efectua la declararea sau la instituirea starilor precizate la alin. (1), se organizeaza si se pregatesc din timp de pace.
Art. 2. – (1) Prin bunuri rechizitionabile sau supuse rechizitiei se intelege totalitatea bunurilor ce se pot rechizitiona potrivit art. 5 din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
(2) Bunurile prevazute a se rechizitiona sunt cele pentru care autoritatile abilitate de lege au emis ordine de predare.
Art. 3. – (1) Planificarea rechizitiei bunurilor prevazute la art. 5 alin. (11) din Lege se realizeaza din timp de pace prin planul de rechizitii de bunuri judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile, aprobat prin ordin al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
(2) Pentru celelalte bunuri care nu se planifica prin planul de rechizitii, asigurarea lor se face prin planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, conform Nomenclatorului cu produse si servicii pentru aparare, si acestea se pot rechizitiona pe timpul situatiilor prevazute la art. 1.
Art. 4. – Pentru stabilirea necesarului de bunuri prevazute a se rechizitiona si de persoane care pot fi chemate pentru prestari de servicii, se procedeaza astfel:
a) unitatile apartinand fortelor destinate apararii inainteaza cererile de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public centrelor militare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare centre militare, pe a caror raza teritoriala sunt dislocate sau constituite;
b) agentii economici, autoritatile administratiei publice, celelalte institutii publice si alte persoane juridice, carora le revin sarcini din planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, inainteaza cereri de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, la oficiile de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, denumite in continuare oficii judetene;
c) centrele militare centralizeaza cererile de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public ale unitatilor prevazute la lit. a), iar oficiile judetene centralizeaza cererile agentilor economici, ale autoritatilor administratiei publice, celorlalte institutii publice si ale altor persoane juridice prevazute la lit. b);
d) cererile de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public prevazute la lit. a) si b) se inainteaza la secretariatele tehnice ale comisiilor mixte de rechizitii, concomitent cu intocmirea planului de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, si se actualizeaza anual, pana la sfarsitul primului trimestru sau cand apar modificari in structura organizatorica a beneficiarului ori a sarcinilor de mobilizare ale acestuia.
Art. 5. – Plata despagubirilor pentru bunurile rechizitionate si prestarile de servicii in interes public din sursele prevazute la art. 27 din Lege se face potrivit modalitatilor si instrumentelor de plata stabilite prin instructiuni comune, emise in acest scop de catre autoritatile administratiei publice centrale implicate, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 6. – (1) Comisia Centrala de Rechizitii si comisiile mixte de rechizitii adopta hotarari prin vot deschis, cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor care le compun.
(2) Inlocuitorii de drept ai membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) au drepturile si obligatiile titularilor.

CAPITOLUL II
Transmiterea si centralizarea datelor de evidenta a bunurilor rechizitionabile si a persoanelor fizice care pot fi chemate pentru prestari de servicii in interes public; verificarea si recensamantul
Art. 7. – (1) Pentru stabilirea cantitatilor de bunuri ce pot fi rechizitionate si a prestarilor de servicii in interes public, concomitent cu informatiile comunicate potrivit art. 41 alin. (4) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, agentii economici, autoritatile administratiei publice, celelalte institutii publice si persoane juridice, proprietare sau detinatoare, cu orice titlu, de bunuri rechizitionabile, sunt obligate sa transmita oficiilor judetene in fiecare an, la sfarsitul trimestrului IV, datele privind existentul si starea bunurilor rechizitionabile, precum si cele privind evidenta persoanelor care pot fi chemate pentru prestari de servicii in interes public, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
(2) Autoritatile administratiei publice locale comunica oficiilor judetene, in conditiile alin. (1), datele despre bunurile rechizitionabile aflate in proprietatea persoanelor fizice din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(3) Potrivit domeniului de responsabilitate, Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ si Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., precum si structurile teritoriale ale acestora comunica, la cererea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau a oficiilor judetene, datele privind mijloacele auto aflate in proprietatea persoanelor juridice si fizice.
