SECTIUNEA I
Antrepozitul vamal

Procedura de declarare incompleta

79. Procedura de declarare incompleta se acorda numai in situatiile in care din motive justificate se impune ridicarea imediata a marfurilor din vama, iar titularul declaratiei vamale nu dispune de toate datele si documentele necesare completarii declaratiei vamale in procedura normala sau nu este posibila prelucrarea declaratiei vamale in sistemul informatic vamal.
Prevederile pct. 3 si 4 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de antrepozit.
80. Declaratia incompleta are urmatoarele caracteristici:
a) cuprinde datele si informatiile inscrise, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, la rubricile: 1 (prima diviziune), 3, 5, 14, 19, 26, 31, 32, 37, 38, 44, 46, 49 si 54; in rubrica 44 din declaratia vamala se inscrie mentiunea „procedura simplificata”;
b) marfurile sunt descrise in termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediata si sigura in Tariful vamal de import al Romaniei;
c) sunt mentionate valoarea marfurilor potrivit reglementarilor legale in domeniu, precum si toate datele si informatiile necesare determinarii cuantumului drepturilor de import, daca acestea se datoreaza;
d) sunt inscrise toate elementele necesare pentru identificarea marfurilor si aplicarea dispozitiilor care reglementeaza importul, precum si pentru determinarea cuantumului garantiei a carei constituire poate precede acordarea liberului de vama.
81. Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 50 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– documentul in cauza nu poate fi anexat la declaratie din motive independente de vointa declarantului si justificate;
– intarzierea in acceptarea declaratiei poate avea drept consecinta plata unor drepturi de import mai ridicate.
Elementele de identificare a documentelor lipsa se indica in mod obligatoriu in declaratie la rubrica 44.
Dispozitiile pct. 7-10 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de antrepozit.

Procedura declararii simplificate
82. Dispozitiile pct. 11-34 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de antrepozit.
83. La declaratia simplificata se anexeaza toate documentele prevazute la art. 50 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
84. Procedura de declarare simplificata nu se aplica la antrepozitul de tip D.

Procedura de vamuire la destinatie
85. Prevederile pct. 35-44 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de antrepozit.
86. Autorizatia se elibereaza pentru toate categoriile de marfuri, cu exceptia:
a) marfurilor mentionate la pct. 45 lit. a)-f);
b) marfurilor plasate in antrepozit de tip B si D;
c) marfurilor romanesti vamuite la export, care sunt depozitate in antrepozit pana la expedierea lor in strainatate.
Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 din Codul vamal al Romaniei, declarantul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.
87. Prevederile pct. 47-70 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de antrepozit.

Completarea declaratiei vamale
88. Dupa efectuarea operatiunilor prealabile vamuirii declarantul completeaza declaratiile vamale preautentificate, corespunzator regimului vamal, in procedura informatica:
– la rubrica „A – VAMA DE DESTINAtIE” sistemul informatic inscrie automat codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;
– la rubrica „B – INFORMAtII CONTABILE” sistemul informatic inscrie automat numarul si data validarii declaratiei vamale in detaliu, precum si numarul si data borderoului contabil;
– la rubrica „14 – DECLARANT/REPREZENTANT” sistemul informatic inscrie in mod automat numarul autorizatiei de vamuire la destinatie, de forma „lxxx” sau „lExxx”, precum si datele de identificare a declarantului (denumirea si adresa); in situatia in care declarantul apeleaza la serviciile unui comisionar in vama, in aceasta rubrica se vor inscrie denumirea si adresa comisionarului in vama, precum si numarul autorizatiei de comisionar in vama, emisa de Directia Generala a Vamilor, de forma „CVxxx”;
– la rubrica „48 – REPORT DE PLAT~” declarantul inscrie numarul de referinta al fisei depozitului banesc constituit anticipat in contul biroului vamal;
– la rubrica „49 – IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI”, a doua parte a casetei, declarantul inscrie termenul acordat de autoritatea vamala pentru incheierea operatiunilor suspensive, exprimat in zile;
Rubrica „54 – LOCUL sI DATA” se completeaza manual, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de declarant sau de comisionarul in vama, dupa caz, sa intocmeasca respectiva declaratie vamala.
89. Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale se solicita validarea acesteia. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu, de forma: „I xxxxxxxx – zz/ll/aaaa”, evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare, de forma: „V xxxxxxxx – zz/ll/aaaa”, precum si numarul si data borderoului contabil, de forma „R xxxxxxxx – zz/ll/aaaa”, evidentiate la nivelul rubricii B.
