Art. 1. – Se aproba Normele de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia Generala a Vamilor, unitatile sale subordonate, precum si Directia generala de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 22 octombrie 2002.
Nr. 1.397.

ANEXA

NORME
de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free

1. In intelesul prezentelor norme, notiunile de mai jos se definesc astfel:
a) magazine duty-free – depozite autorizate de Ministerul Finantelor Publice, amplasate numai pe partea dreapta a sensului de iesire din tara, in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre si navale, in care se vand marfuri cu amanuntul, in valuta, provenite din import si/sau din productia interna, persoanelor care calatoresc inspre o destinatie internationala;
b) magazine duty-free diplomatice – depozite autorizate de Ministerul Finantelor Publice, in care se vand marfuri cu amanuntul, in valuta, provenite din import si/sau din productia interna, in exclusivitate reprezentantelor diplomatice si personalului acestora.
Necesitatea si amplasarea acestor magazine se avizeaza de Ministerul Afacerilor Externe;
c) marfuri in regim duty-free – marfuri vandute in magazine duty-free sau/si duty-free diplomatice, marfuri vandute la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri, precum si marfuri distribuite gratuit pasagerilor si membrilor echipajelor acestor aeronave;
d) operatori – personalul care lucreaza efectiv in magazinele duty-free si duty-free diplomatice, cel care aprovizioneaza aceste magazine, precum si personalul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri si care are in atributii vanzarea in regim duty-free sau distribuirea gratuita a marfurilor la bordul acestor aeronave;
e) cumparatori – persoanele care calatoresc inspre o destinatie internationala, precum si pasagerii si membrii echipajelor aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri. In cazul magazinelor duty-free diplomatice notiunea de cumparator se refera la reprezentantele diplomatice si personalul acestora;
f) aparate de marcat electronice fiscale – casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare si afisajul client;
g) birou vamal de control si vamuire – autoritate vamala in a carei competenta se afla supravegherea magazinelor duty-free si duty-free diplomatice, precum si a depozitelor din aeroporturile internationale;
h) cantitatile destinate uzului personal – cantitatile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau pentru cadouri, fara a fi utilizate in scopul vanzarii;
i) autorizatie – documentul eliberat de Ministerul Finantelor Publice, prin care se confera dreptul de infiintare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic, de vanzare a unor marfuri in regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri si de distribuire gratuita a unor marfuri pasagerilor si membrilor echipajelor acestor aeronave;
j) autorizat – persoana juridica constituita potrivit legii, titulara a autorizatiei de functionare in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, iar in cazul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri, persoana juridica romana care detine contract de societate cu Societatea Comerciala „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” – S.A. sau contract de aprovizionare a aeronavelor incheiat cu companii aeriene autorizate sa desfasoare curse in trafic extern de pasageri;
k) aeronave care efectueaza curse in trafic extern de pasageri – mijloace de transport aerian, indiferent de tara de inmatriculare sau de nationalitate, utilizate in trafic international pentru transportul de persoane.
2. Amplasarea si amenajarea exterioara a magazinelor duty-free nu trebuie sa permita accesul in incinta al persoanelor care nu calatoresc inspre o destinatie internationala. Amplasarea si amenajarea exterioara a magazinelor duty-free nu trebuie sa permita introducerea sau scoaterea de marfuri din incinta acestora prin alte locuri decat cele stabilite de organele vamale.
3. Planurile si schitele de amplasare a constructiilor existente sau care se vor infiinta, destinate magazinelor duty-free si duty-free diplomatice, vor fi avizate de birourile vamale in a caror raza de competenta urmeaza sa functioneze magazinele. Aceste documente vor sta la baza eliberarii autorizatiei de functionare.
4. Daca necesitatile de functionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spatii-anexe, acestea trebuie amplasate in aceeasi cladire sau in imediata ei apropiere, care se afla in aceeasi zona de supraveghere vamala, calea de comunicare dintre acestea considerandu-se parte integranta a perimetrului magazinelor.