(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Finantelor Publice si directiile de impozite si taxe locale au obligatia de a comunica, la cererea oficiilor judetene, date din evidenta proprie referitoare la venituri si cheltuieli, structura activitatii economice, numarul de salariati, mijloacele de transport si constructii cu privire la agentii economici, autoritatile administratiei publice, celelalte institutii publice si alte persoane juridice.
Art. 8. – (1) Oficiile judetene centralizeaza si prelucreaza datele primite de la persoanele juridice prevazute la art. 7.
(2) Situatiile centralizatoare constituie documentele pe baza carora se analizeaza cererile de rechizitii de bunuri, se elaboreaza proiectul planului de rechizitii de bunuri si se formuleaza propuneri pentru luarea hotararilor comisiilor mixte de rechizitii.
Art. 9. – (1) Persoanele juridice care au in evidenta bunurile prevazute a se rechizitiona comunica semestrial oficiilor judetene si centrului militar, Statului Major al Fortelor Navale sau Statului Major al Fortelor Aeriene, dupa caz, modificarile survenite la aceste bunuri privind instrainarea sau starea lor, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3.
(2) Pe baza datelor primite potrivit alin. (1), secretariatul tehnic din cadrul oficiului judetean actualizeaza planul de rechizitii de bunuri judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care il supune aprobarii comisiei mixte de rechizitii competente.
Art. 10. – Comisiile mixte de rechizitii stabilesc componenta comisiilor de verificare a tinerii evidentei, existentului si starii tehnice a bunurilor rechizitionabile, precum si analizei fortei de munca ce poate fi chemata pentru prestari de servicii in interes public, la agentii economici, la autoritatile administratiei publice, la celelalte institutii publice si la persoanele juridice prevazute de Lege, precum si modalitatea si periodicitatea efectuarii acestor verificari.
Art. 11. – In situatia in care se dispune recensamantul bunurilor supuse rechizitiei, Comisia Centrala de Rechizitii stabileste componenta comisiilor de recensamant si metodologia de efectuare a acestuia.

CAPITOLUL III
Modul de indeplinire a atributiilor comisiei mixte de rechizitii
Art. 12. – Presedintele comisiei mixte de rechizitii reprezinta comisia in relatiile cu autoritatile si cu institutiile publice, precum si cu agentii economici si celelalte persoane juridice si fizice care au responsabilitati privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public. rn
rn Art. 13. – (1) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, comisia mixta de rechizitii isi constituie un secretariat tehnic in cadrul oficiului judetean. rn
rn (2) Atributiile secretariatelor tehnice se stabilesc de catre comisiile mixte de rechizitii si se aproba de catre presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii. rn
rn (3) Secretariatul comisiei mixte de rechizitii este conducatorul desemnat al oficiului judetean. rn
rn (4) Asigurarea materiala necesara desfasurarii activitatii secretariatelor tehnice ale comisiilor mixte de rechizitii se face de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in limitele sumelor prevazute anual in bugetele locale ale acestora. rn
rn (5) Pentru indeplinirea atributiilor functionale ale comisiei mixte de rechizitii, consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, asigura secretariatului tehnic al acesteia un autoturism, in limita unui consum lunar de 300 litri carburant. rn
rn Art. 14. – (1) Secretariatul tehnic centralizeaza cererile de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public primite de la centrul militar si pe cele de la oficiul judetean, iar pe baza existentului de bunuri rechizitionabile si a persoanelor care pot fi chemate pentru prestari de servicii in interes public formuleaza propuneri de repartitie a acestora pe garnizoane, localitati si categorii de beneficiari. rn
rn (2) Pe baza acestor date secretariatul tehnic intocmeste proiectul planului de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public al judetului sau al municipiului Bucuresti si il prezinta comisiei mixte de rechizitii. rn
