Potrivit legii, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

-perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat contribuţie de asigurări sociale;
-perioada de la data de 1 aprilie 2001 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate, conform legii, în
sistemul public de pensii;
-timpul util la pensie realizat de agricultori şi durata de asigurare, în condiţiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

-a beneficiat de pensie de invaliditate;
-a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de
master sau diploma de doctor, după caz;

-a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
-a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
-a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli
profesionale;
-a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, de până la 7 ani;
-are vechime în muncă conform prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
-a realizat perioade necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislaţiei în vigoare până la data de 1 aprilie 2001.

De asemenea, asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de acelaşi nivel conform prevederilor alin. (1) lit. b) beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de acelaşi nivel, la alegere.