5. Ministrul finantelor publice, la propunerea Directiei Generale a Vamilor, cu avizul Directiei generale de politica si legislatie fiscala, autorizeaza persoanele juridice care au dreptul sa comercializeze marfuri in regim duty-free, numarul de magazine duty-free, precum si locul de amplasare a acestora in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
Dispozitiile alin. 1 se aplica si magazinelor duty-free diplomatice, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
Ministrul finantelor publice, la propunerea Directiei Generale a Vamilor, cu avizul Directiei generale de politica si legislatie fiscala, autorizeaza persoanele juridice care comercializeaza marfuri cu amanuntul, in valuta, in regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectueaza curse in traficul extern de pasageri.
6. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare persoana juridica solicitanta va depune la Directia Generala a Vamilor o cerere de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele elemente:
– denumirea persoanei juridice, forma si sediul acesteia;
– codul fiscal al persoanei juridice solicitante;
– denumirea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat in care este sau se amplaseaza magazinul pentru care se solicita eliberarea autorizatiei;
– datele personale ale celor care reprezinta persoana juridica, respectiv: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul actual, functia detinuta;
– conturile bancare, bancile la care are deschise conturi, in valuta si in lei, valoarea capitalului social.
Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta.
Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in copie sau in original, dupa caz:
– actele constitutive ale persoanei juridice (in copie);
– cazierul judiciar al persoanei fizice care reprezinta persoana juridica (in original);
– date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizatiei, respectiv: amplasarea, suprafata, reprezentarea grafica;
– documente prin care se face dovada dotarii cu aparate de marcat electronice fiscale, precum si numarul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale (in copie);
– acordul pentru desfasurarea activitatii de comercializare dat de detinatorul legal al spatiului in care se va desfasura activitatea (in copie);
– contractul de inchiriere a terenului pe care va fi amplasata constructia sau a cladirii ce va fi utilizata cu scop comercial (in copie);r
– autorizatia de construire eliberata de autoritatea competenta (in copie);r
– avizul biroului vamal, in original, pe planurile si pe schitele de amplasare a constructiilor existente sau care vor fi destinate magazinului duty-free, precum si avizul biroului vamal, in original, privind asigurarea conditiilor legale de organizare, functionare si supraveghere vamala a magazinului duty-free;r
– avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor in aeroporturile internationale, pentru marfurile destinate comercializarii in regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueaza curse in traficul extern de pasageri.r
Demararea constructiilor aferente cladirilor destinate magazinelor duty-free pentru care se solicita autorizarea este permisa numai dupa obtinerea autorizatiilor de functionare pentru aceste magazine.r
Pentru obtinerea autorizatiei de comercializare a marfurilor in regim duty-free la bordul aeronavelor, cererea va fi insotita de urmatoarele documente:r
– actele constitutive ale persoanei juridice solicitante (in copie);r
– avizul biroului vamal, in original, privind asigurarea conditiilor legale de organizare, functionare si supraveghere vamala a depozitului pentru marfurile care vor fi destinate comercializarii in regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri;r
– contractul de societate cu Societatea Comerciala „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” – S.A. sau contractul de aprovizionare a aeronavelor incheiat cu companiile aeriene autorizate sa desfasoare curse in trafic extern de pasageri (in copie);r
– cazierul judiciar al persoanei fizice care reprezinta persoana juridica (in original).r
Autorizatia se intocmeste in doua exemplare de Directia Generala a Vamilor. Avizul Directiei Generale a Vamilor, cele doua exemplare ale autorizatiei, original si copie, se transmit impreuna cu intreaga documentatie Directiei generale de politica si legislatie fiscala.r
Autorizatia aprobata de conducerea Ministerului Finantelor Publice se elibereaza de catre Directia generala de politica si legislatie fiscala persoanei juridice solicitante numai dupa plata taxei de autorizare de 10.000 dolari S.U.A., certificata prin prezentarea ordinului de plata si a extrasului de cont (in copie).r
