre comisiile constituite la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv de catre comisiile constituite la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior si se declara nule.rnArt. 24. – (1) Constituie contraventie incalcarea de catre agentul economic a prevederilor art. 12 alin. (3) si ale art. 15 si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei. rn(2) Prevederile privind contraventia prevazute la alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.rnArt. 25. – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.