rn Art. 15. – (1) Comisia mixta de rechizitii analizeaza propunerile de repartitie, aproba planul de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public si adopta hotararea in acest sens. rn
rn (2) Prioritatile pentru efectuarea repartitiei bunurilor prevazute a fi rechizitionate vor avea urmatoarea ordine: rn
rn a) pentru fortele armate; rn
rn b) pentru fortele de protectie; rn
rn c) pentru prevenirea, localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre; rn
rn d) pentru functionarea agentilor economici si a institutiilor publice prevazute cu sarcini in planul de mobilizare a economiei nationale; rn
rn e) pentru functionarea si exploatarea sistemelor de telecomunicatii si cailor de comunicatii. rn
rn f) pentru asigurarea cazarii necesare populatiei afectate de consecintele razboiului sau ale dezastrelor. rn
rn (3) Hotararea comisiei mixte de rechizitii se comunica, in extras, persoanelor juridice carora li s-au stabilit obligatii de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public, de catre secretariatul tehnic, cu semnatura presedintelui, in termen de 10 zile de la adoptare, in timp de pace, si in termen de 24 de ore, pe timp de razboi. rn
rn Art. 16. – Comisiile mixte de rechizitii inainteaza anual, pana la data de 15 aprilie, Comisiei Centrale de Rechizitii deficitele si excedentele de bunuri rechizitionabile fata de cererile din planul de rechizitii de bunuri si prestari de servicii in interes public al judetului sau al municipiului Bucuresti. rn
rn Art. 17. – Potrivit art. 23 lit. i) din Lege, ministerele prevazute a desemna cate un reprezentant in Comisia Centrala de Rechizitii sunt: rn
rn a) Ministerul Economiei si Comertului; rn
rn b) Ministerul Sanatatii; rn
rn c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei; rn
rn d) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului; rn
rn e) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei; rn
rn f) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale; rn
rn g) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. rn
rnArt. 18. – Pentru pregatirea si executarea rechizitiilor de bunuri, Comisia Centrala de Rechizitii are urmatoarele atributii: rn
rn a) prezinta Guvernului, anual, in trimestrul I, sinteza activitatii privind modul de pregatire si de efectuare a rechizitiilor de bunuri si a prestarilor de servicii in interes public, la nivel national; rn
rn b) dispune redistribuirea, la nivel national, a unor bunuri rechizitionabile, in scopul cresterii gradului de asigurare a cererilor de rechizitii de bunuri; rn
rn c) coordoneaza si verifica activitatea comisiilor mixte de rechizitii pe timpul pregatirii si executarii rechizitiilor de bunuri; rn
rn d) aproba Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile, precum si actualizarile acestuia. rn
rn Art. 19. – Comisia Centrala de Rechizitii elaboreaza instructiunile tehnice referitoare la stabilirea cantitatilor de bunuri rechizitionabile, precum si a limitelor valorilor de despagubire pentru acestea. rn
rn Art. 20. – (1) Comisia Centrala de Rechizitii isi constituie, in structura organizatorica a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, un secretariat tehnic permanent, organizat prin ordin al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. rn
rn (2) Secretariatul tehnic permanent se incadreaza cu cadre militare in activitate sau functionari publici cu statut special, detasati de la Ministerul Apararii Nationale ori de la Ministerul Administratiei si Internelor, dupa caz, precum si cu personal civil de specialitate. rn
rn(3) Atributiile secretariatului tehnic permanent se stabilesc de catre Comisia Centrala de Rechizitii. rn
rn(4) Fondurile necesare organizarii si desfasurarii lucrarilor secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. rn
rn
rn CAPITOLUL IVrn
rn Metodologia executarii rechizitiilor de bunuri si a prestarilor de servicii in interes public rn
rn Art. 21. – (1) In baza hotararii comisiei mixte de rechizitii, repartitia pe beneficiari a bunurilor prevazute a se rechizitiona si a persoanelor care urmeaza a fi chemate pentru prestari de servicii in interes public se efectueaza astfel: rn
