la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vinzarea-cesionarea acestora; i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevazute la art. 20, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. d); j) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative; k) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, i numele angajatului, care nu sunt incluse i veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III; l) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu exceptia prevederilor titlului III; m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora i scopul desfasurarii activitatii proprii si pentru care nu sunt icheiate contracte; n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentind garantie bancara pentru creditele utilizate i desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate i cadrul unor contracte de ichiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; o) pierderile iregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau i litigiu neicasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22 alin. (1) lit. c). in aceasta situatie, contribuabilii, care scot i evidenta clientii neicasati, sunt obligati sa comunice i scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, i vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz; p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii. Provizioane si rezerve Art. 22. – (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai i conformitate cu prezentul articol, astfel: a) rezerva legala este deductibila i limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, iainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pina ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. in cazul i care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut i urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil; b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor; c) provizioanele constituite i limita unui procent de 20% icepind cu data de 1 ianuarie 2004, 25% icepind cu data de 1 ianuarie 2005, 30% icepind cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, iregistrate de catre contribuabili, altele decit cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care ideplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1. sunt iregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004; 2. sunt neicasate itr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei; 3. nu sunt garantate de alta persoana; 4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; 5. au fost incluse i veniturile impozabile ale contribuabilului; d) provizioanele specifice, potrivit legilor de organizare si functionare, i cazul unei societati comerciale bancare sau al unei alte institutii de credit autorizate, precum si pentru societatile de credit ipotecar si societatile de servicii financiare; e) rezervele constituite de societatile comerciale bancare sau alte institutii de credit autorizate, precum si de societatile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare si functionare; f) provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor Bancii Nationale a Rominiei; g) rezervele legale si provizioanele constituite de Banca Nationala a Rominiei, i conformitate cu legislatia i vigoare; h) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare. Pentru contractele de asigurare cedate i reasigurare, rezervele se diminueaza astfel icit nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramine i sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii; i) provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; j) provizioanele constituite i limita unei procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, iregistrate de catre contribuabili, altele decit cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care ideplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1. sunt iregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007; 2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotaririi judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie; 3. nu sunt garantate de alta persoana; 4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; 5. au fost incluse i veniturile impozabile ale contribuabilului. (2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate i domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa iregistreze i evidenta contabila si sa deduca provizoane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora i circuitul economic, silvic sau agricol, i limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale. (3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfasoara operatiuni petroliere i perimetre marine ce includ zone cu adincime de apa mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicata asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile iregistrate, pe toata perioada exploatarii petroliere. (4) Regia Autonoma „Administratia Romina a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferenta dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de ruta aeriana si costurile efective ale activitatii de ruta aeriana, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depasesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL. (5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include i veniturile impozabile, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva i legatura cu o divizare sau fuziune, reglementarile acestui articol aplicindu-se i continuare acelui provizion sau rezerva. (6) Sumele iregistrate i conturi de rezerve legale si rezerve reprezentind facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. in cazul i care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobinzi si penalitati de itirziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitarii rezervele de influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor i valuta, constituite potrivit legii, iregistrate de societati comerciale bancare, persoane juridice romine si sucursalele bancilor straine, care isi desfasoara activitatea i Rominia. rn(7) in itelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se itelege si majorarea unui provizion sau a unei rezerve. rnrnCheltuieli cu dobinzile si diferente de curs valutar rnrnArt. 23. – (1) Cheltuielile cu dobinzile sunt integral deductibile i cazul i care gradul de idatorare a capitalului este mai mic decit unu. Gradul de idatorare a capitalului se determina ca raport itre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la iceputul anului si sfirsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capitalul imprumutat se itelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. incepind cu data de 1 ianuarie 2006, cheltuielile cu dobinzile sunt integral deductibile, i cazul i care gradul de idatorare a capitalului este mai mic decit trei. rn(2) in cazul i care gradul de idatorare a capitalului este peste unu inclusiv, cheltuielile cu dobinzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt deductibile pina la nivelul sumei veniturilor din dobinzi, plus 10% din celelalte venituri ale contribuabilului. Cheltuielile cu dobinzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar ramase nedeductibile se reporteaza i perioada urmatoare, i aceleasi conditii, pina la deductibilitatea integrala a acestora. rn(3) in cazul i care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobinda, potrivit alin. (1) si (2), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitarilor prevazute i aceste alineate. Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate i calcul la determinarea gradului de idatorare a capitalului. rn(4) Dobinzile si pierderile din diferente de curs valutar, i legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate i norme, si cele care sunt garantate de stat nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol. rn(5) in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia societatilor comerciale bancare romine sau straine, sucursalelor bancilor straine, cooperativelor de credit, a societatilor de leasing pentru operatiuni de leasing, a societatilor de credit ipotecar si a persoanelor juridice care acorda credite potrivit legii, dobinzile deductibile sunt limitate la: rna) nivelul ratei dobinzilor de referinta a Bancii Nationale a Rominiei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile i lei, si rnb) nivelul ratei dobinzii anuale de 9%, pentru imprumuturile i valuta. Acest nivel al ratei dobinzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobinzii pentru imprumuturile i valuta se va actualiza prin hotarire a Guvernului. rn(6) Limita prevazuta la alin. (5) se aplica separat pentru fiecare imprumut, iainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2). rn(7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoane juridice romine, sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea i Rominia, societatilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, precum si institutiilor de credit. rn(8) in cazul unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea printr-un sediu permanent i Rominia, prevederile prezentului articol se aplica prin luarea i considerare a capitalului propriu. rnAmortizarea fiscala rnrnArt. 24. – (1) Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol. rn(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care ideplineste cumulativ urmatoarele conditii: rna) este detinut si utilizat i productia, livrarea de bunuri sau i prestarea de servicii pentru a fi ichiriat tertilor sau i scopuri administrative; rnb) are o valoare de intrare mai mare decit limita stabilita prin hotarire a Guvernului; rnc) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. rnPentru imobilizarile corporale care sunt folosite i loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizarii se are i vedere valoarea itregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intra i structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta i parte. rn(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile: rna) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de ichiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea; rnb) mijloacele fixe puse i functiune partial, pentru care nu s-au itocmit formele de iregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind i grupele i care urmeaza a se iregistra, la valoarea rezultata prin isumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; rnc) investitiile efectuate pentru descoperta i vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei i subteran si la suprafata; rnd) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate i scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix; rne) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate i bunuri noi, de natura celor apartinind domeniului public, precum si i dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate i proprietate publica; rnf) amenajarile de terenuri. rn(4) Nu reprezinta active amortizabile: rna) terenurile, inclusiv cele impadurite; rnb) tablourile si operele de arta; rnc) fondul comercial; rnd) lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii; rne) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare; rnf) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea i timp datorita folosirii, potrivit normelor; rng) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decit cele utilizate i scopul realizarii veniturilor. rn(5) Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se itelege: rna) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; rnb) costul de productie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de catre contribuabil; rnc) valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobindite cu titlu gratuit. rn(6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli: rna) i cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara; rnb) i cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata; rnc) i cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. rn(7) in cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. rnCota de amortizare liniara se calculeaza raportind numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix. rn(8) in cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: rna) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este itre 2 si 5 ani; rnb) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este itre 5 si 10 