Camera Deputaţilor a adoptat pe 26 iunie, cu 172 voturi „pentru”, 95 „împotrivă” şi patru abţineri, proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare. Potrivit actului normativ, de la data intrării în vigoare a legii, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare parlamentare a anului, Guvernul este abilitat să emită ordonanţe până la 31 august 2018 în mai multe domenii – finanţe publice şi economie, agricultură şi dezvoltare rurală, transporturi, afaceri interne, sănătate, cultură şi identitate naţională, fonduri europene, comunicaţii şi societate informaţională – şi să proroge sau să modifice unele termene prevăzute în acte normative cu putere de lege. 

De asemenea, preşedintele a semnat decrete privind promulgarea: 

* Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative; 

* Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr .7/1996; 

* Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; 

* Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

* Legii privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere. Agerpres