Legea prevede dreptul persoanei de a beneficia de asistenţă juridică gratuită, atunci când aceasta nu dispune de mijloace suficiente pentru a putea acoperi costurile asistenţei unui avocat şi interesele justiţiei impun această asistenţă.

În cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, implementat de Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED), aflaţi de la specialişti din domeniul dreptului cum puteţi beneficia de servicii juridice gratuite.

În scopul protejării drepturilor și intereselor persoanelor care nu dispun de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, atunci când interesele justiției o cer, în cadrul fiecărui Barou de avocați din România a fost înființat Serviciul de Asistenta Judiciara (SAJ).

În raport  de art. 150 Alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, Barourile asigură asistență judiciară:

a) în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispozițiilor din legi speciale ori în orice altă situație în care organul judiciar consideră necesară desemnarea unui apărător din oficiu;

b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, în condițiile legii;

c) la solicitarea organelor administrației publice locale.

Conform Art. 160  alin. (1) din Statut, „Baroul organizează serviciile de asistență judiciară la sediile tuturor instanțelor judecătorești din județ, în spații destinate exclusiv desfășurării acestei activități, care se pun la dispoziție în mod obligatoriu și cu titlu gratuit de Ministerul Justiției sau, după caz, de autoritățile administrației locale”.

Totodată, avocații  furnizează servicii de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Dreptul la asistență juridică este prevăzut de Art. 6 alin. (3) lit. (c) din CEDO și garantează dreptul acuzatului de a fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu (..), dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, atunci când interesele justiției o cer.

Pentru a afla tot ce trebuie să ştiţi despre serviciile juridice gratuite, accesaţi site-ul www.justitie493.ro, prin intermediul căruia veţi putea adresa gratuit întrebări de natură juridică, iar experţi în domeniul dreptului vă vor răspunde în cel mai scurt timp

Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiţie pentru toţi”, cod SIPOCA 493/MySMIS 125435, este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității.

Proiectul este implementat în perioada 07.03.2019 – 06.10.2020 și are o valoare totală de 2.176.528 lei din care asistență financiară nerambursabilă 2.132.997,44 lei, iar contribuția proprie este de 43.530,56 lei.

Scopul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiţie pentru toţi” îl reprezintă facilitarea accesului la justiție al cetățenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și serviciilor de care pot beneficia, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor juridice.

Principalele rezultate atinse/aşteptate ale proiectului sunt:

  • 600 de practicieni ai dreptului care beneficiază de activități de dezvoltare/aprofundare cunoștințe în domeniul protecției juridice a drepturilor omului;
  • 18 workshop-uri organizate online, la care vor participa peste 432 de avocați, pentru consolidarea capacității avocaților privind acordarea asistenței juridice în cazurile de discriminare;
  • 25 de sesiuni de informare în rândul cetățenilor cu scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție, cu accent pe grupurile vulnerabile, la care vor participa peste 875 de persoane;
  • 1 Ghid privind acordarea asistenței juridice gratuite și distribuirea acestuia către 500 de persoane;
  • Dezvoltarea unei platforme online cu resurse și informații juridice.

Pentru a afla detalii suplimentare legate de proiect, vizitați site-ul www.justitie493.ro. Persoana de contact este: Alexandru Tăcină, responsabil comunicare și promovare; Telefon: 0734480662.