Participarea la târguri și expoziții și publicitatea în spațiul virtual sunt două dintre modalitățile de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt finanțate prin acest apel de proiecte. Valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil este de 840.000 de lei (echivalentul a 200.000 de euro) pe proiect, dar nu mai mult de 20% din valoarea cifrei de afaceri anuale înregistrate în ultimul exerciţiu financiar încheiat de către societatea care solicită finanțarea. În ceea ce privește intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat, aceasta este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici și de 60% pentru întreprinderile mijlocii.

Ce cheltuieli sunt eligibile

Conform datelor solicitate de Capital, sunt considerate cheltuieli eligibile participările la târguri și expoziții internaționale, organizate în țară sau străinătate, şi participările la misiuni economice în străinătate. Totodată, sunt eligibile şi cheltuielile legate de elaborarea și producția de materiale tipărite/inscripționate de promovare a firmei. Mai sunt considerate eligibile cheltuielile pentru promovarea ­online (îmbunătățirea/realizarea unui web site pentru prezentarea activității solicitantului), precum şi serviciile legate de activități de promovare pe noi piețe interne, pe piețe internaționale și marke­ting. În aceeaşi categorie intră şi serviciile de identificare a furnizorilor/clienților externi prin programe „hosted buyers“ pentru atra­gerea, în România, a importatorilor/potențialilor clienți pentru firmele ro­mâ­nești exportatoare, prin participarea acestor „hosted buyers“ la târguri, expoziții și misiuni economice organizate în România.

Nu sunt considerate eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: TVA, dobânda şi alte comisioane aferente creditelor, amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată sau cheltuielile pentru taxe vamale, ambalaj, montarea şi punerea în funcţiune a utilajelor/echipamentelor, în cadrul expoziţiilor sau târgurilor. De asemenea, contribuţia în natură nu este considerată contribuţie proprie a solicitantului şi nu este eligibilă.

Condiții de îndeplinit

Pentru a obține fonduri europene, firma trebuie să nu se afle în insolvență, în faliment sau lichidare și să nu aibă obligaţii bugetare de plată nete ce depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni. O altă condiție este ca aceasta să nu se afle într-o situaţie gravă de încălcare contractuală pentru neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare din fondurile Comisiei Europene.

De asemenea, în faza de înregistrare şi depunere a cererii de finanţare, solicitantul va trebui să dovedească faptul că are capacitatea financiară de a asigura cel puţin cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Iar în etapa de contractare, solicitantul va trebui să dovedească faptul că are capacitatea financiară de a asigura cofinanţarea atât a cheltuielilor eligibile, cât şi a celor neeligibile şi conexe ale proiectului. Solicitantul are posibilitatea de a opta, o singură dată, prin cererea de finanţare, pentru obținerea unei sume de prefinanţare a cheltuielilor proiectului. Valoarea totală a prefinanţării este de maximum 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat.

Prefinanţa­rea se recuperează pro­gresiv, prin aplicarea unui procentaj din valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare, în funcţie de valoarea totală a acestora, până la recuperarea sa integrală. Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare. Beneficiarul va trebui să restituie prefinanţarea, dacă nu a depus nicio cerere de rambursare care să justifice achiziţia de bunuri sau servicii în termen de șase luni de la data primirii acesteia.

După înregistrarea online, pe ­http://oiimm.mimmcma.ro, solicitantul va primi un număr de ordine unic, corespunzător cererii de proiecte la care a participat, şi invitaţia de a se prezenta la sediul organismului intermediar pentru a depune proiectul (sau de a-l trimite prin curierat rapid) până la 26.11.2011 ora 9:00. Urmează procesul de evaluare și selecție a proiectului. În cazul în care primește scrisoare de respingere, solicitantul are la dispoziţie zece zile calendaristice pentru depunerea eventualelor contestaţii. Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar vor verifica, inclusiv pe teren, că proiectele care au obținut finanțare nerambursabilă nu au suferit nicio modificare importantă timp de trei ani de la încheierea acestora.

2
ani de la data semnării contractului de finanțare este perioada maximă în care proiectul trebuie să fie implementat

Atenție!
Pot solicita și obține finanțare nerambursabilă doar companiile care au obținut profit sau profit din exploatare în ultimul exercițiu financiar, înainte de data depunerii cererii de finanțare. De asemenea, reprezentantul legal al societății trebuie să nu fi suferit condamnări definitive din motive profesionale sau să fi fost implicat în cazuri de corupție sau fraudă.

ACTE NECESARE

  • Cererea de finanțare, inclusiv docu­men­tația de preț care a stat la baza fundamentării bugetului proiectului;
  • Hotărârea AGA/CA de aprobare a proiectului și a tuturor cheltuielilor legate de proiect;
  • Bilanțul contabil pe 2010, inclusiv contul de profit și pierdere;  
  • CV-urile echipei care asigură managementul proiectului;
  • Certificatul constatator în original, emis cu 60 de zile anterior datei depunerii pro­iectului;
  • Scrisoarea de confort angajantă sau extras de cont de depozit;
  • Declarația pe propria răspundere că societatea nu se află în dificultate;
  • Declarația de eligibilitate și cea de anga­jament (de finanțare a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării).