Actuala lege a pensiilor are prevederi clare legate de pensionarea anticipată şi pensionarea ancitipată parţial, prevăzând, în funcţie de sex, şi ce stagiu de cotizare trebuie să ai.

Un calculator de pensii poate fi accesat aici. Aveti nevoie de data nasterii și sexul persoanei.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna şi anul naşterii (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice). Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă, scrie Adevarul.

Exemplu: O femeie născută în februarie 1962 se poate pensiona anticipat începând cu aprilie 2019 Vârsta standard de pensionare este 62 ani şi 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani şi 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani şi 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani şi 6 luni (32 ani şi 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani). Exemplu: Un bărbat născut în februarie 1962 se poate pensiona anticipat abia în februarie 2022, după actuala lege a pensiilor, dacă are 43 de ani vechime (35 de ani stagiu complet de cotizare plus 8 ani). În 2019, pot ieşi la pensie anticipată doar bărbaţii care s-au născut în anul 1959, care au cel puţin 43 de ani de cotizare.  

Atenţie: Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.   

 La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul:      

a. a beneficiat de pensie de invaliditate;       

 

b. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;      

c. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;  

Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.  

Actele necesare solicitării pensiei anticipate, după caz:      

• cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);    • carnetul de muncă (original şi copie);       • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);        • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);       • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;        • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;       • livretul militar (original şi copie);       • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;       • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;       • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);       • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);       • procura specială pentru mandatar, original şi copie;       • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;       • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepţia celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;     • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.  

 

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptăţite la acordarea pensiei, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) şi art. 105 alin. (2) din lege).    

Pensia anticipată parţială – cu penalizarea cuantumului drepturilor de pensie  

Pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.   Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2¹.

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.   !!! La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale NU se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul:      

a. a beneficiat de pensie de invaliditate;      

b. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;      

c. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;  

 

Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.  

Actele necesare solicitării pensiei anticipate parţiale, după caz:       • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);       • carnetul de muncă (original şi copie);       • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);       • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);       • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;       • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);     • livretul militar (original şi copie);       • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;       • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;       • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);       • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite şi speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);       • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);       • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;       • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parţială pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original) cu excepţia celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;       • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.   Stabilirea pensiei anticipate parţiale   Pensia anticipată parţială se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz. (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) şi art. 105 alin. (2) din lege).  

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia (persoanei îndreptăţite la acordarea pensiei), începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.