Comisia a lansat două noi parteneriate europene pentru inovare – unul privind materiile prime și unul privind sustenabilitatea și productivitatea agriculturii – și a aprobat un plan de acțiune pe patru ani pentru un parteneriat european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, un parteneriat-pilot lansat în februarie 2011.
 
Parteneriatele europene pentru inovare abordează sub o nouă formă întregul lanț de cercetare – dezvoltare – inovare, reunind părțile interesate din sectorul public și privat de peste frontiere și din diferite sectoare cu scopul de a accelera asimilarea inovării. Fiecare dintre ele are de atins un obiectiv ambițios până în 2020, iar rezultatele sunt așteptate să apară în decurs de 1-3 ani.
Anunțul de astăzi intervine cu puțin timp înaintea Consiliului European care ar trebui să reafirme locul pe care cercetarea și inovarea îl ocupă în centrul relansării economice europene.
„Trebuie să inovăm ca să readucem Europa pe calea creșterii economice și a creării de locuri de muncă și să facem față unor provocări majore, cum ar fi accesul la materii prime, practicarea unei agriculturi sustenabile și problema îmbătrânirii societății noastre. Parteneriatele europene pentru inovare vor înlătura barierele, vor elimina blocajele și vor direcționa eforturile noastre spre rezultate care contează pentru cetățenii noștri și întreprinderile noastre", a declarat președintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso.
Scopul urmărit este de a aborda punctele slabe, blocajele și obstacolele cu care se confruntă sistemul european de cercetare și inovare și care împiedică sau încetinesc dezvoltarea și introducerea pe piață a ideilor bune. Printre aceste probleme se numără insuficiența investițiilor, reglementările neactualizate, lipsa de standarde și fragmentarea piețelor.
Fiecare parteneriat este condus de un grup de coordonare prezidat de comisarul european sau de comisarii europeni responsabil(i) de domeniul sau domeniile de politică în cauză. Acestora li se alătură reprezentanți ai statelor membre (miniștri), parlamentari, lideri din industrie, cercetători, membri ai societății civile și alte părți interesate importante.
Parteneriatele europene pentru inovare identifică măsurile care trebuie adoptate pentru a depăși blocajele (măsurile variază de la dezvoltarea suplimentară a tehnologiilor la ajustarea cadrelor pieței și la stimularea cererii) și pentru a stimula acțiunile în sectorul public și cel privat. Aceste parteneriate nu înlocuiesc programele de finanțare sau procesele de reglementare, ci oferă o platformă comună de cooperare.
Rezolvarea deficitului de materii prime în Europa
Aprovizionarea cu materii prime, vitală pentru industria tehnologiilor de vârf din ziua de azi, este din ce în ce mai dificilă. În cadrul propunerii de creare a unui parteneriat european pentru inovare în domeniul materiilor prime și pentru a crește producția europeană proprie, eforturile comune în materie de inovare vor veni în sprijinul exploatării, extracției și prelucrării materiilor prime.
De exemplu, s-a estimat că valoarea resurselor minerale europene neexploatate aflate la o adâncime de 500-1 000 de metri este de aproximativ 100 de miliarde de euro. Noile tehnologii vor constitui un ajutor pentru a putea extrage la o mai mare adâncime, în zone mai îndepărtate și în condiții dificile.
De asemenea, este nevoie să se ia măsuri în vederea dezvoltării unor înlocuitori pentru materiile prime critice și să se îmbunătățească reciclarea echipamentelor electrice, electronice și a altor deșeuri. Un acces mai bun la minerale va încuraja dezvoltarea de produse inovatoare, cum ar fi straturile fotovoltaice subțiri, iluminatul eficient din punct de vedere energetic, automobilele electrice, avioanele cu reacție avansate pentru transportul de pasageri, dispozitivele optice pentru radiația infraroșie și fibra de sticlă.
Inovare pentru agricultură
Securitatea alimentară este una dintre principalele probleme ale lumii în anii care vor veni, având în vedere că FAO preconizează o creștere cu 70% până în 2050 a cererii de produse alimentare la nivel de glob, însoțită de o creștere accentuată a cererii de hrană pentru animale, fibre, biomasă și biomateriale.
