Cea mai importantă noutate este aceea că este pentru prima oară când bugetul României depășește 1.000 de miliarde de lei, aproximativ 220 de miliarde de euro. Bugetul este calculat raportându-se la o creștere economică de 5,5%, în creștere față de cea din 2018, care a fost de 4,5%. 
 
Și în cazul inflației guvernanți sunt optimiști, mizând pe o creștere de doar 2,8% a prețurilor, față de de 4,63 în anul 2018. 
 
Coaliția aflată la guvernare promite prin noul buget un salariu mediu net de 3.085 de lei, față de 2.685 lei anul trecut. De asemenea se mizează pe o creștere a numărului de salariați de la 6,525 milioane la 6,6655 milioane. 
 
În anul 2019 deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,55% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.
 
Vă prezentăm în continuare forma bugetului care va fi prezentată mâine. 
 
Datoria publică
 
În anul 2017  România se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, cu o valoare a datoriei publice în PIB de 35,1%, semnificativ sub nivelul înregistrat la nivelul zonei Euro (88,9% din PIB)  și Uniunii Europene (83,2% din PIB ). 
 
Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfârşitul anului 2018 este de  34,9 % din PIB, iar pe termen mediu (2019 – 2021) se va situa sub 40% din PIB, nivel  net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht . 
Pentru anul 2019 se estimează un nivel  al datoriei guvernamentale brute de 35,3%.
 
Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB. 
 
Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.
 
Cele mai mari ponderi în PIB le au:
 
Cheltuielile cu asistența socială – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mențin la aceeași pondere ca şi în anul 2018);
Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB),  pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referință se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB;
Cheltuielile cu bunuri și servicii – estimate la  46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018; din această creștere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate; 
Cheltuielile cu investițiile – preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creștere cu 12,5 miliarde lei față de 2018.
 
Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 față de 1,4% în anul 2018.
 
Principalele obiective ale bugetului pe anul 2019 sunt:
 
Susținerea investițiilor publice – prin alocarea a 46,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ  4,57% din PIB.
Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează:
Programul Național de Dezvoltare Locală : 2,5 miliarde lei;
Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investitii : 1,1 miliarde lei
investiții ale operatorilor din industria de apărare 0,2 miliarde lei;
investiții în infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanțate din fonduri europene
investiții în domeniul apelor : 0,4 milioane lei.
 
Sanătatea – suma alocată acestui domeniu, a fost majorată cu cca. 5 miliarde faţă de 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 12% (exclusiv subvenția de echilibrare), atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate. S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiții și echipamente în spitale, în special pentru achițizia de incubatoare și ecografe și 305,3 milioane lei din împrumutul acordat de BIRD achiziției de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie. 
 
Educație – s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, cca. 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creșterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive.
De asemenea, sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate de rechizite pentru copii din învătâmăntul preuniversitar.
 
În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru aparare, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO. 
 
Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 –  ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurărilor sociale de stat.
 
În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.
 
S-au alocat în bugetele instituţiilor publice suma de 318,8 milioane de lei pentru finanţarea acţiunilor aferente Preşedinţiei Consiliului UE.
 
Susținerea mediului de afaceri – au fost cuprinse în buget credite de angajament pentru următoarele Programe guvernamentale :
 
    – milioane lei –
 
Total 2019 2020 2021
1. Program privind sprijinirea industriei cinematografice 
 
– până la 31 decembrie 2020 466 233 233
2. Program guvernamental “INVESTEŞTE ÎN TINE”
(100000 persoane *6% anual* 40000) 180 60 60 60
3. Program guvernamental „gROwth  – investim în locuinţe de serviciu” (beneficiari 500 societăţi) 800 100 300 400
4. Program guvernamental „gROwth – investim în copii, investim în viitor” (circa 2000 grădiniţe) 2400 300 1000 1100
5. Program privind asistența socială a persoanelor vârstnice “Rezidente 5” 6000 2000 2000 2000
6. Program privind contul de economisire Junior 22 2 10 10
7. Program privind ajutorul de stat pentru creşterea gradului de ocupare în zonele cu şomaj ridicat 6000 2000 2000 2000
8. Program pentru dezvoltarea afacerilor mici -ajutor de minimis de 200000 euro (2 ani) 4000 1500 2500
9. Centre de radioterapie pentru copii si adulţi (20 de centre în 2 ani) 2500 1000 1500
10. Centre multifunctionale rurale 1000 200 400 400
11. Programe de dezvoltare a Regiunii Nord-Est 10000 2000 4000 4000
Total 33.368 9.395 14.003 9.970
 
 
De asemenea, în proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, sunt cuprinse:
•pentru Fondul de Dezvoltare şi Investiţii: plată de dobânzi 100 milioane lei și rambursări de împrumuturi în valoare de 200 milioane lei (aferente unui plafon de împrumut de 5 miliarde de lei și un plafon de trageri de 500 milioane lei). Prin acest Program se asigură împrumuturi ale unităților administrativ-teritoriale şi ale universităților din veniturile trezoreriei pentru investiţii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018. 
•Programul stațiuni balneare, programul “gROwth – investim în copii, investim în viitor”, programul “Investeşte în tine”, programul Sprijinirea cinematografiei – 995 milioane lei credite de angajament și 162 milioane lei credite bugetare.
 
