Fondurile nerambursabile pot fi solicitate de fermieri, de repre­zentanții întreprinderilor indi­vi­duale sau familiale, dar și de societățile agricole. Nu sunt eli­gi­bile fermele de subzistență și nici aso­ciațiile de producători de legume și fructe. Valoarea minimă a finanțării care se acordă pentru un proiect este de 5.000 de euro. Solicitantul trebuie să declare că asigură cofinanțarea proiectului și să atașeze dovada existenței sursei de cofinanțare.
Durata de execuţie a contractului de finanţare este de maximum trei ani pentru proiectele care prevăd investiţii de construcţii-montaj şi/sau adaptarea la standarde și de doi ani pentru cele care includ achiziţii simple de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, mijloace de transport specializate etc. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau să modifice investiţia realizată prin proiect pe o perioadă de cinci ani de la ultima plată efectuată de agenţie.

Ce fel de proiecte se finanțează
 Achiziţionarea de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc. care determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru
 Construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale, care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare
 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri
• Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc
 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu
 Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minimum 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie a plantaţiilor de viţă-de-vie, sprijinit prin Fondul European de Garantare Agricolă
 Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni
• Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei
 Investiţii în apicultură
• Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică.


Acte necesare la dosar

 Cererea de finanțare
• Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/sau  montaj sau memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj (pentru servicii, se vor prezenta devize defalcate, cu estimarea costurilor)
 Situaţiile financiare (excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare)
 Copie după actul de proprietate a terenului și/sau a clădirilor unde urmează să se facă investiția
• Autorizație sanitară și sanitar-veterinară (dacă este cazul)
• Certificat de urbanism sau autorizaţia de construire pentru proiecte care prevăd construcţii noi, extinderi sau modernizări
 Certificate care să ateste lipsa datoriilor, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

1,6 mil. de euro este suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestei măsuri