in temeiul prevederilor art. 114 alin (4) din Constitutia Rominiei,
Guvernul Rominiei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. – Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul I al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;”
2. Punctul III al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, i conditiile legii, denumite i continuare someri;”
3. Litera f) a punctului IV al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„f) proprietari si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;”
4. Punctul VI al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„VI. persoanele care, exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, cu exceptia beneficiarilor unei pensii de limita de virsta.”
5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Se pot asigura i sistemul public, pe baza de contract de asigurare, i conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc i situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat pina la plafonul prevazut de lege, precum si alte persoane care nu se regasesc i situatiile prevazute la alin. (1).”
6. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
„(3) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc i situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.”
7. Alineatul (2) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asigurate, stabilite i moneda altor tari pe teritoriul Rominiei, contributiile se platesc i lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Rominiei din data stabilita pentru plata acestor drepturi.”
8. La articolul 20 se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
„e) activitatea desfasurata pe platformele petroliere marine.”
9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
„(5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a indemnizatiilor acordate salariatilor din industria de aparare, i perioada de itrerupere a activitatii.”
10. La articolul 21, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu urmatorul cuprins:
„(51) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, respectiv pentru salariatii din industria de aparare, care beneficiaza de indemnizatii, potrivit legii, i perioada de itrerupere a activitatii, se suporta de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca.”
11. Litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
„a) salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, i cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;”
12. La articolul 24, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
„(5) in situatia depasirii plafonului prevazut la alin. (3), i cazul angajatorilor care datoreaza contributie asupra unui fond total de salarii realizat i conditii diferite de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, i fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate i fiecare dintre conditiile de munca.”
13. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 25. – Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.”
14. Literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea urmatorul cuprins:
„b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, i cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al icetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici sau al icetarii calitatii de membru cooperator;
c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, platite i limita dispozitiilor legale, precum si drepturile de autor;
d) sumele obtinute i baza unei conventii civile de prestari de servicii sau de executari de lucrari de catre persoanele care au icheiate contracte individuale de munca, precum si de catre beneficiarii unei pensii de limita de virsta;”
15. Litera c) a articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
„c) pina la sfirsitul lunii, pentru luna i curs, i cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d), e) si pct. V;”
16. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 37. – (1) in sistemul public stagiul de cotizare se constituie din isumarea perioadelor i care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat atit de catre asigurat, cit si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat, i situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV, pct. V si alin. (2).
(2) in perioada i care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorata i calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia i calcul reprezinta o treime din perioada respectiva.
(3) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale achitate i conditiile art. 21 alin. (51) reprezinta o treime din perioada respectiva.”
17. Litera b) a alineatului (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
„b) a urmat cursurile de zi ale ivatamintului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;”
18. Alineatul (3) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
„(3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca i aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare i conditiile prezentei legi, cu exceptia situatiei prevazute la art. 78 alin. (7).”
19. Alineatul (1) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 42. – (1) Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial i conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de virsta, cu reducerea virstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.”
20. Alineatul (1) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 43. – (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea i locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si e), care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani i aceste conditii, beneficiaza de pensie pentru limita de virsta icepind cu virsta de 45 de ani.”
21. La articolul 43, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
„(4) Criteriile de icadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotarire a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, i urma consultarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.”r
22. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 44. – Asiguratii prevazuti la art. 20 lit. a), c), d) si e), care au realizat stagii de cotizare mai mici decit cele prevazute la alin. (1) si (2) ale art. 43, beneficiaza de pensie pentru limita de virsta, cu reducerea proportionala a virstelor standard de pensionare, i conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse i anexele nr. 4 si 5.”r
23. Dupa articolul 48 se introduce articolul 48A