Al doilea exemplar al autorizatiei de functionare impreuna cu documentatia ce a stat la baza eliberarii acesteia se arhiveaza la Directia generala de politica si legislatie fiscala.r
Directia generala de politica si legislatie fiscala va informa in scris Directia Generala a Vamilor asupra deciziei luate de conducerea Ministerului Finantelor Publice pentru fiecare solicitare.r
Cererile si autorizatiile emise se vor inscrie in registre de evidenta speciale ale Directiei Generale a Vamilor si Directiei generale de politica si legislatie fiscala.r
7. Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu marfuri care provin direct din strainatate, din zonele libere sau din tara, atunci cand se afla in regim vamal de antrepozitare.r
In vederea introducerii marfurilor in magazinele duty-free persoanele juridice autorizate sa comercializeze marfuri in regim duty-free urmeaza sa solicite birourilor vamale acordarea regimului de antrepozit vamal.r
Introducerea marfurilor in magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamala.r
Pe timpul antrepozitarii marfurile sunt scutite de la garantarea datoriei vamale.r
Transferul marfurilor de la un magazin duty-free la un alt magazin duty-free apartinand aceluiasi agent economic este permis numai cu avizul prealabil al Directiei Generale a Vamilor si cu acordul biroului vamal. Nu este permis transferul marfurilor de la un magazin duty-free apartinand unui agent economic la un magazin duty-free apartinand altui agent economic.r
Avizul Directiei Generale a Vamilor mentionat mai sus nu este necesar in situatia in care marfurile provenind direct din strainatate, din zonele libere sau din antrepozite (altele decat magazinele duty-free) sunt dirijate direct catre magazinele duty-free, caz in care acestea circula sub regimul vamal de tranzit.r
In vederea exercitarii optime a supravegherii vamale pentru operatiunile de transfer birourile vamale in a caror raza de competenta functioneaza magazine duty-free vor organiza un registru special de evidenta, potrivit anexei nr. 3.r
Transportul marfurilor din strainatate, din zonele libere sau din antrepozite, altele decat magazinele duty-free, catre magazinele duty-free se face sub supraveghere vamala. Pe timpul transportului pe teritoriul Romaniei marfurile sunt supuse regimului vamal de tranzit, cu garantarea drepturilor de import aferente fiecarui transport.r
Deblocarea garantiei se va face de catre biroul vamal de plecare in termen de 24 de ore de la primirea confirmarii transmise de biroul vamal de destinatie, prin procedura informatica sau prin fax.r
8. Prin magazinele duty-free pot fi vandute numai marfurile prevazute in anexa nr. 1.r
9. Marfurile admise la vanzare prin magazinele duty-free pot fi comercializate numai in cantitati destinate uzului personal.r
10. Marfurile pot fi comercializate numai in ambalaje si in cantitati uzuale pentru comertul cu amanuntul.r
11. Toate marfurile aprovizionate in scopul vanzarii prin magazinele duty-free vor fi insotite de documente legale, datate, semnate de cei in drept si stampilate, din care sa rezulte cu claritate:r
– furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numarul de inmatriculare la registrul comertului);r
– data livrarii;r
– mijlocul de transport utilizat, precum si numele si prenumele delegatului sau soferului si documentul de identitate al acestuia;r
– denumirea marfii;r
– cantitatea;r
– unitatea de masura;r
– pretul de achizitie.r
Toate marfurile vor fi comercializate in cadrul termenelor de valabilitate prescrise de furnizor.r
12. Preturile de vanzare ale produselor vor fi exprimate in dolari S.U.A. si/sau in euro si vor fi afisate la vedere. Orice modificari ulterioare ale preturilor de vanzare vor fi evidentiate pe documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au facut modificarile.r
13. Justificarea vanzarilor de marfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi.r
Bonurile fiscale vor contine urmatoarele date:r
– denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia si codul fiscal;r
– numarul bonului fiscal (numerele se dau in ordine crescatoare);r
– identitatea cumparatorului: numele si prenumele, felul si numarul documentului de trecere a frontierei de stat;r
– numarul cursei, in cazul transportului aerian;r
– felul bunului vandut;r
– unitatea de masura;r
– cantitatea;r
– valoarea unitara si totala;r
– data vanzarii.r
Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinta indelungata, cum ar fi: aparatura foto, aparatura electronica, aparatura electrocasnica etc. Pe langa informatiile continute in bonurile fiscale facturile vor evidentia in plus marca, tipul, seriile produselor vandute, precum si alte elemente cerute de reglementarile in vigoare.r