ani; rnc) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. rn(9) in cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: rna) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix; rnb) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia. rn(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza metoda de amortizare degresiva sau accelerata. rn(11) Amortizarea fiscala se calculeaza dupa cum urmeaza: rna) icepind cu luna urmatoare celei i care mijlocul fix amortizabil se pune i functiune; rnb) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau ichiriere, dupa caz; rnc) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, ichiriate sau luate i locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz; rnd) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani; rne) amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie i solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, i functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila. rnAmortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza: rn1. din 5 i 5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta; rn2. din 10 i 10 ani la saline; rnf) mijloacele de transport pot fi amortizate si i functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut i cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004; rng) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pina la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei; rnh) numai pentru autoturismele folosite i conditiile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. n). rn(12) Contribuabilii care investesc i mijloace fixe amortizabile sau i brevete de inventie amortizabile, destinate activitatilor pentru care acestia sunt autorizati si care nu aplica regimul de amortizare accelerata, pot deduce cheltuieli de amortizare reprezentind 20% din valoarea de intrare a acestora, la data punerii i functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie. Valoarea ramasa de recuperat pe durata normala de utilizare se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20%. Pentru achizitiile de animale si plantatii, deducerea de 20% se acorda astfel: rna) pentru animale, la data achizitiei; rnb) pentru plantatii, la data receptiei finale de ifiintare a plantatiei. rnIntra sub incidenta prezentului alineat si mijloacele fixe achizitionate i baza unui contract de leasing financiar cu clauza definitiva de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului, la expirarea contractului de leasing financiar. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la prezentul alineat au obligatia sa pastreze i patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. rn(13) Pentru investitiile realizate i parcurile industriale pina la data de 31 decembrie 2006 se acorda o deducere suplimentara din profitul impozabil, i cota de 20% din valoarea investitiilor i constructii sau a reabilitarilor de constructii, infrastructura interna si de conexiune la reteaua publica de utilitati, tinind seama de prevederile legale i vigoare privind clasificarea si duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe amortizabile. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (12) nu pot beneficia de facilitatile prevazute i prezentul alineat. rn(14) Cheltuielile aferente localizarii, explorarii, dezvoltarii sau oricarei activitati pregatitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recupereaza i rate egale pe o perioada de 5 ani, icepind cu luna i care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achizitionarii oricarui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereaza pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperata raportata la valoarea totala estimata a resurselor. rn(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua i calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. Cistigurile sau pierderile rezultate din vinzarea sau din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata i sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza i baza valorii ramase neamortizate, folosind metodele de amortizare aplicate pina la aceasta data. rn(16) Contribuabilii care investesc i mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si ifiintarii si functionarii cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii i functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. rn(17) in cazul unei imobilizari corporale cu o valoare de intrare mai mica decit limita stabilita prin hotarire a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizarii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. rn(18) Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii de containere sau ambalaje, care circula itre contribuabil si clienti, se recupereaza prin deduceri de amortizare, prin metoda liniara, pe durata normala de utilizare stabilita de contribuabilul care isi mentine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor. rn(19) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele privind clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. rn(20) Regia Autonoma „Administratia Romina a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA efectueaza anual actualizarea valorii ramase neamortizate a mijloacelor fixe si imobilizarilor necorporale iscrise i bilantul anului fiscal cu indicele de inflatie al anului precedent, comunicat de Institutul National de Statistica. Valoarea activelor corporale si necorporale, achizitionate i cursul anului fiscal, va fi actualizata i functie de modificarea indicelui de inflatie din perioada cuprinsa itre luna i care acestea au fost achizitionate si sfirsitul anului fiscal. Valoarea activelor si a patrimoniului propriu al Regiei Autonome „Administratia Romina a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA se majoreaza cu diferentele rezultate din reevaluarea anuala. Amortizarea capitalului Regiei Autonome „Administratia Romina a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA, angajat si imobilizat i active corporale si necorporale, se stabileste prin metoda liniara. Valoarea ramasa neamortizata, aferenta mijloacelor fixe ale Regiei Autonome „Administratia Romina a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA, scoase din functiune