Modelul acestui proiect, prezentat de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în Buletinul Informativ pentru septembrie 2013, presupune mai multe etape, pe durata a 24 de luni.

Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate trebuie să conțină: date generale despre proiect şi solicitant, descrierea proiectului, date privind forța de munca şi managementul proiectului, date tehnice ale investiţiei, durata de realizare (luni) şi etape principale, costul estimativ al investiţiei, finanţarea investiţiei, date privind forţa de muncă, părţile desenate și proiecţii financiare şi indicatori financiari. Investiţia prezentată ca model va avea ca scop înființarea unei ferme pentru creșterea găinilor ouătoare, cu o capacitate de 4.000 de capete, iar suprafața terenului care urmează să fie ocupat de investiție este de 1.560 mp. Proiectul de investiții are ca scop construirea unei hale pentru găini ouătoare în sistem de creștere la sol, pe așternut permanent. Clădirea include spații distincte pentru sortarea, ambalarea și depozitarea ouălor, depozitare stocuri de materiale consumabile, filtru sanitar pentru personal (membrii familiei). Se iau în calcul, de asemenea, asigurarea utilităților necesare funcționării fermei: construcție puț forat, fosa septică, racord la rețeaua de energie electrică, construirea unei platforme pentru depozitarea dejecțiilor uscate.

Echipamente

Foarte importantă este achiziționarea de echipamente tehnologice pentru creșterea găinilor ouătoare: echipamente pentru furajarea și adăparea pasărilor, echipamente pentru asigurarea condițiilor de microclimat, instalație de iluminare dar și achiziționarea de echipamente pentru sortarea, marcarea, ambalarea și depozitarea ouălor. Instalațiile și echipamentele prevăzute în fluxul tehnologic permit desfășurarea procesului de creștere a pasărilor și procesare a ouălor în condiții optime. Tehnologiile performante prevăzute vor conduce la obținerea unor produse de calitate, la randamente sporite, în condiții deficiență și productivitate a muncii crescute. În același timp,prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație se urmărește realizarea unor condiții bune de muncă pentru membrii familiei care lucrează în fermă. Soluția constructivă aleasă permite asigurarea cerințelor fiziologice ale găinilor ouătoare și eficiența exploatării iar construcția și dotarea fermei respectă îndeplinirea standardelor comunitare referitoare la creșterea găinilor ouătoare în sistem intensiv.
 
 873.200 ouă, anual

Hala de creștere a găinilor ouătoare va avea o capacitate de 4.000 păsări/ciclu de producție, care vor produce o cantitate de 873.200 ouă anual. În cadrul fermei va fi utilizată tehnologia de creștere la sol, pe așternut permanent a găinilor ouătoare, folosind sistemul intensiv. Principiul de funcționare al halei de producție este: totul plin – totul gol. Ciclul productiv are o durată de aprox. 64 de săptămâni (15 luni), din care: perioada de acomodare a păsărilor: aprox. 2 săptămâni; perioada productivă: 59 săptămâni; perioada pentru curățenie, dezinfecție, repaus sanitar: 3 săptămâni. Popularea fermei se va face cu găini rase ușoare la vârsta de 16-18 săptămâni. Din momentul mutării în noua hală, puicuțele traversează o perioadă de acomodare de 1-2 săptămâni. În această perioadă se va asigura creșterea treptată a perioadei de lumină care stimulează ouatul, hrănirea echilibrată proteino-vitamino-minerală corespunzătoare perioadei de acomodare la noile condiții de creștere. Începerea ouatului este un moment fiziologic care poate fi reglat, ținând seama de vârsta și de greutatea corporală a păsărilor, atât prin influența furajului, cât și a programului de lumină. După cele 2 săptămâni necesare pentru acomodare, găinile ouătoare vor deveni productive.
Ciclul de ouat al găinilor este de 57-61 săptămâni începând cu săptămâna 18 de viață. Procentul de mortalitate naturală în cazul găinilor ouătoare este cuprins între 4-6% din populația inițială. Hrănirea găinilor ouătoare se va face cu furaje combinate. Aprovizionarea cu nutrețuri se va face periodic astfel încât stocarea furajelor să nu depășească 5 zile. În hala de 4.000 capete, consumul mediu zilnic de 110 g/cap necesită o cantitate zilnică de 440 kg furaj. Capacitatea silozului exterior de 6,6 tone furaj permite asigurarea unui stoc de furaje pentru minim 3 zile. Adăparea păsărilor se va realiza printr-un sistem echipat cu picurători speciale. Necesarul mediu de apă este de 0,24 l/cap/zi.