rna) de catre centrul militar, pe unitati destinate apararii; rn
rnb) de catre oficiul judetean, pe agenti economici, institutii publice si autoritati ale administratiei publice locale. rn
rn(2) Oficiul judetean transmite centrului militar repartitia astfel aprobata, in vederea intocmirii ordinelor de predare a bunurilor prevazute a se rechizitiona si a celor de chemare pentru prestari de servicii in interes public. rn
rn (3) Centrul militar, pe baza repartitiei efectuate, emite, in conditiile legii, ordine de predare a bunurilor prevazute a se rechizitiona potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4, respectiv ordine de chemare pentru prestari de servicii in interes public, conform modelului prezentat in anexa nr. 5. rn
rn (4) Ordinele de predare pentru bunurile prevazute a se rechizitiona, specifice marinei si aviatiei militare, se emit de seful Statului Major al Fortelor Navale, respectiv de seful Statului Major al Fortelor Aeriene. rn
rn (5) Inmanarea acestor ordine se face in conditiile legii, in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii hotararii comisiei mixte de rechizitii, in timp de pace, si in termen de 24 de ore, pe timp de razboi. rn
rn Art. 22. – (1) Ordinele de predare a bunurilor prevazute a se rechizitiona si ordinele de chemare pentru prestarile de servicii in interes public se pastreaza de agentii economici, de autoritatile administratiei publice, de celelalte institutii publice si persoane juridice prevazute de Lege, in conditiile stabilite de centrele militare. (2) Ordinele de predare a bunurilor prevazute a se rechizitiona si ordinele de chemare pentru prestarile de servicii in interes public ale persoanelor fizice se pastreaza asupra acestora. rn
rn Art. 23. – (1) Modalitatea instiintarii si organizarii predarii bunurilor rechizitionate si chemarii persoanelor pentru prestari de servicii in interes public se va stabili de Ministerul Apararii Nationale, prin centrele militare. rn
rn (2) Proprietarii sau detinatorii legali ai navelor si aeronavelor prevazute a se rechizitiona, aflate in afara teritoriului national, sunt obligati sa asigure aducerea acestora in tara, la cererea, la termenele si la locurile stabilite de autoritatile imputernicite sa efectueze rechizitii de bunuri. rn
rn Art. 24. – (1) Bunurile rechizitionate se predau beneficiarilor pe baza de proces-verbal de predare-preluare, intocmit in trei exemplare, pe formulare tipizate, conform modelului prezentat in anexa nr. 6. rn
rn (2) Proprietarii sau detinatorii legali vor pune la dispozitia beneficiarilor bunurile care se rechizitioneaza, la locurile stabilite in ordinele de predare a bunurilor. rn
rn (3) Pentru bunurile care se trimit beneficiarului de catre proprietar sau de detinator, formularele de procesverbal se asigura acestora de catre centrele militare si se pastreaza impreuna cu ordinele de predare a bunurilor, la predator. rn
rn (4) Pentru bunurile care se preiau de catre beneficiar de la predator, formularele de proces-verbal se asigura si se pastreaza la beneficiar. rn
rn (5) Procesele-verbale de predare-preluare se completeaza, se semneaza si se stampileaza, in situatia in care exista stampila, de catre predator si primitor sau de inlocuitorii legali, dupa caz. rn
rn Art. 25. – Dupa predarea-preluarea bunurilor rechizitionate, procesele-verbale primesc urmatoarea destinatie: rn
rn – exemplarul nr. 1 – la predator; rn
rn – exemplarul nr. 2 – la beneficiar; rn
rn – exemplarul nr. 3 – la centrul militar de pe raza caruia s-a efectuat rechizitia de bunuri, trimis de catre beneficiar, in termen de 24 de ore de la data rechizitiei. rn
rn Art. 26. – (1) Bunurile ce se rechizitioneaza, constituite in complete, se asigura si se predau cu echipamentele si materialele ce le compun, conform inventarului cu care fabrica producatoare a livrat produsul respectiv, inclusiv cu documentele tehnice de exploatare si intretinere, completate la zi. rn
rn (2) Mijloacele de transport auto si tehnica de constructii se predau cu sculele, piesele de schimb si accesoriile din inventar, cu plinurile de lubrifianti si lichide speciale prevazute in cartea tehnica de exploatare si cu cantitatile de carburanti precizate in ordinele de predare a bunurilor prevazute a se rechizitiona. rn