Tiparirea se face de catre declarant pe formularele de declaratii vamale preautentificate in setul corespunzator. Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale, precum si exemplarele statistice vor fi depuse la biroul vamal la termenele stabilite in avizul biroului vamal.
90. In cazuri justificate, la cererea declarantului de acces la serverul biroului vamal dupa terminarea programului de lucru, biroul vamal ia masuri de asigurare a functionarii acestuia.
91. Dispozitiile pct. 76-78 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de antrepozit.

SECTIUNEA a II-a
Perfectionarea activa.
Transformarea sub control vamal.
Admiterea temporara

Procedura de declarare incompleta
92. Dispozitiile prevazute la pct. 2-5 se aplica in mod similar pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.
Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 50 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– documentul in cauza nu poate fi anexat la declaratia vamala din motive independente de vointa declarantului si justificate;
– intarzierea in acceptarea declaratiei vamale poate avea drept consecinta plata unor drepturi de import mai ridicate.
Elementele de identificare a documentelor lipsa se indica, in mod obligatoriu, in declaratia vamala la rubrica 44.
Dispozitiile pct. 7-10 se aplica in mod similar pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.

Procedura de declarare simplificata si la destinatie
93. Prevederile pct. 11-34 se aplica in mod similar pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.
94. Prevederile pct. 35-70 se aplica in mod similar pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.

Completarea declaratiei vamale in cazul procedurii de vamuire la destinatie
95. Prevederile pct. 71 si 72 se aplica in mod similar pentru aceasta sectiune.
Dupa efectuarea operatiunilor prealabile vamuirii declarantul completeaza declaratiile vamale preautentificate, corespunzator regimului vamal, in procedura informatica:
– la rubrica „A – VAMA DE DESTINAtIE” sistemul informatic inscrie automat codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;r
– la rubrica „B – INFORMAtII CONTABILE” sistemul informatic inscrie automat numarul si data validarii declaratiei vamale in detaliu, precum si numarul si data borderoului contabil;r
– la rubrica „14 – DECLARANT/REPREZENTANT” sistemul informatic inscrie in mod automat numarul autorizatiei de vamuire la destinatie, de forma „lxxx” sau „lExxx”, precum si datele de identificare a declarantului (denumirea si adresa); in situatia in care declarantul apeleaza la serviciile unui comisionar in vama, in aceasta rubrica se vor inscrie denumirea si adresa comisionarului, precum si numarul autorizatiei de comisionar in vama, emisa de Directia Generala a Vamilor, de forma „CVxxx”;r
– la rubrica „48 – REPORT DE PLAT~” declarantul inscrie numarul de referinta al fisei depozitului banesc constituit anticipat in contul biroului vamal;r
– la rubrica „49 – IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI”, a doua parte a casetei, declarantul inscrie termenul acordat de autoritatea vamala pentru incheierea operatiunilor suspensive, exprimat in zile;r
Rubrica „54 – LOCUL sI DATA” se completeaza manual, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de declarant sau de comisionarul in vama, dupa caz, sa intocmeasca respectiva declaratie vamala.r
96. Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale se solicita validarea declaratiei. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu, de forma: „l xxxxxxxx – zz/ll/aaaa”, evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare de forma: „V xxxxxxxx – zz/ll/aaaa”, precum si numarul si data borderoului contabil de forma „R xxxxxxxx – zz/ll/aaaa”, evidentiate la nivelul rubricii B.r
Tiparirea se face de catre declarant pe formularele de declaratii vamale preautentificate in setul corespunzator. Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale, precum si exemplarele statistice vor fi depuse la biroul vamal la termenele stabilite in avizul biroului vamal.r
In cazuri justificate, la cererea declarantului de acces la serverul biroului vamal dupa terminarea programului de lucru, biroul vamal ia masuri de asigurare a functionarii acestuia.r
97. Dispozitiile pct. 76-78 se aplica in mod similar pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.r
r
SECTIUNEA a III-ar
Perfectionarea pasivar
r
98. Dispozitiile pct. 5-34 si 105-123, aplicabile marfurilor declarate pentru export, se aplica in mod similar marfurilor declarate pentru export temporar in cadrul regimului de perfectionare pasiva.r
r
CAPITOLUL IVr
Proceduri simplificate aplicabile la incheierear
unui regim vamal suspensivr
99. La incheierea regimurilor vamale de perfectionare activa, admitere temporara si transformare sub control vamal pot fi aplicate procedurile simplificate prevazute pentru importul, exportul si reexportul marfurilor.r