Furajare automatizată
 
În activitățile de furajare/adăpare nu este nevoie de intervenție umană, procesele fiind complet automatizate. Instalația de adăpare este dotată cu un dozator de medicamente prin care se face dozarea automată a vitaminelor și a medicației în apa de băut. Suplimentar se administrează vitamine pentru o dezvoltare bună și pentru îmbunătățirea digestiei și igienizarea apei de băut.  Hala de producție va fi dotată cu un sistem performant de asigurare a nivelului optim pentru factorii de microclimat. Ventilația în hala este computerizată, asigurându-se temperatura, umiditatea și aportul necesar de aer proaspăt cu ajutorul elementelor de admisie aer și a ventilatoarelor comandate de un calculator central. De asemenea, cel puțin o treime din suprafața podelei va fi acoperită cu un strat așternut (paie mărunțite sau rumeguș, folosite ca material pentru culcușuri) și două treimi pentru groapa de resturi. Gunoiul este colectat într-o groapă sub platforma în timpul unui ciclu de ouat (13 – 15 luni). La finalul ciclului de producție, dejecțiile sunt evacuate din hala și depozitate temporar pe o platforma betonată acoperită, până la predarea acestora către producători agricoli ca îngrășământ natural.

Condiţii

 Modelul de proiect în cauză prevede o durată de implementare a proiectului de investiții de 24 de luni, cu o valoare totală a investiţiei de 156.886 Euro, dintre care ajutorul public nerambursabil reprezintă 47.200 Euro. Pentru a putea beneficia de fondurile puse la dispoziție, fermierii trebuie să respecte condițiile de accesare și să se încadreze în criteriile de selecție ale măsurii de modernizare a exploatațiilor agricole menționate clar în Ghidul Solicitantului disponibil spre consultare pe pagina de internet a APDRP. Este bine ca solicitanții de fonduri FEADR să evite realizarea unui proiect „din birou”, fără a cunoaște principiile tehnologice de funcționare și costurile reale de implementare ale acestuia. Înțelegerea acestor aspecte pot duce la accesarea unei sume mari de bani, însă, la momentul implementării proiectului, acele costuri supradimensionate, activităţi şi lucrări fără justificare practică, imposibil de realizat în termenele propuse, vor duce la eşecul beneficiarului în finalizarea proiectului. Evident, banii se  vor returna, iar cheltuiala legată de cofinanţare va fi de asemenea pierdută. Scopul accesării fondurilor europene nerambursabile nu trebuie să fie acela de a lua cât mai mulţi bani,ci de a realiza o investiție fezabilă și viabilă economic.
 
Alte proiecte
 
Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) România a avut alocate, pentru perioada 2007-2013, fonduri nerambursabile de aproximativ 10 miliarde euro pentru investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală. Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze PNDR, în special fermele vegetale si animale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a pus la dispoziţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic pentru ferme de legume în câmp şi în spaţii protejate, ferme de vaci de lapte, ferme de creştere şi îngrăşare porcine şi ferme de găini ouătoare. Tipurile de investiții, pentru care sunt în acest moment disponibile proiecte tip, sunt: ferme de legume în câmp (maxim 2 hectare) şi în spaţii protejate (maxim 1.000 de mp),  livezi de pomi și arbuști fructiferi (maxim 5 hectare), ferme de vaci de lapte (maxim 20 capete), ferme de creştere şi îngrăşare porcine (maxim 100 de capete) şi ferme de găini ouătoare (maxim 4.000 de capete).