rn (3) Navele si aeronavele se predau cu lotul de bord conform inventarului, inclusiv piesele de schimb aferente, cu plinurile de carburanti – lubrifianti si lichide speciale. Navele se vor preda, in plus, cu alimente si apa pentru 5 zile, pentru intregul echipaj. rn
rn Art. 27. – (1) Persoanele chemate pentru prestari de servicii in interes public se vor prezenta la locul, termenul si cu materialele prevazute in ordinele de chemare, precum si cu documentele de identitate, de atestare a meseriei, calificarii si situatiei militare, dupa caz. rn
rn (2) Persoanele care vor fi preluate potrivit legii, impreuna cu tehnica rechizitionata pe care o deservesc, vor avea asupra lor documentele de identitate si militare, dupa caz, precum si documentele care atesta calificarea respectiva si dreptul de exploatare a tehnicii. rn
rn Art. 28. – Pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri si chemarea persoanelor pentru prestari de servicii in interes public, pe timp de razboi, de catre comandantii de subunitati sau de unitati, stabiliti potrivit legii, se procedeaza astfel: rn
rn a) comandantul emite autoritatilor publice locale ordine de predare a bunurilor prevazute a se rechizitiona si ordine de chemare pentru prestari de servicii in interes public, pe formulare netipizate, care vor cuprinde datele prevazute de lege; rn
rn b) autoritatea respectiva pune la dispozitie comandantului bunurile rechizitionate si persoanele solicitate, in cel mai scurt timp; rn
rn c) bunurile solicitate vor fi predate de proprietarii sau de detinatorii legali; rn
rn d) beneficiarul impreuna cu proprietarul sau cu detinatorul de bunuri rechizitionate intocmesc un proces-verbal de predare-preluare netipizat, similar celui prezentat in anexa nr. 6, in trei exemplare, semnat si stampilat, daca proprietarul sau beneficiarul detine stampila, si autentificat de reprezentantul autoritatii publice locale. Destinatia exemplarelor este cea prevazuta la art. 25. Exemplarul nr. 3 se trimite centrului militar de pe a carui raza de responsabilitate s-a efectuat rechizitia de bunuri, prin grija autoritatilor publice locale, in termen de 24 de ore. rn
rn Art. 29. – Restituirea bunurilor care au fost rechizitionate se face pe baza de proces-verbal de restituire, conform modelului prezentat in anexa nr. 7, intocmit in trei exemplare. Destinatia exemplarelor este similara cu cea prezentata la art. 25. rn

rn CAPITOLUL Vrn
rn Dispozitii finale si tranzitorii rn
rnArt. 30. – Statul Major General si Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale efectueaza controale la agentii economici, la autoritatile administratiei publice, la celelalte institutii publice si la alte persoane juridice si fizice, privind modul de tinere a evidentei, a starii tehnice si de intretinere a bunurilor supuse rechizitiei, precum si exactitatea datelor comunicate de acestia, prin persoane autorizate, pe baza de delegatie semnata de seful Statului Major General si, respectiv, de seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. rn
rn Art. 31. – In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice: rn
rn a) secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii definitiveaza Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile, pe baza propunerilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, pe care il va actualiza periodic; rn
rn b) Comisia Centrala de Rechizitii elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a acesteia; rn
rn c) comisiile mixte de rechizitii elaboreaza regulamentele de organizare si functionare a acestora, care vor fi aprobate de presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii. rn
rnArt. 32. – Ministerele nominalizate sa aiba reprezentanti in Comisia Centrala de Rechizitii, in situatia in care isi schimba denumirea sau se restructureaza, dar isi pastreaza domeniul de activitate, au obligatia sa-si pastreze reprezentanti in cadrul comisiei. rn
rn Art. 33. – Anexele nr. 1-7*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.