In cazul importului marfurilor care au fost anterior plasate sub regimul de perfectionare pasiva pot fi aplicate procedurile simplificate referitoare la importul marfurilor.r
In cazul incheierii regimului de antrepozit vamal pot fi aplicate procedurile simplificate pentru importul, exportul si reexportul marfurilor.r
Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent:r
a) pentru marfurile plasate sub regim de antrepozit de tip D nu poate fi autorizata nici o procedura simplificata;r
b) pentru marfurile plasate sub regim de antrepozit de tip B este aplicabila numai procedura de declarare incompleta.r
r
CAPITOLUL Vr
Proceduri simplificate de vamuire la exportr
r
SECtIUNEA Ir
Procedura de declarare incompletar
r
100. Procedura de declarare incompleta se acorda numai in situatiile in care din motive justificate se impune expedierea urgenta a marfurilor, iar titularul declaratiei vamale de export nu dispune de toate datele si documentele necesare completarii declaratiei vamale in procedura normala sau nu este posibila prelucrarea declaratiei vamale in sistemul informatic vamal.r
101. Declaratia incompleta are urmatoarele caracteristici:r
a) cuprinde datele si informatiile inscrise, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, la rubricile 1 (prima diviziune), 2, 14, 17, 31, 33, 37, 38, 44, 46 si 54 ale declaratiei vamale in detaliu; declaratia vamala trebuie sa cuprinda la rubrica 44 mentiunea „procedura simplificata”;r
b) marfurile sunt descrise in termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediata si sigura in Tariful vamal de import al Romaniei;r
c) sunt mentionate valoarea marfurilor potrivit reglementarilor legale in domeniu, precum si toate datele si informatiile necesare determinarii cuantumului drepturilor de import, daca acestea se datoreaza;r
d) sunt inscrise toate elementele necesare pentru identificarea marfurilor si aplicarea dispozitiilor care reglementeaza exportul.r
Declaratia incompleta poate fi acceptata si fara completarea rubricilor nr. 17 si 33 ale declaratiei vamale, cu urmatoarele conditii:r
a) declarantul precizeaza ca exportul marfurilor in speta nu este prohibit sau restrictionat;r
b) autoritatile vamale nu au nici un dubiu privind conditia prevazuta la lit. a).r
102. Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 47 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.r
Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate la declaratie din cauze independente de vointa declarantului.r
Elementele de identificare a documentelor lipsa se indica, in mod obligatoriu, in declaratie la rubrica 44.r
Dispozitiile pct. 7-9 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de export; in aplicarea prevederilor pct. 9 declaratia completa poate fi depusa si acceptata numai la acelasi birou vamal la care a fost depusa declaratia incompleta.r
103. Data determinanta pentru aplicarea altor dispozitii ce reglementeaza exportul este data inregistrarii declaratiei incomplete.r
r
SECTIUNEA a II-ar
Procedura declararii simplificater
r
104. Dispozitiile pct. 11-34 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de export.r
r
SECTIUNEA a III-ar
Procedura de vamuire la destinatier
r
A. Definitiir
105. Dispozitiile pct. 35 se aplica in mod similar pentru regimul de export, cu completarile urmatoare:r
a) agentul vamal desemnat este insarcinat, in plus fata de operatiunile de plasare sub celelalte regimuri vamale, si cu eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii sigiliilor vamale;r
b) avizul de sosire este inlocuit cu informarea de incarcare; informarea de incarcare reprezinta documentul transmis prin fax, prin care declarantul informeaza biroul vamal ca este pregatit sa inceapa operatiunea de incarcare a marfurilor la sediul sau sau in alte locuri desemnate ori agreate de autoritatea vamala;r
c) avizul biroului vamal stabileste, in plus fata de operatiunile de plasare sub celelalte regimuri vamale, si perioada de justificare a sigiliilor vamale si termenul in care autoritatea vamala poate interveni pentru controlul vamal fizic si documentar al marfurilor din momentul primirii informarii de incarcare;r
d) perioada de justificare stabileste, in plus fata de operatiunile de plasare sub celelalte regimuri vamale, si termenul stabilit de biroul vamal pentru justificarea sigiliilor vamale; termenul de justificare a utilizarii declaratiilor vamale si a sigiliilor vamale trebuie corelat si cu termenul de depunere a declaratiilor de incasare valutara, stabilit prin normele Bancii Nationale a Romaniei.r
r
B. Conditii de autorizarer
106. Dispozitiile pct. 36 se aplica in mod similar si pentru regimul vamal de export, cu completarile urmatoare:r
