„Reţinându-se că neadoptarea actului normativ ar avea consecinţe negative asupra funcţionării asociaţiilor şi fundaţiilor, cu efecte directe inclusiv asupra participării organizaţiilor aparţinând minorităţior naţionale la alegerile parlamentare, aspect care ar afecta funcţionarea statului de drept în ţara noastră, pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociaţiilor şi fundaţiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condiţiile legii”, argumentează iniţiatorul necesitatea proiectului în cauză.

Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.168/2020 pentru completarea OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative va fi trimis spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Ce se arată în OUG

”Luând în considerare imperativul adoptării unor norme legale care să reglementeze situații de excepție în funcționarea organelor statutare ale asociațiilor și fundațiilor generate de instituirea stării de alertă la nivel național, având în vedere cerința constituțională a asigurării reprezentării minorităților naționale în Parlamentul României, reținându-se că neadoptarea actului normativ ar avea consecințe negative asupra funcționării asociațiilor și fundațiilor, cu efecte directe inclusiv asupra participării organizațiilor aparținând minorităților naționale la alegerile parlamentare, aspect care ar afecta funcționarea statului de drept în țara noastră, apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

După punctul XVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul XIX, cu următorul cuprins:

Articolul 75

Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii.”.