Am achizitionat un motor pentru un camion Mercedes in valoare de 80.000.000 de lei. Valoarea acestuia se incadreaza in limitele prevazute de lege privind mijloacele fixe. Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta piesa? Se adauga la valoarea ramasa de amortizat a camionului si se amortizeaza impreuna cu aceasta pe durata ramasa de amortizat? Daca da, exista ceva formalitati ce trebuie facute in ce priveste marirea valorii initiale a mijlocului fix? Sau exista o alta varianta de tratare contabila? Se poate inregistra ca piesa de schimb?Octavia -Cluj Napoca


Potrivit reglementarilor legale, investitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare.


Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. Pentru aceste investitii trebuie intocmit procesul verbal de receptie si se va completa in fisa mijlocului fix la coloana “Operatiunile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix”. Amortizarea acestor investitii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% sau in cazul institutiilor publice pana la 20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.


Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii initiale sunt considerate cheltuieli de reparatii.
In concluzie, daca motorul achizitionat are ca scop inlocuirea celui existent si nu urmareste imbunatatirea parametrilor initiali ai camionului, acesta se va inregistra in contabilitate drept cheltuiala.


Cum se calculeaza plata pentru orele de noapte si pentru sarbatori?

Bogdan Moga – Rm.Valcea

Este considerata munca de noapte, munca prestata intre orele 22.00-06.00. Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa determine diminuarea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.


Sunt stabilite ca fiind zile de sarbatoare legale zilele de 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, 1 decembrie, prima si a doua zi de Craciun, doua zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase pentru persoanele apartinand acestora. Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. Daca din motive justificate nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.


Care este modalitatea de a renunta la inregistrarea fiscala ca platitor de TVA facuta ulterior inregistrarii fiscale?

Daniel Toma – Bucuresti


Posibilitatea de renuntare la inregistrarea fiscala ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a existat pana la data de 30 septembrie 2002 conform Legii nr. 345/2002. Potrivit acesteia, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care in anul 2001 au realizat venituri din operatiuni taxabile sub plafonul de 1,5 miliarde lei puteau solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestei legi. Aceasta prevedere a fost insa abrogata prin Codul fiscal.

Codul fiscal prevede ca, dupa depasirea plafonului de scutire, persoanele impozabile nu mai pot solicita aplicarea regimului special, chiar daca ulterior realizeaza cifre de afaceri anuale inferioare plafonului de scutire prevazut de lege.


Numai in conditiile in care o societate este persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si realizeaza exclusiv operatiuni care nu dau drept de deducere, trebuie sa solicite scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.


In concluzie, daca societatea dumneavoastra nu realizeaza exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere nu mai poate opta pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, chiar daca cifra de afaceri anuala este sub plafonul de scutire.

Care sunt inregistrarile la sponsorizare si cum afecteaza calculul impozitului pe profit?


Alin, Slatina


Inregistrarea in contablitate a valorii sponsorizarii, asa cum rezulta din contractul incheiat intre parti, se face astfel :

6582 = 5121/5311 daca sponsorizarea se face in bani,

sau
6582 = 3xx daca sponsorizarea se face in bunuri.


Daca sponsorizarile sunt facute potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, trimestrial, cand se calculeaza impozitul pe profit, aceasta cheltuiala este considerata nedeductibila, dar se deduce suma respectiva din impozit, in limita a 30/00 din cifra de afaceri si a 20% din impozitul pe profit datorat. Rezulta astfel valoarea impozitului pe profit ce se inregistreaza in contabilitate si se declara in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Evidentierea acestor deduceri se face extracontabil, prin inscrierea lor in registrul de evidenta fiscala.


Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri, in limita a 30/00 din cifra de afaceri si nu se intocmeste factura fiscala pentru acordarea acestor bunuri. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite sponsorizarile si actiunile de mecenat acordate in numerar.

Depasirea limitelor constituie livrare de bunuri si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata corespunzatoare depasirii. Taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora. Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 36/1998, astfel cum a fost modificata prin Legea de aprobare nr. 204/2001), sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

O persoana fizica cu domiciliul in Romania poate fi beneficiar al sponsorizarii daca desfasoara activitate in unul dintre domeniile cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, iar activitatea este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

In ce conditii se acorda indemnizatie de deplasare unui salariat? Daca durata deplasarii depaseste 8 ore – durata normala de lucru – acestea trebuie evidentiate ca ore suplimentare?


Marin Roxana – Constanta


Conform Hotararii nr. 543 din 24/07/1995 republicata, in cazul delegarii care dureaza mai multe zile, numarul zilelor calendaristice in care salariatul se afla in delegare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.


Deasemenea, salariatii aflati in delegare trebuie sa-si desfasoare activitatea in cadrul programului normal de lucru al unitatii la care se efectueaza delegarea. Pe timpul delegarii nu se pot plati ore suplimentare. Salariatii aflati in delegare care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegarii, au desfasurat activitate peste durata normala de lucru (8 ore) sau intr-una din zilele de repaus saptamanal sau sarbatoare legala, confirmata de unitatea la care s-a efectuat delegarea, beneficiaza, cu aprobarea conducerii unitatii, de timp liber in compensare.


Care este situatia unui cabinet medical individual din punctul de vedere al evidentei contabile? Este suficienta tinerea unei contabilitati in partida simpla (cu intocmirea registrului de incasari si plati) sau este necesara o contabilitate obisnuita (cu balante, bilant)?


Florina Mocanu, TargovisteConform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.


Potrivit prevederilor art. 48 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.


In concluzie, in cazul cabinetului medical individual exista obligatia organizarii si conducerii contabilitatii in partida simpla.


Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt aprobate prin Ordinul nr. 1.040 din 08/07/2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 642 din 16/07/2004.