Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a prezentat firmelor, clar şi concis, modificările Codului fiscal, prezentate mai jos:

A. Impozitul pe profit

Modificări privind regimul fiscal al asocierilor
• Completarea prevederilor art.13 – contribuabili
"c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;"

• Completarea prevederilor art. 14 – sfera de cuprindere a impozitului "în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică, impozitul se aplică asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane;"

• Introducere articol art. 282 – “Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat"

(1) În cazul unei asocieri cu personalitate juridică înregistrate într-un alt stat, dintre persoane juridice străine şi/sau persoane fizice nerezidente şi/sau persoane fizice rezidente şi/sau persoane juridice române, care desfăşoară activitate în România, sunt aplicabile prevederile art. 28.

(2) În cazul în care o persoană juridică română este participant într-o asociere cu personalitate juridică înregistrată într-un alt stat, aceasta determină profitul impozabil luând în calcul veniturile şi cheltuielile atribuite corespunzător cotei de participare în asociere.

Contracte de fiducie

(1) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, se aplică următoarele reguli:
a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil în înţelesul prezentului titlu;

b) fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa patrimonială fiduciară şi va transmite trimestrial către constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;

c) valoarea fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială fiduciară, preluată de fiduciar, este egală cu valoarea fiscală pe care acestea au avut-o la constituitor;

d) amortizarea fiscală pentru orice activ amortizabil prevăzut în masa patrimonială fiduciară se determină în continuare în conformitate cu regulile prevăzute la art. 24, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, dacă transferul nu ar fi avut loc.

(2) În cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

Declararea şi plata impozitului pe profit (art. 34)

Modificările vizează perfecţionarea sistemului de plată a impozitului pe profit, astfel:

Începând cu anul 2012, declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţiile prevăzute de articolul 34, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I – III.

Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35, respectiv 25 martie inclusiv a anului următor.

Excepţii:

• contribuabilii societăţi comerciale bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor – persoane juridice străine au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, prevăzut la art. 35.
• organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;
• contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

Începând cu 1 ianuarie 2013, s-a introdus posibilitatea de opţiune între sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit trimestrial şi sistemul anual cu efectuarea de plăţi plăţi anticipate.

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal şi este obligatorie pentru cel puţin doi ani fiscali consecutivi.
Ieşirea din sistemul anual de declarare şi plată a impozitului se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului trimestrial.
Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin.(4) şi (5) nu pot opta pentru sistemul de declarare şi plată anuală a impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi anticipate.

Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin.(4) şi (5), care în anul precedent se aflau în una din următoarele situaţii:
a) nou-înfiinţaţi;
b) înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului fiscal precedent;
c) s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz;
d) au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor; aplică sistemul de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit.

Nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

Sistemul anual cu efectuarea de plăţi anticipate (calcul)

• plăţile anticipate trimestriale sunt în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent;
• sunt actualizate cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate;
• data plăţii – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
• impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.

Au fost introduse reguli de determinare a plăţilor anticipate în cazul reorganizărilor (fuziuni, divizări), precum şi reglementări privind depunerea declaraţiei de impozit pe profit pentru societăţile care îşi închid perioada impozabilă ca urmare a lichidării activităţii.

Depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (Art. 35)

(1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

(2) Contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) au obligaţia de a depune şi declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor.

Anul fiscal 2011. Impozitul pe profit datorat pentru 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor aplicabile până la 31 decembrie 2011, respectiv:

• Contribuabilii din domeniul bancar efectuează regularizarea impozitului pe profit până la 25 aprilie 2011.
• Contribuabilii, alţii decât societăţile bancare, plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 alin. (1), respectiv 25 aprilie 2011.
• Contribuabilii care definitivează până la 25 februarie 2011 închiderea exerciţiului financiar anterior, depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

B. Impozitul pe venit

Eliminarea perioadei de trei ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României. Aceste venituri urmează a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obţinut rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română (01.01.2012);

Menţinerea obligaţiei de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă trei ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri (01.01.2012);

Clarificarea neimpozitării sprijinului primit de persoana fizică din fonduri externe nerambursabile (la data intrării în vigoare a OG nr.30/2011).