iainte de implinirea duratei normale de utilizare, diminuata cu sumele rezultate din valorificare, se iregistreaza i cheltuielile de exploatare si este deductibila din punct de vedere fiscal. rn(21) Pentru titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care desfasoara operatiuni petroliere i perimetre marine ce includ zone cu adincime de apa de peste 100 metri, se calculeaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, i functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor i curs, imobilizarilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate i contabilitate atit i lei, cit si i euro; aceste cheltuieli, iregistrate i contabilitate i lei, vor fi reevaluate la sfirsitul fiecarui exercitiu financiar pe baza valorilor iregistrate i contabilitate i euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Nationala a Rominiei pentru ultima zi a fiecarui exercitiu financiar. rn(22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat i active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica la calculul profitului impozabil, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) si ale art. 8 din aceeasi lege. rnrnContracte de leasing rnrnArt. 25. – (1) in cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, i timp ce i cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate. rnAmortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, i cazul leasingului financiar, si de catre locator, i cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24. rn(2) in cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobinda, iar i cazul leasingului operational locatarul deduce chiria (rata de leasing). rnrnPierderi fiscale rnrnArt. 26. – (1) Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute i urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua i ordinea iregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale i vigoare din anul iregistrarii acestora. rn(2) Pierderea fiscala iregistrata de contribuabilii care isi iceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-ifiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz. rn(3) in cazul persoanelor juridice straine, prevederile alin. (1) se aplica luindu-se i considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent i Rominia. rn(4) Contribuabilii care au fost obligati la plata unui impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala, intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa itre data iregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani. rnrnReorganizari, lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare rnrnArt. 27. – (1) in cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice i schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: rna) contributiile nu sunt transferuri impozabile i itelesul prevederilor prezentului titlu si al prevederilor titlului III; rnb) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul; rnc) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva. rn(2) Distribuirea de active de catre o persoana juridica romina catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil, exceptindu-se cazurile prevazute la alin. (3). rn(3) Prevederile prezentului articol se aplica urmatoarelor operatiuni de reorganizare, daca acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscala sau evitarea platii impozitelor: rna) fuziunea itre doua sau mai multe persoane juridice romine, i cazul i care participantii la oricare persoana juridica care fuzioneaza primesc titluri de participare la persoana juridica succesoare; rnb) divizarea unei persoane juridice romine i doua sau mai multe persoane juridice romine, i cazul i care participantii la persoana juridica initiala beneficiaza de o distribuire proportionala a titlurilor de participare la persoanele juridice succesoare; rnc) achizitionarea de catre o persoana juridica romina a tuturor activelor si pasivelor apartinind uneia sau mai multor activitati economice ale altei persoane juridice romine, numai i schimbul unor titluri de participare; rnd) achizitionarea de catre o persoana juridica romina a minimum 50% din titlurile de participare la alta persoana juridica romina, i schimbul unor titluri de participare la persoana juridica achizitoare si, daca este cazul, a unei plati i numerar care nu depaseste 10% din valoarea nominala a titlurilor de participare emise i schimb. rn(4) in cazul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (3) se aplica urmatoarele reguli: rna) transferul activelor si pasivelor nu se trateaza ca un transfer impozabil i itelesul prezentului titlu; rnb) schimbul unor titluri de participare detinute la o persoana juridica romina cu titluri de participare la o alta persoana juridica romina nu se trateaza ca transfer impozabil i itelesul prezentului titlu si al titlului III; rnc) distribuirea de titluri de participare i legatura cu divizarea unei persoane juridice romine nu se trateaza ca dividend; rnd) valoarea fiscala a unui activ sau pasiv, asa cum este prevazut la lit. a), este egala, pentru persoana care primeste un astfel de activ, cu valoarea fiscala pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat; rne) amortizarea fiscala pentru orice activ prevazut la lit. a) se determina i continuare i conformitate cu regulile prevazute la art. 24, care s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc; rnf) transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se considera o reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), daca un alt contribuabil le preia si le mentine la valoarea avuta iainte de transfer; rng) valoarea fiscala a titlurilor de participare prevazute la lit. b), care sunt primite de o persoana, trebuie sa fie egala cu valoarea fiscala a titlurilor de participare care sunt transferate de catre aceasta persoana; rnh) valoarea fiscala a titlurilor de participare prevazute la lit. c), care au fost detinute iainte de a fi distribuite, se aloca itre aceste titluri de participare si titlurile de participare distribuite, proportional cu pretul de piata al titlurilor de participare, imediat dupa distribuire. rn(5) Daca o persoana juridica romina detine peste 25% din titlurile de participare la o alta persoana juridica romina care transfera active si pasive catre prima persoana juridica, printr-o operatiune prevazuta la alin. (3), anularea acestor titluri de participare nu se considera transfer impozabil. rn(6) Dupa data la care Rominia adera la Uniunea Europeana, prevederile prezentului articol se aplica persoanelor juridice straine care sunt rezidente i oricare stat membru al Uniunii Europene. in acest caz transferul de active si pasive nu se considera a fi transfer impozabil daca sunt ideplinite oricare din urmatoarele conditii: rna) activele si pasivele sunt legate efectiv de un sediu permanent i Rominia si continua sa fie utilizate pentru a genera profit impozabil i Rominia; rnb) activele si pasivele sunt legate efectiv de un sediu permanent al persoanei care transfera activele si pasivele, situat i afara Rominiei. rnPrin derogare de la prevederile alin. (4) lit. f), transferul unui provrn