a) agentii economici sunt autorizati in calitate de principal obligat pe langa biroul vamal pentru operatiunile de export – in conformitate cu prevederile Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 2.397/2000; aceasta conditie nu trebuie indeplinita in situatiile in care tranzitul se efectueaza sub acoperirea Conventiei TIR sau pe cale ferata;r
b) agentii economici sunt exportatori autorizati in baza protocoalelor de reguli de origine din acordurile incheiate de Romania cu Uniunea Europeana, tarile AELS, tarile CEFTA, Turcia si Israel – in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/1993, Legii nr. 20/1993, Legii nr. 51/1997, Legii nr. 90/1997, Legii nr. 218/1997 si Legii nr. 271/2001; aceasta conditie trebuie indeplinita numai in situatiile in care declarantii au operatiuni de export avand ca destinatie una dintre tarile mentionate mai sus.r
107. Prevederile pct. 37-44 se aplica in mod similar pentru regimul vamal de export.r
r
C. Marfuri ce beneficiaza de procedura de vamuire la destinatier
108. Autorizatia se elibereaza pentru toate categoriile de marfuri, cu exceptia:r
a) marfurilor mentionate la pct. 45 lit. a)-c) si e);r
b) marfurilor romanesti vamuite la export, care sunt depozitate in antrepozit pana la expedierea lor in strainatate.r
Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 din Codul vamal al Romaniei, declarantul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.r
r
D. Etape ale procedurii de vamuire la destinatier
109. Pentru derularea procedurii de vamuire la destinatie se parcurg urmatoarele etape:r
a) constituirea unui depozit banesc in contul biroului vamal de plecare pentru asigurarea platii tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, datorata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17/1998, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate intr-o perioada de justificare;r
b) obtinerea declaratiilor preautentificate si a sigiliilor vamale;r
c) evidenta declaratiilor preautentificate si a sigiliilor vamale;r
d) completarea declaratiilor preautentificate;r
e) transmiterea la biroul vamal a informarii de incarcare;r
f) incarcarea si sigilarea mijlocului de transport;r
g) justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale.r
Exportul temporar sau reexportul marfurilor in procedura de vamuire la destinatie se realizeaza cu respectarea etapelor prevazute la alin. 1.r
110. Agentul economic care solicita autorizarea poate apela, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura de vamuire la destinatie.r
111. In exercitarea activitatii de declarare a marfurilor comisionarul in vama poate fi mandatat de declarant sa efectueze total sau partial urmatoarele operatiuni in numele sau:r
– transmiterea informarii de incarcare;r
– organizarea de evidente, in forma agreata de autoritatea vamala, privind marfurile ce fac obiectul procedurii de vamuire la destinatie;r
– constituirea depozitului banesc anticipat la dispozitia biroului vamal, care sa asigure plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, datorata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17/1998, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999;r
– intocmirea si depunerea declaratiei vamale;r
– orice alta atributie specifica legata de prezentarea si declararea marfurilor care revine comisionarului in vama in exercitarea activitatii sale.r
r
SECTIUNEA a IV-ar
Obtinerea si evidenta declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamaler
r
112. Declarantul solicita in scris birourilor vamale, sub semnatura persoanei care angajeaza raspunderea juridica a societatii comerciale, preautentificarea unui numar de declaratii vamale corespunzator nevoilor estimate pentru o perioada de justificare.r
Pentru operatiunile de export declarantul solicita punerea la dispozitie de catre biroul vamal a unui numar de sigilii vamale estimat a fi necesar pentru o perioada de justificare.r
Declaratiile vamale preautentificate si sigiliile vamale se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire (anexa nr. 8).r
113. Declaratiile preautentificate se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate (anexa nr. 9). Acest registru se infiinteaza in mod separat pentru fiecare declarant si este tinut in forma identica atat de biroul vamal, cat si de catre declarant.r
114. Sigiliile vamale se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a sigiliilor vamale al biroului vamal, conform Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 47 G/1986. Declarantul este obligat sa inregistreze sigiliile vamale primite intr-un registru identic si sa tina evidenta utilizarii acestora, cu mentiunea ca la rubrica „Numele si prenumele lucratorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile vamale” se inscriu datele persoanei care a fost desemnata de declarant pentru aceasta activitate.r
r
SECTIUNEA a V-ar
Incarcarea si sigilarea mijlocului de transportr
r
115. Dupa completarea declaratiei vamale preautentificate persoana desemnata de declarant in acest sens sigileaza mijlocul de transport.r