14. Toate documentele care atesta aprovizionarea, vanzarea sau distrugerea marfurilor se vor pastra timp de 5 ani la dispozitia birourilor vamale.r
Un centralizator al acestora se va prezenta autoritatii vamale lunar, in primele 10 zile ale lunii urmatoare.r
15. Bonurile fiscale si facturile vor avea imprimat textul „DUTY-FREE EXPORT”.r
Toate marfurile destinate vanzarii prin magazinele duty-free trebuie sa aiba aplicata pe ele sau pe ambalaj o eticheta autocolanta cu urmatorul text: „DUTY-FREE EXPORT”.r
Eticheta se va realiza conform modelului prevazut in anexa nr. 2.r
Eticheta va fi aplicata in asa fel incat sa fie vizibila si sa nu restranga informatiile despre produsul oferit spre comercializare.r
16. Marfurile din productia interna pot fi introduse in magazinele duty-free numai pe baza documentelor de provenienta a acestora de la furnizorul intern.r
O copie de pe aceste documente va fi transmisa birourilor vamale in a caror raza de competenta functioneaza magazinele.r
Documentele de provenienta a marfurilor de la furnizorii interni, livrate succesiv catre un magazin duty-free, vor insoti marfurile la fiecare livrare.r
Livrarilor de marfuri din productia interna catre magazinele duty-free li se aplica reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.r
17. Pentru marfurile din productia interna vandute in cursul unei luni se va depune lunar cate o singura declaratie vamala de export, pentru marfurile provenite de la acelasi furnizor.r
Pentru marfurile provenite direct din strainatate, din antrepozite sau din zonele libere, vandute in cursul unei luni, se va depune lunar cate o singura declaratie vamala de import, pentru marfurile provenite de la acelasi furnizor.r
Declaratiile vamale de export si declaratiile vamale de import se depun in primele 10 zile ale lunii pentru intreaga cantitate de marfuri vanduta in cursul lunii anterioare, la biroul vamal in a carui raza de competenta functioneaza magazinul. Declaratiile vamale vor fi insotite de o lista specificativa in care se vor evidentia numerele bonurilor fiscale si ale facturilor in baza carora au fost vandute marfurile ce fac obiectul acestora.r
Documentele care atesta felul si cantitatea marfurilor inscrise in declaratiile vamale sunt bonurile fiscale si facturile emise.r
18. Magazinele duty-free au obligatia sa efectueze controlul zilnic al intrarilor si iesirilor de marfuri, iar rezultatele vor fi consemnate intr-un registru sigilat de biroul vamal.r
Lunar magazinele vor remite biroului vamal un borderou in care sunt trecute, cantitativ si valoric, urmatoarele date:r
– stocul initial;r
– intrarile;r
– iesirile;r
– distrugerile de marfuri;r
– stocul final.r
Titularul autorizatiei de functionare in regim duty-free este raspunzator de plata tuturor taxelor prevazute de lege pentru orice marfa care se constata ca lipseste la inventar sau ca a fost sustrasa din magazin.r
19. In cazul distrugerii totale sau partiale a marfurilor, acestea se scot din evidenta pe baza documentelor justificative legal intocmite, prezentate biroului vamal de catre titularul autorizatiei.r
20. Toate sortimentele de marfuri introduse in magazine, dupa receptionarea lor de catre gestionar, vor fi expuse spre vanzare.r
Cumparatorul poate achita contravaloarea marfurilor achizitionate in oricare dintre valutele liber convertibile inscrise in listele cuprinzand cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Nationala a Romaniei.r
Lista zilnica cuprinzand cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Nationala a Romaniei se va afisa la loc vizibil, pentru informarea cumparatorilor si pentru calculul operativ al paritatii in dolari S.U.A. si/sau in euro a valutelor liber convertibile in care se face plata.r
21. Zilnic sumele in valuta incasate din vanzarea marfurilor se centralizeaza in borderoul de vanzari, se inregistreaza in registrul de gestiune si se depun la banca sau la casieria persoanei juridice careia ii apartine magazinul, in termen de 24 de ore, daca prin instructiunile Bancii Nationale a Romaniei nu se prevad alte termene.r
Din sumele incasate se va retine moneda divizionara in limita unui plafon stabilit de conducerea persoanei juridice careia ii apartine magazinul, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei, in vederea asigurarii conditiilor pentru a da restul cuvenit cumparatorilor.r
