98-12565-35_semnintrebare.jpgCare este modalitatea prin care pot opta ca o parte din impozitul meu pe venit să fie utilizat în scopuri umanitare?
Simona Teodorescu – Sibiu

Într-adevăr, potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe veniturile obţinute, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen revine organului fiscal unde se depun declaraţiile privind veniturile realizate.

În funcţie de veniturile realizate, persoanele fizice trebuie să urmeze anumiţi „paşi“. Astfel, persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate acestora, depun până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-au realizat veniturile, Declaraţia 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ“.

98-12566-45_account_15.jpgÎn cazul burselor private acordate trebuie să se prezinte, în original şi în copie, contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul.

În situaţia în care se optează pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau a unei unităţi de cult există două modalităţi de completare a declaraţiei: se înscrie în formular suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit sau a unităţii de cult; fie, în cazul în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu se completează rubrica respectivă, situaţie în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit sau unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

Persoanele fizice care obţin venituri din alte surse, cum ar fi: venituri din activităţi independente (venituri comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), sume obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole sau câştiguri din transferul titlurilor de valoare, au oligaţia depunerii formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate“. În cadrul acestui formular, contribuabilii vor completa capitolul III al declaraţiei – „Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual“. La fel ca şi în cazul declaraţiei 230, dacă persoana fizică nu completează suma la rubrica respectivă, organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă.

În situaţia în care persoana fizică a obţinut în cursul anului atât venituri din salarii, cât şi venituri din alte surse, se va depune până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-au realizat veniturile, Declaraţia 230, respectiv Declaraţia 200.

Important de retinut Este obligatoriu să fie completate în formular datele privind denumirea completă, codul de identificare fiscală
şi contul bancar (IBAN) al entităţii nonprofit sau unităţii de cult

Capital – Editia nr.15, data 16 aprilie 2008