rn
rnrnrn- urmare din numarul trecut -rnCAPITOLUL VIIrnDispozitii tranzitorii si finale rnDispozitii tranzitorii rnrn(10) Societatea Comerciala „Sidex” – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pina la data de 31 decembrie 2006. rn(11) Compania Nationala „Aeroportul International Bucuresti – Otopeni” – S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pina la data de 31 decembrie 2012. rn(12) La calculul profitului impozabil, urmatoarele venituri sunt neimpozabile pina la data de 31 decembrie 2006: rna) veniturile realizate din activitatile desfasurate pentru obiectivul Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2, pina la punerea i functiune a acestuia; rnb) veniturile realizate din aplicarea unei inventii brevetate i Rominia, inclusiv din fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioada de 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data iceperii aplicarii si cuprinsi i perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii; rnc) veniturile realizate din practicarea apiculturii. rn(13) Pentru investitiile directe cu impact semnificativ i economie, realizate pina la data de 31 decembrie 2006, potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cota suplimentara de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeaza i luna i care se realizeaza investitia. in situatia i care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26. Pentru investitiile realizate se poate calcula amortizare accelerata, cu exceptia investitiilor i cladiri. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la prezentul alineat nu pot aplica prevederile art. 24 alin. (12). rn(14) Facilitatile fiscale privind impozitul pe profit din actele normative mentionate i prezentul articol, precum si cele care decurg din alte acte normative date i aplicarea acestora ramin i vigoare pina la termenele si i conditiile stipulate de acestea. rnrnTITLUL IIIrnImpozitul pe venit rnrnCAPITOLUL IrnDispozitii generale rnrnContribuabili rnrnArt. 39. – Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite i continuare contribuabili: rna) persoanele fizice rezidente; rnb) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent i Rominia; rnc) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente i Rominia; rnd) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 95. rnrnSfera de cuprindere a impozitului rnrnArt. 40. – (1) Impozitul prevazut i prezentul titlu, denumit i continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri: rna) i cazul persoanelor fizice rezidente romine, cu domiciliul i Rominia, veniturilor obtinute din orice sursa, atit din Rominia, cit si din afara Rominiei; rnb) i cazul persoanelor fizice rezidente, altele decit cele prevazute la lit. a), numai veniturilor obtinute din Rominia, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. 41; rnc) i cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent i Rominia, venitului net atribuibil sediului permanent; rnd) i cazul persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate dependenta i Rominia, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta; rne) i cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute i prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit. rn(2) Persoanele fizice care ideplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atit din Rominia, cit si din afara Rominiei, icepind cu al patrulea an fiscal. rnrnCategorii de venituri supuse impozitului pe venit rnrnArt. 41. – Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: rna) venituri din activitati independente, definite conform art. 47; rnb) venituri din salarii, definite conform art. 56; rnc) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 65; rnd) venituri din investitii, definite conform art. 69; rne) venituri din pensii, definite conform art. 72; rnf) venituri din activitati agricole, definite conform art. 75; rng) veniturile din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 79; rnh) venituri din alte surse, definite conform art. 83. rnrnVenituri neimpozabile rnrnArt. 42. – in itelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: rna) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca; rnb) sumele icasate din asigurari de orice fel reprezentind despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia cistigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare icheiat itre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. rnNu sunt venituri impozabile despagubirile i bani sau i natura primite de catre o persoana fizica, ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentind daunele morale; rnc) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; rnd) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru igrijirea pensionarilor care au fost icadrati i gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decit pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat; rne) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale i vigoare; rnf) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat; rng) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decit cistigurile din transferul titlurilor de valoare; rnh) drepturile i bani si i natura primite de militarii i termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de ivatamint