As dori sa aflu si eu ce conditii trebuie indeplinite pentru a deschide o casa de schimb valutar?


Valentin Radu, Bucuresti


Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate legal numai de urmatoarele categorii de persoane juridice:

a) societati bancare autorizate sa efectueze operatiuni valutare;

b) casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a Romaniei;

c) societatile comerciale autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa organizeze ghisee de schimb valutar in vederea incasarii in lei a prestatiilor turistice (cazare si servicii suplimentare) efectuate turistilor straini.

Conditii pentru acordarea autorizatiilor si functionarea caselor de schimb valutar si a ghiseelor de schimb valutar:

Casele de schimb valutar, inregistrate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, vor solicita Bancii Nationale a Romaniei acordarea de autorizatii de functionare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) obiectul unic de activitate conform statutului si contractului de societate, inregistrate potrivit Legii nr. 31/1990, sa il constituie schimbul valutar pentru persoane fizice;

b) solicitantul sa prezinte dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite de aceasta prin contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, subinchiriere. In cazul contractelor de inchiriere si subinchiriere incheiate cu persoane fizice este necesara dovada inregistrarii acestora la circumscriptia financiara. Se pot accepta si contracte de asociere, cu conditia ca totalitatea operatiunilor legate de activitatea de schimb valutar sa fie efectuata numai de persoana juridica autorizata de Banca Nationala a Romaniei.

In cazul contractelor de subinchiriere si asociere pentru dobandirea spatiului de catre casa de schimb valutar, solicitantul trebuie sa prezinte toate documentele care atesta dreptul de proprietate al locatorului sau asociatului, precum si consimtamantul proprietarului sau asociatiei de locatari in cazul spatiilor comune.

Nu pot fi autorizate punctele de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri sau alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta.

In cazul in care casa de schimb valutar solicita autorizarea unui punct de schimb valutar in cadrul unui spatiu comercial in care se desfasoara si alte activitati, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spatiului prin pereti despartitori care sa asigure manipularea si pastrarea in deplina siguranta a valorilor;

c) solicitantul sa notifice numele si sediul societatii(lor) bancare unde are deschis contul (conturile);

d) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, trebuie sa prezinte dovada existentei capitalului social varsat si a disponibilitatilor in lei sau valuta, in contul casei de schimb valutar; disponibilitatile totale varsate nu pot fi mai mici de 200 milioane lei sau echivalent in valuta la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua depunerii.

Dovada existentei capitalului social, respectiv a disponibilitatilor (in lei sau in valuta), se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sa ateste existenta sumei in contul casei de schimb valutar. Extrasul de cont va purta data depunerii documentatiei pentru autorizare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei.

In cazul in care din raportarile lunare pe baza de balanta de verificare – predate sucursalelor unde isi au sediul social casele de schimb valutar – sau ca urmare a controalelor efectuate se constata reducerea disponibilitatilor sub minimul de 200 milioane lei, Banca Nationala a Romaniei va retrage autorizatiile de functionare a caselor de schimb valutar respective, in situatia in care disponibilitatile nu sunt completate in termen de doua zile lucratoare de la data constatarii.
Evaluarea disponibilitatilor in valuta existente in conturi bancare si casa la data controlului sau la data perioadei raportate se va efectua la cursul de schimb practicat de casa de schimb valutar la datele mentionate;

e) asociatii, personalul de conducere si cel angajat al casei de schimb valutar trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar fara antecedente. Numai personalul angajat are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar;

f) casa de schimb valutar trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:


– ghisee care sa asigure izolarea casierului de ceilalti lucratori ai casei de schimb valutar, precum si de clienti;

– tehnica de calcul si programe care sa asigure evidenta operatiunilor si a raportarilor in forma si structura solicitate de Banca Nationala a Romaniei;


– aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;

– conditii necesare pastrarii in deplina securitate a valorilor (sistem de alarma, casa de bani);

g) in cazul societatilor cu aport de capital strain sau cu capital integral strain, partenerul strain sau solicitantul trebuie sa prezinte acordul bancii centrale din tara de rezidenta pentru transfer de capital si deschidere de cont in strainatate (tradus si autentificat la Consulatul Romaniei din tara de rezidenta);

h) orice acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei – Oficiul control devize, in vederea autorizarii.

