Cine sunt beneficiarii acestei pensii?

Beneficiarii acestei pensii includ persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă. De asemenea, sunt incluse persoanele care au suferit pierderi similare din cauza accidentelor de muncă, bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei și SIDA, indiferent de stagiul de cotizare realizat.

Această pensie se acordă și celor care au servit în armată, au fost concentrați, mobilizați sau au fost luați prizonieri. De asemenea, sunt vizați și elevii, ucenicii și studenții care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale în timpul și datorită practicii lor profesionale.

În plus, persoanele care au suferit mutilări majore în timpul participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989 au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordă persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Încadrarea în grad de invaliditate

Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacității de muncă din cadrul CNPP.

Există trei grade de invaliditate în funcție de nivelul de reducere a capacității de muncă:

– Gradul I de invaliditate este caracterizat prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire;

– Gradul II de invaliditate este caracterizat prin pierderea totală a capacității de muncă, cu capacitatea păstrată de a se îngriji singur;

– Gradul III de invaliditate este caracterizat prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, permițând persoanei să presteze o activitate profesională adecvată pentru cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Documentele necesare

Potrivit CNPP, documentele necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate sunt următoarele:

– Cererea pentru înscrierea la pensia de invaliditate;

– Carnetul de muncă în original și copie;

– Carnetul de muncă pentru membrii CAP în original și copie;

– Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori în original și copie;

– Alte acte prevăzute de lege referitoare la vechimea în muncă realizată;

– Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie în original și copie;

– Livretul militar în original și copie;

– Diploma de absolvire a învățământului universitar în original și copie, împreună cu o adeverință eliberată de instituția de învățământ superior care să ateste durata normală a studiilor și perioada efectuării acestora;

– Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în instituții de învățământ universitar din străinătate;

– Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă în original;

– Adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original, în cazul în care este aplicabil;

– Procura specială pentru mandatar în original și copie;

– Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

– Alte acte întocmite conform prevederilor legale pentru dovedirea elementelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, cum ar fi certificatul de încadrare în grad de handicap;

– Decizia medicală asupra capacității de muncă în original;

– Adeverința care atestă data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau copia ultimului certificat de concediu medical, respectiv adeverința care atestă data încetării calității de asigurat în original;

– Copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fișei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă sau boală profesională, dacă este cazul.