Câteva bănci se tem mai puţin decât altele că disponibilizările vor înmulţi creditele neperformante. Sunt protejaţi, cel puţin o perioadă, bancherii care au impus asigurări de şomaj la acordarea creditelor de consum.

Asigurarea de şomaj poate fi obligatorie sau opţională, plătită de bancă sau cu costuri suportate de client, fie prin includerea primelor de asigurare în ratele lunare, fie prin scăderea costului poliţei de la început din suma împrumutată. Bănci precum Garanti apelează la o companie de asigurări externă. Însă atunci când grupul din care face parte banca deţine şi o companie de asigurări, riscul este transferat acesteia (Bancpost, BCR, Piraeus, ATE Bank).

BCR, de exemplu, oferă clienţilor care au contractat credite de nevoi personale fără garanţii asigurarea de şomaj, acest produs fiind opţional. Asigurarea este oferită prin intermediul BCR Asigurări de viaţă din cadrul grupului BCR, iar costul cu prima de asigurare este inclus în valoarea ratei lunare fixe. În cazul pierderii locului de muncă, BCR Asigurări plăteşte în contul clientului ratele de credit, pe parcursul perioadei în care acesta se află în şomaj, dar nu mai mult de nouă rate de credit pe eveniment asigurat sau 24 de rate de credit pe întreaga durată a creditului.

Modalităţi de plată

220-54478-tabel.jpgBancpost oferă gratuit pentru creditul ipotecar „Sigur Acasă“ o asigurare ca­re acoperă riscul de şomaj survenit in­dependent de voinţa aplicantului. Prin asigurare poate fi preluată plata ratelor pentru cel mult două evenimente, fiecare a câte şase luni, aceasta fiind valabilă în primii trei ani ai creditului. Poliţa se încheie prin compania EFG Eurolife Asigurări de Viaţă, ca produs de bancassurance. Reprezentanţii băn­cii declară că până acum nu au avut evenimente de şomaj pentru creditele de tipul „Sigur Acasă“ şi că în perioada următoare intenţionează să ofere asigu­rarea de somaj şi clienţilor care vor să beneficieze de acest pro­dus, chiar dacă au credite în sold sau alte tipuri de credite care nu beneficiază de poliţă de şomaj, deoarece au exis­tat solicitări în acest sens.

Şi clienţii care solicită fa­cili­tate de overdraft de la ATE Bank pot a­chi­zi­ţio­na un pachet de asi­gurare care aco­peră şi ris­cul de şomaj. Ac­ti­va­rea po­li­ţei se face după minimum 90 de zile de la da­ta începerii con­tractului de asigurare (minimum trei luni de plată a primei de asigurare).

În cazul pierderii invo­lun­ta­re a locului de muncă, des­păgubirea se acordă lu­nar, în sumă egală cu valoarea obligaţiei de pla­tă lunară a asigura­tului datorată la data producerii eve­nimen­tului asigurat. Des­pă­gu­­birea se acordă pe par­cursul perioadei în care asiguratul se află în şomaj, maximum şase luni per eve­niment, şi cel mult 18 luni pe în­treaga durată a contractului. Obligaţia lunară de plată este reprezentată de dobânda curentă calculată pentru over­draftul utilizat şi înregistrată la sfârşitul fiecărei luni. Dacă există restanţe la ram­bursarea overdraftului sau descoperit de cont neautorizat, obligaţia lunară de pla­tă include toate sumele datorate băncii, curente sau restante, care decurg din utilizarea overdraftului.

De la data la care clientul notifică intrarea în şomaj şi până când so­cie­tatea de asigurări începe să plătească despăgubiri există o perioadă de aş­tep­­tare de două luni, perioadă în ca­re clientul trebuie să îşi achite în con­tinuare obligaţia lunară de plată şi să furnizeze lunar o copie a Carnetului de Şomer emis de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. Prima de asigurare e plătită lunar de client, dacă acesta optează pen­tru achiziţionarea pachetului de asi­gurare, şi reprezintă 0,35% din suma asigurată, care va fi cât valoarea soldului creditului overdraft la sfârşitul fiecărei luni. Pachetul de asigurare este oferit de societatea ATE Insurance România, membră a grupului ATE Bank Grecia.

Poliţe, plătite de client sau gratuite

Şi Banca RBS include, la acordarea creditelor de nevoi personale, o componentă de asigurare în cazul intrării în şomaj, poliţa fiind încheiată la societatea Alico România. Prima de asigurare se plăteşte o singură dată, la acordarea creditului, putând fi reţinută din suma acordată.

La Garanti Bank, asigurarea de şomaj nu este obligatorie, dar clienţii pot op­ta, în cazul creditelor pentru nevoi personale fără garanţii reale, pentru încheierea poliţei denumite „Planul de protecţie a venitului“. Clienţii nu trebuie să plătească suplimentar pentru prima de asigurare, iar în cazul pierderii involuntare a locului de muncă, aceştia vor beneficia de maximum şase rate de credit per eveniment asigurat şi maximum 18 rate de credit pe întreaga durată a contractului. Beneficiul este oferit doar pentru perioadele de şomaj mai mari de 60 de zile şi doar după o perioadă de ex­cludere de 90 zile consecutive calendaristice de la data începerii asigurării. Compania de asigurări cu care colaborează banca Garanti în aceste situaţii este Cardif Asigurări.

Asigurările de somaj sunt oferite de bănci numai la pachet în momentul contractării unui credit, acestea acoperind şi alte riscuri, cum ar fi invalidi­tatea, incapacitatea temporară de muncă şi decesul, în funcţie de bancă.

24 este numărul maxim de rate de credit care poate fi acoperit de asigurarea de şomaj (ofertă valabilă la compania de asigurări din cadrul grupului BCR)