Pentru exporturile de marfuri de grupaj care implica formalitati de export la mai multe birouri vamale (marfuri de grupaj), efectuate pe baza documentului T1, agentul vamal desemnat este obligat sa se deplaseze la locul agreat si sa asiste la desigilarea, incarcarea si resigilarea mijlocului de transport.r
Sosirea mijlocului de transport pentru incarcare se anunta la biroul vamal prin fax, iar termenul in care agentul vamal desemnat este obligat sa se deplaseze la locul agreat nu poate fi mai mare de 3 ore din momentul confirmarii primirii faxului. Declarantul este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea „OK”).r
In cazul in care din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze declarantul nu poate informa prin fax biroul vamal despre operatiunea de incarcare, el este obligat sa predea informarea personal agentului vamal desemnat. Acesta inscrie data, ora si minutul primirii si instiinteaza seful biroului vamal despre interventia sa in vederea efectuarii controlului vamal fizic si documentar al marfurilor. Termenul de interventie se calculeaza incepand cu ora si cu minutul inscrise de agentul vamal desemnat pe informarea primita personal.r
In cazul in care incarcarea marfurilor este programata in afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute inainte de ora de inchidere a biroului vamal termenul de interventie curge incepand cu prima ora de program a zilei urmatoare de lucru.r
Informarea de incarcare poate fi transmisa si in afara programului de lucru al biroului vamal atunci cand acesta si declarantul convin asupra prelungirii programului de lucru.r
Informarea de incarcare se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar in original se preda sau se trimite prin posta la biroul vamal ulterior transmiterii prin fax, iar celalalt se pastreaza de declarant.r
Informarea de incarcare cuprinde urmatoarele date:r
– datele de identificare a titlului de tranzit;r
– identitatea mijlocului de transport;r
– denumirea comerciala a marfurilor;r
– numarul si natura coletelor;r
– greutatea bruta;r
– numarul autorizatiei de plasare sub regimul de perfectionare pasiva, dupa caz;r
– originea si provenienta marfurilor;r
– valoarea marfurilor;r
– numarul si data documentului de garantare, dupa caz.r
Dupa incheierea operatiunii de incarcare, in cazul in care biroul vamal ia decizia de interventie in vederea efectuarii controlului vamal fizic si documentar al marfurilor, agentul vamal desemnat sigileaza mijlocul de transport si completeaza in mod corespunzator rubricile destinate uzului oficial al autoritatii vamale din titlul de tranzit catre destinatia urmatoare.r
Daca biroul vamal nu intervine in termenul prevazut, declarantul procedeaza la incarcarea marfurilor si la sigilarea mijloacelor de transport si completeaza corespunzator rubrica „D – CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE” a declaratiei de tranzit T1.r
In cazul exporturilor realizate cu mijloace de transport care circula sub acoperirea Conventiei TIR, inainte de plecare catre destinatia externa, carnetul TIR, fara mijlocul de transport, va fi prezentat agentului vamal desemnat pentru luarea in evidenta si emiterea tranzitului.r
Este interzis agentilor vamali sa comunice declarantului decizia privind interventia sau neinterventia pentru controlul vamal fizic si documentar al marfurilor.r
r
SECtIUNEA a VI-ar
Declararea marfurilorr
r
Preautentificarea declaratiilor vamale de catre biroul vamalr
116. Declaratia vamala preautentificata se completeaza manual, anterior operatiunii de vamuire de catre agentul vamal desemnat, astfel:r
– la rubrica „C-VAMA DE PLECARE” se inscrie numarul de inregistrare din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate;r
– la rubrica „D-CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE” se inscrie mentiunea „V~MUIRE LA DESTINAtIE”, numarul curent din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate si numarul autorizatiei, insotite de semnatura si stampila personala.r
r
Completarea declaratiilor vamale preautentificate de declarantr
r
117. Declarantul completeaza declaratia vamala preautentificata, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, astfel:r
– la rubrica „A-VAMA DE EXPEDIERE/DE EXPORT” sistemul informatic inscrie automat codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;r
– la rubrica „B-INFORMAtII CONTABILE” sistemul informatic inscrie automat numarul si data validarii, precum si numarul si data borderoului contabil care atesta plata tarifului pentru utilizarea sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, datorata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17/1998, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999;r