Alocări record pentru bugetele locale
 
11,1 miliarde lei se alocă din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Această sumă  se adaugă la veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum şi excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar și sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei.  
100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018;
10,9 miliarde de lei – totalul subvențiilor de la bugetul de stat care se alocă prin bugetele unor ministere pentru investiții (PNDL, spitale, școli, cofinanţate proiecte finanţate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) şi asistenţă socială şi din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea:
 
o la Consiliile Județene – minim 400 lei/locuitor la nivelul județului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018,
o la municipii (cu excepția Municipiului Bucureşti), oraşe, comune – 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018. De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, față de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la orașe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 și 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.
o La Municipiul Bucureşti – minim 1.450 lei/locuitor;
o La Sectoarele Municipiului Bucureşti – minim 1.350 lei/locuitor.
o Finanţarea integrală din bugetul local a cheltuielilor de asistenţă socială aferente protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap, precum şi contribuţiile pentru personalul neclerical, în sumă de 6,3 miliarde lei.
 
Astfel, totalul sumelor care se alocă din veniturile bugetului de stat şi din subvenţii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decât cele alocate în anul 2018 ceea ce  reprezintă 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale. 
 
De asemenea, revista Capital a intrat și în posesia punctajelor după care vor comunica liderii Coaliției în cazul prezentării noului buget. Iată cele mai importante puncte: 
 
 
Bugetul este fundamentat pe o creștere economică de 5,5%, o valoare a PIB de 1.022,5 miliarde de lei și un deficit bugetar de 2,55% din PIB, în limitele stabilite prin Tratatul de la Maastricht.
 
Este pentru prima dată când valoarea PIB-ului depășește suma de 1.000 de miliarde de lei.
 
 
Bugetul este echilibrat și concentrat atât pe susținerea politicilor sociale, cât și pe sprijinirea politicilor de dezvoltare.
 
Bugetul pentru 2019 asigură finanțarea majorării pensiilor și a salariilor din sistemul public, și a susținerii politicilor de stimulare economică, măsuri asumate prin Programul de Guvernare.
 
La construcția bugetului am avut în vedere susținerea a trei piloni principali: sănătate, educație și investițiile publice
 
Pentru sănătate alocăm cu aproximativ 5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 12% față de anul trecut, pentru că ne dorim ca românii să beneficieze de servicii medicale cu o calitate comparabilă cu orice țară europeană. Astfel aproximativ 1,5 miliarde de lei se alocă pentru dotarea spitalelor cu incubatoare, ecografe, RMN și imagistică medicală de ultimă generație.
 
Celui de al doilea domeniu prioritar, Educația, alocăm circa 9,8 miliarde de lei, cu 47% mai mult față de 2018. Din aceștia, 2 miliarde de lei se alocă pentru modernizarea procesului de educație în școala românească prin dotarea cu table electronice interactive. De asemenea, se vor asigura rechizite în valoare de 1,1 miliarde de lei pentru elevii din învățământul preuniversitar. Este o dovadă clară că ne respectăm agajamentele asumate prin Acordul pentru susținerea educației.
 
 
Mai mult decât atât, vom dedica anul 2019 investițiilor. Astfel, 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB) se alocă pentru investiții preconizate pentru 2019, în creștere cu 12,5 miliarde lei fată de anul 2018. Concret, asigurăm 
5,6 miliarde lei pentru infrastructura de drumuri, din care 4,1 miliarde de lei din fonduri europene;
2,5 miliarde de lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală; 
1,1 miliarde de lei pentru Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investiții.
În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru apărare, ceea ce asigură respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu partenerii din NATO.
 
Bugetele locale vor beneficia în 2019 de o alocare record. Totalul sumelor care se alocă din veniturile bugetului de stat şi din subvenţii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decât cele din anul 2018 ceea ce  reprezintă 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale.
 
Detalii alocări bugete locale:
 
11,1 miliarde lei se alocă din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Această sumă  se adaugă la veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum şi excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar și sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei.  
 
 
100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018;
 
10,9 miliarde de lei – totalul subvențiilor de la bugetul de stat care se alocă prin bugetele unor ministere pentru investiții (PNDL, spitale, școli, cofinanţate proiecte finanţate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) şi asistenţă socială şi din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
 
La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea:
la Consiliile Județene – minim 400 lei/locuitor la nivelul județului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018,
la municipii (cu excepția Municipiului Bucureşti), oraşe, comune – 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018. De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, față de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la orașe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 și 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.
La Municipiul Bucureşti – minim 1.450 lei/locuitor;
La Sectoarele Municipiul Bucureşti – minim 1.350 lei/locuitor.
Finanţarea integrală din bugetul local a cheltuielilor de asistenţă socială aferente protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap, precum şi contribuţiile pentru personalul neclerical, în sumă de 6,3 miliarde lei.