S-a dat startul depunerii cererilor de finanțare ConstructPLUS

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a trimis un comunicat de presă prin care anunță că s-a dat startul pentru depunerea cererilor de finanțare pentru programul ConstructPLUS.

Cererile vor putea fi depuse începând de luni, 8 aprilie. Cei care vor beneficia de aceste granturi nerambursabile sunt:

 • IMM-urile
 • întreprinderile mari, cu personalitate juridică

Granturile vor fi oferite pentru finanțarea sau pentru dezvoltarea capacităților de producție pentru materiale de construcție.

Această sesiune va lua final pe data de 8 mai. Așadar, doritorii au timp 30 de zile pentru a depune cererile.

Pentru a evalua eligibilitatea și a analiza cererile de finanțare, solicitanții sunt obligați să trimită situațiile financiare anuale aprobate pentru perioada 2020-2022. Firmele nou-înființate sunt exceptate de la această cerință.

Astfel, documentația va include detalii privind activele, datoriile și capitalul propriu, contul de profit și pierdere, date informative, precum și informații referitoare la activele imobilizate, împreună cu dovada depunerii la ANAF.

Model declaratie ConstructPLUS
Model declaratie ConstructPLUS/SURSA FOTO: economie.gov.ro/

Se va verifica rentabilitatea întreprinderilor

În plus, în ceea ce privește situațiile financiare ale întreprinderilor active, va fi efectuată o verificare pentru a determina dacă acestea au înregistrat o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 0 în cel puțin unul dintre ultimii trei ani fiscali (2020-2022).

Rentabilitatea este determinată prin calculul formulei: 100 x Profit net / Cifra de afaceri.

De asemenea, se va efectua o analiză pentru a verifica dacă aceste întreprinderi au înregistrat capitaluri proprii pozitive la încheierea ultimului exercițiu financiar (2022).

Pentru a solicita finanțarea, cererile însoțite de documentele justificative trebuie trimise la Registratura MEAT. Aceasta este situată la adresa Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, București.

Trebuie ca pe plic să fie menționată următoarea informație: „Direcția Politici Industriale și Finanțări pentru Industrie – O.U.G. nr. 68/2023”.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului

Pentru a fi inclus ca potențial beneficiar al Programului, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, așa cum se prevede la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023;
 • Se angajează să realizeze o investiție inițială în România, în unul din sectoarele de activitate eligibile prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023;
 • Nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”, așa cum sunt acestea definite la art. 3, pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023;
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate și ajutorul a fost recuperat, inclusiv dobânda aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 • Nu înregistrează datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • Respectă condiționalitățile prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei  din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar  din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante
ConstructPLUS
ConstructPLUS/SURSA FOTO: economie.gov.ro

Condiții suplimentare pentru întreprinderile în activitate

Pentru întreprinderile în activitate, suplimentar față de criteriile prevăzute la lit. a) – h) de mai sus, aceastea trebuie să îndeplinească cumulativ, la data depunerii cererii, și următoarele criterii de eligibilitate:

 •  Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 • Au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • Au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
 • Nu aparţin unor acţionari/asociaţi care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.