– rubrica „D-CONTROLAT LA VAMA DE PLECARE” se completeaza de persoana desemnata in acest sens de declarant cu datele referitoare la numarul si seria sigiliilor vamale aplicate, precum si termenul limita al operatiunii. Termenul limita al operatiunii este de maximum 45 de zile pentru exporturile cu tranzit efectuate sub acoperirea Conventiei TIR si de maximum 8 zile in cazul exportului cu tranzit comun, de la data declaratiei vamale de export;r
– la rubrica „14-DECLARANT/REPREZENTANT” sistemul informatic inscrie automat numarul autorizatiei de vamuire la destinatie, de forma „Exxx” sau „Iexxx”, precum si datele de identificare a acestuia (denumirea si adresa); in situatia in care declarantul apeleaza la serviciile unui comisionar in vama, in aceasta rubrica se vor inscrie denumirea si adresa comisionarului in vama, precum si numarul autorizatiei de comisionar in vama, emisa de Directia Generala a Vamilor, de forma „CVxxx”;r
Rubrica „54-LOCUL sI DATA” se completeaza manual, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de declarant sau de comisionarul in vama, dupa caz.r
r
Procesarea informatica a declaratiei vamaler
r
118. Declaratia vamala in detaliu se completeaza de catre declarant in sistem informatic.r
Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale de export, in conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, se solicita validarea declaratiei. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu, de forma: „Ixxxxxxxx-zz/ll/aaaa”, evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare, de forma: „V xxxxxxxx-zz/ll/aaaa”, precum si numarul si data borderoului contabil, de forma „R xxxxxxxx-zz/ll/aaaa”, evidentiate la nivelul rubricii B.r
Tiparirea se face de catre declarant pe formularele de declaratii vamale preautentificate in setul corespunzator.r
Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale, precum si exemplarele statistice vor fi depuse la biroul vamal la termenele stabilite in avizul biroului vamal.r
119. In scopul urmaririi derularii operatiunilor de tranzit in trafic rutier declarantul are obligatia introducerii datelor referitoare la tranzit in sistemul informatic.r
Validarea tranzitului se va face de agentul vamal responsabil cu aceasta operatiune. In cazul in care se constata ca operatiunea face obiectul unor consemne, agentul vamal mentionat mai sus va comunica aceasta imediat sefului biroului vamal sau sefului de tura. In momentul luarii la cunostinta seful biroului vamal sau seful de tura va lua masura suspendarii procedurii de vamuire la destinatie pana la clarificarea situatiei.r
120. In cazuri justificate, la cererea declarantului de acces la serverul biroului vamal dupa terminarea programului de lucru, biroul vamal ia masuri de asigurare a functionarii acestuia.r
r
Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamaler
r
121. La sfarsitul perioadei de justificare mentionate in avizul biroului vamal declarantul este obligat sa justifice utilizarea declaratiilor vamale preautentificate, precum si a sigiliilor vamale, dupa caz, prin prezentarea catre agentul vamal desemnat a declaratiilor vamale impreuna cu setul de documente aferent acestora, pentru fiecare operatiune derulata intr-o anumita perioada. Setul de documente include in mod obligatoriu si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 86 din Codul vamal al Romaniei.r
Declarantul este obligat sa predea inclusiv declaratiile vamale preautentificate care au fost completate gresit sau care nu au putut fi utilizate in mod corespunzator, respectiv sigiliile vamale deteriorate, insotite de o nota din care sa rezulte cauzele ce au condus la imposibilitatea utilizarii lor.r
Declaratiile vamale sunt distruse in prezenta agentului vamal desemnat si a persoanei desemnate de declarant si sunt scazute din evidenta pe baza notei mentionate mai sus, datata, semnata si stampilata; sigiliile vamale sunt scazute din evidente.r
122. Agentul vamal desemnat procedeaza la verificarea concordantei dintre datele cuprinse in declaratia vamala si cele cuprinse in documentele anexate, precum si a legalitatii operatiunii. Dupa aceasta operatiune, daca nu se constata nici o incalcare a legislatiei in vigoare, agentul vamal desemnat opereaza in registrele de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale ale declarantilor justificarea utilizarii acestora si stabileste soldul ramas neutilizat.r
Atunci cand se constata incalcarea legislatiei in vigoare, operatiunile respective fac obiectul controlului ulterior. Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale, precum si operarea in registrul corespunzator se fac in functie de rezultatele controlului ulterior mentionat.r
123. Dispozitiile cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei privind rectificarea sau retragerea declaratiilor vamale se aplica in mod similar si declaratiilor vamale preautentificate si numai cu instiintarea prealabila in scris a biroului vamal la care s-au depus.r
r
CAPITOLUL VIr