22. Controlul activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free se face de catre organele Directiei Generale a Vamilor, de Garda financiara si de celelalte organe de control abilitate prin lege si poate consta in verificari inopinate ale tranzactiilor, in examinarea marfurilor care sunt comercializate si in verificari ale evidentelor operative, contabile si fiscale.r
Biroul vamal in a carui raza de competenta se afla magazinul duty-free are obligatia sa efectueze controale trimestriale.r
23. Masura anularii autorizatiei de functionare se ia in urmatoarele situatii:r
– vanzarea unor bunuri care nu se regasesc in anexa nr. 1;r
– neplata taxei de autorizare anuala la termenul prevazut la art. 8 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free.r
Anularea autorizatiei de functionare se face de catre ministrul finantelor publice, in baza actului constatator intocmit in conditiile legii de organele de control abilitate.r
24. Metodologia de obtinere a autorizatiei de functionare pentru magazinele duty-free, stabilita prin prezentele norme, se aplica in mod corespunzator si la obtinerea autorizatiei de functionare pentru magazinele duty-free diplomatice, cu conditia avizarii cererii de autorizare de catre Ministerul Afacerilor Externe cu privire la necesitatea si locul infiintarii unor astfel de magazine.r
In urma obtinerii autorizatiei magazinele vor purta denumirea „duty-free diplomatice”.r
25. Directia Generala a Vamilor va nominaliza birourile vamale de control si vamuire in a caror raza de competenta urmeaza sa isi desfasoare activitatea magazinele duty-free diplomatice.r
26. Amplasarea magazinelor duty-free diplomatice, precum si constructia acestora nu trebuie sa permita accesul in incinta al persoanelor care nu au calitatea de cumparator in sensul prezentelor norme.r
Amenajarea exterioara a magazinelor duty-free diplomatice trebuie sa faca imposibila introducerea sau scoaterea de marfuri din incinta acestora prin alte locuri decat cele destinate acestor activitati.r
Planurile si schitele de amplasare a constructiilor existente sau care urmeaza sa fie construite cu destinatia de magazine duty-free diplomatice vor fi avizate de birourile vamale in a caror raza de competenta urmeaza sa isi desfasoare activitatea magazinele.r
27. Vanzarile de marfuri din magazinele duty-free diplomatice se pot face numai pe baza carnetelor de identitate CD eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.r
Reprezentantele diplomatice si personalul acestora pot cumpara marfuri din magazinele duty-free diplomatice pe baza de comenzi intocmite in 3 exemplare, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe. Un exemplar al comenzii se va retine de Ministerul Afacerilor Externe. Dupa onorarea partiala sau totala a comenzii magazinul va confirma, sub semnatura persoanei abilitate, pe celelalte doua exemplare, felul si cantitatea marfurilor vandute.r
Un exemplar va fi pastrat la magazin, iar celalalt exemplar va fi restituit reprezentantei diplomatice.r
Comanda va cuprinde urmatoarele elemente:r
– denumirea reprezentantei diplomatice;r
– numele, prenumele si numarul documentului de identitate ale persoanei imputernicite de reprezentanta diplomatica sa efectueze cumparaturile;r
– denumirea, unitatea de masura si cantitatea marfurilor solicitate spre cumparare;r
– data emiterii comenzii;r
– semnatura sefului reprezentantei diplomatice.r
Vanzarea bauturilor alcoolice cu concentratie de peste 22% alcool, a tigarilor si a autoturismelor se face in baza cererilor de import, avizate de Ministerul Afacerilor Externe, in conditiile legii. Ministerul Afacerilor Externe va tine seama, la avizarea cantitatilor pentru aceste categorii de marfuri, de limitele pe an calendaristic prevazute de Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, de conditiile de reciprocitate, precum si de conventiile la care Romania este parte.r
28. Pentru toate marfurile vandute prin magazinele duty-free diplomatice justificarea vanzarilor o constituie bonurile fiscale sau facturile.r
Bonurile fiscale trebuie sa cuprinda urmatoarele date:r
– numarul bonului fiscal; numerele se vor da in ordine crescatoare, incepand cu 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic;r
– denumirea persoanei juridice autorizate, detinatoare a magazinului, sediul acesteia si codul fiscal;r
– numarul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent cumparatorului;r
– natura, valoarea unitara si numarul de articole vandute;r
– unitatea de masura;r
– valoarea totala;r
– data vanzarii.r
Facturile sunt utilizate pentru produse de folosinta indelungata, ca de exemplu: aparatura electronica, electrotehnica si altele de acest gen, precum si pentru marfuri vandute pe baza de comenzi. Facturile trebuie sa cuprinda, pe langa datele inscrise in bonurile fiscale, mentiuni suplimentare privind identificarea marfurilor: marci, tipuri, serii, precum si alte elemente cerute de reglementarile in vigoare.r