din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati; rni) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare i cadru institutionalizat; rnj) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie; rnk) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 75; rnl) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate i Rominia i calitatea lor oficiala, i conditii de reciprocitate, i virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Rominia este parte; rnm) veniturile nete i valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Rominiei amplasate i strainatate, i conformitate cu legislatia i vigoare; rnn) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate i Rominia i calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; rno) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata i Rominia, i conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila icheiate de Rominia cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale; rnp) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate i Rominia, i calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romini pentru venituri din astfel de activitati, si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; rnq) sumele reprezentind diferenta de dobinda subventionata pentru creditele primite i conformitate cu legislatia i vigoare; rnr) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate i conformitate cu legislatia i vigoare; rns) veniturile reprezentind avantaje i bani si/sau i natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi i afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu icepere de la 6 martie 1945, cele deportate i strainatate ori constituite i prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate i Rominia cu icepere de la 6 septembrie 1940 pina la 6 martie 1945; rnt) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. rnNu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti i legislatia i materie, i vederea realizarii obiectivelor de ialta performanta: rn- clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice; rn- calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, i cazul jocurilor sportive. rnNu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia i materie, i vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Rominiei; rnu) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si alte asemenea, obtinute de elevi si studenti i cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti i cadrul competitiilor desfasurate i Rominia; rnv) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit. rnrnBarem de impunere rnrnArt. 43. – (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul platilor anticipate, este prevazut i urmatorul tabel: rnrn-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”rn- Venitul anual impozabil (lei) – Impozitul anual (lei) -rn+IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+rn-pina la 28.800.000 – 18% -rn-28.800.001 – 69.600.000 -5.184.000 + 23% pentru ceea ce depaseste -rn- -suma de 28.800.000 lei -rn-69.600.001 – 111.600.000 -14.568.000 + 28% pentru ceea ce depaseste-rn- -suma de 69.600.000 lei -rn-111.600.001 – 156.000.000 -26.328.000 + 34% pentru ceea ce depaseste-rn- -suma de 111.600.000 lei -rn-peste 156.000.000 -41.424.000 + 40% pentru ceea ce depaseste-rn- -suma de 156.000.000 lei -rnLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-rnrnBaremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, avind ca baza de calcul baremul anual de mai sus. rn(2) Pentru anul 2004, impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevazut la alin. (1), corectat, prin ordin al ministrului finantelor publice, cu rata inflatiei realizate pe anul 2004, diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate pe acest an. rn(3) incepind cu anul fiscal 2005, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luindu-se i calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie – octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie – decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. rn(4) incepind cu anul fiscal 2005, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate, fata de cea prognozata pe perioada impozabila. rnrnPerioada impozabila rnrnArt. 44. – (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. rn(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, i situatia i care decesul contribuabilului survine i cursul anului. rnrnDeduceri personale rnrnArt. 45. – (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile. rn(2) Deducerea personala de baza, icepind cu luna ianuarie 2004, este fixata la suma de 2.000.000 lei pe luna. rn(3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati i itretinere este de 0,5 imultit cu deducerea personala de baza. rn(4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare, i functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate i itretinere, i afara sumelor rezultate din calculul prevazut la alin. (2) si (3), astfel: rna) 1,0 imultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav; rnb) 0,5 imultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat. rn(5) Nu sunt considerate persoane aflate i itretinere acele persoane ale caror venituri, impozabile si neimpozabile, depasesc sumele reprezentind deduceri personale, conform alin. (3) si (4). in cazul i care o persoana este itretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentind deducerea personala a acesteia se imparte i parti egale itre contribuabili, exceptindu-se cazul i care acestia se iteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori, i virsta de pina la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati itretinuti, iar suma reprezentind deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate i itretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal i care acestea au fost itretinute. Perioada se rotunjeste la luni itregi i favoarea contribuabilului. rn(6) Nu sunt considerate persoane aflate i itretinere: rna) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice i suprafata de peste 10.000 m2 i zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 i zonele montane; rnb) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor i sere, i solarii special destinate acestor scopuri si/sau i sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata. rn(7) La stabilirea veniturilor realizate de persoanele fizice aflate i itretinere, potrivit alin. (5), se va avea i vedere si venitul determinat potrivit legislatiei privind venitul minim garantat. rn(8) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pina la gradul al doilea inclusiv. rn(9) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se isumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda i limita venitului realizat. rn(10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis i misiune permanenta i strainatate, potrivit legii. rnrnActualizarea deducerilor personale si a sumelor fixe rnrnArt. 