Dispozitii finale si tranzitoriir
r
124. Directiile regionale vamale interjudetene vor exercita prin compartimentele de control ulterior proprii verificarea cel putin o data pe trimestru a operatiunilor derulate in procedura de vamuire simplificata.r
125. In toate cazurile in care biroul vamal are suspiciuni temeinice cu privire la nerespectarea reglementarilor legale in cazul operatiunilor de vamuire la destinatie, acesta poate retrage toate declaratiile preautentificate ramase neutilizate pana la clarificarea situatiei. O data cu luarea acestei masuri biroul vamal inainteaza un raport scris catre Directia Generala a Vamilor, care cuprinde motivele ce au stat la baza luarii deciziei de retragere a declaratiilor vamale preautentificate.r
In cazul procedurii de declarare simplificata aceasta se suspenda pana la clarificarea situatiei.r
126. In cazul nerespectarii termenelor de incheiere a regimurilor vamale suspensive inscrise de declarant la rubrica 49 din declaratia vamala, biroul vamal incheie din oficiu operatiunea prin aplicarea prevederilor art. 155 alin. (2) si (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.r
127. Persoanele juridice romane autorizate sa beneficieze de procedura de vamuire la domiciliu in temeiul Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 374/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 10 martie 2000, modificata prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 636/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000, si al Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 637/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 1r
r
Ordinul nr. 6/22 martie 2002 privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de Societatea Comerciala „Termoelectrica” – S.A.r
r
Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,r
in temeiul art. 5 pct. 3 si 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei – A.N.R.E., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare, al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare, avand in vedere prevederile pct. 19 din Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului Romaniei in perioada 2001-2002, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2001,r
emite urmatorul ordin:r
Art. 1. – Se aproba tarifele pentru energia termica livrata de Societatea Comerciala „Termoelectrica” – S.A., cuprinse in anexa la prezentul ordin.r
Art. 2. – Pentru activitatea de producere a apei dedurizate si a apei demineralizate se stabilesc preturi locale prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.r
Art. 3. – Tarifele intra in vigoare dupa 5 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 27 decembrie 2001.r
Art. 5. – Societatea Comerciala „Termoelectrica” – S.A. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.r
Art. 6. – Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.r
r
ANEX~r
r
TARIFEr
pentru energia termica livrata de Societatea Comerciala „Termoelectrica”- S.A.r
r
r
Nr.t Energia termicatConsumatori si revanzatorit Consumatori si revanzatori r
crt.ttracordati la iesirea dint racordati la retelele de transportr
ttcentrala electricatr
ttde termoficare sau din r
ttcentrala termicar
tr
tPretul pentrutPretultPretul pentrutPretulr
t1 Gcal/h puteretpentru energiet1 Gcal/h puteretpentru energier
ttermica maximat- lei/Gcal -ttermica maximat- lei/Gcal -r
tanuala contractatattanuala contractatar
t- lei/an – tt– lei/an -r
r
1. Apa fierbinte pentru:r
– populatie tt-t445.748t-t511.049r
– agenti economici tt- t445.431t-t530.219r
2. Abur, in functie de presiunea la iesirear
din centrala, in ata:r
2.1.Presiuni pana la 19 ata inclusiv:durata mica t105.989.916 t513.740t120.778.344 t585.421r
tdurata mediet317.969.736 t379.304 t362.335.032 t432.227r
tdurata mare t522.648.036 t341.373 t595.571.431 t389.004r
2.2.Presiuni peste 19 ata:r
2.2.1- din prizele turbinelor tdurata mica t107.590.488 t572.802 t120.970.488 t644.036r
tdurata medie t322.771.452 t436.335t362.911.476t490.598r
tdurata maret558.224.734t392.701t627.645.846t441.538r
2.2.2.- din cazane tdurata micat120.436.068t712.132t132.407.652t782.919r
tdurata medie t361.308.204t559.372t397.222.956t614.974r
tdurata maret663.154.050t503.434t729.072.880t553.477r
r
Hotarara nr. 518/23 mai 2002 privind indexarea pensiilor din r
sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor r
venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2002r
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001, precum si ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificarile ulterioare,r
r
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.r
Art. 1. – Incepand cu luna iunie 2002 pensionarii din sistemul public de pensii, ale caror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate in plata nu depasesc un plafon egal cu dublul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002, respectiv 11.164.000 lei, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hotarari.r