Casele de schimb valutar pot avea in cadrul lor un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute la lit. b), e), f) si h) de mai sus si sa obtina autorizarea Bancii Nationale a Romaniei – Oficiul control devize.

Pentru situatiile in care casele de schimb valutar organizeaza puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, se va solicita autorizarea Bancii Nationale a Romaniei pentru fiecare punct de lucru in parte, cu specificarea amplasarii in spatiu.

As dori sa deschid o vinoteca. Va rog sa aveti amabilitatea de a ma indruma in privinta actelor/autorizatiilor necesare pentru un astfel de business. De asemenea, ma ocup de intermediere opere de arta. As dori sa stiu ce autorizatii sunt necesare ca firma pe care o reprezint sa poata trimite in numele sau aceste opere in strainatate la clienti. Cum se poate obtine stampila “liber de vama”?


Diana Albu, Cluj


Prima etapa ar fi de infiintarea unei societati comerciale care va avea astfel de activitati cuprinse in obiectul de activitate. Autorizatiile necesare infiintari acestei societati comerciale se obtin in functie de obiectul de activitate in cadrul procesului de infiintare a societatii.

Liber de vama se poate obtine in urma Procedurii de declarare simplificata. Asfel, Procedura de declarare simplificata se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala isi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.

Autorizatia pentru utilizarea procedurii de declarare simplificata poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;

b) au organizate evidente astfel incat acestea sa permita verificarea de catre biroul vamal a operatiunilor;

Autorizatia se acorda titularului cu conditia sa fie posibila o verificare eficienta a respectarii dispozitiilor privind prohibitiile sau restrictiile la import ori a altor dispozitii care reglementeaza acordarea liberului de vama.

Autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata se acorda pe baza unei cereri scrise, care cuprinde:

a) denumirea societatii comerciale, sediul sau, dupa caz, punctul de lucru al acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;

b) regimul vamal pentru care se solicita autorizatia;

c) biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea;

d) codurile tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita procedura de declarare simplificata.

Cererea se depune la biroul vamal impreuna cu urmatoarele documente:

a) certificatul de inregistrare a societatii comerciale, in copie;

b) statutul societatii comerciale, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii comerciale si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului, in copie;

c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;

d) o declaratie-angajament.

In autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata se inscriu codurile tarifare ale marfurilor pentru care se aplica procedura.

Trebuie precizat ca procedura de declarare simplificata poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:

a) marfurilor care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;

b) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;

c) marfurilor supuse accizelor;

d) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de catre autoritatea vamala de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;

e) marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de leasing.

Pentru derularea procedurii de declarare simplificata se parcurg urmatoarele etape:

a) constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale aferente perioadei de depunere a declaratiei suplimentare recapitulative;

b) prezentarea si declararea marfurilor la biroul vamal;

c) plata drepturilor vamale;

d) depunerea declaratiei suplimentare recapitulative si regularizarea platii drepturilor vamale.

Dupa parcurgerea etapelor de vamuire, potrivit legii, se acorda liber de vama provizoriu. In acest caz titularul are dreptul de a dispune de marfuri inainte de depunerea declaratiei suplimentare recapitulative si regularizarea platii drepturilor vamale.

31. Evidenta declaratiilor simplificate se tine de catre titular in Registrul de evidenta a declaratiilor simplificate, al carui model este prezentat in anexa nr. 5.

Plata drepturilor vamale se face odata cu depunerea declaratiei simplificate, tinandu-se seama de elementele de taxare aplicabile in momentul depunerii acestei declaratii.

Declaratia suplimentara recapitulativa se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii:

a) un exemplar pentru titular;

b) un exemplar pentru biroul vamal;

c) un exemplar pentru colectarea datelor statistice.

Declaratia suplimentara recapitulativa se depune la biroul vamal in termenul prevazut in autorizatie.
Acest termen nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice. La depunerea declaratiei suplimentare recapitulative se efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in aceasta cu cele din declaratiile simplificate, precum si cu evidentele biroului vamal. In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, se acorda liberul de vama. Acest liber de vama are semnificatia definitivarii liberului de vama provizoriu acordat pe baza declaratiilor simplificate.