Precizări privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice (la data intrării în vigoare a OG nr.30/2011).

2. Stabilirea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operaţiunea de fiducie în cazul în care părţile implicate sunt persoane fizice, astfel:

– neimpozitarea venitului realizat la momentul transferului masei patrimoniale fiduciare de la constituitor la fiduciar;
– impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar în funcţie de natura venitului şi stabilirea veniturilor impozabile fără deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale constituitorului de către fiduciar;
– impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este constituitorul, caz în care veniturile respective nu sunt impozabile;
– pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar reprezintă pierderi definitive şi nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizică beneficiar.
La intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Unificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor persoane fizice (V.A.I. – art. 48 alin. (4)) şi juridice în ceea ce priveşte deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe, în cazul cabinetelor medicale, prin amortizare sau deducere integrală a acestora cf. art. 24 alin. (16) (se aplică de la 1 ianuarie 2012).

Prevederile art. 48 alin. (4) lit. c1) se aplică numai pentru mijloacele fixe achiziţionate începând cu 1 ianuarie 2012.

ART. VI – Începând cu data de 1 ianuarie 2012 se abrogă:
………….
Art. 9 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare.

Eliminarea cererii de optiuni pentru stabilirea venitului net anual (V.A.I., V.C.F.B. si V.A.A.) în sistem real şi exprimarea opţiunii numai prin depunerea declaraţiei de venit estimat. (01.01.2012);

Stabilirea plăţilor anticipate pentru unele venituri din activităţi independente (art. 52 alin. (1) lit a) – e)) prin aplicarea cotei de 10% la diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursa de plătitorii de venituri conform Titlului XI2. (01.01.2012)

Pentru anumite categorii de plătitori de venituri din salarii şi asimilate salariilor, în condiţiile prevăzute de actul normativ, impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii acestor venituri, virarea impozitului efectuându-se până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează (începand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011).

Eliminarea obligaţiilor de completare şi de depunere a fişelor fiscale de către plătitorii de venituri din salarii şi înscrierea informaţiilor privind calculul şi reţinerea impozitului în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.(01.01.2012)

Plătitorul de venituri din salarii este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care să cuprindă şi informaţii luate în calcul la stabilirea impozitului. Prevederile se aplică începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2012.
Pentru veniturile din salarii aferente anului 2011 fisele fiscale vor fi depuse până în ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în cazul tuturor plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, inclusiv pentru plătitorii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei respective până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat (01.01.2012).

Reglementarea posibilităţii impunerii pe bază de normă de venit a venitului realizat din activitatea de transport de persoane şi bunuri în regim de taxi pentru contribuabilii care au fost obligaţi în anul 2011, prin efectul legii, să determine venitul net în sistem real (31 ianuarie 2012) (01.01.2012).

1. Modificarea termenului de depunere a declaraţiilor anuale de venit, respectiv declaraţia privind venitul realizat din România şi declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, la 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

C. Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Art. 8 alin. (7*1) – completare:

– sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine
– persoanele fizice rezidente
au obligaţia de a înregistra contractele de prestari servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehni că şi orice alte activităţi executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente.

Art. 40 alin. (2) se modifică:

– Eliminarea perioadei de trei ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României. Aceste venituri urmează a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obţinut rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română;

– Calitatatea de rezident/nerezident a unei persoane fizice este stabilită pentru un an calendaristic întreg.

– Menţinerea obligaţiei de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă trei ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;

Perioada tranzitorie pentru prevederile art. 40 alin. (2) – Art. IV:

– Persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condiţiile de rezidenţă timp de trei ani consecutivi, pâna la 31 decembrie 2011, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu anul 2012.

– Persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condiţiile de rezidenţă în perioada 2010-2011, respectiv în anul 2011 vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu anul 2012.

– În cursul anului calendaristic pentru care se îndeplinesc condiţiile de rezidenţă, sunt impunse numai veniturile obţinute din România;

Excepţie: persoanele fizice care care dovedesc că sunt rezidenţi ai unor state cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri.
În aceasta situaţie sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

Rezidenţa fiscală trebuie dovedită prin certificat de rezidenţă fiscală emis de către autoritatea fiscală competentă a statului străin sau prin alt document eliberat de către o alta autoritate decât cea fiscaţă care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei.