Art. 2. – (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 5%.r
(2) Valoarea actualizata a punctului de pensie este de 2.098.959 lei si nu include contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.r
Art. 3. – (1) In cazul persoanelor al caror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si corectat conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii, pensia indexata rezulta prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.r
(2) De la prevederile alin. (1) se excepteaza persoanele prevazute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(3) Persoanele prevazute la alin. (2), ale caror drepturi s-au deschis in perioada 1 ianuarie 1998 – 31 decembrie 1998, beneficiaza de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat in plata, indexat cu un procent de 5%.r
(4) Persoanele prevazute la alin. (2), ale caror drepturi s-au deschis in perioada 1 ianuarie 1999 – 31 martie 2001, beneficiaza de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat in plata, indexat cu un procent de 2%.r
(5) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (4) nu poate fi mai mic decat cuantumul actualizat corespunzator punctajului mediu estimat pentru fiecare categorie de pensie.r
(6) Punctajul mediu estimat pe categorii de pensii este prevazut la art. 2 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.r
(7) De la prevederile alin. (1) se excepteaza si persoanele ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mari decat suma de 5.997.024 lei, reprezentand echivalentul in lei la data de 31 mai 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte.r
(8) Persoanele prevazute la alin. (7) beneficiaza de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat in plata, indexat cu un procent de 2%.r
(9) Cuantumul pensiei, cuvenite sau aflate in plata, calculat conform prevederilor alin. (7) si (8), nu poate fi mai mic decat cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, respectiv 6.296.877 lei.r
(10) De la prevederile alin. (9) se excepteaza persoanele prevazute la alin. (4).r
Art. 4. – In situatia in care din aplicarea prevederilor prezentei hotarari rezulta un cuantum al pensiei mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul avantajos.r
Art. 5. – (1) Pentru drepturile de pensie deschise in baza Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luandu-se in considerare valoarea punctului de pensie in suma de 2.098.959 lei, stabilita conform prevederilor art. 81.r
(2) De la prevederile alin. (1) se excepteaza persoanele ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mari decat suma de 5.997.024 lei, reprezentand echivalentul in lei la data de 31 mai 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte.r
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) beneficiaza de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat in plata, indexat cu un procent de 2%.r
(4) Cuantumul pensiei, cuvenite sau aflate in plata, calculat conform prevederilor alin. (2) si (3), nu poate fi mai mic decat cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, respectiv 6.296.877 lei.r
Art. 6. – (1) In cursul lunii iunie 2002 pensiile militare, cuvenite sau aflate in plata, se indexeaza cu un procent de 4,65%.r
(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie se deschid concomitent sau dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.r
Art. 7. – (1) Cuantumurile drepturilor de pensie prevazute la art. 1-6 nu includ contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.r
(2) Sumele rezultate din indexarea pensiilor in sistemul public, conform prevederilor prezentei hotarari, se evidentiaza distinct pe talonul de pensie.r
Art. 8. – (1) Incepand cu luna iunie 2002 se indexeaza cu 4,65% urmatoarele venituri ale populatiei:r
a) pensiile I.O.V.R.;r
b) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, din a 91-a zi de concediu medical;r
c) indemnizatia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;r
d) indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau a copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru cresterea copilului;r
e) indemnizatiile lunare acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile ulterioare;r
f) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare;r
g) pensiile sociale pentru nevazatori si ajutoarele speciale acordate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(2) Masurile de protectie sociala prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) se aplica indemnizatiilor ale caror cuantumuri nu depasesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat pe anul 2002, respectiv 16.746.000 lei.r
Art. 9. – Sumele rezultate in urma aplicarii masurilor de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile de baza.r
Art. 10. – Prezenta hotarare se aplica incepand cu luna iunie 2002.