Această problemă este însă însoțită de o încetinire a creșterii productivității, în mare parte din cauza unei reduceri a investițiilor în cercetarea agricolă, și de o presiune mai mare asupra mediului și a resurselor noastre naturale. De exemplu, 45% din solurile europene se confruntă cu probleme de calitate.
Circa 40% din terenurile agricole sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați, iar în ultimii 20 de ani, numărul păsărilor de câmp a scăzut cu 20-25%.
Pe scurt, principala problemă a agriculturii în viitor nu este doar să producă mai mult, ci și să facă acest lucru într-un mod mai sustenabil. Aceste probleme nu vor fi soluționate fără a da un imbold puternic cercetării și inovării și mai ales prin punerea în legătură a cercetătorilor, a agricultorilor și a altor părți implicate; astfel, putem accelera ritmul transferului de tehnologie de la știință la practica agricolă, iar știința poate obține din partea sectorului agricol un feedback mai sistematic cu privire la necesitățile practice.
Parteneriatul european pentru inovare intitulat „Productivitatea și sustenabilitatea agriculturii” urmărește să ofere o interfață de lucru între agricultură, bioeconomie, știință și alte discipline la nivel național, regional și la nivelul UE. Acest parteneriat va servi, de asemenea, drept catalizator pentru a crește eficacitatea acțiunilor aferente inovării sprijinite prin politica de dezvoltare rurală, precum și a cercetării și inovării în Uniune.
S-au identificat două obiective principale pentru acest parteneriat european pentru inovare, și anume promovarea productivității și a eficienței sectorului agricol (inversarea recentei tendințe de diminuare a câștigurilor de productivitate până în 2020) și sustenabilitatea agriculturii (garantarea funcționalității solurilor la un nivel satisfăcător până în 2020).
Îmbătrânirea activă și sănătatea
Îmbătrânirea populației este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă în prezent Europa. Numărul cetățenilor europeni cu vârsta egală cu sau mai mare de 65 de ani se va dubla în următorii 50 de ani, ajungând de la 87 de milioane în 2010 la 148 de milioane în 2060.
Acest fenomen reprezintă atât o problemă pentru sistemele europene sociale și de îngrijiri medicale, cât și o ocazie de a reforma aceste sisteme în interesul pacienților, al sistemelor de sănătate și al sectorului inovațiilor.
Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate a fost creat pentru a găsi soluții la aceste probleme. În noiembrie 2011, acest parteneriat a dat naștere unui plan strategic de implementare care a identificat unele domenii prioritare și acțiuni specifice pentru autoritățile publice, întreprinderi și societatea civilă.
Comunicarea de astăzi a Comisiei este urmarea concretă a implementării acestor acțiuni specifice. Aceasta include: o invitație spre asumarea unui angajament adresată părților interesate, crearea unei piețe a ideilor inovatoare și abordarea aspectelor de reglementare și de standardizare.
Aceste acțiuni vor aduce îmbunătățiri vieții cetățenilor în vârstă, ajutându-i să își aducă contribuția la societate pe măsură ce îmbătrânesc și să reducă presiunea asupra sistemelor de sănătate și de îngrijiri medicale, contribuind prin aceasta la o creștere economică durabilă.
Comisia își reafirmă angajamentul de a sprijini aplicarea planului strategic de implementare, în special prin:
• lansarea, astăzi, a unei prime invitații adresate părților interesate pentru ca acestea să se angajeze să ia măsuri specifice privind inovarea în ceea ce privește îmbătrânirea activă și în codiții bune de sănătate (informații puteți găsi aici);
• crearea, începând din luna aprilie 2012, a unei „piețe a ideilor inovatoare” menite să ajute părțile interesate să își găsească parteneri, să facă schimb de bune practici și să disemineze dovezile;
• alinierea și utilizarea eficace a instrumentelor europene de finanțare, cum ar fi programul pentru competitivitate și inovare, cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și programul de sănătate;
• abordarea aspectelor de reglementare și de standardizare, de exemplu prin susținerea dezvoltării unui nou cadru UE pentru testarea interoperabilității, etichetarea calității și certificarea e-Sănătate.