Art. 115 alin. (1) se completează:

– Categoria de venit impozabil rezultată din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie.
Art. 115 alin. (2) se completează cu doua alin. referitoare la tratamentul fiscal acordat veniturilor din fiducie:

– Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, este stabilit în funcţie de natura venitului respectiv şi supus impunerii conform titlului V, sau titlului II şi III, după caz. Obligaţiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar.

– Este venit neimpozabil venitul obţinut de la un fiduciar rezident de către un beneficiar nerezident atunci când acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie.

Art. 117 se completează cu o nouă literă, lit. m) prin care se introduc prevederi care vizează clarificarea acordării scutirii veniturilor obţinute de persoanele fizice nerezidente ca urmare a participarii în alt stat la un joc de noroc ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România, având în vedere problemele de ordin procedural şi costurile legate de aplicarea unui impozit cu reţinere la sursă asupra unor câştiguri plătite din fonduri constituite în comun (ex. momentul perceperii impozitului cu reţinere la sursă, plătitorul câştigului care ar trebui să facă reţinerea, prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală de către câştigătorul jocului de noroc, prezentarea documentelor care atestă câştigătorul jocului de noroc). Propunerea este bazată pe prevederile din domeniul organizării şi exploatării jocurilor de noroc.

Art. 119 alin. (1) se modifică în ceea ce priveşte termenul de depunere la declaraţiei – ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat. Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident în cazul tuturor plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

D. Contribuţii sociale obligatorii

Declararea trimestrială şi posibilităţi de opţiune pentru declararea lunară:

• începând cu trimestrul IV 2011, plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2) lit. a) – c) din Codul fiscal care au înregistrat în anul anterior un număr mediu mai mic de 3 salariaţi, precum şi venituri totale de până la 100.000 euro în cazul celor de la lit. b), sunt obligaţi să depună trimestrial declaraţia 112.

• în cazul în care nu se doreşte sistemul de declarare şi plată trimestrială, se poate opta pentru sistemul lunar, până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv, sau în cursul lunii ianuarie a anului viitor, pentru anul 2012 şi următorii, după caz.

Reguli în cazul angajatorilor sau persoanelor asimilate angajatorului, care îşi încep activitatea în cursul anului:

• declararea şi plata impozitului şi contribuţiilor se efectuează lunar;

• cei care estimează că vor îndeplini în cursul anului fiscal, condiţiile privind numărul mediu de salariaţi şi nivelul de venit total stabilit de lege, după caz, aplică de la înfiinţare, perioada fiscală trimestrială, inclusiv cei care şi-au început/îşi încep activitatea în cursul anului 2011.

Stabilirea numărului mediu de salariaţi:

• se i-au în calcul numai persoanele cu contracte individuale de muncă, atât cu normă întreagă, cât şi cu timp parţial;

• persoanele care au realizat venituri de natură profesională potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, precum şi cele care au realizat venituri asimilate salariilor, nu se iau în calcul la stabilirea numărului mediu de salariaţi.

Reguli în cazul angajatorilor fără personalitate juridică (P.F.A., profesii libere, întreprinderi individuale etc.):

• declararea şi plata impozitului şi a contribuţiilor sociale, se efectuează trimestrial, indiferent de numărul de salariaţi şi de veniturile realizate în anul anterior, sau de data înfiinţării acestora;

• cei care nu doresc declararea şi plata trimestrială pot opta pentru sistemul lunar, în condiţiile menţionate la anterior.

Reguli în cazul încetării calităţii de asigurat în cursul trimestrului:

• la încetarea calităţii de asigurat în prima lună a trimestrului, declaraţia 112 se va depune până la data de 25 a lunii următoare;

• la încetarea calităţii de asigurat în luna a doua din trimestru, se va depune câte o declaraţie separată pentru fiecare lună, până la data de 25 a lunii a treia;

• pentru ambele situaţii, virarea impozitului şi a contribuţiilor se efectuează trimestrial.