46. – (1) Deducerea personala de baza lunara, precum si celelalte sume fixe, exprimate i lei, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 45. rn(2) incepind cu anul fiscal 2004, sumele fixe exprimate i lei, altele decit deducerea personala de baza, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 43 alin. (3). rn(3) Sumele fixe se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. rn(4) Sumele si transele de venituri impozabile sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, i sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei. rnrnCAPITOLUL IIrnVenituri din activitati independente rnrnDefinirea veniturilor din activitati independente rnrnArt. 47. – (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate i mod individual si/sau itr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. rn(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decit cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii. rn(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament i valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate i mod independent, i conditiile legii. rn(4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea. rnrnVenituri neimpozabile rnrnArt. 48. – (1) Nu sunt venituri impozabile: rna) veniturile obtinute prin aplicarea efectiva i tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate i Rominia, incluzind fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, i primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data iceperii aplicarii si cuprinsi i perioada de valabilitate a brevetului; rnb) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia. rn(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza persoanele fizice care exploateaza inventia, respectiv titularul brevetului aplicat. rnrnReguli generale de stabilire a venitului net din activitatirnindependente determinat pe baza contabilitatii i partida simpla rnrnArt. 49. – (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta itre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 50 si 51. rn(2) Venitul brut cuprinde: rna) sumele icasate si echivalentul i lei al veniturilor i natura din desfasurarea activitatii; rnb) veniturile sub forma de dobinzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate i legatura cu o activitate independenta; rnc) cistigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate itr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa icetarea definitiva a activitatii; rnd) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana; rne) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute i legatura cu o activitate independenta. rn(3) Nu sunt considerate venituri brute: rna) aporturile i numerar sau echivalentul i lei al aporturilor i natura facute la iceperea unei activitati sau i cursul desfasurarii acesteia; rnb) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice; rnc) sumele primite ca despagubiri; rnd) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii. rn(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le ideplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: rna) sa fie efectuate i cadrul activitatilor desfasurate i scopul realizarii venitului, justificate prin documente; rnb) sa fie cuprinse i cheltuielile exercitiului financiar al anului i cursul caruia au fost platite; rnc) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute i titlul II; rnd) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: rn1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; rn2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate i desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; rn3. boli profesionale, risc profesional si accidente de munca; rn4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentind prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator. rn(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: rna) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, i limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6); rnb) cheltuielile de protocol, i limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6); rnc) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii i alta localitate, i tara si i strainatate, i interesul serviciului, i limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; rnd) cheltuielile sociale, i limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pina la 2% la fondul de salarii realizat anual; rne) pierderile privind bunurile perisabile, i limitele prevazute de actele normative i materie; rnf) cheltuielile reprezentind tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii; rng) contributiile efectuate i numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, i conformitate cu legislatia i vigoare, i limita echivalentului i lei a 200 euro anual, pentru o persoana; rnh) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, i limita stabilita potrivit legii; rni) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cit si i scopul personal al contribuabilului sau asociatilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente; rnj) cheltuielile reprezentind contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii; rnk) dobinzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice utilizate i desfasurarea activitatii, pe baza contractului icheiat itre parti, i limita nivelului dobinzii de referinta a Bancii Nationale a Rominiei; rnl) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentind chiria – rata de leasing – i cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobinzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite i conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. rn(6) Baza de calcul se determina ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decit cheltuielile de sponsorizare, mecenat si cheltuielile de protocol. rn(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: rna) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; rnb) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Rominiei sau i strainatate; rnc) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat i strainatate; rnd) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decit cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h); rne) donatii de orice fel; rnf) amenzile, confiscarile, dobinzile, penalitatile de itirziere si penalitatile datorate autoritatilor romine si straine, potrivit prevederilor legale, altele decit cele platite conform clauzelor din contractele comerciale; rng) ratele aferente creditelor angajate; rnh) dobinzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, i cazul i care dobinda este cuprinsa i valoarea de intrare a imobilizarii corporale, potrivit prevederilor legale; rni) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; rnj) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare; rnk) sumele sau valoarea bunurilor confiscate, ca urmare a icalcarii dispozitiilor legale i vigoare; rnl) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului i contul beneficiarilor de venit; rnm) alte sume prevazute prin legislatia i vigoare. rn(8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila i partida simpla, cu respectarea reglementarilor i vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de icasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia i materie. rn(9) in Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii. rnrnStabilirea venitului net din activitati independente,rnpe baza normelor de venit rnrnArt. 50. – (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2), si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit. rn(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit. rn(3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit iainte de data de 1 ianuarie a anului i care urmeaza a se aplica normele respective. rn(4) in cazul i care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decit anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel icit sa reflecte perioada de an calendaristic i care a fost desfasurata activitatea respectiva. rn(5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati. rn(6) in cazul i care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii i partida simpla, conform art. 49. rn(7) Venitul net din activitatea de transport de persoane si de bunuri i regim de taxi se determina pe baza normelor de venit. rn(8) Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri i regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla, conform art. 49. in acest caz, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri i regim de taxi. rn(9) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila i partida simpla pentru activitatea respectiva. rnrnStabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuala rnrnArt. 51. – (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: rna) o cheltuiala deductibila egala cu 60% din venitul brut; rnb) contributiile sociale obligatorii platite. rn(2) in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: rna) o cheltuiala deductibila egala cu 70% din venitul brut; rnb) contributiile sociale obligatorii platite. rn(3) in cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si i cazul remuneratiei reprezentind dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1) si (2). rn(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de icasari si plati referitoare la icasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot ideplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin i limita termenului de prescriptie prevazut de lege. rnrnOptiunea de a stabili venitul net, utilizindu-se datele dinrncontabilitatea i partida simpla rnrnArt. 52. – (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net i sistem real, potrivit art. 49. rn(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil. rn(3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net i sistem real se depune la organul fiscal competent pina la data de 31 ianuarie inclusiv, i cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si i anul precedent, respectiv i termen de 15 zile de la iceperea activitatii, i cazul contribuabililor care icep activitatea i cursul anului fiscal. rnrnRetinerea la sursa a impozitului pentru unele venituri dinrnactivitati independente rnrnArt. 53. – (1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentind plati anticipate, din veniturile platite: rna) venituri din drepturi de proprietate intelectuala; rnb) venituri din vinzarea bunurilor i regim de consignatie; rnc) venituri din activitati desfasurate i baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; rnd) venituri din activitati desfasurate i baza contractelor/conventiilor civile icheiate potrivit Codului civil; rne) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; rnf) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului II, care nu genereaza o persoana juridica; rng) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica. rn(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza: rna) i cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a), aplicind o cota de impunere de 15% la venitul brut; rnb) i cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), aplicind cotele de impunere prevazute pentru impozitul pe profit, la profitul cuvenit persoanei fizice asociate; rnc) i cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. g), aplicind cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microitreprinderilor, la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere; rnd) i cazul celorlalte venituri prevazute la alin. (1), aplicind o cota de impunere de 10% la venitul brut. rn(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de st