Facturile vor fi insotite si de certificatul de calitate al produsului respectiv.r
29. Bonurile fiscale si facturile trebuie sa aiba imprimat urmatorul text: „Marfuri numai pentru uzul reprezentantelor diplomatice si al personalului acestora.”r
Textul va fi redactat in limbile engleza si romana.r
30. Toate marfurile destinate vanzarii prin magazinele duty-free diplomatice, fie ca se vand ca atare sau ambalate, trebuie sa aiba aplicata o eticheta cu urmatorul text: „DUTY-FREE DIPLOMATIC”, conform anexei nr. 2.r
Eticheta trebuie astfel aplicata incat sa nu restranga informatiile despre produsele in cauza, furnizate de producator sau de comerciant.r
31. Dispozitiile prevazute la pct. 1, 2, 4, 6-12, 14, 16-23 se aplica in mod corespunzator si magazinelor duty-free diplomatice.r
32. Persoanele juridice care desfasoara activitati in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic au obligatia sa aduca la cunostinta operatorilor dispozitiile legale privind aceste activitati.r
33. Taxa anuala pentru eliberarea autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice si de comercializare a marfurilor in regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri se plateste la unitatile trezoreriei statului, in contul 20.17.01.03 „Taxe pentru licente si autorizatii de functionare”.r
34. Schimbarea locului de amplasare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic atrage reluarea procedurii de autorizare si plata taxei anuale aferente.r
35. Reglementarile prevazute la pct. 1, 8-12, 14, 17-19, 21-23 se aplica in mod corespunzator si in cazul activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri.r
36. Marfurile din import destinate aprovizionarii la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri sunt depozitate numai in zonele de supraveghere vamala din aeroporturi.r
37. Documentul de livrare a marfurilor din depozit catre aeronava, emis de catre detinatorul depozitului si vizat de autoritatea vamala cu ocazia imbarcarii produselor la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri, constituie documentul legal in baza caruia se intocmesc declaratiile vamale de import.r
38. Pentru marfurile din import distribuite gratuit pasagerilor si membrilor echipajului sau comercializate in regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri, persoanele juridice romane autorizate in acest sens vor depune lunar declaratiile vamale de import la biroul vamal in a carui raza de competenta isi desfasoara activitatea, in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei in care s-au efectuat livrarile.r
39. Depozitele de marfuri destinate aprovizionarii la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri pot fi amplasate numai in zona de supraveghere vamala din aeroporturi, iar sistemul de inchidere a acestora trebuie sa permita accesul numai in comun al titularului depozitului si al autoritatii vamale.r
40. Titularii depozitelor sunt obligati sa tina o evidenta operativa a marfurilor aflate in depozit, in forma stabilita de autoritatea vamala.r
41. Marfurile din import destinate aprovizionarii, care au fost livrate la bordul aeronavelor, dar care nu au fost vandute, pot fi returnate in depozitele aflate in zona de supraveghere vamala din aeroporturi, pe baza documentului de livrare emis de catre persoana juridica romana autorizata si vizat de autoritatea vamala, depus in cadrul termenului prevazut la pct. 38.r
42. Pentru produsele intrate in depozite, a caror iesire nu este justificata prin imbarcare la bordul aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de pasageri, autoritatile vamale incheie acte constatatoare si aplica sanctiunile potrivit legii.r
43. Pentru reautorizare, cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea anului de functionare, persoanele juridice interesate vor transmite la Directia Generala a Vamilor urmatoarele documente:r
a) cerere de reautorizare care va contine aceleasi date ca si cererea initiala;r
b) cazierul judiciar, in original, al persoanei care reprezinta persoana juridica;r
c) contractul de inchiriere a terenului pe care este amplasata constructia sau a cladirii ce este utilizata cu scop comercial (in copie);r
d) avizul biroului vamal de control si vamuire in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in original, privind asigurarea conditiilor legale de organizare, functionare si supraveghere vamala a magazinului duty-free.r
44. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.