În lege este prevăzut și ce se va întâmpla cu pensia în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. Potrivit legii, se acordă ajutor de deces unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare persoană care face această dovadă.

Ajutorul se acordă şi în cazul decesului persoanei care, în ultimele 3 luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial
sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18
ani ori, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi
vârsta de 26 de ani, sau, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de
muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi

Solicitantul trebuie să facă dovada calităţii de asigurat sau de pensionar la data decesului membrului de familie pentru care se solicită acest drept.

Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut, potrivit legii.

Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, sau al unui membru de familie al acestuia, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu şi raportul de muncă a fost suspendat.

Plata ajutorului de deces se face pe baza documentelor justificative prin virament bancar. Acesta poate fi achitat şi către o persoană juridică, dacă aceasta face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Potrivit proiectului de lege, acordarea ajutorului de deces se face la cerere, pe baza certificatului de deces şi a documentelor justificative şi nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, de către casa teritorială de pensii competentă. Competenţa teritorială a acordării ajutorului de deces revine, după caz, casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului/pensionarului decedat sau din raza de domiciliu a asiguratului/pensionarului care solicită ajutor de deces pentru membru de familie.

Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie prevăzut de lege, calculat de la
data decesului, respectiv de la data înregistrării actului de deces în situaţia declarării morţii prin hotărâre judecătorească